Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  gökyüzüne yakın yerlerde oluşan hava olayları

  1 ziyaretçi

  gökyüzüne yakın yerlerde oluşan hava olayları bilgi90'dan bulabilirsiniz

  HAVA OLAYLARI by Irmak Çavdar

  Fenokulu.net

  Nem, yeryüzündeki canl�lar�n terlemesi ve sular�n buharla�mas� ile havaya kat�lan su buhar� miktar�d�r. S�cakl�k artt�kça buharla�ma ve terleme artaca��ndan nem de artar. Bu nedenle so�uk günlerde havan�n nemi dü�ük, s�cak günlerde ise yüksektir. Havadaki nem nemölçer ile ölçülür.

  Havada nem miktar�na ba�l� olarak gerçekle�en ya���lar ve rüzgarlara hava olaylar� denir

  Hava olaylar�n�n günden güne ya da bölgeden bölgeye farkl�l�k göstermesinin nedeni s�cakl�k, nem ve hava bas�nc�n�n farkl� olmas�d�r.

  Nemli hava gökyüzüne yak�n yo�u�ursa;

  Ya�mur: Havadaki nemin yo�u�mas�yla olu�an minik su damlac�klar� bulutlar� olu�turur. Bulutlardaki su damlac�klar� da birle�ip ya�mur olarak yeryüzüne dü�er.

  Kar: Havadaki nem so�uk hava etkisiyle buz kristallerini, buz kristalleri de birle�erek kar tanelerini olu�turur.

  Dolu: Bulutlardaki damlac�klar�n birle�ip so�uk hava etkisiyle donmas�yla olu�an buz toplar�d�r.

  Nemli hava yeryüzüne yak�n yo�u�ursa;

  Çiy: Havadaki nemin toprak, a�aç yapraklar� vb. üzerinde yo�u�mas�yla olu�an su damlac�klar�d�r.

  K�ra��: Havadaki nemin do�rudan kat� hâle geçmesiyle toprak, araba, a�aç yapraklar� üzerinde olu�an buz kristalleridir.

  Sis: Havadaki nemin yeryüzünün hemen üzerinde yo�u�mas�yla olu�an minik su damlac�klar�na denir.

   Hava tahminleri ile ilgilenen bilim dal� meteoroloji, bu meslekle u�ra�an ki�iler meteorolog`dur.

  Yazı kaynağı : www.fenokulu.net

  A�a��dakilerden hangisi nemli havan�n g�ky�z�ne yak�n yerlerde yo�u�mas�yla olu�an hava olaylar�ndan

  A�a��dakilerden hangisi nemli havan�n g�ky�z�ne yak�n yerlerde yo�u�mas�yla olu�an hava olaylar�ndan

  NOT: Sorunun cevab�n� g�rebilmek i�in soruya ait ��klara t�klay�n�z. E�er sorunun do�ru cevab� g�remiyorsan�z sorunun bulundu�u testi ��zmek zorundas�n�z.

  Sorular�n do�ru cevaplar� sadece testi ��zerken g�r�nt�leyebilirsiniz.
  Bu soru 8. S�n�f Fen Bilimleri kategori i�indeki 8. S�n�f Fen Bilimleri deprem ve hava olaylar� testinde yer almaktad�r. Bu soruya benzer di�er sorular� test i�eri�ine gidip ��zebilirsiniz. Hepinize ba�ar�lar dileriz.

  Yazı kaynağı : www.testyurdu.com

  Çok nadir görülen sıra dışı 11 hava olayı

  Çok nadir görülen sıra dışı 11 hava olayı

  İstanbul'u sırada bekleyen ilginç doğa olayı ne olabilir diye araştırdık ve karşımıza birbirinden ilginç ve nadir görülen 11 hava olayı çıktı.

  Şimdiden hazırlıkları yapın çünkü daha kötü ne olabilir dedikçe daha da kötüsü gelen hava olayları küresel ısınma ile birlikte artacak gibi görünüyor.

  İşte dünyada meydana gelen sıra dışı 11 hava olayı...

  Yazı kaynağı : www.milliyet.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap