Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  ezan okunmadan sabah namazı kılınır mı diyanet

  1 ziyaretçi

  ezan okunmadan sabah namazı kılınır mı diyanet bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Diyanet sabah namaz� saat ka�a kadar k�l�nabilir? Sabah namaz� ezan okunmadan k�l�n�r m�?

  Diyanet sabah namaz� saat ka�a kadar k�l�nabilir? Sabah namaz� ezan okunmadan k�l�n�r m�?

  Namaz ibadetini yerine getiren vatanda�lar t�m vakitlerde oldu�u gibi Sabah namaz�n�n da ne zamana kadar k�l�nabilece�ini ara�t�r�yor. Diyanet'te yer alan bilgilere g�re, sabah namaz�n�n vakti, tan yerinin a�armas� demek olan ikinci fecrin do�mas�ndan ba�layarak g�ne�in do�mas�na kadar devam eder. Peki, sabah namaz� ezan okunmadan k�l�n�r m�? Diyanet sabah namaz� saat ka�a kadar k�l�nabilir?

  SABAH NAMAZI SAAT KA�A KADAR KILINAB�L�R?

  Sabah namaz�n�n vakti imsak vaktinin girmesiyle ba�lamaktad�r. Hanefi mezhebine g�re sabah namaz�n�n vakti g�ne� do�ana kadar olan vakitte k�l�nabilmektedir. Hanefi mezhebine cemaatle k�l�nan sabah namaz�n� bir m�ddet tehir etmek m�mk�nd�r. Burada �nemli olan g�ne�in do�u�undan �nce namaz� k�lmakt�r. �afi mezhebine g�re ise imsak vakti girdikten ve ezan okunduktan hemen sonra sabah namaz�n� k�lmak daha uygun olmaktad�r.

  SABAH NAMAZI EZAN OKUNMADAN KILINIR MI?

  Sabah namaz� vakti imsak vakti girdikten hemen sonra k�l�nabilmektedir. Bununla beraber ezan� beklemek ve ezandan sonra k�lmak da faziletli olmaktad�r.

  Sabah namaz� i�in imsak vaktinden sonra k�lmak kolayl��� bulunmas�n�n yan�nda dikkat edilmesi gereken en �nemli durum ise sabah namaz�n�n g�ne�in do�u� zaman�na b�rak�lmamas�d�r. G�ne�in do�u�u esnas�nda k�l�nan namaz mekruh say�lmaktad�r. B�yle bir durumda g�ne�in do�u�u beklemeli ve g�ne�in do�u�undan bir m�ddet sonra sabah namaz� s�nneti ile beraber kaza edilmelidir.

  SABAH NAMAZI �MSAK VAKT�N�N G�RMES�YLE KILINAB�L�R M�?

  Sabah namaz�n�n vakti, tan yerinin a�armas� demek olan ikinci fecrin do�mas�ndan ba�layarak g�ne�in do�mas�na kadar devam eder. Buna g�re imsak vakti, ba�ka bir deyi�le oru� yasaklar�n�n ba�lama vakti, fecr-i s�d�k�n olu�mas�, yani tan yerinin a�armas�d�r. Kur'an-� Kerim'de, "Art�k (Ramazan gecelerinde) e�lerinize yakla��n ve Allah'�n sizin i�in takdir ettiklerini isteyin. �afa��n beyaz ipli�i (ayd�nl���), siyah ipli�inden (karanl���ndan) ay�rt edilinceye kadar yiyin, i�in, sonra ak�ama kadar orucu tamamlay�n." (Bakara, 2/187) buyrulmaktad�r. �msak ile birlikte sabah namaz�n�n vakti girdi�ine g�re bu vakitte sabah namaz� k�l�nabilir.

  Bununla birlikte, konuyla ilgili baz� rivayetlere dayanan Hanef�ler, biraz geciktirilerek (isfar vaktinde) k�l�nmas�n� daha uygun (m�stehab) bulmu�lard�r (�bn�'l-H�m�m, Feth, I, 227; �bn Kud�me, el-Mu�n�, II, 29-30; Zeyla�, Teby�n, I, 82) Nitekim Peygamber Efendimiz de bunu tavsiye etmi�tir (Tirmiz�, Sal�t, 5).

  Sabah namaz�n�n vakti, g�ne�in do�mas�na kadar devam eder. Zira Cebrail'in Hz. Peygambere (s.a.s.) imaml�k etti�ine ili�kin hadise g�re Cebrail sabah namaz�n� birinci g�nde tan yeri a�ard���nda, ikinci g�nde de ortal�k ayd�nlan�p g�ne� do�mas�na yak�n bir vakitte k�ld�rm�� ve "Bu iki vaktin aras�, senin ve senin �mmetin i�in sabah namaz�n�n vaktidir." (Tirmiz�, Sal�t, 1; Nes��, Mev�kit, 5,9; Muvatta, V�k�t, 3) demi�tir.

  SABAH NAMAZI KA� REKATTIR?

  Sabah namaz� 2 s�nnet ve 2 farz olmak �zere 4 rekatt�r.

  SABAH NAMAZI S�NNET�

  1. REKAT

  "Niyet ettim Allah r�zas� i�in Sabah namaz�n�n iki rekat s�nnetini k�lmaya" diye niyet ederiz. "Allahu Ekber" diyerek �ftitah Tekbiri al�r ve namaza ba�lar�z. S�bhaneke'yi okuruz. Euz�-besmele �ekeriz. Fatiha Suresini okuruz. Kur'an'dan bir sure okuruz. R�ku'ya gideriz. Secde'ye gideriz. Do�ruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.

  2.REKAT

  Aya�a kalkarak K�yama dururuz. Besmele �ekeriz. Fatiha Suresini okuruz. Kur'an'dan bir sure okuruz. R�ku'ya gideriz. Secde'ye gideriz. Do�ruluruz, tekrar Secde'ye gideriz. Oturarak Ettahiyyatu ve All�humme salli, All�humme B�rik ve Rabben� dualar�n� okuruz. "Es sel�mu aleyk�m ve rahmet'ullah" diye sa�a ve sola selam vererek namaz� tamamlar�z.

  SABAH NAMAZI FARZI

  1. REKAT

  "Niyet ettim Allah r�zas� i�in Sabah namaz�n�n iki rekat farz�n� k�lmaya" diye niyet ederiz. "Allahu Ekber" diyerek �ftitah Tekbiri al�r ve namaza ba�lar�z. S�bhaneke'yi okuruz. Euz�-besmele �ekeriz. Fatiha Suresini okuruz. Kur'an'dan bir sure okuruz. R�ku'ya gideriz. Secde'ye gideriz. Do�ruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.

  2.REKAT

  Aya�a kalkarak K�yama dururuz. Besmele �ekeriz. Fatiha Suresini okuruz. Kur'an'dan bir sure okuruz. R�ku'ya gideriz. Secde'ye gideriz. Do�ruluruz, tekrar Secde'ye gideriz. Oturarak Ettahiyyatu ve All�humme salli, All�humme B�rik ve Rabben� dualar�n� okuruz. "Es sel�mu aleyk�m ve rahmet'ullah" diye sa�a ve sola selam vererek namaz� tamamlar�z

  Yazı kaynağı : www.aksam.com.tr

  Diyanet'e göre ezan okunmadan sabah namazı kılınır mı? Diyanet'e göre ezan okunurken namaz kılınır mı?

  Diyanet'e göre ezan okunmadan sabah namazı kılınır mı? Diyanet'e göre ezan okunurken namaz kılınır mı?

  Diyanete göre ezan okunmadan sabah namazı kılınır mı? Diyanete göre ezan okunurken namaz kılınır mı? konusunda detaylı incelemeler yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı vasıtasıyla Ezan okunurken namaz kılınır mı? konusunda fetva yayınladı. Peki, Diyanete göre ezan okunmadan sabah namazı kılınır mı? Diyanete göre ezan okunurken namaz kılınır mı?

  DİYANETE GÖRE EZAN OKUNMADAN SABAH NAMAZI KILINIR MI?

  İslam âlemi için farz olarak buyurulan beş vakit namaz vardır. Bunların yanı sıra Cuma namazı da farz olarak kabul edilir. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazı ister evde ister camide kılınabilmektedir. Ezanı dinleyip ezan bittikten sonra namaz kılmak en güzeli ve doğru olanıdır. Ancak ezan okunduğu an vakit girmiş sayılır ve kılınan namaz kabul olunur. Vakit girdikten sonra ezan okunmadan ya da ezan okunurken kılınan namaz geçerlidir.

  Sabah ve cuma namazı dışında namaz kılarken vaktin çıkmasının o namazı bozmayacağı konusunda âlimler görüş birliği içindedir. Sabah namazında ise güneş doğarken namaz kılmayı nehyeden hadislere dayanan İmam Ebû Hanîfe, güneşin doğmasının kılınmakta olan namazı bozacağını söylemiştir. Bunun yanında İmam Ebû Yûsuf ve Muhammed son oturuşta teşehhüd miktarı oturulmuşsa namazın bozulmayacağını ifade etmişlerdir.

  DİYANETE GÖRE EZAN OKUNURKEN NAMAZ KILINIR MI?

  ir namazın vakti girdikten sonra öncelikle o vaktin namazını kılmak daha uygun olmakla birlikte, o vaktin namazını kaçırma tehlikesi olmadığı sürece, öncesinde kaza namazı kılınabilir. Buna binaen sabah namazının sünnetini kıldıktan sonra güneşin doğmasına henüz vakit varsa bu arada kaza namazı kılınabilir.

  Fecrin doğuşundan sonra sabah namazının iki rekat sünneti dışında sünnet ve nafile namaz kılınmaz. Çünkü Hz. Peygamber (s.a.s.), namaza olan düşkünlüğüne rağmen fecrin doğuşundan itibaren sabah namazının iki rekat sünneti dışında namaz kılmamıştır (Mevsilî, el-İhtiyâr, I, 134-135).

  Hz. Peygamberin (s.a.s.) sabah namazından sonra güneş bir mızrak boyu oluncaya kadar, ikindi namazından sonra ise güneş batıncaya kadar nafile namaz kılmayı yasakladığı rivayet sebebiyle (Buhârî, Mevâkitu's-salât 30) sabah namazını kıldıktan sonra nafile namaz kılmanın mekruh olduğu kabul edilmiştir (Merğînânî, el-Hidâye, I, 269).

  Yazı kaynağı : www.haberler.com

  ESKI ESERLER

  Soru: İmsak girince sabah namazı kılınır mı hemen ezanı beklemezsek olur mu? (28 Kasım 2013)

  el Cevab: imsak vaktiyle sabah vakti arasında 30-45 dakika kadar zaman vardır. Hanefilere göre 
  Şafiilerde cevaz vechi vardır.

  Mülahaza: Fatma Hülya Çiçek 
  Hanefi göre kılınmaz. Şafii ye göre kılınır mı?

  el Cevab: Talik:
  Şafiilere göre sabah namazı ilk vaktinde kılınabilir. İlk vakti imsaka yakındır buna göre bir insan imsaktan hemen sonra namazı kılıp yatsa sabahı kaçırmaktan iyidir. Ama Hanefilere göre vakti girmediğinden namaz sahih olmaz.

  Mülahaza: Ramazan ayında imsakla ezan okunuyor ve birçok Hanefi namazını kılıyor. Bu durumda namazları sahih değil mi?

  el Cevab: Ümran Gümüşel 
  Sabah namazı vakti girmeden sabah namazı kılınmaz.
  Diyanet işleri bu konularda eleştirilmektedir. Toplumun sağlıklı bir bilgi üzerine olmadığı ortadadır. 
  -İmsak ezanı ve sabah ezanı ayrı ayrı okunmalıdır. 
  -Hilal gözetleme konusunda da diyanetin uygulaması sıkıntılıdır. 
  -Namaz vakitlerinin tespitindeki takvim uygulamalarında da sıkıntı vardır. 
  -Camilerdeki imam tayinlerinde de camide daha ehil bir Müslüman bulunduğunda onun imamete geçirilmemesi konusunda
  -Merkezi vaazlar da 
  -Camilerde ders okutulması konularında da 
  -Hutbelere müdahale de 
  -Camilerin vakıflarının, diyanet kurumuna devrinin kanunla dayatılmasında
  Cami iç kapılarında turistik eşya satılmasında
  -Gayrimüslimlerin camilere uygunsuz kıyafetlerle alınmasında 
  -İmamların %80 i sünnet değerlerine göre sakal bırakmaktadırlar. Müftülerde de durum aynıdır. Kanunen yasak olmamasına rağmen sakal kesenlerin sünnete muhalefetten dolayı durumları risklidir.

  Mülahaza: Aysel Yrdmcı 
  Sabah namazının vakti fecr-i sadıkla giriyor diyanetin takvimindeki imsak vakti budur yinede sizin 5 dk beklemeniz ihtiyaten daha iyidir sabah ezanları ise sabah namazı kılmanın müstehap olduğu vakittir bekleme imkanınız varsa ezan okunduğunda kılmanız daha iyidir ramazan ayında da (fazilet takvimindeki imsak vaktinde olduğu gibi) ihtiyaten 15dk önce yeme içme bırakılabilir ama o süre içerisinde ezan okunmadan namaz kılınmaz bu sadece diyanette değil fazilet hariç hepsinde aynı şekilde.
  Daha ayrıntılı bilgi için fıkıh kitaplarına veya bu takvimlerin açıklama bölümlerine bakabilirsiniz. Peygamber Efendimize namaz vakitlerini bizzat Cebrail (a.s) öğretmiştir madem bu iddialarınızda kararlı iseniz delillerinizi bekliyorum.
   
  Mülahaza: Hrnrysf Krc 
  Hocam sizin söyleminize göre ya Türkiye’de yaşamayacağız ya da diyanetin camilerine gitmeyeceğiz eleştirilebilecek bazı hususlar elbette vardır ancak bunlar imani ve ameli zedeleyecek meseleler olmadığını düşünüyorum ayrıca kimin eleştirdiği eleştirenlerin ilmi boyutu bilgisi gözlem yapma yetkisi vs. Hepsini düşünmemiz gerekiyor kişi evinin salonunda otururken diyanet yanlış ölçüm yapıyor demesi yanlış olur ama şöyle dense bizde şuradaki gözlemden baktık güneş, ay vs.. Diyanet yanlış yapıyor dense mantıklı olur. 4mezhepte farklı düşünceler var hangisine yanlış deme yetkimiz var dünyadaki birçok ülke yavaş yavaş diyanetin haklılığını kabul ederken hala ülkemde kabul görmemesi beni şaşırtıyor.

  el Cevab: Hrnrysf Krc 
  Neden Türkiye’de yaşanılmasın 
  Elhamdulilah Türkiye’de çok güzel şeyler var. Diyanet kurumunun da çok övülecek fiilleri var.
  -Camiler hepimizin. Diyanet bu ilkenin insanının kurumu.
  -Yazdıklarımı benim kastettiğim gibi algılamamışsınız. Doğru ifade etmek benim sorumluluğum. Sağ duyuyla dinlemek sizlere yakışan olsa gerektir.

   

  Mülahaza: Hrnrysf Krc 
  Hocam söylediklerinizin tamamı Türkiye’de uygulanıyor ve aslında bir çoğuda vaaz olsun ehilin namazı kıldırması olsun imamlara bırakılmış eğer bir imam kendinden ehil olduğunu biliyorsa mihrabı ehile vermeli bunun için kanuna gerek yok aslında eşimde imam bende diyanet personeliyim eşimin uygulaması bu yönde emekli müftü cemaate katıldığında mihrap bana düşmez diyerek kendisine veriyor keza şahsımda sohbetimde ehil arkadaşım var ise Ona devreder ben sadece dinlerim imsak ezanı güneş ezanı uygulaması daha çok kafa karıştırır sünnet olan sakaldan önce bir hocanın eline yakışmayan bir çok hocanın haram kabul ettiği sigara var (haşa sakalı küçümsediğimden değil) bildiğim kadar bütün peygamberlerin sünnetidir sakal camii avlusunda dahi satıcı olmamalı bu doğru ancak bu dernekle mi vakıfla mı yoksa diyanetle mi alakalı bilemiyorum gayrimüslimin camiye girme husuna kesinlikle katılıyorum hilal ve namaz vakitlerinde dünyada birçok ülke diyanetin doğruluğunu savunmaya başladı yanılmıyorsam 2yıldır islam ülkeleri heyeti birlikte ayı gözlemliyorlar sonuç bildirisini yine toplanıp karar vereceklermiş bizlerinde toplum olarak aynı gün bayram yapma beklentimiz var ancak yapılan ölçümler sünnete aykırı olmadığı imamı azamın görüşüne en uygun olduğu biliniyor vakıfların diyanete devri bence gerekli hocam hepsi olmasa da birçok vakıf camisinde durumlar karışık elzem bir ihtiyaçtı çünkü müftülük müdahale edemiyor o camilere özellikle para hususunda elbette yanlış uygulamalar olabilir ama bunlar ameli ve imani mesele olmadığını düşünüyorum nitekim toplumumuzda her cemaatte eleştirilen davranışlar vardır.

  el Cevab: 
  Doğru sigara hocalarımıza hiç yakışmıyor. Ahlaki sünnetleri ihya etmemeleri hiç yakışmıyor. Ama sakal sünneti, kuran kıraati, namaz edası edepleri, bulunduğu ortamdaki örneklik durumu elhamdulillah dediğimiz imam ve müezzinler de var demediklerimiz de var .
  -Sabah namazı vakti girmeden imsak vaktinin son anında sabah namazı kılınması caiz değildir. 
  -Efendimiz döneminde iki ezan okunması kafa karıştırmadığına göre, bizim de kafamız karışmaz. İmsak anında ezan okunması sabah namazıyla karıştırılmaktadır esas karışıklık budur.
  -İslam aleminde takvimle ve rasatla ramazana başlanması ve rasatla ramazanın bitirilmesi açık sünnet nassına muhalefettir. 
  -Diyanet kurumu bir din hizmetleri düzenleme kurumudur. Hanefi mezhebinde fetva ve yeni ictihad etme kurumu değildir. Bu dikkatinizden kaçıyor. Müctehidlerin fetvalarını cem etme yetkisi de yoktur. Ama ehliyet sahibi ilim adamları vasıtasıyla Müslüman halkın irşad edilmesi sorumluluğu elbette vardır. Yapılması gereken de budur. 
  -Dini bilgi birikiminiz tabii siz tarafından daha iyi bilinecektir. Ama İslam dininde müminlerin aynı anda ramazana başlama ve aynı anda ramazanı bitirip bayram yapma yükümlülükleri yoktur. Aynı anda cuma kılma aynı anda vakit namazlarının kılınması da dini vecibe değildir. 
  -Hac esnasında hac emiri hilal gözetlemesini denetler ve arafat gününü ilan eder. Diğer iklimlerdeki insanlar da hac da o emire tabi olurlar. Kurban kesiminde de haber ulaşırsa hac emirine tabi olunur. Haber ulaşmazsa her iklim gördükleri hilale göre amel ederler. 
  Bugün itibarıyla haberleşme vasıtaları geliştiğinden hac emirinin tayin ettiği günde bayram yapılmalıdır.
  Diyanet kurumu irşad kurumu ise müslümanların ihmal ettikleri dini vecibeleri hatırlatmalı ve islamın iman esasları ve islam esaslarının ülkemiz toplumunda ihya edilmesini daha da önemsemelidir. 
  -İman esaslarını bilmeyen, namaz kılmayan, oruç tutmayan, hacca gezinti için giden insanlar var. 
  Ortada büyük bir bütçe var, büyük bir kadro var ama bu esasların toplumda ihyası olması gerektiği gibi değil.

  Yazı kaynağı : www.eskieserler.net

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap