Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  felsefe sosyal bilimlerin toplum hayatına etkileri

  1 ziyaretçi

  felsefe sosyal bilimlerin toplum hayatına etkileri bilgi90'dan bulabilirsiniz

  6. Sınıf Sosyal Bilgiler Sosyal Bilimlerin Toplum Hayatına Etkisi konu anlatımı

  6. Sınıf Sosyal Bilgiler Sosyal Bilimlerin Toplum Hayatına Etkisi konu anlatımı

  Sosyal bilimlerin pek çok farklı alanı bulunmaktadır. Bu alanlar insanları incelemekte ve toplum üzerindeki etkileri ne bakmaktadır. Şimdi sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisini inceleyeceğiz ve bu bölümdeki alanların tanımlarına bakacağız.

   Sosyal Bilimlerin Toplum Hayatına Etkisi

   Öncelikle sosyal bilimler nedir bunu inceleyelim ve tanımını öğrenelim.

   Sosyal bilimler: İçinde insan olan ve topluma ait olan tüm unsurların incelendiği bilim dalı sosyal bilimler olarak bilinmektedir. Sosyal bilimler birçok farklı alan üzerinden ele alınmakta ve incelenmektedir.

   - Tarih

   - Coğrafya

   - Felsefe

   - Psikoloji

   - Antropoloji

   - Sosyoloji

   - Arkeoloji

   - Ekonomi

   - Siyaset

   Sosyal bilimler insan hayatını ve toplumun her alanında bulunmaktadır. İnsanlar hayatında yaşadığı değişimleri ve gelişimleri doğru biçimde anlatabilmek için, mutlaka sosyal bilgilerinden ve onun dallarından faydalanılır. Şimdi yukarıda verdiğimiz ve sosyal bilimlerin dalları olan konuları tek tek ele alalım ve tanımlamalarını yaparak inceleyelim.

   Tarih: Toplumu etkileyen hareketlerden doğmuş olan olayları, tarih ve yer ile zaman belirtmek suretiyle, bağlantı ve ilişki olarak ortaya koyan bilim dalı tarih olarak bilinir. Özellikle geçmişe ait bilgileri öğrenmek ve onlar hakkında değerlendirme yapabilmek için tarih insanlık için çok önemlidir.

   Sosyoloji: Bir toplumun örf ve adetini, toplumsal olaylar ile yaşama biçimini ve kurumlarını inceleyen bilim dalı sosyoloji şeklinde geçmektedir. Düşünce ve inanç ile beraber kültürümüzü, törelemizi ve daha birçok unsuru inceler.

   Coğrafya: İnsanın içinde bulunduğu çevrenin doğal güzelliklerini ele alan, doğal çevre ile insan arasındaki bağlantı ve etkileşimi inceleyen bilim dalı olarak bilinir. Özellikle coğrafyanın anabilim noktası yeryüzüdür. İnsan ve diğer canlılar ile beraber yeryüzü arasındaki ilişkileri ele alarak, bunlar arasındaki etkileşimi sonuçlarını ortaya çıkarır.

   Felsefe: Bilginin ve varlığın kaynağını bilimsel açıdan ele alan ve araştıran bilim dalı olarak felsefe öne çıkar. Çok eski tarihlerden günümüze felsefe ile ilgilenen ve bunu gerçekleştiren pek çok önemli isim bulunmaktadır. Hayatın anlamını ve bazı şeyleri neden yaptığımızı daha iyi anlayabilmek için felsefe çok önemlidir.

   Antropoloji: Kazılar neticesinde ortaya çıkarılan insan iskeletleri doğrultusunda, bunları inceleyen ve insan ırklarını sınıflandıran bilim dalıdır.

   Arkeoloji: Uzak ya da yakın geçmişte insan ve insanın dostu topluluklar açısından pek çok unsuru inceleyen önemli bilim dalıdır. Onlar içerisinde siyasi ve sosyal yapılar, aynı zamanda bütün maddi ve kültür varlıklarının ortaya çıkarılması ve incelenmesi, bunların insanların yararına sunulması arkeolojinin en önemli amacıdır.

   Ekonomi: İnsanların yaşamak adına üretim yapma ve bu üretimleri üzerine inceleme gerçekleştiren bilim dalı olarak ekonomi öne çıkıyor. Özellikle küresel çapta tüm dünyanın sürekli olarak gerçekleştirdiği ekonomi, inceleme noktasında büyük bir öneme sahiptir.

   Gördüğümüz gibi sosyal bilimlerin toplum üzerindeki etkileri çok büyüktür. İnsanların gelişimini sağlamak ve daha ileriye gitmesine olanak vermek için, mutlaka sosyal bilimlerin farklı dalları her zaman inceleme yapmalıdır. İnsan ve doğa arasındaki ilişkinin yanı sıra, geçmiş ve gelecek arasındaki ilişki de çok önemlidir. İnsan psikolojisi ve davranışları üzerinden de sosyal bilimler toplum üzerindeki etkileri ele alarak insanlığın gelişmesine fırsat verir.

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Sosyal Bilim Dallarının Toplum Hayatına Etkileri konulu ders ve çalışma notu, konu özeti

  Sosyal Bilim Dallarının Toplum Hayatına Etkileri

  Tarih: Toplumu ilgilendiren ve etkileyen hareketlerden doğan olayları, zaman ve yer göstererek anlatan, bu olaylar arasındaki ilişki ve bağlantıları ortaya koyan bilim dalıdır.

  Tarih bilimi, geçmişe ait bilgiler sunarken aynı zamanda geçmişte yaşanan olayların neden ve sonuçlarını değerlendirme fırsatı da verir.

  Atalarımızın tecrübelerinden yararlanarak der çıkarmamıza.

  Geçmişi öğrenerek milli birlik ve beraberlik anlayışımızın güçlenmesine yardımcı olur.

  Sosyoloji: Bir toplumun örfünü, âdetini, yaşam biçimlerini, toplumsal olay ve kurumlarını inceleyen bilim dalıdır.

  Sosyoloji, törelerimizi, inanış ve düşüncelerimizi kısaca kültürümüzü incelemektedir.

  Sosyoloji ile uğraşan bilim insanlarına ise sosyolog denir. Sosyologlar, toplum içindeki değerleri araştırır.

  İçinde yaşadığımız toplumsal yapıyı yakından tanımamızı ve çevremizle iyi ilişkiler kurmamızı, toplumsal olayları anlama ve açıklamamızı, toplumsal gelişmeye katkı yapmamızı sağlar.

  Coğrafya: İnsanın içinde yaşadığı çevrenin doğal özelliklerini, insan ile doğal çevre etkileşimini konu edinen sosyal bilim dalıdır.

  Coğrafyanın konusu yeryüzüdür, İnsanlar ve diğer canlılar, yeryüzü dediğimiz doğal çevrede yaşarlar. İnsanlar yaşadıkları çevreden etkilenirler. Ancak uygarlık seviyesi yükseldikçe doğal ortamı etkilemeye, daha uygun hayat şartları elde edebilmek için çevrelerini değiştirmeye çalışırlar.

  Coğrafya bu bilgilerle insanların yaşamlarını nasıl sürdürmeleri gerektiği konusunda yardımcı olur.  

  Coğrafya ile uğraşan bilim insanları çevre bilinci yüksek ve doğal çevrelerine karşı duyarlı kimselerdir.

  Felsefe: Varlığın ve bilginin kaynağını bilimsel olarak araştıran bir bilim dalıdır.

  Düşünme gücümüzün artmasına ve düşünme faaliyetini sistemli bir şekilde yapmamıza katkı sağlar.

  Psikoloji: İnsanların gözlenebilir ve ölçülebilir davranışlarını inceleyen bilim dalıdır.

  Çevremizde yaşayan insanların kişilik özelliklerini tanımamıza ve onlarla iyi iletişim kurmamıza,

  İnsanların hangi şartlarda ne tür davranışlarda bulunacaklarını öngörmemize yardımcı olur.

  Antropoloji: Kazılar sonucunda ortaya çıkarılan insan iskeletlerini inceleyerek insan ırklarını sınıflandıran bir bilim dalıdır.

  Arkeoloji: Uzak ya da yakın geçmişte yaşamış insan topluluklarının ve onların oluşturdukları siyasi ve sosyal yapıların ve tüm maddi kültür varlıklarının ortaya çıkarılıp incelenmesi ve insanlığın yararına sunulmasını amaçlayan bir bilim dalıdır.

  Bu kazıların yapıldığı alanlara turist akın olmakta ve milli gelire katkı sağlamaktadır.  

  Hukuk: Toplumsal ilişkileri düzenleyen, devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların bütününü inceleyen bir bilim dalıdır.

  Yasların insan hak ve özgürlüklerine uygun olarak hazırlanmasına, hukuk anlayışının evrensel değeler ölçü alınarak geliştirilmesine katkı sağlar.

  Ekonomi: İnsanların yaşamak için üretim yapma ve üretimi bölüşme biçimlerini inceleyen bir bilim dalıdır.

  Maddi kaynaklarımızı verimli şekilde kullanmamıza yardımcı olur.  

  Paleografya: Yazı bilimi. Eski kültürlerin kullandıkları yazıları inceler. 

  Etnografya: Kültür bilimi. Toplumların gelenek göreneklerini ve kültürlerini inceler. 

  Epigrafi: Anıtlar ve kitabeler bilimi. Eski anıtların ve kitabelerin okunmasında ve aydınlatılmasında etkilidir.

  Nümizmatik: Eski para bilimi. Eski paraları her yönüyle (ekonomik, sanat, siyasi vb) inceleyen bilim dalıdır.

  Filoloji: Dil bilimi. Eski uygarlıkların kullandığı dili ve dil yapılarını inceler 

  Esra Aydın

  sosyal bilim dallarının toplum hayatına etkileri sosyal bilim dalları sosyal bilimlerin alt dalları sosyalin alt dalları ders notu konu özetleri çalışma notları özetler ders anlatım felsefe psikoloji nümizmatik filoloji epigrafi

  Yazı kaynağı : www.dersimiz.com

  Sosyal Bilimlerin Toplum Hayatına Etkileri 6. Sınıf

  Kavramlarımız

  Höyük:

  Tarih boyunca çeşitli nedenlerle yıkılıp yok olmuş bölgelerinde, yıkıntıların üst üste birikmesiyle meydana gelen ve içinde yapıt kalıntılarının gömülü olduğu tepeciklerdir. Kısacası çok evreli yerleşim yeri birikimleridir. Örnek: Çatalhöyük, Karum Höyüğü vb.

  Arkeolog: Arkeoloji bilimiyle uğraşan, kazı yapan kişilere denir.

  Antropolog: Antropoloji bilimiyle uğraşan, insan bilimi uzmanlarıdır.

  Filozof: Felsefe ile uğraşan kişilere denir.

  Psikolog: Psikoloji bilimi ile uğraşan kişilere denir.

  Enstitü: Üniversitelere bağlı ya da bağımsız bir kuruluş şeklinde kurulmuş belli konularda araştırma yapan ya da öğretime yer veren kurumlardır. Örnek: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir İleri Teknoloji Enstitüsü vb.

  Sosyolog: Sosyoloji bilimiyle uğraşan kişilere denir.

  Sosyal bilimleri oluşturan bilimler birbirleriyle alışveriş içindedir. Örneğin bir arkeolog kazı çalışması esnasında kafataslarına rast geldiğinde antropoloji bilimden yararlanır.

  Sosyal bilimler ifadesi ilk kez 1800’lü yıllarda kullanılmaya başlanmıştır.

  Sosyal Bilimler Nedir?

  Sosyal bilgiler dersindeki öğrendiğimiz bilgilerin yapı taşlarını sosyal bilimler oluşturur.

  Sosyal bilimleri oluşturan bilimler şemada verilmiştir. Şimdi bu bilimlerden bazılarını örneklerle açıklayalım.

  Tarih: Geçmişte yaşamış insan topluluklarını faaliyetlerini sebep-sonuç ilişkisi içinde yer ve zaman göstererek, inceleyen bilim dalıdır.

  Örnek: İpek Yolu yüzünden Abbasiler ve Çinliler 751 yılında Talas Nehri yakınlarında savaştılar.

  Arkeoloji: Eski dönemlere ait kalıntıları çeşitli kazılar yaparak inceleyen bilim dalıdır. Kazı bilimi de denilmektedir.

  Örnek: Kayseri/Kültepe Karum Höyüğü’ndeki kazı çalışmaları 70 yıldır devam ediyor. Bu kazılarla Kayseri tarihini daha erkene götürülebileceğinin mümkün olduğu Arkeologlar tarafından söyleniyor. Bunun dışında buradaki kazılar ile sadece Anadolu değil bütün Ön Asya’nın 4-5 bin yıl önceki durumu hakkında bilgi edinmeyi amaçlıyorlar.

  İnsanlık tarihi adına şimdiye kadar bildiğimiz tüm bilgileri gözden geçirmemize neden olan Dünya’nın ilk tapınağıdır, Bölgedeki kazılar devam etmekte olup, arkeologlar bu yer hakkındaki soruların cevapları henüz yanıtlanmamıştır. Belki de kazılar tamamlandığında soruların cevapları bulunacak ve kim bilir insanlık tarihi
  yeniden yazılabilecektir.

  İster tarih biliminde isterse de arkeoloji biliminde olsun insanlık tarihine ilişkin araştırmalar devam etmektedir. Yeni bulgular ışığında doğru bildiklerimiz zamanla değişebilir. Bu değişim de insanın toplumsal hayatına etki eder.

  Antropoloji: İnsanın iskelet, kafatası gibi fiziksel özelliklerini araştıran, insanlık tarihinin en eski dönemlerinin
  aydınlatılmasına yardımcı olan bilim dalıdır.

  Psikoloji: İnsanın davranışlarının nedenlerini, çevre koşullarına bağlı olarak, insanın değişen davranışlarını ve zihinsel etkilerini inceleyen ruh bilimi olarak da bilinen bilim dalıdır.

  Felsefe:

  Var olanların, varlığı, kaynağı, anlamını ve nedeni üzerine düşünme ve bilginin bilimsel olarak araştırılması olarak tanımlanır. Diğer adı da düşünbilimdir.

  Sosyal bilimler insanı konu aldığından dolayı içerisinde başka bilim dalları da vardır. Bunlar; sosyoloji, iletişim, ekonomi, filoloji vb.

  Ülkemizde sosyal bilimler alanında ihtiyaç duyulan bilim insanlarını yetiştirmek üzere;

  Sosyal Bilimler Liseleri 2003 yılından itibaren açılmaya başlanmıştır. Lise eğitimini tamamlayanlar üniversitelerde ilgi duyduğu alana yönelmiştir.

  Örnek: Arkeoloji Bölümü.

  Buradan da sosyal bilimler enstitüsü ya da arkeoloji enstitülerine başvurarak alanında bilimsel, profesyonel araştırmalar yapabilmek adına uzmanlaşır. Alanındaki yüksek öğretimini tamamladıktan sonra işinin uzmanları olurlar.

  Örnek: Arkeoloji Prof. Dr. Ekrem Akurgal (Arkeolog).

  Sosyal bilimlerin yanından Fen bilimleri, teknoloji enstitüleri birçok kurum ve kuruluş hepsi el ele vererek ülkemizde bilim ve teknolojinin gelişimine katkı sağlar.

  Yazı kaynağı : www.eokultv.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap