Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  finansal öngörüde temel amaç aşağıdakilerden hangisidir

  1 ziyaretçi

  finansal öngörüde temel amaç aşağıdakilerden hangisidir bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Finansal öngörü nasıl hazırlanır?

  Finansal öngörü nasıl hazırlanır?

  Diğer yandan finansman arayışınız olmaması durumunda eğer öngörülerden vazgeçerseniz büyük hata etmiş olursunuz. İlk yazıda da belirtildiği gibi iş planı ve bu planın bir parçası olan finansal öngörüler sadece finansman arayışı sürecinde değil iş yaptığınız her zaman elinizin altında bulunması gereken rehberlerdir.

  Finansal Tablolar (Öngörüler) nelerdir?

  Bu öngörülerin detaylarına geçmeden önce aşağıdaki blog yazılarımıza göz atmak isteyebilirsiniz:

  Finansal Plan Hazırlarken Nelere Dikkat Etmelisiniz?

  Öngörüler genellikle 3 yıllık periyot için hazırlanır. Yeni kurulan işlerde bu tablolar hazırlanırken en önemli konu gerçekleştirilebilirliğin yüksek olmasıdır. Girişimcilik deneyiminizin doğru başlaması ve finansman arayışınızda elinizin güçlü olması için öngörülerinizin sağlam olması gerekir.

  Yatırımcı neden 3 yıllık bir öngörüye ihtiyaç duyar?

  Finansal tablolara nereden başlamalı?

  Doğru ve sağlam bir iş planı iyi düşünülmüş ve üzerinden geçilmiş gelir tablosu ile başlar. O yüzden Gelir Tablosu ile başlamalı, buna bağlı nakit akışınızı göstermeli ve daha sonra şirket değerlemenizi gösteren bilançoları hazırlamalısınız. 

  Gelir Tablosu

  İlk olarak gelir modelinizi belirlemelisiniz. Bu aşamada şu sorulara yanıt vermelisiniz:

  Sonrasında üretim düzeylerinizi, doğrudan üretim masraflarınızı ve genel giderlerinizi belirlemelisiniz. İlk üç yıllık gelir ve giderlerinizi aylık olarak göstermelisiniz. Sektöre göre değişiklik göstermekle birlikte giderlerinizi gösterirken aşağıdaki kalemleri kullanabilirsiniz:

  Giderlerinizi sabit giderler ve değişken giderler olarak ayırabilirsiniz.

  Gider tablonuzu hazırlarken bunlardan herhangi birini atlamamaya özen gösterin.

  Nakit Akımı Tablosu

  Nakit akım tablosunda bir işletmeye giriş çıkış yapan nakit akışını takip edebilirsiniz. Bu tabloda ilgili dönemde işletmenin nakit giriş/çıkışını, kaynakları ve kullanım yerlerini kullanılış zamanına göre görebilirsiniz. Böylece belirli dönemlere göre finansman ihtiyacını ve nerelerde müdahale edilmesi gerektiğini görebilirsiniz.

  Bilanço

  İşletmenizin belirli bir tarihte sahip olduğu varlıkları (aktif) ile bu varlıkların kaynağını oluşturan üçüncü kişilerin alacak haklarını (borçlar) ve işletme sahibi/ortaklarının haklarını (öz kaynaklar/pasif) gösteren finansal durum tablosudur.

  Varlıklar tarafı tablonun "aktif" tarafını oluştururken, borçlar ve öz kaynaklardan oluşan taraf ise "pasif" tarafını oluşturur. Bilançolar belirli bir dönemin dökümüdür. 

  Peki, nasıl olacak da tahminde bulunacaksınız?

  Bu tabloları sunduğunuz kişiler elbette bu tabloların tamamen statik ve mükemmeli yansıtan tablolar olduğunu düşünmüyorlar. Bir işe başlarken hazırlanan finansal tabloların esas amacı girdiğiniz iş hakkında ne kadar veri toplayabildiğinizi, bu veriyi planlarınız çerçevesinde nasıl işleyebildiğinizi ve gerçekçi bir plana dökebildiğinizi göstermektir. Farazi konuşmuyor muyuz, nasıl olacak da tahminde bulunacağım derseniz üç ihtimal var:

  Son olarak "Finansal Plan Hazırlarken Nelere Dikkat Etmelisiniz?" yazımıza göz atabilir ve bazı noktaları kaçırma riskinin önüne geçebilirsiniz.

  Bu yazı hazırlanırken Deloitte'un Başarılı bir iş planı hazırlama kılavuzu'ndan yararlanılmıştır.

  Yazı kaynağı : www.parasut.com

  Finansal Tablolar ve Amaçları

  Muhasebenin iki temel işlevi vardır. Bunlar “kaydetme (defter tutma)” ve “analiz-yorumdur

  İşletmede gerçekleşen finansal nitelikli işlemlerin tanımlanarak kaydedilmesi, sı­nıflandırılması ve özetlenmesi muhasebenin birinci işlevini oluştururken

  finansal tablolarda özetlenen durumun analiz edilip yorumlanarak ilgili taraflara iletilmesi de muhasebenin ikinci işlevini ifade eder

  Muhasebenin kayıt ve sınıflamayla topladığı bilgilerin, işletmeyle ilgili taraflar­ca çeşitli amaçlarla kullanılmasına olanak vermek için özetlenerek gösterildiği tab­lolara “finansal tablolar’’ denir.

  Finansal tablolar , işletme faaliyetlerinin sonuçlarının ölçül­mesi ve işletme ile ilgili tarafların anlayabileceği şekilde özetlenmesine ilişkin bir sistemdir. Finansal tablolar, işletmenin muhasebe sistemi içerisinde kaydedilen ve sınıflandırılan bilgilerin belirli zaman aralıklarıyla bu bilgilere ihtiyaç duyan ve bu bilgileri kullanacak olanlara iletilmesini sağlayan araçlardır

  Finansal tablolar çeşitli kullanıcı­ların ekonomik kararlar verirken faydalanmaları için işletmenin finansal durumu, finansal performansı, finansal durumundaki değişiklikler ve nakit akışları hakkın­da bilgiler sağlamayı hedefler.

  Finansal Tabloların Sınıflandırılması ve Finansal Tablo Seti

  Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerinde

  Temel finansal tablo olarak Bilanço ve Gelir Tablosu belirlenirken

  Ek finansal tablolar ise Fon Akış Tablosu, Nakit Akış Tablosu, İşletme Sermayesi Değişim Tablosu, Satışların Maliyeti Tablosu ve Özkaynak Değişim Tablosundan oluşmaktadır.

  TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu Standardına göre tam bir finansal tablolar seti aşağıdakileri içerir

  Finansal Tabloların Sunuluşu Standardında dipnotlara verilen önem artmakta­dır. Çünkü işletmenin finansal yapısı ve performansıyla ilgili bilgilerin alt başlıklar­da ayrıntılı sunulması yerine ana başlıklarda sunulması önem arz etmektedir. Bu sebeple tabloda yer alan bilgileri destekleyen açıklayıcı bilgilerin dipnotlarda su­nulması gerekliliği ortaya çıkmıştır.

  Dipnotlar: Finansal durum tablosunda (bilanço), kâr veya zarar ve diğer kap­samlı gelir tablosunda (veya tablolarında), özkaynak değişim tablosunda ve nakit akış tablosunda sunulan bilgilere ilave bilgiler içerir. Dipnotlarda, bu tablolarda su­nulan kalemlere ilişkin açıklayıcı metinler veya açılımlar ve muhasebeleştirme kri­terlerini karşılamadığı için bu tablolarda yer verilmeyen kalemlere ilişkin bilgiler yer alır.

  Finansal tabloların güvenilir bilgiler sunabilmesi için hazırlanmaları sırasında belirli kurallara uyulması gerekir. Çünkü finansal tabloların analizinden beklenen sonuçların alınabilmesi, bu tabloların gerçeği yansıtmasına bağlıdır. Finansal tablo­ların gerçeği yansıtması belirli kurallarla sağlanabilir. Bu kurallar da finansal tablo­ların düzenlenmesinde bir çerçeve oluşturan muhasebe temel kavramları, muhase­be ilkeleri, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standart­ları olarak ifade edilebilir

  Finansal Tabloların Amaçları 

  Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’nde finansal tabloların amacı üç madde halinde ifade edilmektedir.

  Kaynak: www.Muhasebex.com
  ( Bu makale kaynak gösterilip ve aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır )

  Yazı kaynağı : www.muhasebex.com

  AÖF Finansal Tablolar Analizi (fin402u) 2018-2019 Yaz okulu Sınavı

  aöf ders kitapları - tek kaynak çıkmış sorular, özetler, deneme sınavları

  Tanımlar

  Türkiye Muhasebe Standardı TMS1 Finansal Tabloların Sunuluşu Standardına göre ?Finansal tabloların amacı, geniş bir kullanıcı kitlesinin ekonomikkararlar almalarına yardımcı olan, işletmenin finansal durumu, finansal performansı ve nakit akışları hakkında bilgi sağlamaktır. Ayrıca finansal tablolar, yöneticilerin kendilerine emanet edilen kaynakları ne etkinlikte kullandıklarını da gösterir?.

  Toplumun ihtiyaçlarını karşılamak üzere faaliyette bulunan iktisadi birimler olarak tanımlanan işletmelerde meydana gelen iktisadi faaliyetlerle ilgili bilgilere başta ortaklar olmak üzere kredi kurumları, yöneticiler, tüketiciler, kamuoyu vb. ihtiyaç duyarlar. Bu ihtiyaç duyulan bilgiler işletmenin muhasebe sistemi tarafından üretilen finansal tablolar aracılığı ile sağlanır.

  Finansal tablolar aynı zamanda yönetimin idaresinin sonuçlarını ve yönetimin idaresine verilen kaynakların kullanımının etkinliğini de gösterir. işletme sahipleri adına hareket eden yönetimin yeterliliği finansal tablolar ile belirlenebilir. Böylece karar alıcılar, ekonomik kararlarını bu değerlendirmelere dayanarak verebilirler.

  Bilanço işletmenin belirli bir tarihteki finansal durumunu göstermesi nedeniyle finansal durum tablosu olarak da adlandırılmaktadır.

  Bilançodan beklenen faydanın alınabilmesi için bazı esasların göz önünde bulundurulması gerekir. Öncelikle bilançonun düzenlendiği tarih ve işletme adı, bilanço sözcükleri, raporlamada esas alman para birimi, bilançodaki sayısal bilgilerin sonucundaki kesinlik derecesi açıkça belirtilmelidir. Ayrıca bilançoda (dipnotlarda) uygulanan değerleme ölçüleri ve amortisman yöntemleri ayıklanmalıdır.

  Direkt İlk Madde ve Malzeme: Üretilen mamule göre kullanılacak miktar ve tutarı belirlenebilen ve mamule göre izlemeye değer bulunan maddeleri kapsar.şimdi bu konu ile ilgili çıkmış sorulara göz atalım;

  Direkt İşçilik: Üretilen mamul üzerinde bizzat işlem yapan çalışanların ücret giderlerini kapsar.

  Genel Üretim Giderleri: Üretimle ilgili olduğu hâlde yukarıda açıklanan iki ana gider içine alınamayan giderler de söz konusudur. Bunların tamamı Genel Üretim Giderleri olarak üretimi yapılan mamul maliyetine dahil edilir. Bu giderler mamullere dağıtım yolu ile yüklenir.

  Fon akış tablosu: Fon akış tablosu hazırlanırken fon kavramının hangi anlamda kullanıldığını bilmek zorundayız. Fon akış tablosu işletmenin nereden kaynak sağladığını ve sağladığı kaynakları nereye kullandığını gösteren tablodur. Aktifin tamamı fon olarak kabul edilir.şimdi bu konu ile ilgili çıkmış sorulara göz atalım;

  Yazı kaynağı : www.onlinefotokopi.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap