Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  fiyatlar çok pahalı olduğu için satışlar çok durgun

  1 ziyaretçi

  fiyatlar çok pahalı olduğu için satışlar çok durgun bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Fiyatlar cok pahali oldugu icin satislar cok durgun anlatim bozuklugu sizce nedir

  Fiyatlar cok pahali oldugu icin satislar cok durgun anlatim bozuklugu sizce nedir

  mєrhαвα <3

  ⋆ Cümlemizde anlatım bozuklukları şunlardır:

  "pahalı" yerine "yüksek" olmalı. Çünkü fiyatlar pahalı olmaz. Fiyatta artış veya düşüş; yüksek veya az olur. Bu bozukluk sözcüğün yanlış yerde ve anlamda kullanılmasıdır.

  ANLATIM BOZUKLUĞU NEDİR? ϟ

  → Anlatım bozukluğu, cümlede bir kelimenin fazla kullanılması, yanlış kullanılması veya gereksiz kullanılmasıdır. Bu nedenlerle oluşabilir. Anlatım bozuklukları anlamsal bozukluk ve yapısal bozukluk olmak üzere ikiye ayrılır.

  Anlamsal,

  Yapısal,

  ÖRNEKLER

  ⇒ Karşılıklı mesajlaşmaları pek sevmem.

  Mesajlaşma işi zaten karşılıklı olarak yapılır. bu sözcük gereksizdir.

  ⇒ Bırak patates soymayı, yemek bile yapamaz.

  Bu cümlede mantık hatası var. Patates soymak

  ile yemek yapmak yer değiştirmelidir.

  ALINTI DEĞİLDİR

  BAŞARILAR

  #nasopti♡

  #(s)özeltim♡

  Yazı kaynağı : eodev.com

  Fiyatlar çok pahalı olduğu için satışlar çok durgun cümlesindeki anlatım bozukluğu nedir?

  Anlam ve Yap� Dil Bilgisi Bak�m�ndan Anlat�m Bozukluklar�

  ANLAM BAKIMINDAN ANLATIM BOZUKLUKLARI

  1) Gereksiz S�zc�k Kullanma:

  Bir c�mlede anlamlar� ayn� olan veya anlamca biri di�erini i�eren s�zc�lerin birlikte kullan�lmas� anlat�m bozuklu�una yol a�ar.

  2) S�zc�kleri birbiriyle kar��t�rma:

  Anlamlar� veya yaz�l��lar� �ok benzer olan s�zc�klerin kar��t�r�lmas� c�mlenin anlam b�t�nl���n� bozar.

  3) S�zc�kleri Yanl�� Anlamda Kullanma:

  S�zc�k, anlam�na uygun yerde kullan�lmad��� zaman ya da yanl�� anlama gelecek �ekilde kullan�ld���nda anlat�m bozuklu�u do�ar.

  4) S�zc���n Yap�s�ndaki Yanl��l�k:

  Bir s�zc�k dilbilgisi kurallar�na ayk�r� t�retilirse anlat�m bozuklu�u do�ar.

  5)Yerinde Kullan�lmayan S�zc�k veya ��eler:

  Bir s�zc���n c�mlenin ak���na veya anlam�na uygun yerde kullan�lmamas� anlat�m bozuklu�una yol a�ar.

  6) Anlamca �eli�en S�zc�klerin Bir Arada Kullan�lmas�:

  Bir c�mlede anlamca birbirine ters olan s�zlerin birlikte kullan�lmas� c�mlenin anlam b�t�nl���n� bozar. Genellikle kesinlik ihtimal �eli�kisi g�r�l�r.

  7) Deyim ve Atas�z� Yanl��lar�:

  Deyimler ve atas�zleri kal�pla�m�� ve halk diline, k�lt�r�ne yerle�mi� kelime gruplar�d�r. Bu y�zden deyimlerdeki kelimeler kesinlikle de�i�tirilemez. Kullan�lan deyim, c�mleye de uygun olmal�d�r.

  8) Gereksiz Yard�mc� Eylemler Kullanma:

  T�rk�ede do�rudan fiil olarak �ekimlenebilecek bir kelimenin yard�mc� eylem alarak �ekimlenmesi yanl��t�r.

  9) Mant�k Hatalar�:

  �yi ve sa�lam bir c�mlenin temel mant�k ilkelerine uygun olmas� gerekir aksi taktirde anlat�m bozuklu�u yap�lm�� olur.

  10) Zamir Eksikli�inden Kaynaklanan Anlat�m Bozukluklar�:

  Baz� c�mlelerde iyelik zamiri kullan�lmad��� taktirde bir anlam belirsizli�i ortaya ��kar. C�mlenin ba��na hem 'senin' hem de 'onun' zamirini getirebiliyorsak orada bir anlam belirsizli�i vard�r.

  Bu tip c�mlelerdeki anlam belirsizli�ini gidermek i�in c�mlenin uygun bir yerine iyelik zamirinin getirilmesi gerekir. Aksi taktirde anlam belirsizli�inden kaynaklanan bir anlat�m bozuklu�u do�ar.

  Not: Bazen de bu belirsizlik noktalama i�aretleriyle giderilir.

  11) Kar��la�t�rma Hatalar�:

  Baz� c�mlelerden iki farkl� anlam ��kabilmektedir. Bu tip kar��la�t�rma bildiren c�mlelerdeki anlat�m bulan�kl��� giderilmedi�i taktirde anlat�m bozuklu�u ortaya ��kar.

  D�LB�LG�S� BAKIMINDAN ANLATIM BOZUKLUKLARI
  (YAPISAL ANLATIM BOZUKLUKLARI)

  1) Y�klem Yanl��l���ndan Do�an Anlat�m Bozukluklar�:

  Y�klemle ilgili yanl��l�klar; y�klemin �at�, ki�i, zaman, yard�mc� fiiller, ek fiiller gibi noktalarda c�mleye uygunluk g�stermemesi durumudur.

  2) �zne Yanl��l���ndan Do�an Anlat�m Bozukluklar�:

  C�mlede �znenin bulunmamas�ndan, �znenin gereksiz ekler almas�ndan ya da �zne olmayacak bir s�z�n �zne gibi kullan�lmas�ndan kaynaklan�r.

  3) �zne-Y�klem Uyu�mazl���ndan Kaynaklanan Anlat�m Bozuklu�u:

  �znenin tekillik �o�ulluk ve �ah�s bak�m�ndan uyu�mas� gerekir; aksi taktirde anlat�m bozuklu�u ortaya ��kar.

  a) Topluluk isimleri �zne ise y�klem tekil olur; ancak topluluk isimleri �o�ul eki al�yorsa y�klem de alabilir.

  b) Bitki, hayvan, cans�z varl�k ve organ isimleri �o�ul durumda �zne ise y�klem tekil olur.

  Not: �nsan d��� varl�klar ki�ile�tirme yolu ile �o�ul �zne ise y�klem de �o�ul olabilir.

  c) Eylem isimleri, �o�ul �zne ise y�klem tekil olur.

  d) �o�ul say�lar �zne ise y�klem tekil olur.

  e) Sayg�, sitem, k���mseme gibi durumlar i�in �zne tekil de olsa y�klem �o�ul yap�labilir.

  f) �znede belgisiz zamir ya da belgisiz s�fat varsa y�klem tekil olur.

  g) Bir c�mlede birden fazla �zne varsa ve bu �znelerin biri 1. ki�i ise y�klem 1. �o�ul ki�i (biz) olur.

  h) Birden fazla �zneden biri 2.ki�i ise y�klem 2.�o�ul; �znelerin biri 3.ki�i ise y�klem 3. �o�ul olur.

  4) T�mle� Yanl��lar�:

  �zellikle s�ral� c�mlelerde t�mle� (dolayl� t�mle�, nesne, zarf t�mleci) kullan�lmas� gereken yerde kullan�lmam��sa anlat�m bozulur.

  Bir t�mlecin birden �ok y�klem i�in ortak kullan�m� m�mk�nd�r; ancak bu ortak t�mle� y�klemlerden birine dahi uymazsa c�mlede anlat�m bozuklu�u do�ar.

  T�mle� yanl��lar�n� �u ba�l�klar alt�nda inceleyebiliriz:

  a) Dolayl� T�mle� Eksikli�i:

  b) Edat T�mleci Eksikli�i:

  c) Nesne Eksikli�i:

  5) Tamlama Yanl��lar�:

  a) Bir s�fatla bir ad�n ortak tamlanana ba�lanmas� anlat�m� bozar:

  b) �o�ul anlam� ta��yan bir s�fattan sonra gelen ad tekil olmal�d�r:

  c) Tamlayan Eki Eksikli�i:

  Ayr�ca bak�n�z->Tamlayan Eki Nedir? �zellikleri, �rnekleri

  d) Tamlayan Eksikli�i:

  6) Eylem - Eylemsi Aras�ndaki �at� Uyu�mazl���:

  Birle�ik c�mlelerde veya s�ral� c�mlelerde ayn��zneyi alan y�klemlerin her ikisi de etken veya her ikisi de edilgen olmal�d�r.

  Yazı kaynağı : www.turkedebiyati.org

  Fiyatlar çok pahalı olduğu için satışlar durgun. bu cümledeki anlatım bozukluğu ne sınavda çıktı yap.... Idea question from @Ahmetzade78

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap