Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  günün güzel geçmesi için okunacak dua

  1 ziyaretçi

  günün güzel geçmesi için okunacak dua bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Sabah duas�, hay�rl� i�ler i�in dua, i�e giderken sabah okunacak dualar

  Her gün okunacak dualar - Dinimiz İslam

  Her gün okunacak dualar - Dinimiz İslam

  Sual: Her gün hangi duaları okumalıyız?
  CEVAP
  Okunacak dua çoktur. Hadis-i şeriflerde bildirilen dualardan bazıları şöyledir:
  (Namazdan sonra, dua ederken “Allahümme ecirnî minennâr ve edhılnil Cennete” demezse melekler, “Yazık şuna, Cehennemden korunmasını istemekten âciz kaldı,” Cennet de, “Yazık şuna Cenneti istemekten âciz oldu” der.) [Taberânî]

  (Sabah akşam 7 defa “Allahümme ecirnî minennâr” diyen Cehennemden kurtulur.) [Ebu Davud] (Bu duayı yukarıdaki ile birlikte sabah akşam yedişer defa okumalı.)

  (Sabah akşam, 3 defa, “Bismillahillezî lâ yedurru ma’asmihî şey’ün fil erdı ve lâ fissemâi ve hüvessemî’ul alîm” okuyan, büyücü ve zâlimden emin olur.) [İbni Mâce]

  (Sabah 3 defa, “Eûzü billahis-semî’il alîmi mineşşeytânirracîm” diyerek Haşr sûresinin son üç âyetini okuyana, 70 bin melek, akşama kadar dua eder. O gün ölürse şehit olur. Akşam okursa yine aynı şeylere kavuşur.) [Tirmizî]

  (Sabah namazından sonra 11 İhlas okuyana, Cennette bir köşk verilir.) [Harâitî]

  (Üç şey kendisinde bulunan kimse, Cennete dilediği kapıdan girecektir: Kul hakkını ödeyen, her namazdan sonra 11 defa İhlas sûresini okuyan, katilini affederek ölen.) [Berika]

  (Sabah namazından sonra on defa, "La ilahe illallahü vahdehü la-şerikeleh lehül-mülkü ve lehül-hamdü yuhyi ve yümit ve hüve ala külli şeyin kadir" okuyan, akşama kadar her çeşit zarardan korunur, hiçbir günah ona zarar vermez.) [Nesâî] ("Günah zarar vermez" demek, günah işlemez veya işlediği günaha tevbe eder, o günah ona zarar vermemiş olur demektir.)

  ([Yukarıdaki tesbihi] Akşam namazından sonra okuyan, sabaha kadar şeytandan korunur. On sevaba kavuşur, on günahı affolur ve on köle azat etmiş gibi sevap verilir.) [Tirmizî]

  (Her gün sabah namazından sonra üç defa “Sübhanallah-il azim ve bi hamdihi” diyen körlük, cüzzam ve felçten korunur.) [İ. Ahmed]

  (Sübhânallahi ve bi-hamdihi sübhânallahil-azîm) tesbihini, sabah akşam yüz kere okuyanın günahları affolur, dertlerden kurtulur ve bir daha günah işlemekten muhafaza olunur. (İslam Ahlakı)

  (Şirkten korunmak için “Allahümme innî eûzü bike min en-üşrike bike şey-en ve ene a’lemü ve estağfiruke li-mâ lâ a’lemü inneke ente allâmülguyûb” okuyun!) [İ. Ahmed]

  (Sabah akşam 7 defa, “Hasbiyallahü lâ ilahe illâ hü, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül-arşil-azîm” okuyanın, dünya ve âhiret işine Allahü teâlâ kâfi gelir.) [Beyhekî]

  (“Allahümme mâ esbaha bî min ni’metin ev bi ehadin min halkıke, fe minke vahdeke lâ şerîke leke, felekel hamdü ve lekeş-şükr” duasını, gündüz okuyan o günün, akşam okuyan o gecenin şükrünü ifa etmiş olur.) [M. Rabbani 3/17] (Akşam esbaha yerine emsâ denir.)

  (Bir kimse, sabah akşam yüz defa “Sübhânallahi ve bihamdihi” derse, o gün ve o gece, hiç kimse onun kadar sevab kazanamaz.) [Deylemi]

  (Evden çıkarken “Bismillahi, tevekkeltü alellah, lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh” diyen, tehlikelerden korunur ve şeytan ondan uzaklaşır.) [Tirmizî]

  (“Lâ havle...” okumak, doksandokuz derde devadır. Bunların en hafifi sıkıntıdan kurtulmaktır.) [Ebu Nuaym] [İmam-ı Rabbani hazretleri, din ve dünya zararlarından kurtulmak için her gün 500 defa “Lâ havle velâ kuvvete illâ billah” okurdu. Okumaya başlarken ve okuyunca yüzer defa Salevat getirirdi. (Tefsir-i Mazheri)]

  (Her gün yüz defa salevat getiren, münafıklıktan ve Cehennem ateşinden uzaklaşır ve Kıyamette şehitlerle beraber olur.) [Taberânî]

  (Günde 25 defa “Allahümme bâriklî fil mevt ve fî mâ ba’del-mevt” okuyan şehit olur.) [Redd-ül muhtar]

  (Gece Âmenerrasulü’yü okuyana, o her şey için yeterlidir. Bu iki âyeti yatsıdan sonra okuyana, geceyi ibadetle geçirmiş sevabı verilir.) [Şir’a]

  (Yatarken Mülk [Tebareke] sûresini okumadan yatma! Çünkü ölürsen kabirde yoldaş olur.) [Ey Oğul İlmihâli]

  (Tebârekeyi okumadan yatma! Kabir azabını def eder. Her gece Tebâreke okuyan, Kadir gecesini ihya etmiş gibi sevaba kavuşur.) [Ey Oğul İlmihâli]

  (Mülk sûresi, okuyana affedilinceye kadar şefaat eder.) [İ. Ahmed]

  (Geceleyin Yasin-i şerif okuyan, affedilmiş olarak sabaha çıkar.) [Buhârî]

  (Her gece Yasin-i şerif okumaya devam eden şehit olarak ölür.) [Taberânî]

  (Cuma gecesi Yasin sûresini okuyanın günahları affedilir.) [İsfehânî]

  Her gece yatarken yüz defa, (Sübhânallahi velhamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber) okuyan kimse, kendini hesaba çekerek günahlarını affettirmiş olur.

  (Sabah akşam İhlas ve Muavvizeteyn’i üçer defa oku! Bütün bela, âfet, sıkıntı ve istenmeyen kötü şeyleri giderir.) [Tirmizî]

  (Eve girerken İhlâs sûresini okuyan, yoksulluk görmez.) [T. Kurtubî]

  (Evden çıkarken Âyet-el kürsi okuyana melekler, eve gelene kadar dua eder.) [Ey Oğul İlmihâli]

  (Lâ havle velâ kuvvete illâ billah okumak, 99 derde devadır. Bunların en hafifi sıkıntıdan kurtulmaktır.) [Ebu Nuaym] [İmam-ı Rabbânî hazretleri, din ve dünya zararlarından kurtulmak için her gün 500 defa “Lâ havle velâ kuvvete illâ billah” okurdu. Okumaya başlarken ve okuyunca yüzer defa salevat getirirdi. (Tefsir-i Mazherî)]

  (Sıkıntılı veya borçlu olan kimse, bin kere “Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahil aliyyil azîm” derse, Allahü teâlâ işini kolaylaştırır.) [Şir’a] (Bunu her gün yüz defa okuyan da fakirliğe düşmez. Elindeki nimetler de devam eder.)

  (İstigfara devam eden kimse, her sıkıntıdan kurtulur, ummadığı yerden rızıklanır.) [İbni Mâce] (İstigfar olarak (Estagfirullah el-azim ellezi lâ ilahe illâ hüvel hayyel kayyum ve etubü ileyh) okumalıdır.)

  Sabah akşam okunması gereken istigfar:
  (Allahümme ente rabbî lâilâhe illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve va’dike mestetatü eûzü bike min şerri mâ sanatü ebûü leke bi-ni’metike aleyye ve ebûü bi zenbî fağfirlî zünûbî feinnehû lâ yağfirüzzünûbe illâ ente. Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minezzâlimîn.) [Bunu sabah okuyan, akşama kadar, akşam okuyan, sabaha kadar ölürse, şehit olur.]

  (Günde yüz kere “La ilahe illallah” diyenin, Kıyamette yüzü ay gibi parlar.) [Taberânî]

  (Bir yere gelen, “Euzü bikelimâtillahittammâti min şerri ma haleka” okursa, o yerden kalkıncaya kadar, ona hiçbir şey zarar veremez.) [Müslim]

  Sabah akşam üç defa (Euzü billahis-semiil âlimi mineşşeytânirracim) diyerek Haşr sûresinin son üç âyetini okuyana yetmiş bin melek dua eder, ölünce de şehit olur.

  Küfre düşenin bütün ibadetleri yok olur. Onun için küfre düşüren söz ve işleri iyi öğrenmelidir! Şirke düşmekten korunmak için de sabah akşam, (Allahümme innî euzü bike min en üşrike bike şey’en ve ene â’lemü ve estağfirüke lima la â’lemü inneke, ente allamülguyub) duasını okumalıdır!

  Günde yüz defa (Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala âli seyyidina Muhammed) okuyan Cehennemden kurtulur ve şehitlerle beraber olur.

  Dinde sebat ve son nefeste imanla ölmek için şu duayı her zaman okumalı:
  (Allahümme, ya mukallibel kulüb, sebbit kalbî, alâ dinik)

  (Ya hayyü ya kayyum ya zel celal-i vel ikram. Allahümme innî eselüke en tuhyiye kalbî bi nuri ma’rifetike ebeden ya Allah, ya Allah, ya Allah celle celalüh) duasını namazdan sonra, dua ederken okuyan imanla ruhunu teslim eder. (Ey Oğul İlmihâli)

  Sabah okunacak dualar, gece yarısından sonra okunabilir. Akşam duaları ise, öğle vaktinden itibaren okunabilir. Gece okunması unutulan dualar, eğer öğleye kadar okunursa, yine vaktinde okunmuş gibi sevab alınır. Bir hadis-i şerif:
  (Her gece okuduğu dua ve zikirleri ihmal edip okumadan yatan kimse, ertesi günü öğleye kadar okursa, aynı sevaba kavuşur.) [Müslim]

  Yatarken okunacak dualar
  Seyyid Abdülhakîm Arvâsî hazretleri buyurdu ki:
  Yatağına abdestli olarak, Euzü Besmele okuyarak gir! Sağ yan üzerine kıbleye karşı yat! Sağ avucunu sağ yanağın altına döşe! Euzü Besmele ile bir Âyet-el-kürsi oku! Sonra Besmele ile, üç İhlâs, bir Fatiha, birer defa da Felak ve Nas sûrelerini oku! Sonra üç defa (Estagfirullahel’azîm ellezî lâ ilâhe illâ hü) oku! Üçüncüsüne (el-hayyel-kayyûme ve etûbü ileyh) ilave et! Sonra on kere (Tevekkeltü alellah ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh) oku! Onuncusuna (hil aliyyil azîm ellezî lâ ilâhe illâ hü) ilave et! Sonra, (Allahümmağfir lî ve li valideyye ve lil-mü’minîne vel-mü’minât), bir kere (Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammed), bir kere (Allahümme Rabbenâ âtinâ fiddünyâ haseneten ve fil âhıreti haseneten ve kınâ azâbennâr bi-rahmetike yâ Erhamerrâhimîn), üç veya on veya kırk yahut yetmiş kere (Estagfirullahel’azîm) ve bir kelime-i tevhid yani (Lâ ilahe illallâh Muhammedün resûlullah) oku! (İslam Ahlâkı)

  Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:
  (Yatağa girince 3 defa “Estagfirullah el-azim ellezi lâ ilahe illâ hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh” okuyan kimsenin günahları, deniz köpükleri kadar pek çok olsa da, affolur.) [Tirmizî]

  (Yatarken Fâtiha ve İhlas’ı okuyan, ölüm hariç, her şerden emin olur.) [Bezzar]

  (Yatarken Kâfirun sûresini okuyan şirkten beri olur.) [Tirmizî]

  Sabah akşam duaları
  Sual: Sabah akşam okunacak dualar, en erken hangi vakitte okunur?
  CEVAP
  Sabah okunacak dualar, gece yarısından sonra okunabilir. Akşam duaları ise, öğle vaktinden itibaren okunabilir. Gece okunması unutulan dualar, eğer öğleye kadar okunursa, yine vaktinde okunmuş gibi sevab alınır. Bir hadis-i şerif:
  (Her gece okuduğu dua ve zikirleri ihmal edip okumadan yatan kimse, ertesi günü öğleye kadar okursa, aynı sevaba kavuşur.) [Müslim]

  Tesbih ve dua okurken
  Sual:
  Her gün belli sayıda okuduğum, tesbih ve dualar var. Mesela, her gün 100 salevat-ı şerife ve ardından 500 la havle, sonra 100 salevat-ı şerife okuyorum. Bunları hiç ara vermeden, arada hiç konuşmadan mı okumak gerekir?
  CEVAP
  Hayır, ara vermenin veya bir ihtiyaç olunca, arada konuşmanın mahzuru olmaz.

  Kıymetli bir tesbih
  Sual: Her gün okunacak faziletli bir tesbih bildirir misiniz?
  CEVAP
  Mektubat’ın birinci cildinin 307 ve 308. mektuplarında bildirilen (Sübhânallahi ve bi-hamdihi sübhânallahil-azîm) tesbihini, sabah akşam yüz kere okuyanın günahları affolur, dertlerden kurtulur ve bir daha günah işlemekten muhafaza olunur. (İslam Ahlakı)

  Akşam duası
  Sual: S. Ebediyye’de, cuma ve kandil geceleri için, (Kıymetli gece, önceki günü öğle namazı vaktinden, o gecenin sabahına kadar olan zamandır) deniyor. Akşam okunması gereken duaları, öğleden sonra okursak gece okumuş mu sayılıyoruz?
  CEVAP
  Evet, gece okumuş sayılıyoruz. Akşam duası öğle vaktinden, sabah duası ise, gece yarısından itibaren başlar. (S. Ebediyye)

  Sual: Her gün, nimetlerin şükrünü yerine getirmek için sabah akşam okunacak bir dua var mıdır, varsa nedir?
  Cevap:
  Her gün ve her gece yüz kere “Sübhânallahi ve bi-hamdihi sübhânallahil'azîm” demelidir. Çok sevaptır. Her sabah bir kerre “Allahümme mâ esbaha bî min ni'metin ev bi-ehadin min halkıke, fe minke vahdeke, lâ şerîke leke, fe lekel hamdü ve le-keşşükr” demeli ve her akşam Mâ esbaha yerine Mâ emsâ diyerek, hepsini aynen okumalıdır. Peygamber Efendimiz buyurdu ki:
  (Bu duayı gündüz okuyan, o günün şükrünü yapmış olur. Gece okuyunca, o gecenin şükrünü ifa etmiş olur.) Abdestli okumak şart değildir. Her gün ve her gece okumalıdır.

  Sabah ve akşam okunacaklar
  Sual: Her gün sabah akşam okunacak belli sûre ve dualar var mıdır?
  Cevap:
  Bu konuda Süleyman bin Cezâ hazretleri, Eyyühel-veled kitabında buyuruyor ki:
  “Şu sûreleri akşam, sabah üçer kere Besmele ile oku ve zevcene, çocuklarına da okut!
  1- İhlâs (Kulhüvallahü) sûresi. 2- Muavvizeteyn yani Kul e'ûzü birabbil felak ile Kul e'ûzü birabbinnâsi. 3- Fâtiha-i şerife yani Elhamdülillahi sûresi. Bu dört sûreyi akşam, sabah üçer kere okuyan, malını, canını, çoluk çocuğunu, bütün belalardan muhafaza etmiş olur. Bunlardan başka Kulyâeyyühelkâfirûn sûresini akşam, sabah okuyan kimse, kendisini şirkten korumuş olur. Akşam, sabah şu duayı okuyan kimse, sihir, büyü ve zalimlerin şerrinden, belalardan emin olur. Dua şudur:
  “Bismillâhirrahmânirrahîm, bismillâhillezî lâ yedurru ma’asmihî şey’ün fil erdı velâ fissemâi ve hüvessemîul’alîm.”

  Peygamber efendimiz buyurdu ki:
  (Allahü teâlânın üç ismi vardır ki, dilde hafif, terazide ise çok ağırdır. "Sübhânallahi vel hamdülillâhi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber velâ havle velâ kuvvete illâbillahil aliyyil azîm." Bunun her bir kelimesine yüz sevap verilir.)

  Yatağa yatarken ve yataktan kalkınca ve her namazda, duadan ve salevattan sonra, istiğfârların en büyüğü olan şu duayı oku ki, günahlar affolur. "Estagfirullahel azîm el kerîm ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyel kayyûme ve etûbü ileyh."

  Her gün neler okunabilir?
  Sual: Bir Müslüman, imanını koruyabilmesi için neleri öncelikle öğrenmeli, yapmalı ve her gün neler okumalıdır?
  Cevap:
  Konu ile alakalı olarak Müntehabât Ez Mektûbât-ı Ma’sûmiyye’de deniyor ki:
  “Hak teâlâ, insanları başıboş bırakmadı. Emirler ve yasaklar verdi. Nefsine uyarak, emirlere uymazsa gazab-ı ilâhiyyeye sebep olur. Aklı olan, fani, geçici lezzetlere dalarak, ebedi lezzetleri kaçırmaz. Evvela, Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdiği gibi iman eder. Sonra farzlara ve haramlara uyar. Farzların en mühimi, namazdır ki, dinin direğidir ve mümini kâfirden ayırır. Hadîs-i şeriflerde; (Her gün beş vakit namaz kılana Cennet kapıları açılır, Allahü teâlâ ile arasındaki perdeler kalkar) ve (Beş vakit namaza devam eden, sırat köprüsünden şimşek çakar gibi geçecek ve sâbık denilen evliya ile haşrolacaktır) buyuruldu.

  Zekâtı, emir olunan kimselere vermelidir. Ramazan orucunu seve seve tutmalı ve şartları bulununca Kâbe'ye giderek hac yapmalıdır. Hadîs-i şerifte; (Hac ve umre fakirliği ve günahları yok eder) buyuruldu. İslâmın binasının beş direğinden birincisi, kelime-i tevhidi söylemek, yani, Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah demektir. Kelime-i tevhidi çok okumalıdır. Dünya yokluk âlemidir. Varlık ahirettedir. Nefse tapınmaya son vermelidir.

  Dünya istirahat yeri değildir. İbadet için çalışmalıdır. Dünyada sıkıntı çekmek, ahirette rahat etmeye sebep olur. Vakitleri fikir ve zikir ile mamur etmelidir. Kalbin huzuru için, çok kelime-i tevhid söyleyiniz! Bin ile beş bin arası olmalıdır. Her namazdan sonra ve yatarken Âyet-el kürsî, istiğfâr, İhlâs ve Kul e'ûzüleri ve her sabah ve akşam yüz kerre Sübhânallah ve bi-hamdihi ve on defa Lâ havle okuyunuz! Her sabah, Allahümme mâ esbeha bî min ni'metin ev bi-ehadin min halkıke fe minke vahdeke lâ şerîke leke fe-lekel hamdü ve lekeşşükr okumalı, akşamları 'mâ esbeha' yerine 'mâ emsâ' demelidir ve her gün, Estagfirullah el'azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüverrâhmânürrahîm el hayyül kayyûm ellezî lâ yemûtü ve etûbü ileyh Rabbigfir lî okumalıdır. Hadîs-i şerifde buyuruldu ki; (Bu istiğfarı, her gün yirmibeş kere okuyanın evine, şehrine hiç zarar gelmez) ve hacetlere kavuşmak için, beşyüz kere (Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billah) okumalıdır.”

  Yazı kaynağı : dinimizislam.com

  En Çaresiz Anda Ve Dardayken Okunacak Dualar: Çaresiz Anlar İçin Sureler Ve Dualar…

  En Çaresiz Anda Ve Dardayken Okunacak Dualar: Çaresiz Anlar İçin Sureler Ve Dualar…

  Çaresiz hissedildiği anda yapılması gereken tek şey İslamiyet'e göre Allah'a sığınmaktır. Allah'a sığınmanın ilk göstergesi de ona dua etmektir. En çaresiz anda okunacak dua ile arınan Müslümanlar çaresini bulur. Bunu göstermek için edilmesi gereken dualar bellidir.

  Öneri:
  Ayetel Kürsi

  En Çaresiz Hissedilen Anda Allah'a Hangi Dualar Edilir?

  İbn-i Sunni bu dua için günde yedi kere okunmalıdır demiştir. Bu dua günde yedi kere sabah, öğlen ve akşam vakitlerinde okunursa kişi sıkıntılarından arınır.

  Ve zennûni iz zehebe mugâdıben fe zanne en len nakdire aleyhi fe nâdâ fiz zulumâti en lâ ilâhe illâ ente subhâneke innî kuntu minez zâlimîn(zâlimîne).

  Anlamı: ''Sonunda karanlıklar içinde, 'Senden başka hiçbir tanrı yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten ben kötü işler yapmışım!" diyerek yalvardı.

  Peygamber efendimiz de sıkıntılı hissedilen zamanlarda okuması gereken bir duayı söylemiş. O dua da şöyledir:

  La ilahe illallahül’azim-ül-halim la ilahe illallahü Rabbül-Arş-il’azim la ilahe illallahü Rabbüs-semavati ve Rabbül-Erdı Rabbül’Arş-il-kerim.

  Anlamı: Allah'ım beni tüm sıkıntılarımdan kurtar. Şüphesiz sen her şeye gücü yetensin. Beni de en hayırlara vesile olacak şekilde arındır.

  Yazı kaynağı : www.milliyet.com.tr

  Günün Duası Olarak Okunabilecek 5 Mucizevi Dua, Kaçırmayın!

  Günün Duası Olarak Okunabilecek 5 Mucizevi Dua, Kaçırmayın!

  Günün Duası Şeklinde Okunabilecek 5 Muhteşem Niyazı Mutlaka Öğrenmelisiniz!

  Sevgili mümin kardeşlerimiz, günün duası olarak okuyabileceğiniz ve her türlü güzelliğin celbi için yapabileceğiniz, birbirinden etkili ve birbirinden güzel çok değerli 5 adet dua öğrenmek isterseniz bu yazıyı baştan sona kadar okumanızı tavsiye ederiz.

  Yazı boyunca 5 adet mükemmel dua örneği göreceksiniz ve günün duası olarak okuyabileceğiniz bu duaların ne kadar etkili olduğunu hayatınızda bizzat gözlemlemiş olacaksınız.

  Zaten bu duaları günün duası olarak kendi hayatına tatbik eden insanların ne kadar muazzam bir değişim ve mucizevi bir dönüşüm yaşadıklarını çok iyi biliyoruz. Ve açıkçası bunu kendi hayatımızda biz de gözlemledik.

  Şimdi evvela her türlü güzellik ve mutluluk için okuyabileceğiniz harika bir dua örneği ile günün duasına başlayalım:

  1- Günün Duası, Her Türlü Güzellik ve Mutluluk İçin Okuyun

  Eğer, hayatınıza her türlü güzelliği çekmek, mutluluk ve huzur anlamında en tatlı mutluluk ve en güzel huzuru yaşamak istiyorsanız bu duanın tam anlamıyla size hitap ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

  Çünkü bu duanın bereketine mazhar olan ve hayatı boyunca mutluluk ve güzellikler ile dolu harika bir hayat yaşayan insanların varlığı, size günün duası olarak aktaracağımız bu etkili uygulamanın ne kadar muhteşem bir huzur kaynağı olduğunun göstergesi sayılır.

  Hayatında mutsuzluk olduğunu düşünen ve bu mutsuzluğu bertaraf ederek daha huzurlu ve daha sükûnet dolu güzel günlere yelken açmak isteyen her insan, bu günün duasını mutlaka uygulamalıdır.

  Duayı şöyle uygulamalısınız:

  Mümkünse sabah erkenden uyanmaya çalışın ve seher vaktinin bereketinden istifade etmeyi planlayarak erkenden kalkın.

  Bu bereketli ve feyizli zaman diliminde uyandıktan sonra, şu duayı 7 defa okuyun:

  Bu duayı 7 defa okuduktan sonra, Allah’ın size en güzel şekilde yardımcı olacağını ve sizi daima güzellikler ve mutluluklar içerisinde yaşatacağını düşünerek, günlük işlerinize ve etkinliklerinize devam edin. İnşallah, siz de günün duası olarak sunduğumuz bu duayı okuyup hayatına türlü güzellikler ve mutluluklar katan insanlar gibi mutluluk ve huzurla dolu bir hayat yaşamaya başlarsınız.

  Şimdi de günün duası olarak izah edeceğimiz 2. duaya geçelim ve bütün kötülüklerin ve sıkıntıların bertaraf edilmesi için uygulanabilecek bu çok etkili duayı görmeye başlayalım:

  2- Günün Duası, Bütün Kötülük ve Sıkıntıların Giderilmesi İçin Okumalısınız

  Eğer hayatınızda telafi edilmesi güç sıkıntılar ve musibetler yaşıyorsanız ve bu sıkıntıların ve kötülüklerin yok olmasını istiyorsanız, bu duanın tam da size göre olduğunu söyleyebiliriz.

  Çünkü hayatında tarif edemediği kötülükler ve nasipsizlikler, farklı şansızlık ve haksızlıklar yaşayan birçok insan, günün duası olarak aktaracağımız bu duanın bereketine nail  olarak hayatındaki kötülüklerin ve musibetlerin yok olduğunu dile getirmiştir.

  Gerçekten de bu duayı uygun bir şekilde okuyan insanların hayatlarında yer alan kötülüklerin ve tarifi imkansız bahtsız durumların yok olduğunu ve Allah’ın izniyle güzelliklere dönüştüğünü defalarca gözlemledik.

  Bu güzel duayı şöyle yapmalısınız:

  Gece yatağa girmeden ve uyumadan önce, 21 defa şu duayı okumalı ve içten içe Allah’a yönelip en samimi duygularla, maruz kaldığınız kötü durumlardan ve her türlü sıkıntıdan kurtulmayı dilemelisiniz:

  Bu harika etkili günün duasını 21 defa okuduktan sonra yatağa girmeli ve içten içe Allah’ın size en güzel şekilde merhamet edeceğini ve sizi en güzel şekilde huzura ve mutluluğa kavuşturacağını düşünerek uyumaya çalışmalısınız.

  Şimdi de hem başarı ve zenginlik duası olarak okunabilecek, hem de itibar ve şirinlik duası olarak tatbik edilebilecek muazzam etkili ve son derece tesirli başka bir günün duası üzerinde duralım:

  3- Günün Duası, Başarı ve Zenginlik İçin, İtibar ve Şirinlik İçin

  Yukarıda da değindiğimiz bu günün duası, hem başarının ve zenginliğin anahtarı ve vesilesi olarak okunabilir, hem de insanlar içerisinde daha itibarlı olmak ve onların gözünü daha şirin görünmek maksadıyla tatbik edilebilir.

  Kısaca, bu duayı okuyup uygun bir şekilde uygulayan insanların, insanlar içerisinde daha itibarılı ve daha şerefli bir pozisyona yükseldikleri ve onların gözünü daha şirin ve daha munis (sevimli) göründükleri biliniyor.

  Eğer siz de diğer insanların gözüne daha sevimli ve daha şirin görünmek ve onların size karşı daha saygılı ve daha güzel davranmalarını sağlamak istiyorsanız, aynı zamanda başarınızı arttırmak ve maddi gelirinize güç katmak için çare arıyorsanız, bu duayı rahatlıkla uygulamanız mümkün.

  Şöyle uygulanır:

  Yine sabah vakitlerini tercih ederek güneşin doğmasına ortalama yarım saat kala, yani seher vaktinin olduğu zaman dilimlerinde uyanarak aşağıdaki duayı 9 defa okumalısınız:

  Bu duayı 9 defa okurken, Allah’ın size her türlü başarıyı ve zenginliği nasip edecek kudrete sahip olduğunu düşünmeli, aynı zamanda insanların gözüne daha şirin ve daha sevimli görünme niyeti içerisinde olmalısınız.

  Duayı 9 defa okurken kalbinizde hiçbir kötülük ve düşüncenizde hiçbir art niyet olmamalı ve tamamen masum duygular içerisinde Allah’a yönelmenin güzelliğini yaşamaya çalışmalısınız.

  Bu şekilde dua eden insanların, günün duası olarak anlattığımız bu çok etkili niyaz ile, başarının ve zenginliğin sırrına erdiklerini ve insanlar içerisinde daha itibarlı ve daha sevimli olduklarını rahatlıkla söyleyebiliriz.

  Şimdi de her türlü hayrı ve her türlü güzel durumu kendinize celb etmek için okuyabileceğiniz başka bir duadan bahsedelim:

  4- Günün Duası, Her Türlü Hayrın Temin Edilmesi İçin

  Eğer hayatınızın hayırlar ve güzellikler içerisinde geçmesini, bütün kötülüklerden uzak durarak en tatlı huzuru ve en güzel saadeti yaşamayı diliyorsanız, bu dua tam size göre demektir.

  Hayatına her türlü hayrı ve güzelliği çekmek isteyenler bu günün duasını şöyle uygulamalı:

  Evvela herhangi bir ezan vaktinde, yani ezan okunup bittikten sonra (gün içerisinde beş vakit ezandan herhangi biri olabilir) şu duayı 3 defa okumalısınız:

  Ezan vakitlerinden herhangi birinde bu duayı 3 defa okurken, Allah’ın rahmet hazinelerinin sınırsız bir şekilde açıldığı ve kullarına dağıtıldığı zaman dilimlerinden birinin de ezan vakti olduğu gerçeğini düşünmeli ve bu duygular içerisinde Allahu Teala’nın yüce dergah-ı merhametine iltica ederek O’ndan en güzel hayrı ve güzellikleri temenni ve niyaz etmelisiniz.

  Bu şekilde duayı uygularsanız Allah’ın izniyle hayırlara ve güzelliklere yelken açacak ve hayatınızın çok daha güzel bir şekilde geçmeye başladığını fark edeceksiniz.

  Şimdi de günün duası olarak, her işinizin doğru olması ve bütün yanlış ve hatalı davranışlardan uzak durmak için okuyabileceğiniz muazzam bir niyaz aktaralım:

  5- Günün Duası, Her İşin Doğru ve Güzel Olması İçin

  Giriştiğiniz her işin doğru ve güzel olması, yanlış adım atmadan ve hatalı davranışlara sebebiyet vermeden en güzel şekilde işinizi sonuçlandırmak istiyorsanız, bu duayı gönül rahatlığıyla uygulayabilirsiniz, günün duası şöyle uygulanır:

  Kendinizi hazır hissettiğiniz herhangi bir vakitte ve herhangi bir zaman diliminde yalnız ve sakin bir ortama geçerek 7 defa şu duayı okuyun:

  Bu duayı 7 kez okurken, her türlü işinizin ve yapacağınız her türlü eylemin daha düzgün ve daha doğru olması temennisi ve dileği içerisinde bulunun, bununla birlikte Allah’ın sonsuz rahmet sahibi olduğunu ve size de mutlaka yardımcı ve destek olacağını aklınızdan çıkarmamaya çalışın.

  İnşallah bu uygulamayı tarif edildiği şekliyle tatbik etmeniz halinde, hayatınızdaki yanlışların minimuma ineceğini ve daha güzel bir hayata mazhar olacağınızı gözlemlemenin huzurunu yaşayacaksınız.

  Şimdi de bir başka günün duası üzerinde duralım ve size, yazının başında bahsettiğimiz 5 dua örneği dışında harika bir dua daha aktaralım:

  Bu duayı her türlü dileğinizin ve her türlü arzunuzun gerçekleşmesi için uygulamanız mümkündür:

  Günün Duası Olarak Okuyabileceğiniz Harika Bir Niyaz Daha

  Talep ettiğiniz herhangi bir dilek ve Cenab-ı Hak’tan istediğiniz herhangi bir istek için bu duayı okuyabilir ve Allah’ın merhamet hazinesinden en güzel şekilde istifade edebilirsiniz. Şöyle uygulamalısınız:

  Kendinizi hazır hissettiğiniz herhangi bir zaman diliminde, gerçekleşmesini istediğiniz herhangi bir arzu ve dilek için niyet etmeli ve sessiz bir yere geçerek bu niyet ve bu dilek ile Allah’a yönelip şu duayı üç kez okumalısınız:

  Evet, her türlü dilek ve her türlü istek için, günün duası olarak bu güzel duayı da uygulamanız mümkündür.

  Size 6 adet günün duası şeklinde uygulanması mümkün olan harika etkili dua örneği sunduğumuz bu yazımızı, içerisinde yüzlerce mükemmel dua taşıyan çok değerli bir kitap tavsiyesi ile bitirmek istiyoruz:

  Yaşamınızda hayırlara vesile olacak etkili bir eser tavsiyesi

  Her Kapıyı Açan Murad Duaları kitabı

  Duaların muazzam gücü ile her türlü dilek ve hacetinizin gerçekleşmesini istiyorsanız Her Kapıyı Açan Murad Duaları kitabını mutlaka okumalısınız.

  Onlarca farklı konuda çok etkili dualara yer veren bu eser okurlardan çok olumlu yorumlar almaktadır ve inşallah sizin yaşamınızda da hayırlı kapıların açılmasına vesile olacaktır.

  Şu yazıları da okumak isteyebilirsiniz:

  Yazı kaynağı : www.bizedualaryeter.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap