Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  fiili hizmet süresi zammı uygulamasının usul ve esasları hakkında yönetmelik

  1 ziyaretçi

  fiili hizmet süresi zammı uygulamasının usul ve esasları hakkında yönetmelik bilgi90'dan bulabilirsiniz

  11 Haziran 2021 CUMA

  �al��ma ve Sosyal G�venlik Bakanl���ndan:

  F��L� H�ZMET S�RES� ZAMMI UYGULAMASININ USUL VE ESASLARI

  HAKKINDA Y�NETMEL�KTE DE����KL�K YAPILMASINA

  DA�R Y�NETMEL�K

  MADDE 1 � 27/9/2008 tarihli ve 27010 say�l� Resm� Gazete�de yay�mlanan Fiili Hizmet S�resi Zamm� Uygulamas�n�n Usul ve Esaslar� Hakk�nda Y�netmeli�in 5 inci maddesinin birinci f�kras�nda yer alan tablonun (13), (14), (16) ve (18) numaral� sat�rlar� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�, ayn� tabloya a�a��daki sat�rlar eklenmi�, ayn� maddenin ikinci f�kras�nda yer alan �yasama organ� �yesi olmas�� ibaresinden sonra gelmek �zere �, Cumhurba�kan� yard�mc�s�� ibaresi eklenmi� ve ���nc� f�kras�na a�a��daki c�mle eklenmi�tir.

  �Ayr�ca sigortal�lar�n �al��t�klar� i�yerinin esas faaliyet alan� birinci f�krada yer alan tablodaki belirtilen i�ler kapsam�nda olmasa da i�yerinin faaliyet alan�n�n bir b�l�m�nde ger�ekle�tirilen i�in birinci f�krada yer alan tablodaki belirtilen i�ler kapsam�nda olmas� durumunda bu b�l�mde �al��an sigortal�lar fiili hizmet s�resi zamm� uygulamas�ndan yararland�r�l�r.�

  MADDE 2 � Ayn� Y�netmeli�in 9 uncu maddesinin ikinci f�kras�n�n (a) bendinde yer alan �(18)� ibaresi �(20)� olarak de�i�tirilmi�, ���nc� f�kras�na birinci c�mlesinden sonra gelmek �zere a�a��daki c�mle eklenmi� ve dokuzuncu f�kras�nda yer alan �ay�ndan� ibaresinden sonra gelmek �zere �, (18) numarada belirtilen Cumhurba�kan� yard�mc�lar� 9/7/2018 tarihinden, (19) numaral� s�ras�nda belirtilen i�yerlerinde ve i�lerde �al��anlar 25/8/2017 tarihinden, (20) numaral� s�ras�nda belirtilen i�yerlerinde ve i�lerde �al��anlar ise 3/8/2018 tarihinden� ibaresi eklenmi�tir.

  �Emeklilik ya� haddinden indirilmesine esas 1800 ve 3600 g�n hesab�nda, ayn� ay i�erisinde fiili hizmet s�resi zamm� belge t�r� ile di�er belge t�rlerinden bildirilen g�n say�lar� toplam� ayda 30 g�n� ge�memek �zere de�erlendirilir.�

  MADDE 3 � Bu Y�netmelik yay�m� tarihinde y�r�rl��e girer.

  MADDE 4 � Bu Y�netmelik h�k�mlerini �al��ma ve Sosyal G�venlik Bakan� y�r�t�r.

  Yazı kaynağı : www.resmigazete.gov.tr

  Ba�bakanl�k Mevzuat� Geli�tirme ve Yay�n Genel M�d�rl���

  �al��ma ve Sosyal G�venlik Bakanl���ndan:

  F��L� H�ZMET S�RES� ZAMMI UYGULAMASININ USUL VE ESASLARI

  HAKKINDA Y�NETMEL�KTE DE����KL�K YAPILMASINA

  DA�R Y�NETMEL�K

  MADDE 1 � 27/9/2008 tarihli ve 27010 say�l� Resm� Gazete�de yay�mlanan Fiili Hizmet S�resi Zamm� Uygulamas�n�n Usul ve Esaslar� Hakk�nda Y�netmeli�in 6 nc� maddesine a�a��daki f�kra eklenmi�tir.

  �(5) Sigortal�lar�n Kanunun 40 �nc� maddesinde say�lan i�ler/i�yerlerinde fiili hizmet s�resi zamm� uygulamas�ndan yararland�r�l�p yararland�r�lmayaca�� hususlar� Kurumun denetim ve kontrolle g�revli memurlar� arac�l���yla inceleme yapt�r�larak tespit edilebilir.�

  MADDE 2 � Ayn� Y�netmeli�in 9 uncu maddesinin alt�nc� f�kras� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi� ve maddeye a�a��daki f�kralar eklenmi�tir.

  �(6) Y�netmeli�in 5 inci maddesinin birinci f�kras�nda yer alan tablonun (13) ve (14) numaral� s�ralarda �al��an sigortal�lar�n fiili hizmet s�resi zamm�ndan yararlanabilmeleri i�in �al��man�n ilgili kamu idaresinde ve belirtilen kadro veya unvanlarda ge�mesi, (18) numaral� s�ras�nda yer alanlar�n ise bu g�revleri yapmas� gerekir.�

  �(7) Y�netmeli�in 5 inci maddesinin birinci f�kras�nda yer alan tablonun (18) numaral� s�ras�nda yer alanlar hari�, fiili hizmet s�resi zamm� kapsam�nda olan i�yerlerinde �al��an sigortal�lar�n �al���lan ay�n baz� g�nlerinde kapsam d��� i�lerde ge�en s�releri ile kapsamda olan i�lerde fiilen �al��mayarak risklerine maruz kalmad�klar� 17/3/1981 tarihli ve 2429 say�l� Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakk�nda Kanunda belirtilen tatil g�nleri ile y�ll�k izin, �cretsiz izin, �cretli izin, s�hhi izin ve e�itim kurs s�releri Kanunun 40 �nc� maddesi kapsam�nda de�erlendirilmez. (13) ve (14) numaral� s�ralarda �al��an sigortal�lar�n ise �cretsiz izin s�releri d���ndaki di�er s�releri 40 �nc� madde kapsam�nda de�erlendirilir.

  (8) Y�netmeli�in 5 inci maddesinin birinci f�kras�nda yer alan tablonun (10) numaral� s�ras�nda yer alan yeralt� i�lerinin maden ocaklar� (elementer c�va bulundu�u saptanan c�va maden ocaklar� hari�), kanalizasyon ve t�nel yap�m� gibi yer alt�nda yap�lan i�lerde �al��anlar i�in 11/9/2014 tarihinden itibaren, fiili hizmet s�resi zamm�ndan yararland�r�lacaklar� d�nem i�erisinde kalan; y�ll�k �cretli izin, s�hhi izin, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil g�nleri ile e�itim, kurs, i� �ncesi ve sonras� haz�rl�k s�relerinde fiilen �al��ma ve s�z konusu i�lerin risklerine maruz kalma �art� aranmaz.

  (9) Y�netmeli�in 5 inci maddesinin birinci f�kras�nda yer alan tablonun (16) ila (18) numaral� s�ralarda belirtilen i�yerlerinde ve i�lerde �al��anlar 2013 y�l� �ubat ay�ndan itibaren fiili hizmet s�resi zamm�ndan yararland�r�l�r.�

  MADDE 3 � Ayn� Y�netmeli�in ge�ici 1 inci maddesinin be�inci f�kras�ndan sonra gelmek �zere a�a��daki alt�nc� f�kra eklenmi�tir.

  �(6) 2008 y�l� Ekim ay� ba��ndan �nce 5434 say�l� Kanunun m�lga 32 nci maddesi kapsam�nda fiili hizmet s�resi zamm� ve 506 say�l� Kanunun ek 5 inci maddesinin itibari hizmet s�resi kapsam�nda say�lan i�lerden olmad��� halde, 5510 say�l� Kanunun 40 �nc� maddesinde say�lan i�ler ve i�yerlerine girecek nitelikte �al��mas� olanlar�n 2008 Ekim ay� �ncesi bu kapsamda ge�en �al��malar� emeklilik ya� haddi indiriminden yararlanmak i�in aranan g�n say�s� hesab�nda dikkate al�nmaz.�

  MADDE 4 � Ayn� Y�netmeli�in ge�ici 3 �nc� maddesinin ba�l��� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�, ayn� maddenin ikinci f�kras�nda yer alan �Sigorta Primleri Genel M�d�rl���� ibaresi �Sigorta Primleri Genel M�d�rl���ne� olarak de�i�tirilmi� ve ayn� f�krada yer alan �Sigortal� Tescil ve Hizmet Dairesi Ba�kanl���� ibaresi y�r�rl�kten kald�r�lm��t�r.

  �Kanunun ge�ici 48 inci maddesi kapsam�nda fiili hizmet s�resi zamm�ndan yararland�r�lacaklar�n prim belgeleri�

  MADDE 5 � Bu Y�netmelik yay�m� tarihinde y�r�rl��e girer.

  MADDE 6 � Bu Y�netmelik h�k�mlerini �al��ma ve Sosyal G�venlik Bakan� y�r�t�r.

  Yazı kaynağı : www.resmigazete.gov.tr

  Fiili Hizmet Süresi Zammı Yönetmeliğinde Değişiklik

  03.08.2018 tarihli ve 30498 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren 7146 sayılı “Askerlik Kanunu ile Diğer Bazı Kanunlarda ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 11. Maddesiyle;

  5510 sayılı Kanunun 40. Maddesinin 2. Fıkrasında yer alan tabloya (20) sıra numarası eklenmiş olup, söz konusu maddeyle insan sağlığına ilişkin işlerde; Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, Hemşirelik Kanunu ve Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun kapsamında sağlık mensubu sayılan ve insan sağlığı için koruyucu teşhis, tedavi, ve rehabilite edici hizmetlerde çalışanlar fiili hizmet süresi zammı kapsamına alınmış ve uygulamanın detayları da 03.09.2018 tarihli ve 11154977 sayılı SGK Genel Yazısında açıklanmıştı.

  Bu kez, 27.09.2008 tarihli ve 27010 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte de değişiklikler yapılarak:

  -“Fiili hizmet süresi zammından yararlanma şartları” başlıklı 5. Maddesinin;

  Yazı kaynağı : www.pwc.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap