Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  geçici vergi kur değerleme 2022 3.dönem

  1 ziyaretçi

  geçici vergi kur değerleme 2022 3.dönem bilgi90'dan bulabilirsiniz

  2022 Y�l� ���nc� Ge�ici Vergi D�nemi ��in Uygulanacak Kurlar - Verginet

  VERG� S�RK�LER�

  NO: 2022/110

  KONU: 2022 Y�l� ���nc� Ge�ici Vergi D�nemi ��in Uygulanacak Kurlar

  Vergi Usul Kanununun 280 inci maddesinde, yabanc� paralar�n borsa rayici ile de�erlenece�i ve bu h�km�n yabanc� para ile olan senetli veya senetsiz alacaklar ve bor�lar hakk�nda da ge�erli oldu�u h�k�m alt�na al�nm��t�r. Dolay�s�yla, ge�ici vergiye tabi kazan�lar�n tespitinde yabanc� paralar ile yabanc� para cinsinden olan alacak ve bor�lar�n bu h�k�m dikkate al�narak de�erlenmesi gerekmektedir.

  Bu �ekilde yap�lacak de�erlemede T.C. Merkez Bankas�nca Resmi Gazetede ge�ici vergi d�neminin kapand��� tarih itibariyle yay�mlanan d�viz al�� kurlar� esas al�nacakt�r.

  Ayr�ca, 283 S�ra No.lu VUK Tebli�i uyar�nca; kasadaki yabanc� �lke paralar� i�in efektif al�� kurlar�, banka hesaplar�ndaki yabanc� paralar ise d�viz al�� kuru ile de�erlenmektedir.

  Buna g�re, T.C. Merkez Bankas�nca 29.09.2022 tarihinde belirlenen ve 30.09.2022 tarih ve 31969 say�l� Resmi Gazete’de yay�mlanan a�a��daki kurlar, 2022 y�l� ���nc� ge�ici vergi d�nem sonu (30.09.2022) itibariyle uygulanacakt�r.�

  T.C. Merkez Bankas�nca Belirlenen D�viz Kurlar� ve Devlet �� Bor�lanma Senetlerinin G�nl�k De�erleri

  Sayg�lar�m�zla.

  Deloitte T�rkiye.

  Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme ama�l�d�r ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun �ye firmalar� veya ili�kili kurulu�lar� (birlikte, “Deloitte Network” olarak an�lacakt�r) taraf�ndan profesyonel ba�lamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmay� ama�lamamaktad�r. �irketinizi, i�inizi, finansman�n�z� ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana dan���n. Deloitte Network b�nyesinde bulunan hi�bir kurulu�, bu belgede yer alan bilgilerin ���nc� ki�iler taraf�ndan kullan�lmas� sonucunda ortaya ��kabilecek zarar veya ziyandan sorumlu de�ildir.

  Yazı kaynağı : www.verginet.net

  2022/2034 – 2022 Yılı 3. Geçici Vergi Dönemi Uygulanacak Döviz Değerleme Kurları

  Sirküler: 2022-SR-2034

  Konu : 2022 Yılı 3. Geçici Vergi Dönemi Uygulanacak Döviz Değerleme Kurları

  Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32. ve Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 120. maddesi hükümlerine göre, geçici vergi beyannameleri ilgili üç aylık dönemi izleyen ikinci ayın 17. günü akşamına kadar bağlı olunan vergi dairesine verilmekte ve tahakkuk eden vergi aynı ayın 17. günü akşamına kadar ödenmektedir.

  217 Seri nolu GVK Genel Tebliği ve 283 Seri nolu VUK Genel Tebliği uyarınca; Kasadaki mevcut yabancı paralar efektif alış kuru ile; Yabancı para cinsinden her türlü alacak ve borçlar ile yurt içi veya yurt dışındaki banka hesaplarında yer alan yabancı paralar döviz alış kuru ile değerlenecektir.

  T.C. Merkez Bankasınca 29.09.2022 tarihinde belirlenen ve 30.09.2022 tarih ve 31969 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan aşağıdaki kurlar, 2022 yılı üçüncü geçici vergi dönem sonu (30.09.2022) itibariyle uygulanacaktır.

  Bilgi edinilmesi rica olunur

  Saygılarımızla;

  VERGİ DENETİM DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş.

  Yazı kaynağı : www.vdd.com.tr

  2022/III. GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ UYGULAMALARI

  2022/III. GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ UYGULAMALARI

  Bilindiği üzere, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32. ve Gelir Vergisi Kanunu'nun mükerrer 120. maddesi hükümlerine göre, geçici vergi beyannameleri ilgili üç aylık dönemi izleyen ikinci ayın 17. günü akşamına kadar bağlı olunan vergi dairesine verilmekte ve tahakkuk eden vergi aynı ayın 17. günü akşamına kadar ödenmektedir.

  Buna göre, Ocak-Eylül 2022 dönemine (2022/III. geçici vergi dönemine) ait geçici vergi beyannamesi 1-17 Kasım 2022 tarihleri arasında verilecek ve tahakkuk eden vergi 17 Kasım 2022 Perşembe günü akşamına kadar ödenecektir.

  Ocak-Eylül 2022 dönemine ilişkin geçici vergi matrahının belirlenmesi sırasında kullanılacak bilgiler toplu halde ekteki tablolarda yer almaktadır.

  Geçici vergi dönemleri itibarıyla yapılacak değerlemede esas alınacak yeniden değerleme oranı, bir önceki yılın Kasım ayından başlamak üzere; 3, 6 ve 9. aylarda bir önceki 3, 6 ve 9 aylık dönemlere göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde (Yİ-ÜFE) meydana gelen ortalama fiyat artış oranı esas alınmak suretiyle belirlenmektedir.

  Buna göre, 2022 yılı üçüncü geçici vergilendirme döneminde yapılacak sürekli yeniden değerlemede uygulanacak yeniden değerleme oranı %92,93 olacaktır.

  Saygılarımızla.

  Döviz Kurları:

  ÇAPRAZ KUR 1 EURO = 0.9686 ABD DOLARI 

  Borsa Rayiçleri:

  Libor/Euribor Faiz Oranları:

  Türk Lirası Reeskont Oranı: %15,75

  Yeniden Değerleme Oranı: %92,93

  Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Artış Oranı*: %151,50

  *Geçmişte TEFE ve ÜFE olarak adlandırılan endekslerin yerine, Ocak 2014 tarihinden itibaren Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Kullanılmaktadır.

  Yazı kaynağı : vergiport.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap