Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  gelir tablosu analizi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur

  1 ziyaretçi

  gelir tablosu analizi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Finansal Tablolar Analizi Ara Sınav Soruları

  DENEME SINAVI 01

  FİNANSAL TABLOLAR VE MALİ ANALİZ ÇIKMIŞ SORULAR

  FİNANSAL TABLOLAR VE MALİ ANALİZ ÇIKMIŞ SORULAR

  Transkript

  1 FİNANSAL TABLOLAR VE MALİ ANALİZ ÇIKMIŞ SORULAR Bir işletmeye ait bazı veriler aşağıdaki gibidir: Hesap Kalemleri Türk Lirası Brüt satış kârı Net satışlar Dönen varlıklar Kısa vadeli yabancı kaynaklar Ortalama stoklar Bu bilgilere göre işletmenin stok devir hızı oranı kaçtır? (Soru İptal Edilmiştir) A) 5 B) 20 C) 8 D) 10 E) 15 Stok Devir Hızı = Satışların Maliyeti / Ortalama Stoklar Net Satışlar Satışların Maliyeti? Brüt Satış Karı = / = Aşağıdaki çiftlerden hangisinin hesaplanmasında kullanılan veriler aynıdır? A) Kaldıraç oranı - Nakit oranı B) Kaldıraç oranı - Cari oran C) Fiyat kazanç oranı - Nakit oranı D) Net çalışma sermayesi - Cari oran E) Net çalışma sermayesi - Kaldıraç oranı Net Çalışma Sermayesi= Dönen Varlıklar KVYK Cari Oran = Dönen Varlık /KVYK 28. İşletmenin cari oranı 3; kısa vadeli borçları Türk Lirası ise Net Çalışma Sermayesi kaç Türk Lirasıdır? A) B) C) D) E) Cari Oran= Dönen Varlık /KVYK Cari Oran = Dönen Varlık / =3 ise Dönen Varlık = Net Çalışma Sermayesi = Dönen Varlık KVYK Net Çalışma Sermayesi = = TL 29. Aşağıdaki bilgilerden hangisi Stoklar ile Net Satışlar arasındaki ilişkinin trend analiz tekniği ile analiz edilmesi sonucu sağlanır? A) Dönen varlıklarının likiditesi ve buna bağlı olarak günlük faaliyetleri sürdürme yeteneği B) Kısa vadeli borçları ödeme gücü C) İşletmenin satışlarıyla stoklarını eritip eritemediği D) İşletmenin borçlanma kapasitesi, varlıkların verimliliği E) Satışların peşin ya da kredili olup olmadığı 30. Finansal kaldıraç olarak da adlandırılan yabancı kaynakların aktif toplamına oranı sonucunun %50 nin üzerinde çıkması aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir? A) Net çalışma sermayesinin yüksek oranda stoklara bağlandığını, dolayısıyla günlük faaliyetlerin yürütülmesinin stokların satışıyla gerçekleşebileceğini B) Duran varlıkların finanse edilmesinde yabancı kaynak kullanımına da başvurulduğunu C) İşletmenin finansal gücünün iyi olduğunu ve faizleri karşılayabildiğini D) Özkaynakların ekonomik ve verimli kullanıldığını E) Aktifin finansmanında yabancı kaynaklardan özkaynaklara oranla daha fazla yararlanıldığı 639

  2 Aktif Akademi Eğitim Merkezi 31. Bir işletmenin, brüt satışları Türk Lirası, satıştan indirimleri Türk Lirası, dönen varlıkları Türk Lirası ve pasif toplamı Türk Lirasıdır Bu bilgilere göre işletmenin duran varlıklar devir hızı kaçtır? A) 1,00 B) 1,20 C) 1,50 D) 2,00 E) 2,50 Brüt Satışlar Satış İndirimleri (-) Net Satışlar = Dönen Varlık Duran Varlık? Aktif Toplam ise Duran Varlık TL dir Duran Varlık Devir Hızı = Net Satışlar /Ortalama Duran Varlıklar Duran Varlık Devir Hızı = 80.00/40.000=2 32. İşletmenin mevcut ve potansiyel hissedarları ile işletmeye uzun vadeli kaynak sağlayan ya da bunları sağlamayı düşünen taraflarca yapılan analize ne ad verilir? A) Yatırım analizi B) Yönetim analizi C) Kredi analizi D) İç analiz E) Dinamik analiz 34. Gelir tablosu kalemlerinin yüzde yöntemi ile analizinde dikey yüzdeler aşağıdakilerden hangisini ifade eder? A) İlgili kalemin net kâr karşısındaki payını B) İlgili kalemin dönem kârı karşısındaki payını C) İlgili kalemin brüt satışlar karşısındaki payını D) İlgili kalemin özkaynaklar karşısındaki payını E) İlgili kalemin net satışlar karşısındaki payını 35. (360 x Ortalama alacaklar) / Net satışlar formülü aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir? A) Alacak devir hızını B) Ortalama etkinlik süresini C) Nakit oranını D) Alacak bağımlılık oranını E) Ortalama tahsilat süresini Net Satışlar / Ortalama Alacaklar= Alacak Devir hızını verir. 360/Alacak Devir Hızı= Ortalama Tahsilat Süresini verir. Yukarıdaki formüller birleştirildiğinde. (360 x Ortalama alacaklar) / Net satışlar 33. Kısa vadeli borçları ödedikten sonra işletmenin normal çalışma olanaklarını karşılamak için gerekli varlık ve kaynak tutarının ve bu tutarda oluşan değişmelerin izlendiği tablo aşağıdakilerden hangisidir? A) Öz kaynaklar değişim tablosu B) Nakit akış tablosu C) Fon akış tablosu D) Net çalışma sermayesi değişim tablosu E) Kâr dağıtım tablosu 640

  3 Bir işletmenin, net satışları Türk Lirası, aktif toplamı Türk Lirası, sürekli sermayesi Türk Lirası, stoklarının toplamı Türk Lirası, duran varlıklarının devir hızı oranı ise 2 dir. Bu bilgilere göre işletmenin likidite oranı kaçtır? A) 3 B) 3,5 C) 4 D) 4,5 E) 4,6 Likidite Oranı = Dönen Varlık Stoklar / KVYK Dönen Varlık? KVYK? Duran Varlık Devir Hızı = Net Satışlar / Duran Varlıklar Duran Varlık Devir Hızı = / Duran Varlıklar = 2 Duran Varlıklar = Aktif Toplam = Duran Varlık = ise Dönen Varlık = Pasif Toplam Sürekli Sermaye ise KVYK Likidite Oranı = /2.000 = Bir işletmenin stoklarını satmadan, dönen varlıkları ile kısa vadeli borçlarını ödeyebilecek bir düzeyde olup olmadığını görmek için aşağıdaki oranlardan hangisine bakılır? A) Stok devir hızına B) Asit test (Likidite) oranına C) Stokların elde kalma süresine D) Stokların net çalışma sermayesine oranına E) Brüt kâr marjına Asit Test Oranı = Dönen Varlıklar Stoklar /KVYK En az 1 çıkması istenir. 1 in altında olursa stoklar satılmadan borçlar ödenemez 28. Aşağıdakilerden hangisi mali tablolar analizinin kullanım alanlarından biri değildir? A) Firma faaliyetlerinin etkinliğini ve başarısını ölçmek B) Firmanın yükümlülüklerini yerine getirip getiremeyeceğini saptamak C) Firmanın misyonunu saptamak D) Firmanın temel ve ikincil hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını saptamak E) Firmanın başarısızlık nedenlerini araştırmak Mali Tablolar analizinin kullanım alanları, bir işletmenin finansal durumunu, faaliyet sonuçlarını, finansal performansını ve finansal yönden gelişimini değerlendirebilmek, gelişme yönünü ve büyüklüğünü öngörebilmek, geleceğe yönelik tahminlerde bulunabilmek için finansal tablolarda yer alan kalemler arasındaki ilişkilerin ve bunların zaman içerisinde gösterdiği eğilimlerin incelenmesini gerektirir. Finansal analist finansal tabloları hem işletmenin geçmişte yürüttüğü faaliyetlerinin sonucu olarak işletmenin başarımını değerlemek, hem de gelecekteki başarımının ne olacağını tahmin etmek için inceler. 29. Devir hızı olarak bilinen oranlar, aşağıdaki oran analizi konularından hangisinin kapsamındadır? A) Likidite oranları B) Faaliyet oranları C) Mali oranlar D) Kârlılık oranları E) Piyasa performans oranları Ana faaliyetle ilgili olarak faaliyet döngüsünde yer alan unsurların ve bunların dışında kalan diğer varlık unsurlarının bir faaliyet dönemi içindeki devir hızları ne kadar yüksek olursa işletmenin o kadar verimli ve kârlı çalıştığından söz etmek mümkündür. Faaliyet oranlarının aynı zamanda verimlilik oranları, devir hızı oranları veya çalışma durumunun analizinde kullanılan oranlar olarak adlandırılmasının sebebi de bundan kaynaklanmaktadır. 641

  4 Aktif Akademi Eğitim Merkezi 30. İşletmenin çalışma sermayesinin yeterliliği konusunda karar verilirken aşağıdakilerden hangisinin dikkate alınmasına gerek yoktur? A) İşletmenin üretim ve tedarik süresinin B) İşletmenin borçlanma olanaklarının C) İşletmenin yönetim kadrosunun D) İşletmenin satış hacminin E) İşletmenin satın alma ve satış koşullarının Çalışma sermayesi, işletmenin faaliyetlerinin herhangi bir sıkıntıya düşmeden en iktisadi şekilde yürütülmesine imkan vermeli ve mali bir sıkıntı ile karşılaşmadan ani olarak ortaya çıkan ihtiyaçları ve zararları karşılayabilecek düzeyde olmalıdır. Çalışma sermayesinin yeterli olması, işletmeye önemli yararlar sağlamakla birlikte, çalışma sermayesi yetersizliği veya aşırı çalışma sermayesin bulunması kârlılık ve verimlilik üzerinde olumsuz etkiler yapar. Bir işletmenin çalışma sermayesi ihtiyacı genel olarak işletmenin faaliyet konusu ve türü, imalat ve satış için gerekli süre ve birim maliyetler, satış hacmi, satın alma ve satış şartları, stok devir hızı, alacak devir hızı, ekonomik konjonktür, dönen varlıkların değerinde düşme olasılığı, satışların yıl içindeki dağılımı, kullanılan teknoloji gibi faktörlere göre belirlenmektedir. 31. Bir İşletmenin 2012 dönemine ait gelir tablosu aşağıdaki gibidir: 31/12/2012 % Brüt Satışlar Satışlardan İndirim Net Satışlar Satışların Maliyeti Brüt Satış Kârı Bu tablo aşağıdaki analiz tekniklerinden hangisine göre hazırlanmıştır? A) Karşılaştırmalı Tablolar Analizi B) Eğilim Yüzdeleri Analizi C) Oran Analizi D) Teknik Analiz E) Yüzde Yöntemi İle Analiz Gelir Tablosunun Yüzde Yöntemi ile Analizinde Gelir tablosunda net satışlar 100 kabul edilerek, diğer kalemler net satışlar rakamına oranlanır. Bu işlem her gelir tablosu kalemi için ayrı ayrı yapılır. Gelir Tablosu Kalemi * =% Net Satışlar Bu şekilde bulunacak yüzdelerin yer aldığı tabloya, yüzdelerle ifade olunmuş gelir tablosu denir. Bu tabloda ayrıca kalemlere ve bunların mutlak rakamlarına da yer verilir. 32. İşletmenin kısa vadeli borçlarını ödeyebilmek ve stoklarının kaç katı kadar satış yapması gerektiğini belirlemek için aşağıdaki oranlardan hangisi hesaplanmalıdır? A) Aktif devir (dönüş) hızı oranı B) Alacakların tahsil süresi C) Likidite oranı D) Stok bağımlılık oranı E) Ortalama stok değişim oranı Stok bağımlılık oranı, işletmenin kısa vadeli borçlarının ödenmesinde hazır değerler ve süratle paraya çevrilebilir varlıklar (menkul kıymetler+alacaklar) dışında, stokların yüzde kaçının satılması gerektiğini belirtmektedir. Stok bağımlılık oranı aşağıdaki formül yardımıyla hesaplanmaktadır KVYK (Hazır Değerler +Hızla Paraya Çevrilen Varlıklar *100=% Stoklar 642

  5 33. Bir işletmenin analiz edilmiş finansal tablo verilerinin, özellikle de oranlarının (rasyoların) daha anlamlı bir şekilde yorumlanabilmesi için öncelikle aşağıdakilerden hangisine gereksinim vardır? A) Kâr dağıtım tablosuna B) Özkaynaklar değişim tablosuna C) Satışların maliyeti tablosuna D) Genel ekonomik verilere E) Sektör standart oranlarına Oran analizinde standart oranların veya sektör ortalamalarının biliniyor olması sonuçların yorumlanmasında kolaylık sağlayacaktır. Hesaplanan oranların ortalamaların altında veya üzerinde yer alması yorumlar için bir ipucu sunacaktır. 35. Bir işletmenin brüt satış kârı Türk Lirası, faaliyet kârı Türk Lirası ile olağan gelir ve kârları Türk Lirasıdır. Bu bilgilere göre işletmenin faaliyet giderleri kaç Türk Lirasıdır? A) B) C) D) E) Brüt Satış Karı Faaliyet Giderleri (-)? Faaliyet Karı Olağan gelir ve karlar İse Faaliyet Giderleri TL dir. 34. Bir işletmenin, brüt satışları Türk Lirası, satıştan indirimleri Türk Lirası, satışlarının maliyeti Türk Lirası ve faaliyet giderleri Türk Lirasıdır. Bu bilgilere göre işletmenin faaliyet kârlılığı oranı kaçtır? A) 0,5 B) 0,4 C) 0,3 D) 0,2 E) 0,1 Brüt Satışlar Satış İndirimleri (-) Net Satışlar Satışların Maliyeti (-) Brüt Satış Karı Faaliyet Giderleri (-) Faaliyet Karı Faaliyet Karlılığı = Faaliyet Karı /Net Satışlar / =0,5 643

  6 Aktif Akademi Eğitim Merkezi I. Karşılaştırmalı Tablolar Analizi (Yatay Analiz) II. Yüzde Yöntemiyle Analiz (Dikey Analiz) III. Eğilim Yüzdeleri ile Analiz (Trend Analizi) IV. Oran Yöntemi ile (Rasyo) Analiz Aşağıdakilerden hangisi tek bir dönemin finansal tablosu kullanılarak yapılan analizlerdendir? A) I ve II B) I ve III C) I ve IV D) II ve IV E) III ve IV Oran analizi ve Yüzde yöntemiyle analiz tek bir dönem finansal tablosu kullanılarak yapılan analizdir. 27. Bir işletmenin, net satışları Türk Lirası, aktif toplamı Türk Lirası, sürekli sermayesi Türk Lirası, duran varlıklarının devir hızı oranı ise 2 dir. Bu bilgilere göre işletmenin cari oranı kaçtır? A) 3 B) 3,5 C) 4 D) 4,5 E) 4,6 Likidite Oranı = Dönen Varlık Stoklar / KVYK Dönen Varlık? KVYK? Duran Varlık Devir Hızı = Net Satışlar / Duran Varlıklar Duran Varlık Devir Hızı = / Duran Varlıklar = 2 Duran Varlıklar = Aktif Toplam = Duran Varlık = ise Dönen Varlık = Pasif Toplam Sürekli Sermaye ise KVYK Likidite Oranı = /2.000 = Satılan ticari mal maliyeti Türk Lirası, dönem başı ticari malları Türk Lirası, dönem sonu ticari malları Türk Lirası olan işletme için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Brüt satış kârı Türk Lirasıdır. B) Net satış tutarı Türk Lirasıdır. C) Stok devir hızı 20 dir. D) Stok devir hızı 10 dur. E) Faaliyet etkinliği 36 gündür. Satışların Maliyeti Stok Devir Hızı= Ortalama Stoklar (DBTM+DSTM/2) / = Bir işletmenin cari oranı 1,2; asit test oranı 0,5; kısa vadeli yabancı kaynak toplamı Türk Lirası olduğuna göre işletmenin stok tutarı ne kadardır? A) B) C) D) E) Dönen Varlık Cari Oran= KVYK Dönen Varlık Cari Oran= Dönen Varlık = Dönen Varlıklar Stoklar Asit Test Oranı = KVYK Stoklar 0.5 = Stoklar=

  7 30. Likidite oranları, dönen varlıklarla aşağıdaki hesap gruplarından hangisi arasındaki ilişkiyi araştırır? A) Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar B) Toplam Yabancı Kaynaklar C) Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar D) Öz Kaynaklar E) Toplam Pasif Likidite oranları Dönen Varlıklarla Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar arasındaki ilişkiyi araştırır. 31. Likidite oranı 1.2, cari oranı 1,6, aktif toplamı Türk Lirası, özkaynakları Türk Lirası, uzun vadeli yabancı kaynakları Türk Lirası olan işletme için aşağıdakilerden hangisi hesaplanamaz? A) Net çalışma sermayesi B) Duran varlıklar C) Hazır değerler D) Stoklar E) Kısa vadeli borçlar NÇS KVYK? Dönen Varlık UZYK Duran Varlık Öz kaynak Aktif Pasif Toplam Dönen Varlık Cari Oran= =1.6 KVYK Dönen Varlık Cari Oran= = Dönen Varlık = Aktif= Dönen Varlık +Duran Varlık = Duran Varlık NÇS= Dönen Varlık KVYK NÇS= = 600 Dönen Varlıklar Stoklar Likitide Oranı = =1.2 KVYK Stoklar 1,2 = Stoklar= Aşağıdakilerden hangisi mali tablolar analizinin kapsam yönünden sınıflandırılmasını doğru olarak gösterir? A) Statik Analiz - Dinamik Analiz B) İşletme İçi Analiz - İşletme Dışı Analiz C) İşletme Yönetimi - İşletme İç Çevresi- İşletme Dışı Çevre D) Yönetim Analizi - Yatırım Analizi E) Kredi analizi - Varlık Analizi Kapsam Yönünden mali tablo analizi Statik ve Dinamik Analiz olarak ayrılır. Tek bir dönem mali tablosu analiz ediliyorsa Statik analiz Birden fazla yıla ait mali tablo analiz ediliyorsa Dinamik analizdir. 33. I. Satılan mamullerin maliyeti II. Satılan ticari malların maliyeti III. Satış ıskontoları IV. Diğer satışların maliyeti Yukarıdakilerden hangileri satışların maliyeti tablosunun bir unsuru değildir? A) Yalnız I B) Yalnız C) Yalnız III D) I ve II E) II ve IV SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU ÜRETİM MALİYETİ Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri Direkt İşçilik Giderleri Genel Üretim Giderleri Yarı mamul Kullanımı Dönembaşı Stok (+) Dönemsonu Stok (-) ÜRETİLEN MAMUL MALİYETİ Mamul Stoklarında Değişim Dönembaşı Stok (+) Dönemsonu Stok (-) SATILAN MAMUL MALİYETİ TİCARİ FAALİYET Dönembaşı Ticari Mallar Stoku (+) Dönem içi Alışlar (+) Dönemsonu Tıcari Mallar (-) SAT. TİC.MALLAR MALİYETİ SATILAN HİZMET MALİYETİ SATIŞLARIN MALİYETİ 645

  8 Aktif Akademi Eğitim Merkezi 34. Bir üretim işletmesinde ticari alacak devir hızı 36 olarak hesaplanmıştır. Bu durumda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) İşletme bir yılda alacaklarını 30 kez satışa konu edebilmektedir. B) İşletmenin satışlarının kârlılığı düşüktür. C) İşletme alacaklarını ortalama 36 günde tahsil edebilmektedir. D) İşletmenin satışlarında problem vardır. E) İşletme alacaklarını yılda ortalama 36 kez tahsil edebilmektedir. Net Satışlar (Net Kredili Satışlar Alacak Devir Hızı = Ortalama Ticari Alacaklar Bir üretim işletmesinde ticari alacak devir hızı 36 ise işletme alacaklarını yılda ortalama 36 kez tahsil edebilmekte veya 360/36=10 İşletme alacaklarını ortalama 10 günde tahsil edebilmektedir. 35. Bir işletmeye ait bazı veriler aşağıdaki gibidir: Dönem başı ticari mal stoku Dönem içi ticari mal alışları Dönem sonu ticari mal stoku Bu bilgilere göre işletmenin stok devir hızı kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 Satışların Maliyeti Stok Devir Hızı= Ortalama Stoklar Dönem Başı Ticari Mallar Dönem içi Ticari Mal Alışları Satılabilir Ticari Mallar? Dönem Sonu Ticari Mallar (-) Satılan Ticari Malın Maliyeti? Ortalama Stok= DBTM+DSTM/2 Ortalama Stok= Stok Devir Hızı = Stok Devir Hızı Bir işletmeye ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir: Dönem Başı Dönem Sonu Dönen Varlıklar Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Bu bilgilere göre işletmenin net çalışma sermayesindeki değişim ne kadardır? A) TL artış B) TL artış C) TL artış D) TL azalış E) TL azalış NÇS= Dönen Varlık Kvyk Dönem Başı DönemSonu Değişim Tutarı.NÇS Değişim Tutarı= Dönem Sonu Kalemi Dönem Başı Kalemi 47. İşletmede maddi duran varlıklara aşırı yatırım yapılmışsa aşağıdaki durumlardan hangisi meydana gelir? A) Maddi duran varlık devir hızı oranı normalin altında çıkar. B) Dönen varlık devir hızı oranı normalin üstünde çıkar. C) Aktif devir hızı oranı normalin üstünde çıkar. D) Maddi duran varlıkların öz kaynaklara oranı normalin altında çıkar. E) Maddi duran varlıkların ortalama yaşı oranı normalin üstünde çıkar. Net Satışlar MDV Devir Hızı = Ortalama MDV Maddi Duran Varlıklara aşırı yatırım yapıldığında yukarıdaki oran düşük çıkar 646

  9 48. Bir işletmenin birbirini izleyen aynı uzunluktaki iki döneme ait finansal tablolarında yer alan kalemlerdeki değişmelerin belirlenmesine, incelenmesine ve değerlendirilmesine olanak tanıyan analiz tekniğine ne ad verilir? A) Trend Analiz Tekniği B) Dikey Analiz Tekniği C) Yüzde Analiz Tekniği D) Oran Analiz Tekniği E) Karşılaştırmalı Tablolar Analiz Tekniği Karşılaştırmalı tablolar analiz tekniği bir işletmenin birbirini izleyen dönemlere ait ve aynı süreyi kapsayan bilanço ve gelir tablosunun kendi aralarında zaman içerisinde karşılaştırılmasını mümkün kılar. Karşılaştırmanın sonucunda mali durum ve faaliyet sonuçlarındaki değişmeleri ve bu değişmelerin neden ve sonuçlarını ortaya çıkartılır 49. Bir işletmeye ait gelir tablosuyla ilgili bazı bilgiler aşağıdaki gibidir: Brüt Satışlar (-) Satışlardan İndirimler (2.000) Net Satışlar (-) Satışların Maliyeti (36.000) Brüt Satış Kârı (-) Faaliyet Giderleri (14.500) Esas Faaliyet Kârı (Zararı) (500) Bu bilgilere göre Esas Faaliyet Karı(Zararı) kaleminin dikey yüzdesi aşağıdakilerden hangisidir? A) -%1,39 B) %0,96 C) %1 D) %3,6 E) %10 Esas Faaliyet Karı Yüzdesi = Esas Faaliyet Karı / Net Satışlar = 500/50.000*100= Özkaynaklar / Maddi Duran Varlıklar oranın 1' den büyük olması aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir? A) Özkaynakların maddi duran varlıklara bakarak arttırılması gerektiğini B) Maddi duran varlıkların atıl kaldığını C) Maddi duran varlıkların özkaynaklara göre yüksek olduğunu D) Maddi duran varlıkların tamamının özkaynaklar ile finanse edildiğini E) Özkaynak devir hızının yüksek olduğunu Maddi duran varlıkların Öz Kaynaklardan küçük olduğunu, Maddi Duran Varlıkların Öz Kaynaklarla finanse edildiğini gösterir. 51. [(Pasif Toplamı - Duran Varlıklar) - Stoklar] / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar şeklinde hesaplanan oran aşağıdakilerden hangisidir? A) Dönen varlık devir hızı oranı B) Nakit oranı C) Hazır değerler oranı D) Cari oran E) Likidite oranı Dönen Varlıklar Stoklar Likitide Oranı = KVYK Pasif Toplam= Aktif Toplam Pasif Toplamı Duran Varlık = Dönen Varlık 52. Aşağıdakilerden hangisi borsa performans oranlarından biri değildir? A) Sermaye çarpanı oranı B) Fiyat kazanç oranı C) Pay başına kâr oranı D) Pay başına temettü oranı E) Temettü büyüme oranı 647

  10 Aktif Akademi Eğitim Merkezi 53. Bir işletmenin; cari oranı 2, pasif toplamı TL, özkaynakları TL, uzun vadeli yabancı kaynakları TL dir. Bu bilgilere göre işletmenin donen varlık toplamı kaç TL dir? A) B) C) D) E) KVYK? UZVYK Özkaynak Aktif Toplamı Pasif Toplam Dönen Varlık Cari Oran= KVYK Dönen Varlık 2 = Dönen Varlık = Bir işletmenin, net satışları TL, aktif toplamı TL, sürekli sermayesi TL, duran varlıklarının devir hızı oranı 2 dir. Bu bilgilere göre işletmenin cari oranı kaçtır? A) 3 B) 3,5 C) 4 D) 4,5 E) 4,6 Duran Varlık Devir Hızı= Net Satışlar / Duran Varlıklar 2= / Duran Varlıklar Duran Varlıklar = Dönen Varlık? Duran Varlık? Aktif Toplamı KVYK? Sürekli Sermaye Pasif Toplam Cari Oran= Dönen Varlıklar /KVYK Cari Oran= 8.000/2.000= Aşağıdakilerden hangisi bilançonun özkaynaklar grubunda yer almaz? A) İştiraklere sermaye taahhütleri B) Hisse senetleri iptal kârları C) Yasal yedekler D) Özel fonlar E) Dönem net kârı 648

  11 Belirli bir dönem içinde işletmenin sağladığı mali olanakları ve bunların kullanım yerlerini göstermek yoluyla işletmenin o dönemdeki yatırım ve finansman faaliyetlerini özetleyen, finansal durumda meydana gelen değişmeleri açıklayan tablo aşağıdakilerden hangisidir? A) Gelir tablosu B) Nakit akım tablosu C) Bilanço D) Karşılaştırmalı tablolar E) Fon akım tablosu Fon akım Tablosu İşletmenin belirli bir dönemde fon kaynaklarını ve bunları kullandığı alanları gösteren bir tablodur. Bu tabloda fon kavramı tüm finansal (mali) değişimleri ifade eder 47. Aşağıdakilerden hangisi nakit akım tablosunda nakit kaynakları arasında yer almaz? A) Geçici yatırımların satışı B) Alacak senetlerinin ıskonto ettirilmesi C) Vergi ödemeleri D) Nakit karşılığı sermaye artırımı E) Yatırımlardan dolayı nakden kâr payı ve faiz alınması NAKİT KAYNAKLARI 1) Dönem başı Nakit Mevcudu 2) Satışlardan elde edilen Nakit 3) Diğer Faaliyetlerden Olağan gelir ve karlardan dolayı sağlanan Nakit 4) Olağandışı Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit 5) Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan Nakit 6) Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan Nakit 7) Sermaye Artırımından Sağlanan Nakit 8) Hisse Senedi İhraç Primlerinden Sağlanan Nakit 48. Bir işletmenin dönen varlıkları esas olarak nerede kullanılır? A) Kısa vadeli borçların ödenmesi ve günlük faaliyetlerin sürdürülmesinde B) Uzun vadeli borçların ödenmesinde C) Kısa ve uzun vadeli borçların ödenmesinde D) Fon eksiğinin giderilmesinde E) Duran varlıkların finansmanında Bir işletmenin dönen varlıkları ilk olarak Kısa Vadeli Borçların ödenmesi ve günlük faaliyetlerin sürdürülmesinde kullanılır. 49. Aktiflerin işletme sahiplerince ne oranda finanse edildiğini, aşağıdaki oranlardan hangisi gösterir? A) (Dönen varlıklar-gayri menkuller)/ Aktif toplamı B) Kısa vadeli yabancı kaynaklar/ Pasif toplamı C) Özkaynaklar/Aktif toplamı D) Özkaynaklar/ Kısa vadeli yabancı kaynaklar E) (Kısa vadeli yabancı kaynaklar-gayri menkuller)/ Aktif toplamı Özkaynaklar / Aktif Toplam Aktif Toplamın işletme ortaklarınca ne oranda finanse edildiğini gösterir. 50.Bir işletmenin cari oranı, likidite oranına göre çok yüksek ise, bu işletme için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Likiditesi yüksektir. B) Stokları yüksektir. C) Kısa vadeli borçları yüksektir. D) Kısa vadeli borçları düşüktür. E) Alacakları düşüktür. Stokları yüksek olan işletmenin cari oranı yüksek çıkar. Likidite oranı düşük çıkar. 649

  12 Aktif Akademi Eğitim Merkezi 51. X= [1-(Özkaynaklar Toplamı/Pasif Toplamı)] şeklinde gösterilen formüldeki X, aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir? A) Özkaynak kârlılık oranını B) Likidite oranını C) Alacakların devir hızı oranını D) Sermaye çarpanı oranını E) Kaldıraç oranını Kaldıraç Oranı=Toplam Yab.Kaynak/ Pasif Toplam yabancı kaynak+özkaynak= pasif 52. Olağan dışı gelir ve giderleri olmayan bir işletmenin net satışları TL, finansman giderlerine ilişkin dikey yüzde %3 ve dönem kârı veya zararına ilişkin dikey yüzde %2 ise vergi ve faiz öncesi kâr kaç TL dir? A) B) C) D) E) Net Satışlar Olağan gelir ve karlar Olağan gider ve zarar Finansman gideri 0,03 Olağan Kar Olağandışı gelir ve kar Olağandışı gider ve zarar Dönem Karı/Zararı 0, *0,05= Bilançoda aşağıdaki bilgilerden hangisi raporlanır? A) İşletmenin belirli bir andaki finansal durumu B) İşletmenin döneme ait faaliyetlerinin sonuçları C) İşletmenin döneme ait finansman ve yatırım faaliyetlerinin durumu D) İşletmenin kapsamlı gelir ve giderleri E) İşletmenin belirli bir tarihteki varlıkları ve sermayesi Bilanço (finansal durum tablosu), bir işletmenin belli bir anda sahip olduğu varlıklarla, bu varlıkların sağlandığı kaynakları bir düzen içinde gösteren finansal tablodur 54. Bir işletmenin faiz karşılama oranının yüksek çıkması halinde aşağıdakilerden hangisi meydana gelir? A) Kısa vadeli borçların karşılanamama riski artar. B) Kısa vadeli borçların karşılanamama riski azalır. C) İşletmenin faiz giderlerini karşılayamama riski artar. D) Ortalama etkinlik süresi azalır. E) İşletmenin faiz giderlerini karşılayamama riski azalır. Faiz Karşılama Oranı = VÖK + Faiz Giderleri / Faiz giderleri dir. Faiz karşılama oranının artması faiz giderlerini daha kolay finanse edebildiğini gösterir. 55. Cari oranı 1,6, aktif toplamı TL, özkaynakları TL, uzun vadeli yabancı kaynakları TL olan işletmenin duran varlıkları kaç TL dir? A) B) C) D) E) Dönen Varlık KVYK? Duran Varlık? UVYK Özkaynak Aktif Toplamı Pasif Toplam Dönen Varlık Cari Oran= KVYK Dönen Varlık Cari Oran= Dönen Varlık =

  13 Bir işletmenin ticari alacaklarının devir hızı 92 dir. Bu bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) İşletmenin şüpheli alacak zararının yükselme olasılığı yoktur. B) İşletmede etkili bir tahsilat politikası vardır. C) İşletme alacaklarını tahsil etmede zorlukla karşılaşmaz. D) İşletmenin ortalama tahsil süresi oldukça uzundur. E) İşletme fonları tekrar satışa konu olup iş hacmi artmaktadır. 360/92= 3,91 İşletme ortalama 4 günde bir alacaklarını tahsil etmektedir. 47. Aşağıda bir üretim işletmesine ait bazı veriler yer almaktadır: Brüt satışlar: TL Satışların maliyeti: TL Dönem başı stoklar: TL Dönem sonu stoklar: TL Dönem başı ticari alacaklar: TL Dönem sonu ticari alacaklar: TL Bu bilgilere göre işletmenin stok devir hızı oranı ne kadardır? A) 6 B) 7,5 C) 12,5 D) 29 E) 49 Satışların Maliyeti Stok Devir Hızı= Ortalama Stoklar (DBS+DSS/2) /40.000= Bir işletmeye ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir: Cari oran 1,8 Asit-test oranı 1,2 Nakit oranı 0,02 Dönen Varlık Devir Hızı 1,56 Bu bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) İşletmenin kısa vadeli borç ödeme gücü iyi değildir. B) İşletme kısa vadeli borç ödeme gücü alacakların tahsilinden etkilenmektedir. C) İşletme kısa vadeli borç ödemede stoklara bağımlı değildir. D) Dönen varlıklar içerisinde alacaklar oldukça önemli bir paya sahiptir. E) İşletmenin net çalışma sermayesi mevcudu vardır. Yukarıdaki verilere göre işletmenin nakitleri düşük, ticari alacakları yüksek, Stoklar olmadan KVYK ödenebilmekte, Net Çalışma Sermayesi Yeterlidir. 49. Bir işletmeye ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir: Finansal kaldıraç oranı %15 Kısa vadeli borçla finanslama oranı %12 Maddi duran varlıkların Özkaynaklara oranı %52 Bu bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) İşletme varlıklarının büyük bir kısmını kısa vadeli yabancı kaynakla finanse etmiştir. B) İşletme yabancı kaynakla finansmana çok az başvurmuştur. C) İşletmenin yabancı kaynaktan yararlanma derecesi düşüktür. D) Maddi duran varlıkların tamamı öz kaynaklarla finanse edilmiştir. E) İşletmenin kısa vadeli borçları uzun vadeli borçlarından daha yüksektir. Varlıkların 0,15 i yabancı kaynaklarla finanse edilmiş, varlıkların 0,85 i özkaynaklarla 0,12 si KVYK larla, 0,03 ü UVYK larla finanse edilmiştir. Varlıkların büyük bir bölümü özkaynakla finanse edilmiştir. 651

  14 Aktif Akademi Eğitim Merkezi 50. Bir işletmenin dönem net kârı TL, aktif kârlılığı %10, sürekli sermayesi TL ve cari oranı 2 dir. Bu bilgilere göre işletmenin duran varlıkları kaç TL dir? A) B) C) D) E) Dönen Varlık? Duran Varlık? Aktif Toplamı KVYK? Sürekli Sermaye Pasif Toplam Aktif Karlılık Oranı = Net Kar / Aktif 2.00/Aktif= 0,10 ise Aktif = 20,000 TL dir. Cari Oran = Dönen Varilık /KVYK 2= Dönen Varlık / İSE Dönen Varilık = dir. Aktif = Dönen Varlık + Duran Varlık ise Duran Varlık = 8,000 dir. 51. Bir işletmenin, satışları TL, sürekli sermayesi TL, aktif devir hızı 1,5 ve cari oranı 2,5 likidite oranı 1,5 ise stok devir hızı kaçtır? A) 4 B) 5 C) 7 D) 8 E) 9 Aktif Devir hızı= Net Satışlar / Aktif 1,5= /Aktif ise Aktif= Dönen Varlık? KVYK? Duran Varlık? Aktif Toplamı Sürekli Sermaye Pasif Toplam Cari Oran= Dönen Varlık /KVYK 2.5= Dönen Varlık /6.000 İse Dönen Varlık = Likidite Oranı= Dönen Varlık Stok /KVYK 1,5= Stoklar / İse Stoklar = Stok Devir Hızı= Net Satışlar / Stoklar Stok Devir Hızı = /6.000 Stok Devir Hızı= Brüt satışları TL, satıştan indirimleri TL, satışların maliyeti TL olan bir işletmede brüt satış kârlılığı kaç TL dir? SORU İPTAL EDİLMİŞTİR. A) 0,20 B) 0,25 C) 0,30 D) 0,40 E) 0,50 Şıklarda karlılık oranı verilmiş soruda tutar sorulmuş bu nedenle iptal edilmiş. Brüt Satışlar Satış İndirimleri (-) Net Satışlar Satışların Maliyeti (-) Brüt Satış Karı Brüt Satış Karlılığı = /40.000=0, Aşağıdakilerden hangisi finansal raporların taşıması gereken özelliklerden biri değildir? A) Dönemler itibariyle karşılaştırılabilir olmalıdır. B) Yer alan bilgi ve veriler doğru olmalıdır. C) Bağımsız denetimden geçmiş olmalıdır. D) Gerekli bilgiler, finansal raporların dipnotlarında veya eklerinde verilmelidir. E) Anlaşılır olmalıdır. Finansal tabloların bağımsız denetimden geçmiş olması zorunlu değildir. 652

  15 54. Aşağıdakilerden hangisi finansal kaldıraç oranını ifade etmektedir? A) Özkaynaklar/Aktif toplamı B) Toplam borçlar/ Toplam alacaklar C) Kısa vadeli borçlar / Aktif toplamı D) Özkaynaklar/ Toplam borçlar E) Toplam borçlar/ Aktif toplamı Finansal Kaldıraç oranı=toplam Yabancı Kaynaklar /Aktif Toplam İşletmenin nakit ve nakit benzerleri varlıklardan oluşan hazır değerleri ile geçici yatırım amacıyla aldığı her an satılabilir durumdaki menkul kıymetlerinin kısa vadeli borçları karşılama gücünü gösteren oran aşağıdakilerden hangisidir? A) Cari oran B) Kaldıraç oranı C) Likidite oranı D) Asit test oranı E) Nakit oranı Nakit Oran= Hazır Değerler +Menkul Kıymet/KVYK 55. Bir işletmenin, fiyat kazanç katsayısı oranı 3, hisse senedinin piyasa fiyatı ise12 TL dir. Bu bilgilere göre işletmenin hisse başına kazancı kaç TL dir? A) 4 B) 5 C) 9 D) 15 E) 35 FKO = Hisse Senedi Piyasa Fiyatı / Hisse Senedi Defter Fiyatı 3=12/Hisse Senedi Defter Fiyatı ise Hisse Senedi Defter Fiyatı = Bir işletmenin "Faizleri Karşılama Oranı 275" olarak hesaplanmıştır. Bu bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) İşletme uygun olmayan koşullarda borçlanmıştır. B) İşletmenin kısa vadeli borç ödeme gücü iyi değildir. C) İşletme kısa vadeli borç yerine uzun vadeli borç kullanmıştır. D) İşletme varlıklarının finansmanında ağırlıklı olarak öz kaynak kullanmıştır. E) İşletme borçlarını yılda 275 kez ödeyebilmektedir. Faiz Karşılama Oranı = VÖK+Faiz Giderleri /Faiz Giderleri Oran 275 çıktığına göre işletme faiz giderlerini karşılamada oldukça iyidir. İşletme varlık finansmanını yabancı kaynaklarla yapmış olsa idi faiz giderleri yükselir faiz giderini karşılama oranı düşer idi. Ancak işletme varlık finansmanında daha çok özkaynak kullandığı için faiz gideri düşmüş faiz karşılama oranı yükselmiştir. 653

  16 Aktif Akademi Eğitim Merkezi 48. Bir üretim işletmesinde bilanço kalemlerine ilişkin dikey yüzdeler hesaplandığında "donem net karı" kaleminin dikey yüzdesi aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir? A) Dönem net kârının rakip işletmelerin bilançolarına göre nispi önemini B) Dönem net kârının bilanço toplamı ve net satışlar karşısındaki nispi önemini C) Dönem net kârının toplam kaynaklar içindeki nispi önemini D) Dönem net kârının net satışlar karşısındaki nispi önemini E) İşletmenin satışlara göre kârlılığının yeterli olup olmadığını Bilanço ya dikey yüzde yöntemi uygulandığında birikimli toplam Aktif, pasif toplamdır. Dönem Net Karı / Aktif Toplam veya Pasif Toplam *100 = Dönem net karının toplam kaynakların içindeki nispi değerini gösterir. 50. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin likidite yapısındaki zayıflığın bir göstergesidir? A) Kısa vadeli yabancı kaynakların özkaynaklardan fazla olması B) Net çalışma sermayesinin negatif olması C) Dönen varlıklarda azalış olması D) Özkaynakların yabancı kaynaklardan az olması E) Duran varlıkların dönen varlıklardan fazla olması Likitide Dönen Varlıkları ifade eder. Dönen Varlıklar KVYK =NÇS Net Çalışma Sermayesinin negatif olması likiditenin yetersiz olduğunu gösterir. 51. Satışları TL, sürekli sermayesi TL, aktif devir hızı 2 ve cari oranı 2,5 olan bir işletmenin net çalışma sermayesi kaç TL dir? A) B) C) D) E) Aktif Devir hızı= Net Satışlar / Aktif 2= /Aktif ise Aktif= Bir ticaret işletmesinde ticari alacak devir hızı 12 ise aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) İşletme alacaklarını ortalama 30 günde bir tahsil edebilmektedir. B) İşletme 12 günde bir satış yapabilmektedir. C) İşletmenin satışlarının kârlılığı düşüktür. D) İşletme alacaklarını ortalama 12 günde tahsil edebilmektedir. E) İşletmede atıl stok vardır. 360/12= 30 İşletme alacaklarını ortalama 30 günde bir tahsil edebilmektedir. Dönen KVYK? Varlık? Duran Varlık? Sürekli Sermaye Aktif Toplamı Pasif Toplam Cari Oran= Dönen Varlık /KVYK 2.5= Dönen Varlık /6.000 İse Dönen Varlık = NÇS= Dönen Varlık KVYK NÇS= NÇS=

  17 52. Bir işletmenin dönem net kârı TL, aktif kârlılığı %10, sürekli sermayesi TL ve cari oranı 2 dir. Bu bilgilere göre işletmenin duran varlıkları kaç TL dir? A) B) C) D) E) Dönen Varlık? Duran Varlık? Aktif Toplamı KVYK? Sürekli Sermaye Pasif Toplam Aktif Karlılık Oranı = Net Kar / Aktif 2.00/Aktif= 0,10 ise Aktif = 20,000 TL dir. 54. Hisse senedinin piyasa fiyatının, hisse başına özsermaye değerinin kaç katı olduğunu ifade eden oran aşağıdakilerden hangisidir? A) Temettü (Kar payı) oranı B) Kâr dağıtım oranı C) Piyasa değeri/defter değeri oranı D) Fiyat/Kazanç oranı E) Nakit akış oranı Fiyat Kazanç Oranı = Hisse Senedi Piyasa Fiyatı / Hisse Senedi Defter Fiyatı Hisse Senedi Defter Fiyatı = Hisse başına öz sermaye değeri Cari Oran = Dönen Varilık /KVYK 2= Dönen Varlık / İSE Dönen Varilık = dir. Aktif = Dönen Varlık + Duran Varlık ise Duran Varlık = 8,000 dir. 53. Olağan dışı gelir ve giderleri olmayan bir işletmenin net satışları TL, finansman giderlerine ilişkin dikey yüzde %3 ve donem karı veya zararına ilişkin dikey yüzde %2 ise vergi ve faiz öncesi kar kaç TL dir? A) B) C) D) E) Net Satışlar Olağan gelir ve karlar olağan gider ve zarar finansman gideri 0,03 Olağan Kar olağandışı gelir ve kar olağandışı gider ve zarar Dönem Karı/Zararı 0, *0,05= Cari oranın 3 olması aşağıdakilerden hangisini ifade etmez? A) İşletme kriz döneminde elindeki dönen varlıkları likide dönüştürerek kısa vadeli borçlarını kolayca ödeyebildiğini B) İşletmenin net çalışma sermayesi noksanı olduğunu C) İşletmenin kısa vadeli borç ödeme gücünün yüksek olduğunu D) İşletmenin dönen varlıkları kısa vadeli yabancı kaynaklarından fazla olduğunu E) Her bir liralık kısa vadeli borca karşılık üç liralık dönen varlık mevcudu olduğunu Cari oranın 3 olması Dönen Varlıkların KVYK lardan 3 kat büyük olduğunu gösterir. Bu durumda Net çalışma sermayesi yeterlidir. 655

  18 Aktif Akademi Eğitim Merkezi Bir işletmenin finansal tablolarını oluşturan kalemlerin yıllar itibarıyla gösterdiği değişmeleri inceleyerek işletmenin mali durum ve faaliyet sonuçları bakımından gösterdiği gelişmeyi görebilmek için aşağıdaki analiz tekniklerinden hangisi kullanılır? A) Oran analizi B) Fon akış analizi C) Karşılaştırmalı tablolar analiz tekniği D) Trend analizi E) Yatırım analizi Karşılaştırmalı Tablo Analizi;Bir işletmenin finansal tablolarını oluşturan kalemlerin yıllar itibarıyla gösterdiği değişmeleri inceleyerek işletmenin mali durum ve faaliyet sonuçları bakımından gösterdiği gelişmeyi görebilmek içindir. 47. Bir işletmenin alacak devir hızı önceki dönemde 7 iken cari dönemde 11 olmuştur. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) İşletmenin alacaklarının tahsilinde sıkıntı doğmaya başlamıştır. B) İşletme alacaklarını daha önceki döneme göre daha kısa sürede tahsil etmektedir. C) İşletmenin alacaklarının dönen varlıklar içindeki payı artmaktadır. D) Giderek daha düşük kredibilitesi olan müşterilere de kredili satış yapılmaktadır. E) Nakit satışların oranı azalmaktadır. Alacak devir hızının bir önceki döneme göre artmış olması olumludur. İşletme alacaklarını geçen yıla göre daha kısa sürede tahsil etmektedir. 48. Bir işletmenin sadece tek bir yıla ait finansal tablolarına ulaşılabildiği durumlarda aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz? A) Cari oran B) Net çalışma sermayesi devir hızı C) Yüzde yöntemi D) Yatırım analizi E) Trend analizi Trend analizi en az 5 döneme uygulanır. 49. Aşağıdaki dikey yüzdeler bir üretim işletmesinin bilançosundan elde edilmiştir. % % Dönen Kısa Vadeli Yab. Varlıklar 45 Duran Varlıklar 55 Kay. 40 Uzun Vadeli Yab. Kay. 10 Öz Kaynaklar 50 Bu bilgilere göre varlık-kaynak ilişkisi analiz edildiğinde aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) İşletmenin dönen varlıkları ile kısa vadeli borçları karşılanamaz. B) İşletmenin net çalışma sermayesi vardır. C) Kısa vadeli yabancı kaynaklar duran varlıklarının finansmanında kullanılmamıştır. D) Bir üretim işletmesi olduğu için varlıkların dağılımı normaldir. E) İşletmenin kaynak dağılımı normaldir. Varlıkların 0,45 ini Dönen Varlık, 0,55 ini duran varlık oluşturmuştur. Üretim işletmesi olduğu için varlık dağılımı normaldir. Üretim işletmesinde makine yatırımları önemli yatırımlardır. Varlıkların 0,40 ı KVYK larla, 0,10 Yabancı kaynaklarla finanse edilmiştir. Toplam varlıkların 0,50 si yabancı kaynakla finanse edilmiştir. KVYK oranı yüksektir. Varlıkların 0,50 si özkaynakla finanse edilmiştir. Varlıkların 0,45 olan Dönen Varlıkla Varlıkların 0,40 olan KVYK ödenebilmekte İşletme Dönen Varlıkları ile Kısa Vadeli Yabancı kaynaklarını finanse edebilmektedir. 656

  19 50. Sektördeki ortalama cari oran 1,5 ve stok bağımlılık oranı 0,1 iken; cari oranı 2 ve stok bağımlılık oranı 0,75 olan bir işletme için aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle doğrudur? A) İşletme sektöre göre daha fazla stoklara yatırım yapmıştır. B) İşletme sektör ortalamasından daha düşük bir net çalışma sermayesine sahiptir. C) Sektördeki işletmelerin likiditesi düşüktür. D) İşletme stoklarının %75 ini satamazsa kısa vadeli borçlarını ödemede güçlükle karşılaşır. E) İşletmenin likiditesi sektöre göre çok daha iyidir. Cari oran sektöre göre daha iyi, stok bağımlılık oranı sektörde 0,10 iken işletmede 0,75 sektör stoklarının 0,1 satamazsa KVYK larını ödeyemez işletme ise stoklarının 0,75 ini satamazsa kısa vadeli borçlarını ödeyemez. 52. Bir işletmeye ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir: Faaliyet kârı: TL Satışlar: TL Brüt satış kârı: TL Olağan kâr: TL Bu bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Finansman giderleri en fazla TL olabilir. B) Genel yönetim giderleri en fazla TL olabilir. C) Satışların maliyeti TL dir. D) İşletmenin brüt satış kârlılığı % 62,5 dir. E) Faaliyet kârlılığı %50 dir. Brüt Satışlar Net Satışlar Satışların Maliyeti (-)? Brüt Satış Karı ?62,5 Faaliyet Giderleri (-)? Faaliyet Karı ?0,50 Olağan gelir ve karlar olağan gider ve zarar finansman gideri? Olağan Kar Brüt satış karlılığı = Brüt Satış Karı / Net Satışlar = /80.000=%62,5 51. Cari oranı 1,5 olan bir işletmenin genel olarak likiditesi hakkında sağlıklı karar verebilmek için aşağıdaki verilerden hangisine ihtiyaç yoktur? A) Nakit oranı B) Cari varlıkların ve cari borçların mutlak değerleri C) Kısa vadeli borçların faiz oranı D) Likidite oranı E) Sektördeki ortalama cari oran Kısa vadeli borçların faiz oranı na ihtiyaç yoktur. Likidite hakkında yorumda bulunurken 53. Genel kural olarak cari oran ve asit test oranının kaç olması yeterlidir? A) Cari Oran 0,5-1; Asit Test 1 B) Cari Oran 1-1,5; Asit Test 2 C) Cari Oran 1-1,5; Asit Test 3 D) Cari Oran 1,5-2; Asit Test 1 E) Cari Oran 1,5-2; Asit Test 2 Cari Oran 1,5-2; Asit Test Oranı 1, Nakit Oran 0,20 olması istenir. 657

  20 Aktif Akademi Eğitim Merkezi 54. Günlük faaliyetlerin sürdürülmesinde ve genellikle kısa vadeli borçların ödenmesinde kullanılan varlıkların yer aldığı ana hesap grubu aşağıdakilerden hangisidir? A) Duran varlıklar B) Öz kaynaklar C) Kısa vadeli yabancı kaynaklar D) Uzun vadeli yabancı kaynaklar E) Dönen varlıklar 55. X= [(Pasif Toplamı - Özkaynaklar Toplamı)/ Aktif Toplamı] şeklinde gösterilen formüldeki X, aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir? A) Özkaynak kârlılık oranını B) Kaldıraç oranını C) Aktif kârlılık oranını D) Sermaye çarpanı oranını E) Likidite oranını Kaldıraç Oranı=Toplam Yab.Kaynak/ Pasif Toplam yabancı kaynak+özkaynak= pasif Bir işletmenin "Faizleri Karşılama Oranı 162" ise aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) İşletmenin finansal gücü iyidir. B) İşletme uygun olmayan koşullarda borçlanmıştır. C) İşletme kısa vadeli borç yerine uzun vadeli borç kullanmıştır. D) İşletmenin kısa vadeli borç ödeme gücü iyidir. E) İşletme borçlarını yılda 162 kez ödeyebilmektedir. İşletmenin finansal gücü iyidir. İşleme faiz giderlerini VÖK ile rahatlıkla ödeyebilir. Faiz giderleri yüksek değildir. İşletme özkaynakları ile yatırım yapmış çok fazla borçlanma yapmamıştır. 47. Bir işletmeye ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir: Toplam net satışlar: TL Satışların maliyeti: TL Dönem başı stokları: TL Dönem sonu stokları: TL Ortalama ticari alacaklar: TL Bu bilgilere göre işletmenin ticari alacak devir hızı kaçtır? A) 3 B) 5 C) 6 D) 8 E) 10 Ticari Alacak Devir Hızı= Net Satışlar / Ortalama Ticari Alacaklar TADH= /80.000=5 48. Aşağıdaki analiz tekniklerinden hangisinde bir işletmenin eşit uzunluktaki süreleri kapsayan en az iki döneme ait finansal tablolarını oluşturan her bir kalemdeki değişme; hem mutlak, hem de oransal olarak hesaplanır? A) Oran analizinde B) Yatırım analizinde C) Karşılaştırmalı tablolar analiz tekniğinde D) Fon akış analizinde E) Trend analizinde 658

  21 49. Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin finansal tablolarının analizinde, karşılaştırmalı tablolar analiz tekniğinin anlamlı sonuçlara ulaştırmasını engelleyen durumlardan biridir? A) İşletmelerde karşılaştırılan ikinci yılda yeni elemanların işe alınması B) İşletmenin hizmet işletmesi olması C) İşletmenin ilk yılda kârı varken ikinci yılda zarara uğraması D) Finansal tabloların hazırlanmasında benimsenmiş olan muhasebe politikalarında karşılaştırılan yıllarda değişikliklere gidilmesi E) İşletmenin karşılaştırılan yıllarda büyüme yönünde değişim göstermesi Finansal tabloların hazırlanmasında benimsenmiş olan muhasebe politikalarında karşılaştırılan yıllarda değişikliklere gidilmesi Durumunda bu durum dipnotlarda açıklanmalıdır. Aksi takdirde analiz sonuçları farklı çıkar ve yapılan yorum yanlış olur. Örneğin işletme bir önceki yıl Stokları fifo yöntemine göre değerlendirmiş sonraki yıl lifo yöntemine göre değerlendi ise stok kalemi bu değişiklik yüzünden farklı sonuçlar verecektir. 50. Uzun vadeli yabancı kaynakları olmayan bir işletmede aşağıdaki oranlardan hangisi likidite oranı olarak kullanılabilir? A) (Duran varlık toplamı + Stoklar)/ Kısa vadeli yabancı kaynaklar B) (Dönen varlıklar- Stoklar)/ (Toplam aktifler - Özkaynaklar) C) Dönen varlıklar/ (Kısa vadeli yabancı kaynaklar - Kısa vadeli banka kredileri) D) Cari varlıklar/ Cari borçlar E) (Hazır değerler + Menkul kıymetler) /Kısa vadeli yabancı kaynaklar Likidite Oranı= Dönen Varlıklar Stoklar / KVYK UVYK ları olmayan bir işletmenin pasifinde KVYK ve Özkaynak vardır. Pasif (Aktiften ) Özkaynakları çıkarttığında KVYK kalır. (Dönen varlıklar- Stoklar)/ (Toplam aktifler - Özkaynaklar) 51. Bir işletmeye ait bazı veriler aşağıdaki gibidir: Kasa 100 TL Alacak senetleri 300 TL Dönen varlık toplamı 600 TL Borç senetleri 60 TL Özkaynak toplamı 1.250TL Satıcılar 240 TL Aktif toplamı 1.500TL Bu bilgilere göre işletmenin cari oranının 2,5 olması için satıcılara kaç TL ödeme yapılır? SORU İPTAL EDİLMİŞTİR. A) 40 B) 50 C) 60 D) 70 E) İşletmenin satışlarının maliyetinin, ortalama stoklarının kaç katı olduğunu gösteren oran aşağıdakilerden hangisidir? A) Stok bağımlılık oranı B) Stok devir hızı oranı C) Yatırımın kârlılığı oranı D) Aktif devir hızı oranı E) Stok kârlılık oranı Stok Devir Hızı= Satışların Maliyeti / Ortalama Stoklar 53. Satışların durması ve alacakların tahsil edilememesi durumunda borç ödeme gücünü aşağıdaki oranlardan hangisi gösterir? A) Hazır değerler oranı B) Stok devir hızı oranı C) Duran varlık devir hızı oranı D) Asit test oranı E) Cari oran Satışların durması ve alacakların tahsil edilememesi durumunda Nakit oran (Hazır değerler oranı) borç ödeme gücünü gösterir. 659

  22 Aktif Akademi Eğitim Merkezi 54. Bir işletmeye ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir: Dönen Varlıklar (TL) Kasa Banka 500 Alacaklar 250 Stoklar 250 Duran Varlıklar Makineler Taşıtlar 500 Binalar 750 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 500 Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 625 Özkaynaklar Bu bilgilere göre işletmenin cari oranı kaçtır? A) 1,6 B) 1,7 C) 2 D) 2,3 E) 2,5 Cari Oran= Dönen Varlık /KVYK Dönen Varlık= = TL KVYK: 500 TL = TL/500 TL= Satışların maliyetinin net satışların %80'i oranında gerçekleşmesi aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir? A) Rekabet avantajını kaybettiğini B) Satış iadelerinden gelen kalitesizliği C) Satış iskontolarının yüksekliğini D) Faaliyet giderlerinin kârı azaltıcı etki yarattığını E) Brüt kâr marjının azaldığını Satışların maliyeti Net Satışların %80 ise brüt satış karı net satışların %20 sidir. Satışların maliyeti brüt satış kar marjını azaltır. 47. Nakit akış tablosu hangi esasa göre düzenlenmektedir? A) Tahakkuk esası B) Sermaye esası C) Nakit esası D) Kâr esası E) Maliyet esası Nakit akış tablosu Nakit esasına dayanır. Diğer tüm mali tablolar tahakkuk esasına dayanır. 55. X= [ (Pasif Toplamı - Özkaynaklar Toplamı) / Aktif Toplamı ] şeklinde gösterilen formüldeki X, aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir? A) Sermaye çarpanı oranını B) Likidite oranını C) Özkaynak kârlılık oranını D) Kaldıraç oranını E) Aktif kârlılık oranını Kaldıraç Oranı=Toplam Yab.Kaynak/ Pasif Toplam yabancı kaynak+özkaynak= pasi 48. İşletmenin nakit ve nakit benzerleri ile geçici yatırım amacıyla aldığı ve her an satılabilir durumdaki menkul kıymetlerinin kısa vadeli borçları karşılama gücünü gösteren oran aşağıdakilerden hangisidir? A) Nakit oranı B) Asit test oranı C) Likidite oranı D) Cari oran E) Kaldıraç oranı Nakit Oran= Hazır Değerler+Menkul Kıymet/KVYK 660

  23 49. Bir işletmenin; satışlarının maliyeti TL, dönem başı stokları TL, dönem sonu stokları TL ve ortalama ticari alacakları TL dir. Bu bilgilere göre işletmenin "stok devir hızı" kaçtır? A) 5 B) 6 C) 8 D) 10 E) 12 Satışların Maliyeti Stok Devir Hızı= Ortalama Stoklar (DBTM+DSTM/2) /40.000= Karşılaştırmalı tablolar analiz tekniğinin yatay analiz olarak da adlandırılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) İşletmeler arası karşılaştırmalar yapılmasına olanak sağlaması B) İncelenen kalemlerinin değişme nedenlerinin sadece bilançodan belirlenebilmesi C) İşletmenin tek bir döneme ait mali durum ve faaliyet sonuçlarının incelenmesi D) Analize tabi tutulan işletmenin içinde bulunduğu sektördeki gelişmelerin de dikkate alınması E) Finansal tablolardaki her bir kalemin yıllar itibarıyla karşılaştırılarak incelenmesi Finansal tablolardaki her bir kalemin yıllar itibarıyla karşılaştırılarak incelenmesi yatay analizdir. 50. Bir işletmenin cari oranı 1,5; kısa vadeli borçları TL dir. Bu bilgilere göre işletmenin net çalışma sermayesi kaç TL dir? A) İşletmenin net çalışma sermayesi noksanı vardır. B) C) D) E) Dönen Varlık Cari Oran= KVYK Dönen Varlık Cari Oran= Dönen Varlık = NÇS= Dönen Varlık KVYK NÇS = = Bu işletmeye ait bazı veriler aşağıdaki gibidir: KASA 50 TL BANKALAR TİCARİ ALACAKLAR STOKLAR DÖNEN VARLIKLAR KISA VADELİ BORÇLAR STOK DEVİR HIZI TL 300 TL 200 TL 650 TL 400 TL Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi hesaplanamaz? A) Sermaye çarpanı oranı B) Likidite oranı C) Cari oran D) Net çalışma sermayesi E) Ortalama stokta kalma süresi Sermaye Çarpanı oranını hesaplayabilmek için Sermaye ve Aktif (Pasif) Toplama ihtiyaç var. Sermaye Çarpanı = Aktif/Sermaye 661

  Yazı kaynağı : docplayer.biz.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap