Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  hükümlü ve tutukluların ödüllendirilmesi hakkında yönetmelik

  1 ziyaretçi

  hükümlü ve tutukluların ödüllendirilmesi hakkında yönetmelik bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Hükümlü ve Tutukluların Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik - Konsolide metin | LEXPERA

  Hükümlü ve Tutukluların Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete'de

  Hükümlü ve Tutukluların Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete'de

  Kapalı ceza infaz kurumundaki evli hükümlü ve tutuklulara eş görüşmesi ödülü en erken ayda bir, en geç üç ayda bir, 3 saatten 24 saate kadar verilebilecek. İlk görüşmenin süresi 3 saat olacak, bu süre hükümlü veya tutuklunun tutum ve davranışları, kurumun fiziki yapısı, personel sayısı ve mevcut doluluk durumu dikkate alınarak kademeli şekilde 24 saate kadar artırılabilecek.

  Hükümlü ve Tutukluların Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

  Yönetmelikte, hükümlü ve tutukluların ödüllendirilmesiyle ulaşılmak istenen temel amaç, bu kişilerin yeniden sosyalleşmesini sağlamak, böylece insan haklarına saygılı, hukuki ve toplumsal kurallara bağlı bireyler olmalarını teşvik etmek olarak belirlendi.

  Hükümlü ve tutuklulara ırk, dil, din, mezhep, milliyet, renk, cinsiyet, felsefi inanç, milli veya sosyal köken ve siyasi görüşleriyle ekonomik güçleri ve diğer toplumsal konumları yönünden ayrım yapılamayacağı ve bu nedenlerle ayrıcalık tanınamayacağı da hüküm altına alındı.

  Buna göre, ödülün bir hak değil teşvik esaslı ayrıcalık olarak verilebileceği göz ardı edilmeden uygulama yapılacak.

  Hükümlü ve tutuklulara işledikleri suçun türü, koşullu salıverilme tarihi, kişisel özellik ve ihtiyacı, bedensel ve psikolojik yapısı, eğitim durumu ve mesleği göz önünde bulundurularak en uygun ödül verilecek. Ödüllendirmede kurumun fiziki yapısı, personel sayısı, mali ve sosyal imkanlarıyla mevcut doluluk durumu dikkate alınacak.

  -Aynı anda birden fazla ödül-

  Hükümlü ve tutuklular, gerekli şartları taşımaları halinde aynı anda birden fazla ödül alabilecek. Aynı odada kalan veya ortak etkinliklere katılan hükümlü ve tutuklulara, gerekli şartları taşımaları halinde birlikte yararlanabilecekleri bir ödül verilebilecek.

  Hükümlü ve tutuklular hakkında disiplin soruşturmasına başlanılması veya ödüllendirilen tutum ve davranışlarının ortadan kalkması halinde ödüllendirme kararı Kurul tarafından derhal geri alınacak ve bu karar ilgiliye bildirilecek.

  Kurul tarafından verilen ödüllerin türleri ve kimlere verildiğiyle ödüllendirme gerekçelerini içeren aylık listeler, denetimlere imkan verecek şekilde saklanacak.

  Kurul kararlarına karşı infaz hakimliğine şikayet, infaz hakimliği kararlarına karşı ağır ceza mahkemesine itiraz yolu açık olacak.

  -Ödül Türleri-

  Hükümlü ve tutuklulara, haftalık açık veya kapalı ziyaret süresini uzatma, kapalı ziyaret yerine açık ziyaret yapma, üst üste kullanılmayan ziyaret sürelerini toplu olarak kullanma, haftalık telefonla görüşme sayı veya süresini artırma, sosyal, kültürel veya sportif etkinliklerden öncelikli ve daha uzun süreli yararlanma, haftalık harcama miktarını yarı oranında artırma, tek kişilik odada televizyon bulundurma ödülleri verilebilecek.

  Kapalı ceza infaz kurumlarındaki evli hükümlü ve tutuklular kurum personelinin yakın nezareti olmaksızın eşleriyle mahrem görüşme ödülü alabilecek.

  Çocuk hükümlü ve tutuklulara, bu ödüllerin yanında anne ve babası veya vasisiyle kurum personelinin yakın nezareti olmaksızın aile görüşmesi yapma ödülü verilebilecek.

  -Ödüllendirilebilecek tutum ve davranışlar-

  Disiplin cezası almamış veya kaldırılmış hükümlü ve tutukluların ödüllendirilebileceği tutum ve davranışlar şöyle:

  -Tutum ve davranışlarıyla diğer hükümlü ve tutuklulara iyi örnek olma,

  -Geçerli mazeret dışında iyileştirme faaliyetlerine, kurum içi ya da dışındaki sosyal, kültürel veya sportif etkinliklere sürekli ve etkin bir şekilde katılarak kişisel gelişim sağlama,

  -İş, eğitim ve öğretim faaliyetlerine geçerli mazeret dışında sürekli katılarak üstün başarı gösterme,

  -Kurumdaki kişisel ve ortak kullanım alanlarıyla bu yerlerde bulunan eşyaların temizlik, düzen ve korunmasında özenli davranma,

  -Kurum işleyişini sürdürmek için gerekli olan kurum iç hizmetlerinin yerine getirilmesinde istekli ve gayretli olma,

  -Uyuşturucu, alkol veya sigara bağımlısı olup da bu bağımlılıktan kurtulmak için kurumca yürütülen eğitim veya tedavi programlarına katılarak bu konuda gelişim sağlama,

  -Kurum asayiş ve düzenini tehlikeye düşürebilecek hukuka aykırı bir eylemin ortaya çıkarılmasını sağlama.

  İdare ve Gözlem Kurulu, resen veya kurumda görev yapan servislerin teklifi üzerine ilgililerin ödüllendirilmesine karar verebilecek.

  Kurul, ödül verilecek hükümlü ve tutukluları ayda en az bir kez yapacağı toplantıda oy çokluğuyla kararlaştıracak ve ödülün niteliğine göre uygun şekilde ilgililere bildirecek.

  Ödülün geri alınmasını gerektiren şartların ortaya çıkması halinde Kurul, henüz uygulanmamış veya halen uygulanan ödülün derhal geri alınmasına karar verecek.

  -Eş ve aile görüşmesi ödülü-

  Kapalı ceza infaz kurumundaki hükümlü ve tutuklulara, en geç üç ayda bir kez olmak üzere, 3 saatten 24 saate kadar kurumun bu tür ziyaretler için ayrılan bölümünde ve personelin yakın nezareti olmaksızın mahrem şekilde eş görüşmesi ödülü verilebilecek.

  Eş görüşmesi için kuruma gelen ziyaretçilerden, Türk vatandaşı olanların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını içeren resimli bir kimlik belgesini, yabancı uyruklu olanların ise pasaport veya yerine geçebilecek bir kimlik belgesiyle hükümlü veya tutuklu ile evli olduğunu ispatlayan Türkçe tercüme edilmiş resmi onaylı belgeyi göstermesi gerekecek.

  Cinsel saldırı, cinsel istismar veya aile içi şiddet suçu işlemiş hükümlü ve tutuklularla eş görüşmesi ödülü verilmesinin hükümlü, tutuklu veya eşi açısından riskli görüldüğü diğer durumlarda kurumda bulunan veya başka kurumlardan temin edilen psiko-sosyal yardım servisi personeli eşlerle öncelikle ayrı ayrı görüşecek. Gerekli hallerde eşlerle birlikte de görüşme yapılabilecek. Görüşme sonucunda hazırlanacak değerlendirme raporunun Kurul tarafından dikkate alınması zorunlu olacak.

  Aynı kampüs veya kurumda barındırılan hükümlü veya tutuklu eşlerin bu ödülden yararlanmaları için her ikisi hakkında da ayrı ayrı ödüllendirme kararı verilmesi gerekecek.

  -Eş görüşmesi ödülünün süresi-

  Hükümlü ve tutuklulara, en erken ayda bir, en geç üç ayda bir, 3 saatten 24 saate kadar eş görüşmesi ödülü verilebilecek.

  İlk görüşmenin süresi 3 saat olacak, bu süre hükümlü veya tutuklunun tutum ve davranışları, kurumun fiziki yapısı, personel sayısı ve mevcut doluluk durumu dikkate alınarak kademeli şekilde 24 saate kadar artırılabilecek.

  Eş görüşmesi, dini ve milli bayramlarla Bakanlık tarafından açık görüşme izni verilen özel günlerde yapılamayacak.

  Eş görüşmesinin gün ve saati, kurumun fiziki yapısı, personel sayısı ve mevcut doluluk durumuyla hükümlü ve tutukluların talepleri dikkate alınarak, 09.00-17.00 saatleri arasında başlayacak şekilde belirlenecek.

  Görüşme tarihi ve saati, başkalarının haberdar olamayacağı uygun vasıtalarla hükümlü veya tutuklunun eşine haber verebileceği makul bir süre önce kendisine bildirilecek.

  Kurumdan kaynaklanan bir sebeple veya hükümlü, tutuklu ya da eşinin kabul edilebilir bir mazereti nedeniyle görüşmenin planlanan gün ve saatte gerçekleşmemesi halinde kurum idaresince başka bir tarih belirlenecek.

  -Eş görüşmesinde alınacak güvenlik ve sağlık tedbirleri-

  Eş görüşmesinin güvenli şekilde yapılabilmesi için görüşmenin mahremiyetini ihlal etmeyecek tüm tedbirler alınacak. Görüşme odası giriş kapısının dış kısmını gösterecek şekilde kamera koyularak görüntüler kayıt altına alınabilecek.

  Görüşme odası ve eklentileri her görüşme öncesi ve sonrasında görevli personelce aranacak.

  Görüşme süresinin sona ermesi, çağrı butonuna basılması veya acil müdahale gereken haller dışında görüşme odasına girilemeyecek.

  Kurum, hükümlü ve tutuklularla eşlerini, koruyucu sağlık tedbirleri ve kurumsal temizlik koşulları konusunda yazılı olarak bilgilendirecek. Bu konuda hazırlanmış afiş ve broşür benzeri bilgilendirici materyaller hükümlü ve tutukluların kolayca erişebileceği yerlerde bulundurulacak.

  Hepatit veya HIV gibi kan ya da cinsel yolla bulaşabilecek bir hastalığı olduğu kurumca bilinen hükümlü veya tutuklunun eşi, sağlık personelince yazılı bilgilendirilecek.

  Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşya ve Maddeler Hakkında Yönetmelik'te geçen sağlık, temizlik ve kişisel kullanıma ilişkin malzemeleriyLe gerektiğinde bunların tek kullanımlık olanları, ilaç niteliği taşımayan doğum kontrol ürünleri kurum kantininden satın alınabilecek veya kurum idaresince imkanlar dahilinde ilgili kurum ve kuruluşlardan temin edilebilecek.

  Hükümlü ve tutuklulara, görüşme saatlerine rastlayan öğünlere ilişkin iaşeler eş görüşmesi öncesinde kumanya olarak verilecek. Hükümlü ve tutuklular, eş görüşmesi öncesinde kurum kantininden satın aldığı gıda maddelerini görüşme odasında bulundurabilecek.

  -Aile görüşmesi ödülü-

  Çocuk hükümlü ve tutuklulara, en geç iki ayda bir kez olmak üzere 3 saatten 24 saate kadar ana, babası veya vasisiyle kurumun bu tür ziyaretler için ayrılan bölümünde ve personelin yakın nezareti olmaksızın aile görüşmesi ödülü verilebilecek.

  Aile görüşmesinin süresi, çocuk hükümlü ve tutuklunun işlediği suçun türü, koşullu salıverilme tarihi, kişisel özellikleri ve ihtiyaçları, bedensel ve psikolojik yapısıyla eğitim durumu dikkate alınarak belirlenecek.

  Aile görüşmesi, dini ve milli bayramlarla Bakanlık tarafından açık görüşme izni verilen özel günlerde de yaptırılabilecek.

  -Diğer ödüller-

  Haftalık ziyaret süresinin uzatılması, üst üste kullanılmayan ziyaret sürelerinin toplu olarak kullanılması, telefonla görüşme süresinin artırılması ödüllerinden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükümlü olanlar da Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 25. maddesine uygun şekilde yararlanabilecek.

  Hükümlü ve tutuklulara, kişisel özellikleri, özel ilgi ve becerileri dikkate alınmak suretiyle ödül olarak bir hediye verilebilecek.

  Hediye, para veya ekonomik değer taşıyan bir eşya olabileceği gibi manevi değeri olan bir eşya da olabilecek.

  Hediyenin maddi değeri, hükümlü ve tutukluların kurumdaki haftalık harcama miktarının yarısını geçemeyecek.

  Hükümlü ve tutuklulara rızaları alınmak kaydıyla ödül olarak törenle takdir belgesi verilebilecek.

  Tören düzenlenmesi halinde hükümlü veya tutuklunun talebi ve kurum müdürünün onayıyla ilgilinin eşi, annesi, babası, kardeşi ve çocukları törene katılabilecek.

  Hükümlü ve tutuklulara, salıverilme sonrasında kamu veya özel sektör nezdinde yapacağı iş başvurularında kullanmak üzere ödül olarak tavsiye mektubu verilebilecek. - ANKARA

  Kaynak: Anadolu Ajansı

  Yazı kaynağı : www.haberler.com

  Hükümlü ve Tutukluların Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik

  Hükümlü ve Tutukluların Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik

  Mevzuat Takip Sistemi; HMC Yönetim Danışmanlığının Mahalli İdareler ve Sulama Birlikleri için oluşturduğu, muhteviyat ve özelliği itibariyle bu kuruluşlara özgü EN KAPSAMLI Dijital Mevzuat Kütüphanesi hizmetidir. Sistemin Mahalli İdareler Mevzuatı içeriği, MİARGEM tarafından desteklenmektedir.

  Yazı kaynağı : mevzuattakip.com.tr

  HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN ÖDÜLLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

  10 SORU 10 YANIT | Cezaevindeki bir mahkumun çocuk sahibi olma hakkı var mı?

  10 SORU 10 YANIT | Cezaevindeki bir mahkumun çocuk sahibi olma hakkı var mı?

  Geçtiğimiz günlerde İsrail’de bir hapishanede 11 yıl hapis cezasına çarptırılan Filistinli bir mahkum, tüm kısıtlamalarına rağmen "sperm kaçırma" yöntemiyle baba oldu. Üstelik bu ülkede yaşanan ilk vaka da değildi. Filistinli esir ve tutuklularla ilgili kuruluşların verilerine göre, ülkede "sperm kaçırarak" tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelen çocuk sayısı 96'ya yükseldi.

  Peki, ülkemizde bugüne kadar böyle bir vaka yaşandı mı? Ülkemizde hapishanede çocuk sahibi olmak isteyen mahkumların yasal hakları nelerdir? Hapishanedeyken tüp bebek yöntemi ile bebek sahibi olmak mümkün mü? Eşler arasında mahrem görüşmelerin yapılabildiği pembe odaların kuralları neler? Avukat Elvan Kılıç ve Asil Özkan sorularımızı yanıtlıyor.

  Ülkemizde mahkumların anne baba olmak için yasal hakları nelerdir?

  Avukat Asil Özkan: Cezaevine girdikten sonra hükümlü kişilere ziyaretler, Adalet Bakanlığı’nca hazırlanan yönetmelikle kapalı ve açık olmak üzere iki biçimde yaptırılmaktadır. Halk tabiriyle “pembe oda” olarak bilinen ve hükümlünün, eşiyle cezaevi infaz kurumu personelinin yakın nezareti olmaksızın görüşebilmesi Türk Hukuk Mevzuatına 30 Mart 2013 tarihli “Hükümlü ve Tutukluların Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik”te yapılan değişiklikle girmiştir. Bu düzenleme ile ceza infaz kurumunda hükümlü olan mahkumların anne-baba olabilmeleri imkanı gelmiştir.

  TÜP BEBEK SAHİBİ OLMAK İÇİN BAŞVURANLAR VAR

  Hapishanedeki bir mahkûmun tüp bebek yöntemi ile anne baba olma şansı var mı? Bunu için yasal başvuru yapabilir mi?

  Avukat Asil Özkan: Hükümlülerin, “tüp bebek yöntemi” ile çocuk sahibi olabilmesine ilişkin henüz Türk Hukuk Mevzuatı’nda bir düzenleme getirilmemiş olup dünyada ve ülkemizde bireylerin bağımsız seçim yapma durumunun karşılığı olan insan hakları üzerinde birçok çalışma mevcuttur.

  Gelişen teknolojik imkanlar ile beraber hayatımızın bir parçası olan Tüp Bebek Yöntemi, ceza infaz kurumunda olan hükümlüler açısından başvurulacak bir yöntem olarak henüz Türk Hukuk Sistemi’nde yerini almamıştır.

  Ancak hem Türkiye’de hem dünyada hükümlü olan kişilerin tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olabilmek için yapmış olduğu başvurular bulunmaktadır.

  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi; İngiltere’de hükümlü olan bir kişinin, tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olma talebinde bulunması ve İngiltere Hükümeti tarafından bu talebin reddedilmesi neticesinde “insan hakkı” kapsamında İngiltere hükümetini haksız bulduğuna yönelik bir karar vermiştir.

  Ülkemizde de hükümlüler tarafından benzer başvurular, Türkiye Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonu’na yapılmakta olup henüz bu konu hakkında mevzuat düzenlemesi getirilmemiştir.

  Avukat Elvan Kılıç: Bu konu ülkemizde ilk kez Isparta kapalı cezaevinde kalan mahkum çift tarafından TBMM İnsan Hakları Komisyonu’na başvuru yapılması üzerine gündeme gelmiştir. Komisyon başkanı bu başvuru üzerine Adalet Bakanlığı’na mahkumların tüp bebek haklarının olup olmadığını sormuştur. Komisyon başkanı çiftin başvurusunu işleme koyarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 18 Aralık 2007 tarihli Dickson/Birleşik Krallık kararının örnek alınabileceğini söylemiştir. Bu karara göre bazı kriterler dikkate alınarak hükümlü/tutuklunun tüp bebek yapma talebinin değerlendirilebileceği söylenmiştir. 

  2013 YILINDAN BERİ PEMBE ODALARDA MAHREM GÖRÜŞMELER YAPILIYOR

  Cezaevlerinde eşlerin mahrem görüşmeler yapmalarına olanak sağlayan ‘pembe oda’ nedir?

  E.K.: Hükümlü ve Tutukluların Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik’te düzenlenen eş görüşmesi kamuoyunda “pembe oda” olarak bilinir. Aynı zamanda bu uygulama hükümlüler açısından bir ödül niteliğindedir. Eş görüşmesi ödülü, cezaevindeki tutuklu veya hükümlülerin bazı şartları gerçekleştirmeleri karşılığında eşleri ile mahrem görüşme yapmalarını sağlar. Bu ödül Hükümlü ve Tutukluların Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik’te düzenlenmiş olup 2013 yılından beridir ülkemizde uygulanmaktadır.

  Eş görüşmesi için nasıl başvuru yapılır?

  E.K.:Hükümlü veya tutuklu, ceza infaz kurumlarına vereceği dilekçe ile başvuru yapabilmektedir. Hükümlünün eşleri ise Ceza ve İnfaz Kurumlarının internet sitelerinde bulunan formları doldurup, kimlikleri ve evlilik cüzdanları ile başvuru yapabilirler. 

  CEZAEVLERİNDE TOPLAM 610 ADET PEMBE ODA VAR

  Türkiye’de şu an kaç tane pembe oda var?

  E.K.: Pembe oda uygulaması Türk hukuk mevzuatına, 30 Mart 2013 tarihli “Hükümlü ve Tutukluların Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik” te yapılan değişiklikle girmiştir. Mahkumların eşleriyle baş başa görüşmelerine imkân tanınması için cezaevlerine 610 adet pembe oda kurulmuştur.

  Pembe odanın içinde neler var? Neden adı pembe oda? Pembe oda için yılda ne kadar başvuru yapılıyor?

  E.K.: Yönetmelikte geçen adı eş görüşmesi olup, pembe oda söylemi halk arasında kullanılan bir tabirdir. Her odada çift kişilik yatak, masa, iki sandalye, mini buzdolabı, metal elbise dolabı, banyo ve tuvalet bulunmaktadır. Ses geçirmeyen nitelikteki pencereler, perdeyle kaplıdır. Çift arasında bir problem yaşanması veya birinin diğerini şikâyet etmesi gibi ihtimallerin yaşanması halinde kullanılabilecek acil çağrı butonu mevcuttur.

  Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanıp, TBMM’ye gönderilen rapora göre:

  GÖRÜŞME SÜRESİ 3 SAATTEN 24 SAATE KADAR ÇIKABİLİYOR

  Mahrem görüşmeler hangi sıklıkla yapılabiliyor?

  Hükümlü ve tutuklulara, en erken ayda bir en geç üç ayda bir, üç saatten yirmi dört saate kadar eş görüşmesi ödülü verilebilir. İlk görüşmenin süresi üç saat olarak belirlenir. Bu süre; hükümlü veya tutuklunun tutum ve davranışları, kurumun fizikî yapısı, personel sayısı ve mevcut doluluk durumu dikkate alınarak kademeli şekilde yirmi dört saate kadar artırılabilir.

  Cezaevlerindeki pembe odalarda kriminal vakaları önlemek adına nasıl önlemler alınıyor?

  E.K.: Eş görüşmesinin güvenli bir şekilde yapılabilmesi için, görüşmenin mahremiyetini ihlal etmeyecek tüm tedbirler alınmaktadır.

  • Görüşme odası ve eklentileri her görüşme öncesi ve sonrasında görevli personel tarafından aranır.

  • Yönetmeliğin 12. Maddesinde cinsel saldırı, cinsel istismar veya aile içi şiddet suçu işlemiş hükümlü ve tutuklular ile eş görüşmesi ödülü verilmesi için, buluşma öncesi psiko-sosyal yardım servisinden destek alması öngörülmektedir.

  • Odalarda çift arasında yaşanacak olası bir tehlike halinde kullanılabilecek acil çağrı butonu mevcuttur.

  • Görüşme odası giriş kapısının dış kısmını gösterecek şekilde kamera konulup, kayıt yapılmaktadır.

  • Görüşme süresinin sona ermesi, çağrı butonuna basılması veya acil müdahale gereken hâller dışında görüşme odasına girilemez.

  • Görüşme odası ve eklentilerinde Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşya ve Maddeler Hakkında Yönetmelik ile bu Yönetmelikte belirtilenler dışında başka eşya bulundurulamaz.

  • Hükümlü/tutuklular hakkında disiplin soruşturmasına başlanılması veya ödüllendirilen tutum ve davranışlarının ortadan kalkması halinde, ödüllendirme kararı İdare ve Gözlem Kurulu tarafından hemen geri alınıyor. 

  ÖDÜLÜ HAK EDEN PEMBE ODAYA GİDEBİLİYOR

  Mahkumların ödülü hak etmeden eşleri ile mahrem görüşme yapmaları için yasal hakları var mıdır?

  E.K.: Ülkemizde her ne kadar eş görüşmesi mevzuatta hak olarak kabul edilmeyip ödüllendirme sistemiyle hükümlü/tutuklulara sunulsa da bunun bir hak olduğu Avrupa ülkeleri ve Amerika’da kabul görmüş ve uygulamada yer verilmiştir. Kişi bakımından bu durumun bir ihtiyaç olduğu kabul edilmiştir. Ülkemizde daha yeni diyebileceğimiz bir zamanda mevzuata dahil olan bu uygulama bahse konu ülkelerle karşılaştırıldığında henüz ilkel bir formdadır.

  Tutuklu/hükümlünün eşiyle görüşebilmesinin pek çok yükümlülük ve şarta bağlanması hatta bu görüşmenin sadece eş ile yapılabilmesi üzerinde durulması gereken ciddi bir problemdir. Kişinin her bakımdan kısıtlanmış olduğu cezaevlerinde ruh ve beden sağlıkları bakımından temel ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir. Ülkemizin yaşadığımız yüzyılda böyle bir ihtiyacı ödüllendirme sistemiyle mahkûma lütfeder edayla sunması insan hakları bakımından yaralayıcıdır. Özetle; kişinin ödülü hak etmek için örnek davranışta bulunması, kişisel gelişimine katkı sağlayacak bir şeyler yapması gerekiyor. 

  EVLİLİKLER ÜZERİNDE OLUMLU ETKİLERİ VAR

  Pembe odanın evlilikler üzerindeki olumlu etkileri nelerdir?

  E.K.:Cezaevleri yönetimi tarafından yapılan anket ve araştırmalara göre ödülü almak için tutuklu/hükümlünün daha çok eğitim ve iyileştirme faaliyetlerine katılım sağladığı, eşle iletişimin arttığı ve bu sürecin hükümlü/tutuklu ailesi üzerinde olumlu etkileri olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca cezaevinde bulunan kişi cezaevinden çıktıktan sonra aile hayatına yeniden kolayca adapte olabilmektedir. Bu uygulama ceza evinde olmayan eş bakımından da pek çok olumlu etki barındırmaktadır. Çünkü eşi cezaevinde bulunan kişi için de bu durum çekilmez hal alabilmekte ve psikolojik olarak adeta eşi ile birlikte cezalandırılmış olma boyutuna geçebilmektedir.

  Psikiyatrist Sabri Yurdakul: Cezaevine düşen her mahkumun kafasında eşinin dışarıda yaşantısının nasıl olduğu ve kendisinden uzaklaşıp uzaklaşmayacağı düşüncesi yatabilir. Cinsellik evliliğin olmazsa olmazıdır ve mahkumlara  tanınacak olan bu hak onların evliliklerinin sürmesi açısından çok faydalıdır. Bu hak sayesinde hapse düşen bir insanın aklı eşinde kalmaz ve onunla olan beraberliği cinsellikle tamamlandığında bu insan cezasını daha kolay tamamlar. Cezaevlerindeki pembe odalar mahkumların eşleri ile birlikte paylaşımlarını artırarak toplumdan kopmadan cezalarını tamamlamaları için güzel bir fırsattır.

  Kripto Para Piyasaları için Bigpara

  Kripto Para Piyasaları için Bigpara

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap