Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  gümrük gözetimi altındaki eşyanın asli niteliklerini değiştirmeden istiflenmesi ne demek

  1 ziyaretçi

  gümrük gözetimi altındaki eşyanın asli niteliklerini değiştirmeden istiflenmesi ne demek bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Elleçleme Nedir?

  Elleçleme Nedir?

  Elleçleme deyimi, gümrük gözetimi altındaki eşyanın asli niteliklerini değiştirmeden istiflenmesi, yerinin değiştirilmesi, büyük kaplardan küçük kaplara aktarılması, kapların yenilenmesi veya tamiri, havalandırılması, kalburlanması, karıştırılması ve benzeri işlemleri ifade eder. Geçici depolama yerleri ve antrepolarda, elleçleme işlemlerinin yapılabilmesi için gerekirse ayrı bir bölüm de tahsis edilebilir.

  Elleçleme işlemlerinin yapılabilmesi için, eşya sahibinin yada temsilcisinin gümrük idaresine yazılı olarak müracatta bulunulması gerekir. Gümrük yönetmeliğinin 63 sayılı ekinde elleçleme işlemlerinin neler olduğu ayrıntılı olarak belirtilmiştir. 

   Ancak eşyanın antrepo rejimine tabi olması dumunda elleçleme müracatları yetkilendirilmiş gümrük müşaviri vasıtasıyla  yapılır. 

  Gümrük idareleri elleçleme işlemlerinin, eşyanın aynı durumda muhafazasını sağlamaya yönelik olduğu, sekizli tarife pozisyonunun değişmesine neden olup olmadığı ve söz konusu faaliyetin suistimal edilip edilemeyeceği, gümrük rejiminin uygulamasını olumsuz etkileyip etkilemediği, eşya üzerindeki gümrük gözetim ve denetimini zafiyete düşürüp düşürmediği gibi hususları göz önünde bulundurarak neticelendirmektedir. 

  Yazı kaynağı : www.gumruktv.com.tr

  ELLEÇLEME

  Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi
  17.03.2020

  Tanım 

  4458 Sayılı Gümrük Kanunu'nun 3/22. maddesine göre elleçleme, gümrük gözetimi altındaki eşyanın asli niteliklerini değiştirmeden istiflenmesi, yerinin değiştirilmesi, büyük kaplardan küçük kaplara aktarılması, kapların yenilenmesi veya tamiri, havalandırılması, kalburlanması, karıştırılması gibi işlemlerdir. Elleçleme işlemi eşyanın daha iyi muhafaza edilmesini, görünüşünün geliştirilmesini sağlamak gibi amaçlarla yapılmakta ve bunun sonucunda da pazarlama avantajı yaratılmaktır.

  Buradaki önemli husus, elleçleme kapsamındaki işlemler yapılırken eşyanın asli niteliklerinin değişmemesi ve elleçleme işleminin gümrük gözetimi altındaki eşyalar için öngörülmüş olmasıdır Diğer yandan gümrük gözetimi altında bulunmayan eşyanın elleçleme işlemine tabi tutulmasının gümrük idaresi açısından bir önemi bulunmamaktadır.

  Elleçleme Faaliyetleri

  Gümrük Yönetmeliği’nin 63 no.lu ekinde gümrük antrepolarında veya serbest bölgelerde yapılabilecek elleçleme faaliyetlerinin listesi verilmiştir. Aksi belirtilmedikçe, bu listede yer alan elleçleme faaliyetleri sonucu eşyanın sekizli tarife pozisyonunun değişmemesi gerekmektedir.

  Yönetmeliğin 63. no.lu ekinde de görüleceği üzere gümrük antrepolarında veya serbest bölgelerde yapılabilecek elleçleme faaliyetleri aşağıdaki işlemlerdir.

  Elleçleme Başvurusu

  Gümrük Yönetmeliği'nin 335/1. maddesine göre elleçleme izin başvuruları denetleyici gümrük idaresine yazılı olarak ve her olay için münferiden yapılır. Bu başvuru, yapılacak işlemleri ve gümrük antrepo rejimi hükümlerinin uygulanması için gerekli bütün ayrıntıları içermek zorundadır.

  Diğer taraftan Yönetmeliğin 335/3. maddesinde ise; "Antrepo işletme izin belgesinde elleçleme işlemlerinin gösterildiği durumlarda izin belgesine elleçlemeye konu eşya ile ilgili olarak, eşyanın mahiyeti, cinsi ve Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu ile ilgili bilgileri içeren liste eklenir. Bu durumda, antrepoda veya geçici çıkış yapılmak suretiyle antrepo dışında gerçekleştirilecek elleçleme işlemlerinde; ilgili antrepo beyannamesi hakkında denetleyici gümrük idaresine bilgi verilmesi yeterli olup ayrıca elleçleme izin alınması gerekmez." hükmünü amirdir.

  Söz konusu madde ile; aynı antrepoda aynı eşyaya ilişkin sürekli tekrarlanan elleçleme faaliyetleri ile ilgili olarak gerek mükelleflerce Yönetmeliğin 335/1 nci madde kapsamında elleçleme izin dilekçesi ile başvuru, gerekse denetleyici gümrük idarelerinin söz konusu başvurunun cevaplanmasından kaynaklanan iş yükünün ve prosedürün azaltılması amaçlanmıştır. Bu bağlamda Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 22.03.2016 tarihli 14640530 yazısında belirtilen koşullar çerçevesinde global elleçleme izinleri de alınabilmektedir. 

  Gümrük Kıymetine Dahili 

  Nakliye giderinin alıcı tarafından üstlenildiği teslim şekillerinde ithale konu eşyanın giriş liman veya yerine kadar nakliyesi ile ilgili olarak yapılan elleçleme giderleri, 4458 Sayılı Gümrük Kanunu'nun 27/1-e maddesi uyarınca gümrük kıymetine girmektedir.

  Antrepoda ve serbest bölgede yapılan elleçleme faaliyetlerinde, 4458 Sayılı Gümrük Kanunu'nun 104/2 ve 161/2. maddeleri uyarınca eşya elleçleme işlemine tabi tutulmamış gibi değerlendirilerek, elleçleme nedeniyle yapılan masraflar gümrük kıymetine dahil edilmemektedir.

  Diğer yandan geçici depolama yerlerinde elleçleme işlemleri sonucunda eşyanın gümrük kıymetinin tespitinde nasıl davranılacağına ilişkin 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği’nde herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Buna karşın, geçici depolama yerlerinde de aynı kuralın (elleçleme masraflarının kıymete eklenmemesi) geçerli olması gerektiği kanaatindeyiz. Zira buradaki mantığın; elleçleme giderlerinin Türkiye mülki sınırları dahilinde yapılanlarından gümrük vergisi alınmaması, bu sayede katma değerin ülke içerisinde yaratılmasının teşvik edilmesi olduğu görüşündeyiz. Nitekim, yurtdışında eşyanın nakliyesi ile ilgili yapılan elleçleme giderlerinin navlun gibi değerlendirilerek gümrük kıymetine dahil edilmesinin de aynı düşünce temeline dayandığı mütalaa edilmektedir.

  Buraya kadar anlatılanlar bir başka şekilde ifade edilecek olursa; eşyanın elleçleme işlemine tabi tutulmadan önceki özellikleri dikkate alınarak gümrük kıymetinin tespit edileceği söylenebilecektir.

  KDV Matrahına Dahili 

  Serbest bölgelerde verilen hizmetler 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 17/4-ı maddesi uyarıca KDV’den istisnadır. Bu nedenle serbest bölgelerde yapılan elleçleme masrafları beyannamenin tescil tarihine kadar yapılmış vergilendirilmemiş bir gider olarak 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 21/c maddesi mucibince ithalatta KDV matrahına dahil edilmelidir.

  Ancak, Kanun’un 16/1-c, ve 17/4-ö maddelerinde geçici depolama ve antrepolarda yapılan elleçleme hizmetlerinin KDV’den istisna olacağına dair bir hüküm bulunmamaktadır. Kanun’un 16 ve 17. maddesiyle ilgili KDV Genel Tebliğinde de konuya değinilmemiştir. Bu maddelerde mallar ve bu mallar için geçici depolama yerleri ve antrepolarda verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri KDV’den istisnadır. Bu nedenle Kanun’un mezkûr maddelerinde elleçleme hizmetlerinin istisna olacağı belirtilmediğinden söz konusu yerlerde yapılan bu neviden işlemlerin KDV’ye tabi olacağı kanaat edilmektedir.

  İstanbul Defterdarlığı’na ait 10.06.2004 tarihli 3560 sayılı muktezada da antrepoda verilen elleçleme işleminin KDV’ye tabi olduğu belirtilmektedir. Mukteza tarihinden sonra Kanun’un ilgili maddelerinde değişiklikler yapılmış olsa da elleçleme işlemlerinin günümüz itibariyle istisna kapsamında olmadığı görülmektedir. Bu nedenle mezkûr muktezanın elleçleme ile ilgili kısmının halen geçerli olduğu kanaatindeyiz.  

  Gelinen noktada, antrepo ve geçici depolama yerlerinde gerçekleştirilen elleçleme işlemlerinin KDV’den istisna olmaması nedeniyle bu gibi hizmetleri veren kuruluşların faturalarında KDV hesaplayacaklarını, dolayısıyla elleçleme masraflarının Kanun’un 21/c maddesi çerçevesinde ithalatta KDV matrahına dahil olmayacağını ifade edebiliriz. Bu şekilde hesaplanan KDV, gümrük idaresi tarafından değil vergi dairesi tarafından tahsil edilecektir.

  Yazı kaynağı : sezaikaya.com

  ELLEÇLEME İŞLEMLERİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER

  Cemal Önder KORUKÇU

  Gümrük Müşaviri

  Depo yönetiminde, malzeme boşaltma, seçerek ayırma, teslim-tesellüm, paket açma, bölme, istifleme, yığma, yerleştirme, yerini değiştirme, yenileme-eksik tamamlama, toplama, ambalajlama, yükleme ve bunun gibi işlemlere elleçleme denilmektedir.

  4458 Sayılı Gümrük Kanunu'nun 3 üncü maddesinin 22 nci bendine göre elleçleme, gümrük gözetimi altındaki eşyanın asli niteliklerini değiştirmeden istiflenmesi, yerinin değiştirilmesi, büyük kaplardan küçük kaplara aktarılması, kapların yenilenmesi veya tamiri, havalandırılması, kalburlanması, karıştırılması gibi işlemlerdir.

  Elleçleme işlemiyle birlikte ürünün daha iyi muhafaza edilmesi sağlanır ve görünüşünün geliştirilmesi amaçlanarak bir pazarlama avantajı elde edilir. Buradaki önemli husus, elleçleme kapsamındaki işlemler yapılırken eşyanın asli niteliklerinin değişmemesi ve elleçleme işleminin gümrük gözetimi altındaki eşyalar için öngörülmüş olmasıdır. Diğer yandan, gümrük gözetimi altında bulunmayan eşyanın elleçleme işlemine tabi tutulmasının gümrük idaresi açısından bir önemi bulunmamaktadır.

  Gümrük antrepolarında veya serbest bölgelerde yapılabilecek elleçleme faaliyetleri Gümrük Yönetmeliği’nin 63 no.lu ekinde listelenmiştir. Normal koşullarda bu listede yer alan elleçleme faaliyetleri sonucu eşyanın sekizli tarife pozisyonunun değişmemesi gerekmektedir. Sekizli tarife pozisyonu listede yer almayan eşya için elleçleme izni Bakanlık tarafından verilmektedir.

  Gümrük Yönetmeliğin’in 63 no.lu ekinde  gümrük antrepolarında veya serbest bölgelerde yapılabilecek elleçleme faaliyetleri şöyle sıralanmıştır:

  Gümrük Yönetmeliği'nin 335 inci maddesinin 1 inci fıkrasına göre elleçleme izin başvuruları denetleyici gümrük idaresine yazılı olarak ve her olay için ayrı ayrı yapılmak durumundadır. Bu başvuruda, yapılacak işlemler ve gümrük antrepo rejimi hükümlerinin uygulanması için gerekli bütün ayrıntılar yer alır.

  Aynı Yönetmeliğin 335 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında, "Antrepo işletme izin belgesinde elleçleme işlemlerinin gösterildiği durumlarda izin belgesine elleçlemeye konu eşya ile ilgili olarak, eşyanın mahiyeti, cinsi ve Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu ile ilgili bilgileri içeren liste eklenir. Bu durumda, antrepoda veya geçici çıkış yapılmak suretiyle antrepo dışında gerçekleştirilecek elleçleme işlemlerinde; ilgili antrepo beyannamesi hakkında denetleyici gümrük idaresine bilgi verilmesi yeterli olup, ayrıca elleçleme izin alınması gerekmez" denilmektedir.

  Böylece, aynı antrepoda aynı eşyaya ilişkin sürekli tekrarlanan elleçleme faaliyetleri ile ilgili olarak gerek gümrük yükümlülerince Yönetmeliğin 335/1 nci maddesi kapsamında elleçleme izin dilekçesi ile başvuru, gerekse denetleyici gümrük idarelerinin söz konusu başvurunun cevaplanmasından kaynaklanan iş yükü azaltılmıştır.  Keza, Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 22.03.2016 tarihli 14640530 yazısında belirtilen koşullar çerçevesinde global elleçleme izni verilmesi de imkan dahiline girmiştir.

  Elleçleme konusundaki diğer önemli bir husus, elleçleme giderlerinin gümrük kıymetine dahil edilip edilmeyeceği hususudur. Nakliye giderinin alıcı tarafından üstlenildiği teslim şekillerinde ithale konu eşyanın giriş liman veya yerine kadar nakliyesi ile ilgili olarak yapılan elleçleme giderleri, 4458 Sayılı Gümrük Kanunu'nun 27/1-e maddesi uyarınca gümrük kıymetine dahil edilmektedir. Antrepoda ve serbest bölgede yapılan elleçleme faaliyetlerinde, 4458 Sayılı Gümrük Kanunu'nun 104/2 ve 161/2. maddeleri uyarınca eşya elleçleme işlemine tabi tutulmamış gibi değerlendirilerek, elleçleme nedeniyle yapılan masraflar gümrük kıymetine dahil edilmemektedir.

  Kaynakça:

  Soru 1.  Elleçleme nedir?

  Cevap: 4458 Sayılı Gümrük Kanunu'nun 3/22. maddesine göre, gümrük gözetimi altındaki eşyanın asli niteliklerini değiştirmeden istiflenmesi, yerinin değiştirilmesi, büyük kaplardan küçük kaplara aktarılması, kapların yenilenmesi veya tamiri, havalandırılması, kalburlanması, karıştırılması gibi işlemlerdir.

  Soru 2. Elleçleme işleminin faydaları nelerdir?

  Cevap: Elleçleme işlemiyle birlikte ürünün daha iyi muhafaza edilmesi sağlanır ve görünüşünün geliştirilmesi amaçlanarak bir pazarlama avantajı elde edilir.

  Soru 3. Elleçleme başvurusu nereye ve nasıl yapılır?

  Cevap: Gümrük Yönetmeliği'nin 335/1. maddesine göre elleçleme izin başvuruları denetleyici gümrük idaresine yazılı olarak ve her olay için münferiden yapılır.

  Soru 4. Gümrüklerde hangi elleçlemelere izin verildiğini nereden öğrenebiliriz?

  Cevap:Gümrük Yönetmeliği’nin 63 no.lu ekinde gümrük antrepolarında veya serbest bölgelerde yapılabilecek elleçleme faaliyetlerinin listesi verilmiştir.

  Soru 5. Elleçleme giderleri gümrük kıymetine dahil edilir mi?

  Cevap: Nakliye giderinin alıcı tarafından üstlenildiği teslim şekillerinde ithale konu eşyanın giriş liman veya yerine kadar nakliyesi ile ilgili olarak yapılan elleçleme giderleri, 4458 Sayılı Gümrük Kanunu'nun 27/1-e maddesi uyarınca gümrük kıymetine girmektedir.

  Antrepoda ve serbest bölgede yapılan elleçleme faaliyetlerinde, 4458 Sayılı Gümrük Kanunu'nun 104/2 ve 161/2. maddeleri uyarınca eşya elleçleme işlemine tabi tutulmamış gibi değerlendirilerek, elleçleme nedeniyle yapılan masraflar gümrük kıymetine dahil edilmemektedir.

  Yazı kaynağı : ugm.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap