Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  fiyat farkı kararnamesi 2022 son dakika

  1 ziyaretçi

  fiyat farkı kararnamesi 2022 son dakika bilgi90'dan bulabilirsiniz

  2022 Ek Fiyat Farkı Kararnamesi Çıkıyor-hakedis.org

  2022 Ek Fiyat Farkı Kararnamesi Çıkıyor-hakedis.org

  4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihalesi gerçekleştirilerek, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamında sözleşme imzalanan yapım, hizmet alım ve mal alım işlerinde girdi fiyatlarında yaşanan beklenmedik artış nedeniyle ek fiyat farkı verilmesi ve sözleşmelerin devredilebilmesine ilişkin kanun teklifi 07.01.2022 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülerek onaylandı.

  Kanun teklifi, kamuyla iş yapan yüklenicilere yönelik önemli düzenlemeler içeriyor. Buna göre, Cumhurbaşkanı’na kamuya iş yapan yüklenicilere maliyet artışları nedeniyle fiyat farkı kararnamesi çıkarması için yetki veriliyor.

  Kanun teklifinde Tasfiye hakkı verilmesi ile ilgili bir düzenleme bulunmuyor.

  Kararnameyle verilecek fiyat farkı ile devam eden kamu projelerinin sekteye uğramadan devam etmesi sağlanacak.

  2022 Fiyat Farkı Kararname çalışmalarının çok yakında sonuçlanması ve kararnamenin çıkması bekleniyor.

  Konu ile ilgili TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tutanağına buradan ulaşabilirsiniz

  Yazı kaynağı : www.hakedis.org

  Yeni Ekonomi Paketi Komisyon'da kabul edildi

  Yeni Ekonomi Paketi Komisyon'da kabul edildi

  Teklif, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nda değişiklik yapıyor. Buna göre, banka nezdindeki yabancı ülke merkez bankalarına ait para, alacak, mal, hak ve varlıklar haczedilemeyecek, üzerlerine ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz konulamayacak.

  Vergi kanunları uyarınca iadesi talep edilen vergilere ilişkin açılan davalarda, dava konusu tutarın yüzde 50'si oranında teminat alınmadan yürütmenin durdurulması kararı verilemeyecek.

  Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu'nda yapılan değişiklikle, BES'te belirli bir süre bulunmuş katılımcılara, kısmen ödeme alma imkanı sağlanıyor. Kurumca belirlenen hallerde ve koşullarda katılımcıya sistemden ayrılmadan, devlet katkısı hesabındaki tutarlar hariç hesabındaki birikim tutarının yüzde 50'sine kadar kısmen ödeme yapılabilecek. Bu durumda kısmen yapılan ödeme tutarının yüzde 25'ini aşmamak üzere devlet katkısı hesabındaki tutardan da ödeme gerçekleştirilebilecek.

  BES'TE DEVLET KATKISI YÜZDE 30 OLUYOR

  Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu'nda yapılan değişiklikle halihazırda yüzde 25 olarak belirlenmiş olan devlet katkısı oranı yüzde 30'a yükseltiliyor.

  Buna göre, işveren tarafından ödenenler hariç Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı katılımcılar ile Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamındaki katılımcılar adına bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı paylarının yüzde 30'una karşılık gelen tutar, şirketler tarafından emeklilik gözetim merkezine iletilen bilgiler esas alınarak devlet katkısı olarak emeklilik gözetim merkezince hesaplanacak. Cumhurbaşkanı, yabancı para cinsinden yapılan katkı payı ödemeleri için bu oranı yüzde 10'a kadar indirmeye yetkili olacak.

  Devlet katkısı, bakanlık bütçesine konulan ödenekten katılımcıların ilgili hesaplarına şirketler aracılığıyla aktarılmak üzere emeklilik gözetim merkezine ödenecek. Bir katılımcı için bir takvim yılında ödenen ve devlet katkısı tutarının hesaplanmasına esas teşkil eden katkı paylarının toplamı, ilgili takvim yılına ait hesaplamaya ilişkin dönemin sona erdiği tarihte geçerli brüt asgari ücretin hesaplama dönemine isabet eden toplam tutarını aşamayacak. Anılan sınırı aşan katkı payları için bakanlığın uygun görüşüyle, kurumca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde, ilgili katkı payının ödendiği yılı takip eden takvim yıllarında da devlet katkısı hesaplaması ve ödemesi yapılabilecek. Bu ödenekten bütçenin diğer kalemlerine hiçbir şekilde aktarma yapılamayacak. Devlet katkısı, katkı payı ödemelerinden ayrı olarak takip edilecek.

  Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu'nda yapılan değişiklikle 45 yaş üstü katılımcılar da talep etmeleri halinde otomatik katılım sistemine dahil edilebilecek.

  Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı paylarına yönelik yapılan düzenleme, sistemde yer alan katılımcılara da uygulanacak.

  TL İLE YAPILAN SÖZLEŞMELER

  Teklife göre, BOTAŞ tarafından bakanlık görüşleri alınmak kaydıyla bölgesel ve iklimsel koşullar dikkate alınarak il veya bölge bazında kademeli doğal gaz satış fiyatı uygulanabilecek.

  Teklifle, Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'na "Ek fiyat farkı ve/veya sözleşmelerin devri" başlıklı madde ekleniyor. Türkiye ve dünyada hammadde temininde ve tedarik zincirlerinde yaşanan aksaklıklarla girdi fiyatlarındaki beklenmeyen artışlar nedeniyle 1 Aralık 2021 tarihinden önce Kamu İhale Kanunu'na göre ihalesi yapılan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden veya bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce fesih veya tasfiye edilmeksizin kabulü/geçici kabulü yapılan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden yapılan sözleşmelerde düzenlemeye gidiliyor.

  1 Temmuz-31 Aralık 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen kısımlar için ihale dokümanında fiyat farkı verilmesine ilişkin hüküm bulunup bulunmadığına bakılmaksızın 1 Temmuz-30 Kasım 2021 tarihlerinde ihalesi yapılan işlerde ihale tarihinin içinde bulunduğu aya ait endeks, 1 Temmuz 2021'den önce ihale edilen işlerde ise haziran 2021'e ait endeks temel endeks olarak kabul edilerek ve sözleşme fiyatları kullanılarak yüklenicinin başvurusu üzerine sözleşmesine göre hesaplanan fiyat farkına ilave olarak ek fiyat farkı verilebilecek.

  Bu kapsamdaki sözleşmeler, yüklenicinin başvurusu ve idarenin onayı ile devredilebilecek. Devredilen sözleşmelerde devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar, devir tarihi itibarıyla aranacak olup devirden kaynaklanan kısıtlama ve yaptırımlar uygulanmayacak. Yüklenimi ortak girişim tarafından yürütülen sözleşmelerde ortaklar arasında devir veya hisse devirlerinde ilk ihaledeki yeterlik şartları aranmayacak. Sözleşmeyi devreden yüklenicinin teminatı iade edilecek. Bu kapsamda devredilecek sözleşmelerden damga vergisi alınmayacak.

  Bu madde kapsamında ek fiyat farkı verilebilecek alım türlerini, ürün ve girdileri, ek fiyat farkı verilmesi veya sözleşmenin devri için idareye başvuru süreleri ile devir işlemlerinin tamamlanacağı süre dahil ek fiyat farkı hesaplamalarına ve sözleşmelerin devrine ilişkin esas ve usullerin tespitinde Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

  Kamu İhale Kanunu'ndan istisna edilen mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinden TL üzerinden yapılan sözleşmeler için idareler tarafından bu maddeye uygun olarak ilgili mevzuatında düzenleme yapılabilecek.

  TÜRK LİRASI VADELİ MEVDUAT VE KATILMA HESAPLARI

  Teklifle, Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da değişikliğe gidiliyor.

  Finansal istikrara katkı sağlamak ve gerçek kişilerin mevduat ve katılma hesaplarının getirilerini kur artışlarına karşı desteklemek amacıyla bankalar nezdinde 21 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2022 tarihleri arasında açılan Türk lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarına aktarılmak üzere Merkez Bankasına nakit kaynak aktarmaya, ihraç etmeye ve ihraç edilecek senet tutarıyla ihraç yapılacak bankaları belirlemeye, özel tertip devlet iç borçlanma senedi ve nakit kaynak aktarımı için Bakanlık bütçesinde mevcut veya yeni açılacak tertiplere ödenek eklemeye Hazine ve Maliye Bakanı yetkili olacak.

  Ödenecek destek tutarını ve hesaplama yöntemini, destekten yararlanacak gerçek kişi kapsamını, hesap türlerini, vadeleri, limitleri, hesapların vadeden önce kapatılması durumunda yapılabilecek kesintiler ile bu kesintilerin Bakanlığa aktarılmasını, bu kapsamda destek olarak aktarılacak kaynağın kullandırılması ile uygulamaya ve denetime ilişkin usul ve esaslar ile nihai hesap açma tarihini öne çekmeye veya 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

  Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu maddenin uygulanması kapsamında Merkez Bankası ve bankalardan gerekli veri ve bilgiyi talep edebilecek. Merkez Bankası veya bankalar, talep edilen veri ve bilgiyi Bakanlığın belirleyeceği şekil ve süreler içerisinde vermekle yükümlü olacak. Veri ve bilginin bu amaç çerçevesinde Bakanlığa verilmesinde diğer kanunlardaki yasaklayıcı ve sınırlayıcı hükümler uygulanmayacak.

  Bu kapsamda Merkez Bankası tarafından aktarılacak desteğin hak sahipliğinin tespitiyle desteğin doğru ve tam hesaplanmasından, Türk lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarının açıldığı banka sorumlu olacak. Haksız olarak verildiği tespit edilen destek tutarı, bankaya ödendiği tarihten tahsil edildiği tarihe kadar Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'a göre hesaplanacak gecikme zammıyla birlikte söz konusu kanun hükümlerine göre tahsil edilecek.

  Bu düzenleme, 21 Aralık 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

  GELİR VE AYLIK ÖDEMESİ ASGARİ 2500 LİRA OLACAK

  Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişiklikle, gelir ve aylık ödemesi yapılanlara 1500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 2500 liraya yükseltilecek. Bu madde, 2022 yılı ocak ayı ödeme döneminden itibaren uygulanmak üzere düzenlemenin yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

  Kurumlar Vergisi Kanunu'na göre, tam mükellefiyete tabi girişim sermayesi yatırım fonlarının katılma payları ile girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde edilen kar paylarına kurumlar vergisi istisnası uygulanırken bu istisna diğer fon ve ortaklıklarını kapsamıyor. Teklifle, girişim sermayesi dışındaki diğer yatırım fonlarından elde edilen kar paylarına da istisnanın uygulanması sağlanıyor.

  Girişim sermayesi dışındaki diğer yatırım ortaklıklarından elde edilen kar paylarına ise istisna uygulanmayacak. Söz konusu istisna, portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunan yatırım fonlarından elde edilen iştirak kazançlarına da uygulanmayacak.

  KURUMLAR VERGİSİ ORANI YÜZDE 19 OLARAK UYGULANACAK

  Sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden ve ihracat yapan kurumların söz konusu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranı 1 puanlık indirimle yüzde 20 yerine yüzde 19 olarak uygulanacak.

  Bu maddeler, 1 Ocak 2022 tarihinden, özel hesap dönemine tabi olan mükelleflerde 2022 takvim yılında başlayan özel hesap döneminin başından itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere düzenlemenin yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

  Teklifle, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de de değişikliğe gidiliyor. Buna göre, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme ile kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Ocak 2022-30 Haziran 2022 tarihlerindeki dönem için uygulanacak olan artış oranı yüzde 5'ten yüzde 7,5'e yükseltiliyor ve bu oranın aynı döneme ilişkin enflasyon farkı ödemesinde de dikkate alınması sağlanıyor. Böylece söz konusu toplu sözleşmeye göre 2021 yılı ikinci yarısından kaynaklı enflasyon farkı dahil 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere yüzde 27,9 oranında yapılması gereken zam, yüzde 30,95'e çıkarılıyor.

  Yazı kaynağı : www.ntv.com.tr

  Son Dakika: Fiyat Farkı Kararnamesi 2022 Taslak Kanun Yayımlandı, Müteahhitler İsyan Etti: Müteahhit Bulamayacaklar

  Son Dakika: Fiyat Farkı Kararnamesi 2022 Taslak Kanun Yayımlandı, Müteahhitler İsyan Etti: Müteahhit Bulamayacaklar

  AK Parti'nin yeni ekonomik torba yasa kanun teklifi meclise sunuldu, müteahhitler büyük hayal kırıklığı yaşadı. Giresun Milletvekili Cemal Öztürk ve 78 Milletvekili tarafından imzalanan Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kapsamında müteahhitlerin beklemiş olduğu fiyat farkı kararnamesi düzenlemesi de yer aldı. 

  Meclise sunulan yeni kanun teklifi kapsamında 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa geçici madde eklenmesi gündeme taşınırken ek fiyat farkı ve sözleşmelerin devri başlığı ile uygulanacak kriterler belirlenmiş oldu. Ancak taslağın yayımlanması ile müteahhitlerden gelen ilk açıklama söz konusu düzenlemenin beklentileri karşılayamayacağı yönünde oldu. 

  FİYAT FARKI KARARNAMESİ KANUNU 2022 TASLAK VE KANUN MADDESİ METNİ! 

  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazartesi günü düzenlenen kabine toplantısı sonrasında yapmış olduğu konuşmasından kimseyi şimdiye kadar mağdur etmediklerini ve bundan sonra da etmeyeceklerini belirterek fiyat farkı vereceklerini duyurmuştu. AK Parti tarafından hazırlanan son torba yasa kanun tekilfi içerisinde yer alan fiyat farkı kararnamesi ne yazık ki müteahhitler için büyük hayal kırıklığı yarattı.

  fiyat farkı kararnamesi 2022

  Kanun teklifinin yayımlanmasının ardından konu hakkında  değerlendirmede bulunan İMKON Başkanı Tahir Tellioğlu meclise gelen yeni kanun teklifinin; 

  Süre aralığının kısıtlı olması, 

  Tasfiye hakkı verilmemesi, 

  Fiyat farkı oranı belirsizliği gibi nedenlerle hayal kırıklığı yarattığını belirterek yarım kalan kamu projelerinin bütçeye olan yükünün çok daha fazla olacağını dile getirdi. Tellioğlu tarafından sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşıma kısa sürede çok sayıda yorum gelirken müteahhitlerin ortak açıklaması bu taslağın kimseye bir fayda sağlamayacağı ve inşaat sektöründe hiçbir müteahhidin yüzde 400'e varan zamları karşılayacak gücünün olmadığı vurgulandı.

  gaziantep inşaat müteahhitleri derneği

  GAZİANTEP İNŞAAT MÜTEAHHİTLERİ DERNEĞİ FİYAT FARKI KARARNAMESİ 2022 İÇİN NE DEDİ?

  Fiyat farkı kararnamesi kanun taslağı üzerinden açıklamada bulunan Gaziantep İnşaat Müteahhitleri Derneği de açıklama yaptı. Yapılan açıklamada yeni kanun maddesi düzenlemesinin ihtiyaçları karşılamaktan son derece uzak olduğu ve eksiklikler ve belirsizlikliklerle dolu olduğu belirtildi. Yasanın bu hali ile sektörde yeni mağduriyetler yaratacağı uyarısı yapıldı.

  Yazı kaynağı : www.emlak365.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap