Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  gaziantep üniversitesi personel alımı başvuru formu

  1 ziyaretçi

  gaziantep üniversitesi personel alımı başvuru formu bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Gaziantep �niversitesi 384 S�zle�meli Personel Alacak - Memurlar.Net

  Gaziantep �niversitesi 384 S�zle�meli Personel Alacak - Memurlar.Net

  GAZ�ANTEP �N�VERS�TES� REKT�RL���NDEN 4/B S�zle�meli Personel Al�m �lan�

  �niversitemiz Hastanelerinde istihdam edilmek �zere, 657 say�l� Devlet Memurlar� Kanununun 4'�nc� maddesinin (B) f�kras�na g�re giderleri �zel b�t�eden kar��lanmak �zere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 say�l� Bakanlar Kurulu Karar�na ekli S�zle�meli Personel �al��t�r�lmas�na �li�kin Esaslar�n Ek 2.Maddesinin (b) f�kras� kapsam�nda 2022 y�l� KPSS (B) grubu puan�na g�re yap�lacak s�ralama esas al�nmak suretiyle, a�a��da belirtilen pozisyonlara kar��l���nda belirtilen say� ve nitelikte s�zle�meli personel al�nacakt�r.

  �lanlardan an�nda haberdar olabilmek i�in Android ve IOS uygulamalar�m�z� indirip bildirimleri a�abilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulamas� i�in t�klay�n�z.

  BA�VURUDA �STEN�LEN BELGELER

  1.S�zle�meli Personel Pozisyonlar�na M�racaat Edecek Adaylardan �stenilen Belgeler;

  a) Eksiksiz doldurulmu� Ba�vuru Formu,

  b) 2022 KPSS Sonu� Belgesi,

  c) 1 (bir) adet Foto�raf (Ba�vuru formuna yap��t�r�lacakt�r),

  d) Koruma ve G�venlik personeli i�in ge�erli �zel g�venlik g�revlisi kimlik kart�,

  e) Deneyim istenilen pozisyonlar i�in meslek kodunu g�sterir SGK hizmet d�k�m� ile birlikte resmi veya �zel kurulu�lardan ba�vuru tarihleri i�erisinde al�nm�� i� deneyim belgesi (�slak imzal� olarak

  ba�vuru formuna eklenecektir.) SGK hizmet d�k�m�nde e-devletten al�nan karekodlu belgeler kabul edilecektir. SGK hizmet d�k�m�nde yer alan meslek kodu ile tecr�be istenilen pozisyonun uyumlu olmas� �artt�r.

  f) Sertifika/Belge istenilen pozisyonlar i�in ilgili belgenin asl� veya onayl� sureti,

  g) Askerlik Belgesi (e-Devletten al�nan karekodlu belgeler kabul edilir.),

  h) N�fus C�zdan Sureti. (e-Devletten al�nan karekodlu belgeler kabul edilir.),

  i) Diploma veya Mezun Belgesi, (e-Devletten al�nan karekodlu belgeler kabul edilir.),

  j) Ehliyet istenilen pozisyon i�in s�r�c� belgesi,

  k) Ba�vuru s�resi i�erisinde al�nm�� olmas� kayd�yla g�venlik g�revlisi pozisyonlar� i�in beden kitle endeksini g�sterir belgenin asl� (resmi veya �zel sa�l�k kurulu�lar�ndan/merkezlerinden ba�vuru

  s�resi i�erisinde al�nan belgede boy uzunlu�u ile beden kitle endeksi a��k�a belirtilmi� olacakt�r.),

  l) "Bu pozisyonda istihdam edilecekler vardiyal� �al��ma sistemine g�re �al��t�r�lacaklard�r." �art� istenen pozisyonlar i�in g�revini devaml� yapmas�na engel olabilecek v�cut ve ak�l hastal��� olmad���na ve vardiyal� olarak �al��abilece�ine ili�kin resmi veya �zel sa�l�k kurumlar�ndan al�nm�� durum bildirir sa�l�k kurulu raporu. (Bu belge sonu�lar a��kland�ktan sonra s�ralamaya girip yerle�me hakk� kazanan adaylardan istenecektir.)

  D��ER A�IKLAMALAR VE �NEML� HUSUSLAR

  - Adaylarla hizmet s�zle�mesi yap�lacak olup, s�zle�mede belirtilen �artlar� yerine getirmeyen adaylar�n s�zle�meleri feshedilecektir.

  - M�racaatlar, ilan�n resmi gazetede yay�mland��� g�n� izleyen 15 g�n i�inde (mesai bitimine kadar) �niversitemiz Personel Dairesi Ba�kanl���na �ahsen yap�lacakt�r.

  - "S�zle�meli Personel �al��t�r�lmas�na �li�kin Esaslar"�n Yeniden ��e Al�nma ba�l�kl� Ek 1 inci maddesinin (b) f�kras�na eklenen; "S�zle�meli personelin, hizmet s�zle�mesi esaslar�na ayk�r� hareket etmesi nedeniyle kurumlar�nca s�zle�mesinin feshedilmesi veya s�zle�me d�nemi i�inde s�zle�meyi tek tarafl� feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir y�l ge�medik�e kamu kurum ve kurulu�lar�n�n s�zle�meli personel pozisyonlar�nda yeniden istihdam edilemez." h�km�ne ayk�r� durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamalar� yap�lmayacakt�r. (S�zle�me imzalama a�amas�nda ilgili belgenin ibraz� istenecektir.)

  - Adaylar�n herhangi bir sosyal g�venlik kurumundan emeklilik veya ya�l�l�k ayl��� almamalar� gerekmektedir.

  - N�bet veya vardiya usul� �al��maya engel bir durumun bulunmamas�.

  - S�zle�me yapmaya hak kazanan adaylar s�zle�mede belirtilen g�rev yerinde ikamet etmek zorundad�r.

  - �dare ihtiyaca ba�l� olarak e�itim ��retimin verildi�i il�elere ve Suriye'de bulunan birimlerimize kurum i�i g�revlendirme yapma hakk�na sahiptir.

  - Adaylar ayn� ilan d�nemi i�erisinde �zel �artlar�n� ta��d��� sadece bir ilana ba�vurabilecektir. Birden fazla ilana ba�vurusu bulundu�u tespit edilen adaylar�n ba�vurular� iptal edilecektir.

  - Yurtd���ndan al�nm�� diplomalar�n Y�ksek��retim Kurulu Ba�kanl���nca denkli�inin onayland���n� g�sterir belge ba�vuru formuna eklenecektir.

  - Destek personeli pozisyonlar�na ait g�rev tan�mlar�ndaki i�ler adaylar� bilgilendirmek amac�yla yaz�lm��t�r. �dare i� ve i�lemlerin de�i�kenli�ine ba�l� olarak yeni g�revler ekleme hakk�n� sakl� tutar.

  - �dare gerekli g�rd��� taktirde ilan�n her a�amas�n� ve ilan edilen pozisyonu iptal edebilir.

  - �landa bulunmayan h�k�mler i�in genel mevzuat h�k�mleri uygulan�r.

  YERLE�T�RME ��LEMLER�

  - 657 say�l� Devlet Memurlar� Kanunu'nun 4'�nc� maddesinin (B) f�kras� ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 say�l� Bakanlar Kurulu Karar� eki S�zle�meli Personel �al��t�r�lmas�na �li�kin Esaslar �er�evesinde, yaz�l� ve s�zl� s�nav yap�lmaks�z�n, genel �artlar ile pozisyonla ilgili aranan �zel �artlar� ta��yan adaylar aras�ndan 2022 y�l�na ait KPSS (B) grubu s�ralamas� esas al�nmak suretiyle yerle�tirme i�lemi yap�lacakt�r.

  - Adaylar�n puanlar�n�n e�it olmas� halinde mezuniyet tarihi �nce olan, bunun da e�it olmas� halinde do�um tarihi b�y�k olan adaya �ncelik tan�n�r.

  - �lan edilen pozisyon say�s�n�n iki kat� kadar yedek aday belirlenecektir.

  - As�l olarak atanmaya hak kazanan adaylar�n ba�vuru yapmad���, feragat etti�i veya aday�n �artlar� ta��mad���n�n tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan �artlar� tutanlar�n s�ras�yla atamas� yap�lacakt�r.

  - Eksik evrak, yanl��, yan�lt�c� veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutars�zl�klar y�z�nden de�erlendirmeye al�nmayan adaylar bu durumdan dolay� bir hak iddia edemeyecektir.

  - Ger�e�e ayk�r� belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakk�nda yasal i�lem ba�lat�lacak olup atamalar� yap�lm�� ise de atamalar� iptal edilecektir. Bu ki�ilere kurumumuzca bir �cret �denmi� ise bu �cret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

  - �niversitemiz web sayfas�ndan yap�lan t�m duyurular tebligat mahiyetinde olup ki�ilere ayr�ca yaz�l� tebligat yap�lmayacakt�r.

  �leti�im: 0342 317 1310 - 0342 317 1303

  Yazı kaynağı : ilan.memurlar.net

  Gaziantep Üniversitesi personel alımı 2023

  Gaziantep Üniversitesi personel alımı 2023

  Gaziantep Üniversitesi, Resmi Gazete’de sözleşmeli personel alım ilanı yayınladı.

  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI 2023 KADRO DAĞILIMI

  Gaziantep Üniversitesi bünyesinde görevlendirilmek üzere alım yapılacak meslekler ve kişi sayıları şu şekilde;

  Hemşire (Lisans) 80 kişi, Hemşire (Ortaöğretim) 100 kişi, Temizlik Personeli 110 kişi, Şoför 1 kişi, Büro Personeli 17 kişi,

  Sağlık Teknikeri 31 kişi, Diğer Sağlık Personeli 4 kişi, Biyolog 1 kişi, Tekniker 4 kişi, Koruma ve Güvenlik Görevlisi 36 kişi.

  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI 2023 BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

  1. Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Müracaat Edecek Adaylardan İstenilen Belgeler;

  a) Eksiksiz doldurulmuş Başvuru Formu,

  b) 2022 KPSS Sonuç Belgesi,

  c) 1 (bir) adet Fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacaktır),

  d) Koruma ve Güvenlik personeli için geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartı,

  e) Deneyim istenilen pozisyonlar için meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümü ile birlikte resmi veya özel kuruluşlardan başvuru tarihleri içerisinde alınmış iş deneyim belgesi (ıslak imzalı olarak başvuru formuna eklenecektir.) SGK hizmet dökümünde e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilecektir. SGK hizmet dökümünde yer alan meslek kodu ile tecrübe istenilen pozisyonun uyumlu olması şarttır.

  f) Sertifika/Belge istenilen pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya onaylı sureti,

  gaziantep-universitesi-personel-alimi-2023.webp

  g) Askerlik Belgesi (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.),

  h) Nüfus Cüzdan Sureti. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.),

  i) Diploma veya Mezun Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.),

  j) Ehliyet istenilen pozisyon için sürücü belgesi,

  k) Başvuru süresi içerisinde alınmış olması kaydıyla güvenlik görevlisi pozisyonları için beden kitle endeksini gösterir belgenin aslı (resmi veya özel sağlık kuruluşlarından/merkezlerinden başvuru süresi içerisinde alınan belgede boy uzunluğu ile beden kitle endeksi açıkça belirtilmiş olacaktır.),

  l) “Bu pozisyonda istihdam edilecekler vardiyalı çalışma sistemine göre çalıştırılacaklardır.” şartı istenen pozisyonlar için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı olmadığına ve vardiyalı olarak çalışabileceğine ilişkin resmî veya özel sağlık kurumlarından alınmış durum bildirir sağlık kurulu raporu. (Bu belge sonuçlar açıklandıktan sonra sıralamaya girip yerleşme hakkı kazanan adaylardan istenecektir.)

  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI 2023

  Gaziantep Üniversitesi tarafından alım yapılacağı duyurulan kadrolara başvurmak isteyen adaylar, başvurularını ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarih olan 16 Mart’tan itibaren 15 gün içinde Gaziantep Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen yapabilecek.

  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN

  Haber Dairesi (Gaziantep Haber)

  Yazı kaynağı : haberdairesi.com

  Gaziantep Üniversitesi ne kadar sözleşmeli personel alacak? Sözleşmeli personel başvuru şartları nelerdir?

  Gaziantep Üniversitesi ne kadar sözleşmeli personel alacak? Sözleşmeli personel başvuru şartları nelerdir?

  Gaziantep Üniversitesi resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı duyuruda üniversite bünyesinde çalışacak sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Peki, Gaziantep Üniversitesi'ne kaç sözleşmeli personel alınacak? Sözleşmeli personel başvuru şartları nelerdir? İşte, ayrıntılar...

  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ'NE NE KADAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAK?

  Gaziantep Üniversitesi 384 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Alım ilanının şartları ve detayları da açıklandı.

  Gaziantep Üniversite'si tarafından yayınlanan ilanda; "Üniversitemiz Hastanelerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2.Maddesinin (b) fıkrası kapsamında 2022 yılı KPSS (B) grubu puanına göre yapılacak sıralama esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen pozisyonlara karşılığında belirtilen sayı ve nitelikte sözleşmeli personel alınacaktır. " sözlerine yer verildi. 

  BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

  Gaziantep Üniversitesi tarafından yayınlanan ilanda başvuru tarihleri 16 Mart 2023 ve 30 Mart 2023 olarak belirlenmiştir.

  SÖZLEŞMELİ PERSONEL BAŞVURUSU NEREDEN YAPILACAK?

  Başvurular Gaziantep Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı'na şahsen yapılacaktır.

  HANGİ BÖLÜMLERE PERSONEL ALINACAK?

  Hemşire (Erkek/Kadın) - Lisans - 80 Kişi

  Hemşire (Erkek/Kadın) - Ortaöğretim/Lise - 100 Kişi

  Destek Personeli (Erkek) - Ortaöğretim/Lise - 70 Kişi

  Destek Personeli (Erkek) - Ortaöğretim/Lise - 20 Kişi

  Destek Personeli (Kadın) - Ortaöğretim/Lise - 20 Kişi

  Destek Personeli (Erkek) - Ortaöğretim/Lise - 1 Kişi

  Büro Personeli - Önlisans - 17 Kişi

  Sağlık Teknikeri - Önlisans  - 31 Kişi

  Diğer Sağlık Personeli - 4 Kişi

  Biyolog - Lisans - 1 Kişi

  Tekniker - Önlisans - 4 Kişi

  Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek) - Ortaöğretim/Lise - 31 Kişi

  Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Kadın) - Ortaöğretim/Lise - 5 Kişi

  Yazı kaynağı : www.cumhuriyet.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap