Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  genel sağlık sigortası borçları silinecek mi

  1 ziyaretçi

  genel sağlık sigortası borçları silinecek mi bilgi90'dan bulabilirsiniz

  GSS BORÇLARI SON DURUM | GSS prim borçları silindi mi, ne zaman silinecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik açıklama…

  GSS BORÇLARI SON DURUM | GSS prim borçları silindi mi, ne zaman silinecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik açıklama…

  GSS BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

  Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından çalışmaları yürütülen vergi affına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

  Erdoğan” Vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, SGK, belediyeler, il özel idareleri gibi kurumlarımızın kamu alacaklarını yeniden yapılandıran bir kanun teklifi hazırlıyoruz. Vatandaşlarımızın ve şirketlerimizin vergi ve prim yükümlülükleri başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçların cezalarını kaldırıyoruz.” ifadelerini kullandı.

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  GSS prim borcu silinecek mi, yap�land�rma nas�l yap�l�r? GSS vergi prim borcu aff� 2023 ��kt� m�?

  GSS prim borcu silinecek mi, yap�land�rma nas�l yap�l�r? GSS vergi prim borcu aff� 2023 ��kt� m�?

  Genel Sa�l�k Sigortas� (GSS) vergi prim borcu aff�, yap�land�rma s�reci g�ndemde. Ba�kan Recep Tayyip Erdo�an Kabine toplant�s� sonras� SGK ve vergi bor�lar�yla ilgili son dakika a��klamas� sonras� merak konusu olan GSS prim borcu ile ilgili detaylar belli oldu. Peki GSS vergi prim borcu aff� 2023 ��kt� m�, prim borcu silinecek mi, yap�land�rma nas�l yap�l�r?

  GSS BOR�LARI S�L�NECEK M�?

  Ba�kan Erdo�an, Hazine ve Maliye Bakanl��� taraf�ndan �al��malar� y�r�t�len vergi aff�na ili�kin �nemli a��klamalarda bulundu.

  Ba�kan Erdo�an" Vergi daireleri, g�mr�k m�d�rl�kleri, SGK, belediyeler, il �zel idareleri gibi kurumlar�m�z�n kamu alacaklar�n� yeniden yap�land�ran bir kanun teklifi haz�rl�yoruz. Vatanda�lar�m�z�n ve �irketlerimizin vergi ve prim y�k�ml�l�kleri ba�ta olmak �zere kamu kurum ve kurulu�lar�na olan bor�lar�n cezalar�n� kald�r�yoruz." ifadelerini kulland�.

  YAPILANDIRMA VE TAKS�T �MKANI

  Ba�kan Erdo�an a��klamas�n�n devam�nda " Bu bor�lar� belirli oranla g�ncelleme ve taksitle �deme imkan� getiriyoruz. Daval� vergi ve prim dosyalar� da bu kapsamda olacakt�r. Teklifle matrah art�r�m�n� ve i�letme kay�tlar�n�n d�zeltilmesini sa�l�yoruz. Y�ksek ��retim kredi bor�lar�n�n art���na son verdik. Ge�mi�te endeksle olu�mu� bor�lar� silmi�tik. Bu d�zenlemeyle endeks d���ndaki borcun da yeniden yap�land�rarak taksitle �denmesini m�mk�n hale getiriyoruz." dedi.

  2 B�N L�RAYI A�MAYAN BOR�LAR S�L�ND�

  Ba�kan Erdo�an s�zlerini "Malum oldu�u �zere 2 bin liray� a�mayan icral�k bor�lar� tasfiye edecek, takiplerini sonland�racak d�zenlemeyi yapm��t�k. �imdi de ayn� uygulamay� vergi, ceza, faiz gibi t�m ba�l�klarda 2 bin liray� a�mayan borcu olan vatanda�lar�m�z i�in hayata ge�iriyoruz. Vergi dairelerine olan 31 Aral�k 2022 tarihinden �nceye ait 2 bin liray� a�mayan bor�lar�n cezalar�n�n tahsilinden vazge�iyoruz. Yapt���m�z d�zenlemelerin temel amac� devletle vatanda��n�n k���k mebla�l� meseleler i�in kar�� kar��ya gelmesinin �n�ne ge�mektir." diyerek noktalad�.

  Yazı kaynağı : www.aksam.com.tr

  Genel Sağlık Sigortası Prim Borçları Hangi Hallerde Silinir | Tes-is.org.tr

  Genel Sağlık Sigortası Prim Borçları Hangi Hallerde Silinir ?

  Sadece genel sağlık sigortasına tabi olanların prim borcu, borcu ödemek dışında, aşağıdaki hallerde de silinir.

  Önemli Not: Birkaç gündür yazılı ve görsel basında / medyada 10 bin TL’ye kadar olan GSS borçlarının silineceği şeklinde haberler çıkıyor. Ancak bu haberler gerçeği yansıtmıyor. GSS borçları değil Devlet hastanelerine olan borçlar silinecek. (Bkz. GSS Prim Borçları Silinmeyecek – Sadece Hastane Borçları Silinecek)

  1- Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından re’sen (kendiliğinden) GSS kapsamına alındığı için adına prim borcu tahakkuk eden kişinin, sonradan re’sen GSS kapsamına alınması gereken kişilerden olmadığının anlaşılması halinde, bu kişinin re’sen GSS tescil işlemi iptal edilir. Dolayısıyla buna bağlı borçlar da silinir.

  Örnek-1: Adına prim borcu çıkan kişi öğrenciyse ve bu kapsamda bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamında anne veya babası üzerinden sağlık yardımı alma hakkı varsa, bu kişinin öğrenci belgesiyle durumunu kanıtlaması halinde, öğrencilik dönemine ait borçlar silinir.

  Örnek-2: Adına prim borcu çıkan kız çocuğu, boşanmışsa / bekarsa ve bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamında anne veya babası üzerinden sağlık yardımı alma hakkı varsa, SGK’ya müracaat etmesi halinde anne veya babası üzerinden sağlık yardımı alma hakkı olan döneme ait prim borcu silinir.

  Yukarıdaki örnekler çoğaltılabilir.

  2- SGK tarafından re’sen GSS kapsamına alınan kişiye, gelir testine başvurması gerektiğine dair yazı (gelir testi bildirimi) gönderilmiş ve söz konusu kişi yazının kendisine veya yakınına tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde gelir testine başvurmuşsa, gelir testi sonucunda bu kişinin aile içerisinde kişi başına düşen aylık gelirinin brüt asgari ücretin üçte birinden az çıkması halinde, bu kişinin re’sen GSS tescil işlemi, primi devlet tarafından ödenecek kişiler (yeşil kartlılar) olarak değiştirilir, dolayısıyla adına çıkarılmış olan prim borçları da silinir. Bu kişi gelir testine yazının tebliğinden itibaren bir ay geçtikten sonra başvurmuşsa bu durumda GSS borcu başından itibaren değil, gelir testine başvurduğu tarihten itibaren silinir.

  3- Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Gelir Tespiti, Tescil ve İzleme Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in “Re’sen tescil ve gelir tespiti başvurusu” başlıklı 4 üncü maddesi birinci fıkrasında;

  Genel sağlık sigortalısı ya da genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsünde olmayanlar ile genel sağlık sigortalılığı ya da genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsü sona eren kişiler, SGK tarafından re’sen tescil edilir. Bu kişiler için, gelir testleri sonuçlandırılıncaya kadar 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarı prime esas asgarî kazanç tutarı olarak esas alınarak primleri tahakkuk ettirilir. Ayrıca, gelir tespitini yaptırmak üzere bir ay içinde vakıflara başvurması gerektiği SGK tarafından re’sen tescil edilen kişilere bildirilir.

  hükmü yer almaktadır.

  Bu hükme rağmen, re’sen GSS kapsamına alınan kişiye söz konusu gelir testi bildiriminin gönderilmediği sistemden tespit edilirse, bu durumda kişinin re’sen GSS tescil tarihi değiştirilir, böylece önceki döneme ait borçlar silinir.

  Yazı kaynağı : www.tes-is.org.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap