Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  genel sağlık sigortası borcu affı 2023

  1 ziyaretçi

  genel sağlık sigortası borcu affı 2023 bilgi90'dan bulabilirsiniz

  GSS prim borcu silinecek mi, yap�land�rma nas�l yap�l�r? GSS vergi prim borcu aff� 2023 ��kt� m�?

  GSS prim borcu silinecek mi, yap�land�rma nas�l yap�l�r? GSS vergi prim borcu aff� 2023 ��kt� m�?

  Genel Sa�l�k Sigortas� (GSS) vergi prim borcu aff�, yap�land�rma s�reci g�ndemde. Ba�kan Recep Tayyip Erdo�an Kabine toplant�s� sonras� SGK ve vergi bor�lar�yla ilgili son dakika a��klamas� sonras� merak konusu olan GSS prim borcu ile ilgili detaylar belli oldu. Peki GSS vergi prim borcu aff� 2023 ��kt� m�, prim borcu silinecek mi, yap�land�rma nas�l yap�l�r?

  GSS BOR�LARI S�L�NECEK M�?

  Ba�kan Erdo�an, Hazine ve Maliye Bakanl��� taraf�ndan �al��malar� y�r�t�len vergi aff�na ili�kin �nemli a��klamalarda bulundu.

  Ba�kan Erdo�an" Vergi daireleri, g�mr�k m�d�rl�kleri, SGK, belediyeler, il �zel idareleri gibi kurumlar�m�z�n kamu alacaklar�n� yeniden yap�land�ran bir kanun teklifi haz�rl�yoruz. Vatanda�lar�m�z�n ve �irketlerimizin vergi ve prim y�k�ml�l�kleri ba�ta olmak �zere kamu kurum ve kurulu�lar�na olan bor�lar�n cezalar�n� kald�r�yoruz." ifadelerini kulland�.

  YAPILANDIRMA VE TAKS�T �MKANI

  Ba�kan Erdo�an a��klamas�n�n devam�nda " Bu bor�lar� belirli oranla g�ncelleme ve taksitle �deme imkan� getiriyoruz. Daval� vergi ve prim dosyalar� da bu kapsamda olacakt�r. Teklifle matrah art�r�m�n� ve i�letme kay�tlar�n�n d�zeltilmesini sa�l�yoruz. Y�ksek ��retim kredi bor�lar�n�n art���na son verdik. Ge�mi�te endeksle olu�mu� bor�lar� silmi�tik. Bu d�zenlemeyle endeks d���ndaki borcun da yeniden yap�land�rarak taksitle �denmesini m�mk�n hale getiriyoruz." dedi.

  2 B�N L�RAYI A�MAYAN BOR�LAR S�L�ND�

  Ba�kan Erdo�an s�zlerini "Malum oldu�u �zere 2 bin liray� a�mayan icral�k bor�lar� tasfiye edecek, takiplerini sonland�racak d�zenlemeyi yapm��t�k. �imdi de ayn� uygulamay� vergi, ceza, faiz gibi t�m ba�l�klarda 2 bin liray� a�mayan borcu olan vatanda�lar�m�z i�in hayata ge�iriyoruz. Vergi dairelerine olan 31 Aral�k 2022 tarihinden �nceye ait 2 bin liray� a�mayan bor�lar�n cezalar�n�n tahsilinden vazge�iyoruz. Yapt���m�z d�zenlemelerin temel amac� devletle vatanda��n�n k���k mebla�l� meseleler i�in kar�� kar��ya gelmesinin �n�ne ge�mektir." diyerek noktalad�.

  Yazı kaynağı : www.aksam.com.tr

  GSS BORÇLARI SON DURUM | GSS prim borçları silindi mi, ne zaman silinecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik açıklama…

  GSS BORÇLARI SON DURUM | GSS prim borçları silindi mi, ne zaman silinecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik açıklama…

  GSS BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

  Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından çalışmaları yürütülen vergi affına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

  Erdoğan” Vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, SGK, belediyeler, il özel idareleri gibi kurumlarımızın kamu alacaklarını yeniden yapılandıran bir kanun teklifi hazırlıyoruz. Vatandaşlarımızın ve şirketlerimizin vergi ve prim yükümlülükleri başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçların cezalarını kaldırıyoruz.” ifadelerini kullandı.

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Genel Sa�l�k Sigortas� Prim Bor�lar�'na Af Geliyor

  GSS prim borçlarına ve Bağkur affı gelecek mi son dakika 2023

  Dört milyon kişiyi yakından ilgilendiren af geliyor: Ceza ve gecikme zamları silinecek

  GSS borç affı çıkacak mı? Zorunlu Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçları silinecek mi?

  GSS borç affı çıkacak mı? Zorunlu Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçları silinecek mi?

  1 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe giren GSS uygulaması ile hane içi geliri belirlenen miktarın üzerinde olan vatandaşlardan aylık 194,13 TL prim alınıyor. Ancak ağustos ayı itibariyle prim borcu olanların sayısının yaklaşık 4 milyon olduğu tahmin ediliyor. AK Parti milletvekillerinin imzasıyla ekonomi ile ilgili torba kanun teklifinde GSS borçlarına ilişkin bir madde de bulunuyor…  

  KİMLER GSS PRİMİ ÖDÜYOR?

  1 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe giren Zorunlu Genel Sağlık Sigortası (GSS) uygulaması ile hane içinde kişi başına geliri asgari ücretin 3’te 1’inden az olanlardan prim alınmıyor.

  Bu kişilerin primi Hazine’den karşılanıyor. Hane içinde kişi başına geliri asgari ücretin 3’te 1’inden fazla olanlardan ise aylık 194,13 TL GSS primi alınıyor. Primini ödemeyenlere borç çıkartılıyor. Ağustos itibarıyla GSS primini kendisi ödeyen veya ödemesi gereken kişi sayısı 2,1 milyon. Prim borcu olanların sayısı ise

  YIL SONUNA KADAR GEÇERLİ

  Son olarak geçen yıl çıkartılan yapılandırma yasayla 2021 yılı nisan ayı ve önceki aylara ilişkin GSS prim borçlarının anaparasını 31 Aralık 2021 tarihine kadar ödeyenlerin gecikme cezası ve gecikme faizleri silinmişti. GSS prim borcu bulunanlar normalde sağlık hizmetlerinden yararlanamıyorlar. Ancak süresi her yıl uzatılan geçici düzenlemelerle GSS prim borcu bulunanların sağlık hizmetinden yararlanması sağlanıyor. Bu yıl da söz konusu süre 31 Aralık 2022’ye kadar uzatılmıştı. Bu tarihe kadar devlet destekli sağlık hizmeti alınabiliyor.

  GSS AFFI ÇIKACAK MI?

  AK Parti milletvekillerinin imzasıyla cumartesi günü TBMM Başkanlığı’na sunulan ekonomi ile ilgili torba kanun teklifine konulan geçici maddede, 31 Aralık 2012 tarihinden önceki GSS prim borçlarına af düzenlemesi öngörüldü.

  ZORUNLU GENEL SAĞLIK SİGORTASI (GSS) BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

  Türk vatandaşları ile oturma izni almış yabancı ülke vatandaşlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan kişilerin 31 Aralık 2012 tarihi öncesine ait GSS primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi alacaklarının tahsilinden vazgeçilecek.

  Yazı kaynağı : www.posta.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap