Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  genel sağlık sigortası borcu affı

  1 ziyaretçi

  genel sağlık sigortası borcu affı bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Genel Sa�l�k Sigortas� Prim Bor�lar�'na Af Geliyor

  GSS vergi prim borcu aff� 2023 ��kt� m�? GSS prim borcu silinecek mi, yap�land�rma nas�l yap�l�r?

  GSS vergi prim borcu aff� 2023 ��kt� m�? GSS prim borcu silinecek mi, yap�land�rma nas�l yap�l�r?

  Genel Sa�l�k Sigortas� (GSS) sistemine prim borcu olan vatanda�lar i�in m�jdeli haber geldi. GSS sistemi kapsam�nda olup prim borcu nedeniyle sa�l�k hizmeti alamayacak vatanda�lara Kabine Toplant�s� sonras� m�jdeli haberi Ba�kan Recep Tayyip Erdo�an verdi. Peki GSS vergi prim borcu aff� 2023 ��kt� m�, prim borcu silinecek mi, yap�land�rma nas�l yap�l�r?

  GSS BOR�LARI S�L�NECEK M�?

  Ba�kan Erdo�an, Hazine ve Maliye Bakanl��� taraf�ndan �al��malar� y�r�t�len vergi aff�na ili�kin �nemli a��klamalarda bulundu.

  Ba�kan Erdo�an" Vergi daireleri, g�mr�k m�d�rl�kleri, SGK, belediyeler, il �zel idareleri gibi kurumlar�m�z�n kamu alacaklar�n� yeniden yap�land�ran bir kanun teklifi haz�rl�yoruz. Vatanda�lar�m�z�n ve �irketlerimizin vergi ve prim y�k�ml�l�kleri ba�ta olmak �zere kamu kurum ve kurulu�lar�na olan bor�lar�n cezalar�n� kald�r�yoruz." ifadelerini kulland�.

  YAPILANDIRMA VE TAKS�T �MKANI

  Ba�kan Erdo�an a��klamas�n�n devam�nda " Bu bor�lar� belirli oranla g�ncelleme ve taksitle �deme imkan� getiriyoruz. Daval� vergi ve prim dosyalar� da bu kapsamda olacakt�r. Teklifle matrah art�r�m�n� ve i�letme kay�tlar�n�n d�zeltilmesini sa�l�yoruz. Y�ksek ��retim kredi bor�lar�n�n art���na son verdik. Ge�mi�te endeksle olu�mu� bor�lar� silmi�tik. Bu d�zenlemeyle endeks d���ndaki borcun da yeniden yap�land�rarak taksitle �denmesini m�mk�n hale getiriyoruz." dedi.

  2 B�N L�RAYI A�MAYAN BOR�LAR S�L�ND�

  Ba�kan Erdo�an s�zlerini "Malum oldu�u �zere 2 bin liray� a�mayan icral�k bor�lar� tasfiye edecek, takiplerini sonland�racak d�zenlemeyi yapm��t�k. �imdi de ayn� uygulamay� vergi, ceza, faiz gibi t�m ba�l�klarda 2 bin liray� a�mayan borcu olan vatanda�lar�m�z i�in hayata ge�iriyoruz. Vergi dairelerine olan 31 Aral�k 2022 tarihinden �nceye ait 2 bin liray� a�mayan bor�lar�n cezalar�n�n tahsilinden vazge�iyoruz. Yapt���m�z d�zenlemelerin temel amac� devletle vatanda��n�n k���k mebla�l� meseleler i�in kar�� kar��ya gelmesinin �n�ne ge�mektir." diyerek noktalad�.

  Yazı kaynağı : www.aksam.com.tr

  GSS Prim Borcu Aff� Ba�vurular� Sildirme Nas�l Olacak?

  Dört milyon kişiyi yakından ilgilendiren af geliyor: Ceza ve gecikme zamları silinecek

  GSS borç affı çıkacak mı? Zorunlu Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçları silinecek mi?

  GSS borç affı çıkacak mı? Zorunlu Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçları silinecek mi?

  1 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe giren GSS uygulaması ile hane içi geliri belirlenen miktarın üzerinde olan vatandaşlardan aylık 194,13 TL prim alınıyor. Ancak ağustos ayı itibariyle prim borcu olanların sayısının yaklaşık 4 milyon olduğu tahmin ediliyor. AK Parti milletvekillerinin imzasıyla ekonomi ile ilgili torba kanun teklifinde GSS borçlarına ilişkin bir madde de bulunuyor…  

  KİMLER GSS PRİMİ ÖDÜYOR?

  1 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe giren Zorunlu Genel Sağlık Sigortası (GSS) uygulaması ile hane içinde kişi başına geliri asgari ücretin 3’te 1’inden az olanlardan prim alınmıyor.

  Bu kişilerin primi Hazine’den karşılanıyor. Hane içinde kişi başına geliri asgari ücretin 3’te 1’inden fazla olanlardan ise aylık 194,13 TL GSS primi alınıyor. Primini ödemeyenlere borç çıkartılıyor. Ağustos itibarıyla GSS primini kendisi ödeyen veya ödemesi gereken kişi sayısı 2,1 milyon. Prim borcu olanların sayısı ise

  YIL SONUNA KADAR GEÇERLİ

  Son olarak geçen yıl çıkartılan yapılandırma yasayla 2021 yılı nisan ayı ve önceki aylara ilişkin GSS prim borçlarının anaparasını 31 Aralık 2021 tarihine kadar ödeyenlerin gecikme cezası ve gecikme faizleri silinmişti. GSS prim borcu bulunanlar normalde sağlık hizmetlerinden yararlanamıyorlar. Ancak süresi her yıl uzatılan geçici düzenlemelerle GSS prim borcu bulunanların sağlık hizmetinden yararlanması sağlanıyor. Bu yıl da söz konusu süre 31 Aralık 2022’ye kadar uzatılmıştı. Bu tarihe kadar devlet destekli sağlık hizmeti alınabiliyor.

  GSS AFFI ÇIKACAK MI?

  AK Parti milletvekillerinin imzasıyla cumartesi günü TBMM Başkanlığı’na sunulan ekonomi ile ilgili torba kanun teklifine konulan geçici maddede, 31 Aralık 2012 tarihinden önceki GSS prim borçlarına af düzenlemesi öngörüldü.

  ZORUNLU GENEL SAĞLIK SİGORTASI (GSS) BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

  Türk vatandaşları ile oturma izni almış yabancı ülke vatandaşlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan kişilerin 31 Aralık 2012 tarihi öncesine ait GSS primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi alacaklarının tahsilinden vazgeçilecek.

  Yazı kaynağı : www.posta.com.tr

  Genel Sağlık Sigortası Prim Borçları'na af geliyor (Hangi GSS borçları silinecek?) - Son Dakika Ekonomi Haberleri | Ntv Para

  Genel Sağlık Sigortası Prim Borçları'na af geliyor (Hangi GSS borçları silinecek?) - Son Dakika Ekonomi Haberleri | Ntv Para

  KİMLER YARARLANACAK?

  Sağlık sigortasında borçlarından dolayı yararlanamayan kişilerin 31 Aralık tarihine kadar olan borçlarına ödeme kolaylığı geliyor. 

  Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık tesislerinde sağlık hizmeti alan ve herhangi bir sebeple sağlık sigortasından yararlanamayan kişiler yeni düzenlemeden yararlanacak. Bağ-Kurlular bu imkandan faydalanamayacak.

  Yazı kaynağı : www.ntv.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap