Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  evi ağır hasarlı olanlar ne yapmalı

  1 ziyaretçi

  evi ağır hasarlı olanlar ne yapmalı bilgi90'dan bulabilirsiniz

  EMO - HASARLI B�NALARA Y�NEL�K B�LG�LEND�RME

   
  �zmir’de ya�anan deprem felaketinin ard�ndan ilgili kurumlar�n binalara y�nelik hasar tespit �al��malar� devam ediyor. Tespit �al��malar� i�in �evre ve �ehircilik Bakanl���’na resmi ba�vurular yap�l�rken, sigortas� olanlar�n zararlar�n�n tazmini i�in ise Do�al Afet Sigortalar� Kurumu’na (DASK) ba�vurmalar� gerekiyor. �te yandan �n�aat M�hendisleri Odas� (�MO) �zmir �ubesi resmi olarak y�r�t�len hasar tespit �al��malar�nda “depreme dayan�kl�l�k” tespiti yap�lmad���na dikkat �ekerek, yurtta�lar�n Riskli Bina Tespiti veya Deprem Performans Analizi de yapt�r�labilece�ini bildirdi. AFAD ve �MO’nun yay�mlad��� k�lavuzlardan derlenen ayr�nt�lara yaz�m�n devam�nda ula�abilirsiniz.
   

  Tespit i�in Ba�vuru Adresleri


  -�evre ve �ehircilik Bakanl���, deprem sonras� hasar tespiti �al��malar� i�in online ba�vuru ve sonu� takip sistemini devreye ald�. �nternet �zerinden hasarl� binan�za ili�kin resmi ba�vurunuzu, inceleme sonucunu takip edebilirsiniz: https://hasartespit.csb.gov.tr

  -Hasarl� binan�z� TMMOB �zmir �l Koordinasyon Kurulu`nun y�r�tt��� haritaland�rma ve inceleme �al��mas�na dahil edilmesi i�in, binaya ili�kin bilgileri ba�lant�s� verilen formu kullanarak, iletebilirsiniz: http://izmirdepremi.com

  -Ayr�ca Zorunlu Deprem Sigortas� sahipleri, teminat kapsam�ndaki deprem kaynakl� zararlar�n tazmini i�in �nternet �zerinden ba�vuru yapabilirler: https://dask.gov.tr

  Resmi Hasar Tespitine �li�kin AFAD Bilgilendirmesi


  AFAD`�n depremzedeleri bilgilendirme amac�yla haz�rlad��� rehberde hasar tespit �al��malar�n�n AFAD ad�na �evre ve �ehircilik Bakanl��� �zmir il M�d�rl���`n�n koordinasyonunda belediyeler, karayollar�, DS� gibi kurumlardan da teknik personel deste�i al�narak s�rd�r�ld��� belirtilerek, �u bilgilere yer verildi:

  "Hasar tespit �al��malar� ne ama�la yap�lmaktad�r?
  Nakdi yard�m, ge�ici bar�nma yard�m�, kal�c� konut yard�m� vb. yard�mlar�n hangi afetzedelere, ne �l��de yap�laca��na karar vermek i�in hasar tespit �al��malar� yap�lmaktad�r.

  Binalar�n hasar durumlar� nas�l belirlenmektedir?
  Bu konuda e�itim alm��, in�aat m�hendisi ve mimarlardan olu�an uzman teknik ekipler binalar� detayl� bir �ekilde yerinde incelemektedirler. Teknik ekipler binalar�n depremden kaynakl� hasarlar�n� dikkate alarak binalara hasar derecelendirmesi yapmaktad�rlar.

  Binalar hasar derecesine g�re nas�l s�n�fland�r�l�yorlar?
  Binalar hasar�n boyutuna g�re Acil Y�kt�r�lacak Bina, Y�k�k, A��r Hasarl�, Orta Hasarl�, Az Hasarl� ve Hasars�z olmak �zere 6 farkl� hasar derecesi ile s�n�fland�r�lmaktad�r.

  Acil y�kt�r�lacak binalar nas�l tespit ediliyor?
  Baz� katlar� ��km��, yan yatm��, �telenmi� vb. boyutta hasar g�rm�� ve her an can ve mal g�venli�ini tehdit eder nitelikteki binalar Acil Y�kt�r�lacak Bina olarak s�n�fland�r�lmaktad�r.

  Acil Y�kt�r�lacak binalar i�in s�re� nas�l i�leyecek?
  Binas� Acil Y�kt�r�lacak olarak tespit edilmi� afetzedelere bu duruma ili�kin raporlar tebli� edilmektedir. Kendilerine bu rapora itiraz i�in 3 g�n s�re tan�nmakta, itiraz edilmesi halinde bu binalar 3 g�n i�inde farkl� bir teknik ekip taraf�ndan tekrar incelenmekte, itiraz edilmemesi yada itiraz edildi�i halde hasar durumu de�i�meyen binalar hemen y�k�lmaktad�r.

  Acil y�kt�r�lacak bina olarak tespit edilen bina y�k�ld�ktan sonra afetzedelere devlet ev yapacak m�?
  Acil y�kt�r�lacak bina olarak tespit edilen bina/konut sahipleri i�in hak sahipli�i ko�ullar�n� sa�lamas� kayd�yla 7269 Say�l� Yasa kapsam�nda yeni konut yap�lacakt�r.

  �tiraz S�resi

  Hasar tespit sonu�lar� afetzedelere elden teslim edilecek mi?
  Hasar tespit sonu�lar� afetzedelere elden teslim edilmeyecektir. �al��malar�n tamamlanmas�na m�teakip, sonu�lar e-devlet, hasartespit.csb.gov.tr internet adresinde yay�nlanmak ve mahalle muhtarl�klar�nda ask�ya ��kar�lmak suretiyle ilan edilecektir.

  Binas�n�n hasar durumunun hatal� oldu�unu d���nen yada binas�n�n hasar tespiti hi� yap�lmam�� afetzedeler itiraz edebilecek mi?
  Halihaz�rda kesin hasar tespit �al��malar� yap�lmaktad�r. Binalar�n�n hasar tespiti hi� yap�lmayan, binas�n�n hasar durumunun hatal� oldu�unu d���nen afetzedelerimiz i�in �tiraz Hasar Tespiti ad� alt�nda ikinci bir hasar tespit s�reci daha olacakt�r.

  �tiraz hasar tespitleri (ikinci hasar tespitler) ne zaman yap�lacak?
  Kesin Hasar Tespitler (�lk tespitler) bittikten ve ilan edildikten sonra 30 g�nl�k itiraz kabul s�reci ba�layacakt�r. Binas�n�n hasar tespiti hi� yap�lmayan, binas�n�n hasar durumunun hatal� oldu�unu d���nen ya da ba�ka sebeplerle hasar tespitlerine itiraz eden vatanda�lar�m�z�n 30 g�nl�k s�re i�erisinde itiraz telepleri al�nacakt�r. �tiraz hasar tespitlerinde binalar�n incelenmesi i�in bu s�re i�erisinde mutlaka itiraz dilek�esi verilmesi gerekmektedir.

  A��r Hasar


  A��r hasarl� bina ne demektir?
  Deprem nedeniyle onar�m� m�mk�n olmayacak derecede hasar g�ren ve tekrar kullan�m� m�mk�n olmayan binalar a��r hasarl� olarak derecelendirilir.

  Bir binaya a��r hasarl� verilmi�se sonras�nda ne olacak?
  A��r hasarl� bina sahiplerine 7269 Say�l� Yasa kapsam� ve �artlar�nda yeni konut yap�lmas� m�mk�n olacakt�r. A��r hasarl� tespit edilen binalar hemen bo�alt�larak, hasar tespit s�recinin tamamlanmas� sonras�nda hemen y�k�lacakt�r.

  A��r hasarl� binalar ne zaman y�k�lacak?
  A��r hasarl� tespit edilen binalar can ve mal g�venli�i a��s�ndan hemen bo�alt�lacakt�r. Ancak bu t�r binalar�n y�k�m� i�in itiraz hasar tespit s�recinin sonlanmas� beklenecektir.

  7269 Say�l� Yasa kapsam�nda ev sahibi olmak istemeyen a��r hasarl� bina sahiplerinin durumu ne olacak?
  Binas� a��r hasarl� oldu�u halde konut talep etmeyen afetzedeler i�in 7269 Say�l� Yasa kapsam�nda ev yap�lmayacakt�r. Ancak her durumda a��r hasarl� binalar yasa gere�i y�k�lacakt�r.

  Orta Hasar


  Orta hasarl� bina ne demektir?
  Deprem nedeniyle g�rd��� hasar bak�m�ndan g��lendirme gerektirecek derecede hasar g�ren binad�r. Bu t�r binalar�n g��lendirme yap�lmadan kullan�lmas�na izin verilmez.

  Bir binaya orta hasarl� olarak de�erlendirilmi�se sonras�nda ne olacak?
  Orta hasarl� bina sahiplerine 7269 Say�l� Yasa kapsam�nda g��lendirme kredisi verilecektir. Afetzedelerden binalar�n� 1 sene i�erisinde g��lendirmeleri gerekmektedir. Bu t�r binalar g��lendirilmeleri halinde kullan�labilecektir ancak 1 sene i�erisinde g��lendirme yap�lmamas� halinde ise a��r hasarl� kabul edilerek y�k�lacakt�r.

  Az Hasarl� veya Hasars�z Bina

  Hasars�z ve Az Hasarl� bina ne demektir?
  Deprem nedeniyle hi� hasar g�rmemi� binalar hasars�z, ta��y�c� sistemi hasar g�rmemi� ancak ta��y�c� olmayan duvarlar�nda meydana gelen �atlaklar, s�va �atlaklar�, boya/kaplama d�k�lmeleri gibi hasarlar g�zlemlenen binalar ise az hasarl�, olarak derecelendirilmektedir.

  Hasars�z ve Az Hasarl� binalar ne olacak?
  Hasars�z ya da Az Hasarl� bina sahipleri i�in 7269 yay�l� Yasa kapsam�nda yeni ev yap�lmas� m�mk�n olmayacakt�r.

  Para Yard�mlar�

  A��r hasarl� konut sahipleri i�in nakdi yard�m yap�lacak m�?
  �zmir Valili�i, AFAD �l M�d�rl��� taraf�ndan; a��r hasarl� tespit edilen konutlarda ikamet eden ev sahiplerine 13.000 TL, kirac� olanlara ise 5.000 TL kar��l�ks�z para yard�m� yap�lmaktad�r.

  Binalar� y�k�lan afetzedeler i�in e�ya yard�m� yap�lacak m�?
  �zmir Valili�i Sosyal Yard�mla�ma ve Dayan��ma Vakf� taraf�ndan; binas� y�k�ld���ndan yada y�k�laca��ndan dolay� e�yas�n� tahliye edemeyecek afetzede vatanda�lar�m�za 30.000 TL kar��l�ks�z para yard�m� yap�lmaktad�r.

  Binas� orta hasarl� tespit edilen afetzedeler i�in nakdi yard�m yap�lacak m�?
  �zmir Valili�i AFAD �l M�d�rl��� taraf�ndan; orta hasarl� tespit edilen konutlarda ikamet eden ev sahiplerine 5.000 TL, kirac�lara ise 2.500 TL yard�m yap�lmaktad�r.

  ��yerleri a��r hasar g�ren afetzedeler i�in para yard�m� yap�lacak m�?

  �zmir Valili�i AFAD �l M�d�rl��� taraf�ndan t�zel ki�ili�i olmayan i�yeri sahiplerine ve kirac�lar�na tek sefere mahsus olmak �zere 2.500 TL yard�m yap�lmaktad�r.

  Kesin hasar tespit �al��malar�nda ikamet etikleri konutlar� az hasarl� ya da hasars�z tespit edilen afetzedeler, itiraz tespit �al��malar� sonras�nda konutlar�n�n hasar derecesi a��r yada orta hasarl� olarak de�i�irse nakdi yard�m alabilecek mi?

  �tiraz tespitlerinde konutlar�n�n hasar derecesi a��r ve orta hasarl� olarak tespit edilen afetzede vatanda�lar�m�z da kesin hasar tespitlerinde konutlar�n�n tespiti hi� yap�lmam�� ya da hasars�z/az hasarl� olarak tespit edilmi� olsa dahi nakdi yard�mlardan faydalanabileceklerdir."

  DASK Ba�vurular Nas�l Yap�l�yor?

  Zorunlu Deprem Sigortas� sahipleri, teminat kapsam�ndaki deprem ve deprem kaynakl� zararlar�n�n bildirimlerini 125 nolu Alo Dask hatt�n�n yan� s�ra https://dask.gov.tr adresi �zerinden de ger�ekle�tirebiliyorlar.� Zorunlu Deprem Sigortas�`ndan faydalanabilmeniz i�in binan�z�n tamamen ya da k�sm� olarak zarar g�rm�� olmas� fark etmez; k���k ya da b�y�k maddi zararlar i�in de tazminat talep edilebiliyor.

  Deprem sonucu meydana gelen maddi zararlar�n�z�n, poli�e limitleri dahilinde tazmini i�in gereken bilgi ve belgeler ise ��yledir:

  "-Hasar Bildirimi (TC kimlik veya poli�e numaras� ile)
  -G�ncel Tapu Bilgisi
  -Hasar Yeri A��k Adresi (Eksper g�nderimi ve de�erlendirmesinin kolayl��� i�in)
  -Sigortal� Telefonu (Sabit ve/veya cep)
  -Ayr�ca, sigortal� bina �zerinde Zorunlu Deprem Sigortas� poli�esinin yan� s�ra deprem teminat� i�eren ba�ka bir sigorta poli�esi de bulunuyorsa, bu konuda DASK‘a bilgi verilmelidir."�

  �MO‘dan Riskli Binalar�n Tespiti ��in �a�r�


  �n�aat M�hendisleri Odas� (�MO) �zmir �ubesi deprem sonras� hasar tespit �al��malar�na y�nelik olarak bilgilendirme rehberi yay�mlad�. Resmi olarak y�r�t�len hasar tespit �al��malar�nda "depreme dayan�kl�l�k" tespiti yap�lmad���na dikkat �ekerek, sertifikal� firmalara ba�vurularak Riskli Bina Tespiti veya Deprem Performans Analizi yapt�r�labilece�i belirtildi. �MO �zmir �ubesi`nin yay�mlad��� rehbere g�re, vatanda�lar deprem ve sonras�nda binalar� ile ilgili tespit �al��malar�n� a�a��daki gibi 3 farkl� y�ntemle ger�ekle�tirebilirler:

  "-Hasar Tespit �al��mas�
  Resmi olarak �evre ve �ehircilik �l M�d�rl��� taraf�ndan yap�lan tespit, g�zlemsel olup hasar tespitine y�neliktir. Yap�n�z�n depreme dayan�kl� olup olmad���n� belirten bir tespit de�ildir. Binan�n depremden �nceki durumunu koruyup korumad���na ili�kin yap�l�r. Binan�n olas� yeni bir depremde hasar al�p almayaca�� hakk�nda bilgi vermez. Beton karot al�m�, donat� (demir) tespiti veya projeye uygunluk kontrol� yap�lmaz. H�zl� bir g�zlemsel inceleme yap�larak binan�n ta��y�c� sisteminde depremden kaynakl� hasar olup olmad���na bak�l�r.
  Bu tespit sonucu bina hasars�z, hafif hasarl�, orta hasarl� ya da a��r hasarl� olarak s�n�fland�r�l�r. Bina a��r hasarl� veya orta hasarl� ise kullan�ma uygun de�ildir, bo�alt�lmal�d�r. Orta hasarda kullan�ma devam etmek i�in g��lendirme yap�lmal�d�r. Hasars�z ya da Hafif hasarl� olmas� durumunda gerekli tadilatlar yap�larak kullan�lmaya devam edilebilir. Bu konuda ihtiyac�n�z olmas� halinde s�zl� g�r�� i�in �MO �zmir �ubesi`ne de ba�vurabilirsiniz.

  -Riskli Bina Tespiti
  Yap�lan �al��ma ile ya�anacak olas� bir depremde binan�n a��r hasar al�p almayaca�� 6306 say�l� Kanun (Halk aras�nda bilinen ad�yla Kentsel D�n���m Yasas�) gere�ince tespit edilir. Beton kalitesi, donat� durumu h�zl�ca tespit edilir. �leri bir analiz de�ildir.
  Yap�n�n kentsel d�n���m kapsam�nda riskli yap� olup olmad��� tespit edilir. Riskli yap� tespiti yap�lmas� durumunda yasa kapsam�nda tapuya �erh konularak ve yap� maliklerine 60 g�nden az s�re verilmemek kayd�yla yap�n�n y�kt�r�lmas� sa�lan�r.
  �evre ve �ehircilik Bakanl��� taraf�ndan sertifikal� firmalara ba�vurman�z gerekmektedir. Firma bilgilerine ilgili Bakanl���n sitesinden eri�ilebilir.

  Firma listesine bilgilerine a�a��daki ba�lant�dan ula�abilirsiniz:
  https://altyapi.csb.gov.tr/riskli-yapi-tespiti-ile-ilgili-kuruluslar/


  -Deprem Performans Analizi
  Binan�n deprem performans�n� (TBDY2018) T�rk Bina Deprem Y�netmeli�i 2018`e g�re en kapsaml� �ekilde analiz eden y�ntemdir. Binan�n farkl� deprem senaryolar�na g�re performans�n� ve hasar durumunu ��renmenizi sa�lar. TBDY2018`e g�re yap�n�n durumu hakk�nda �ok kapsaml� bilgi edinilmi� olur. Yap�lacak performans analizinde yap�n�n can g�venli�ini sa�lamamas� halinde g��lendirme projeleri ya da yeniden yap�m ile ilgili maliyet kar��la�t�rmalar� yap�l�r. �ekilde belirtilen veriler toplanarak binan�n deprem performans� belirlenir.
  Performans analizi ve gerekmesi halinde yap�lacak g��lendirme projeleri i�in yap� konusunda uzman S�M-�TB Belgelerine sahip �n�aat M�hendislerine ula�man�z gerekmektedir. Bu analizleri ve projeleri yapt�rman�z halinde do�rulu�unun kontrol� i�in �n�aat M�hendisleri Odas�`na getirilmesini firmadan talep etmeniz �nerilir."

  S�M-�TB belgelerine sahip �MO �yelerinin listesine a�a��daki ba�lant�dan ula�abilirsiniz:
  http://www.imo.org.tr/genel/tescilli_sirketler_ve_sim.php

  Yazı kaynağı : www.emo.org.tr

  AFAD tek tek yanıtladı! Evi yıkılan ve hasar görenlerin durumu ne olacak?

  AFAD tek tek yanıtladı! Evi yıkılan ve hasar görenlerin durumu ne olacak?

  Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremden etkilenen 11 ilde çok binlerce vatandaş hayatını kaybederken, binlerce vatandaşın da evi yıkılıp ağır hasar gördü.

  Evi yıkılan ve hasar gören vatandaşın durumu ne olacak, yardım alabilecekler mi, yardım almak için nereye başvuru yapacaklar gibi birçok sorunun cevabı AFAD tarafından tek tek cevaplandı.

  AFAD tarafından yayımlanan soru ve cevaplar şöyle:

  "1) Hasar gören konutumuz için nakdi yardım yapılacak mı?

  Konutları deprem afeti nedeniyle yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı, orta hasarlı ve az hasarlı olarak tespit edilen afetzede aile başına 10.000-TL destek ödemesi yapılmaktadır.

  2) Yardım yapılması için nereye başvuruda bulunmam gerekiyor?

  Ziraat Bankasına TC Kimlik numarası ile başvuruda bulunularak yardımlardan faydalanılabilir.

  3) Hasarlı evler için taşınma yardımı yapılacak mı?

  Konutları deprem afeti nedeniyle yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı ve orta hasarlı olarak tespit edilen afetzede ailelere 15.000-TL taşınma yardımı yapılacaktır.

  4) Hasarlı evler için kira yardımı yapılacak mı?

  Konutları deprem afeti nedeniyle yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı ve orta hasarlı olarak tespit edilen afetzede ailelerden ev sahibi olanlara 5.000-TL, kiracı olanlara 2.000-TL, 12 ay boyunca kira yardımı yapılacaktır.

  5) Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına nakdi yardım yapılacak mı?

  Depremde hayatını kaybeden vatandaşların aile yakınlarına acil temel ihtiyaçlarının karşılanması için 100.000-TL nakdi yardım yapılacaktır.

  1) Hasar gören binanın hasar tespitinin yapılmasını hangi kurumdan talep etmek gerekmektedir?

  Hasar tespit çalışmaları AFAD adına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı/İl Müdürlüğü koordinasyonunda yapılmaktadır. Bir afet nedeniyle binanın hasar gördüğü düşünülüyor ise Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’ne başvurulmalıdır.

  2) Hasar tespit çalışmaları kaç aşamada yapılmaktadır?

  Hasar tespit çalışmaları sırasıyla; Afet Etkisi Belirleme(Ön tespit), Kesin Hasar Tespit ve İtiraz Hasar Tespit olmak üzere 3 aşamada gerçekleştirilmektedir.

  3) Bir afet nedeniyle Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi kararı alınırsa ne olmaktadır?

  Böyle bir karar alınması halinde afetzede vatandaşlarımıza devlet tarafından hak sahipliği koşullarını taşımak şartıyla uygun kredi imkânlarında yeni afet konutu yapılmasının önü açılmış olmaktadır.

  4) Hasar tespit çalışmaları ne amaçla yapılmaktadır?

  Nakdi yardım, geçici barınma yardımı, kalıcı konut yardımı vb. yardımların hangi afetzedelere, ne ölçüde yapılacağına karar vermek için hasar tespit çalışmaları yapılmaktadır.

  5) Binaların hasar durumları nasıl belirlenmektedir?

  Bu konuda eğitim almış, inşaat mühendisi, mimar ve inşaat teknikerlerinden oluşan uzman teknik ekipler binaları gözlemsel olarak detaylı bir şekilde yerinde incelemektedirler. Teknik ekipler binaların afetten kaynaklı hasarlarını dikkate alarak binalara hasar derecelendirmesi yapmaktadırlar.

  6) Binalar hasar derecesine göre nasıl sınıflandırılmaktadır?

  Binalar, hasarın boyutuna göre Yıkık, Acil Yıktırılacak Bina, Ağır Hasarlı, Orta Hasarlı, Az Hasarlı ve Hasarsız olmak üzere 6 farklı hasar derecesi ile sınıflandırılmaktadır.

  7) Acil yıktırılacak bina ne demektir, nasıl tespit edilmektedir?

  Bazı katları çökmüş, yan yatmış, ötelenmiş ve benzeri boyutta hasar görmüş ve her an can ve mal güvenliğini tehdit eder nitelikteki binalar Acil Yıktırılacak Bina olarak sınıflandırılmaktadır.

  8) Bir bina Acil Yıktırılacak Bina olarak tespit edilirse ne olmaktadır?

  Binası Acil Yıktırılacak olarak tespit edilmiş afetzedelere bu duruma ilişkin raporlar tebliğ edilmektedir. Kendilerine bu rapora itiraz için 3 gün süre tanınmakta, itiraz edilmesi halinde bu binalar 3 gün içinde farklı bir teknik ekip tarafından tekrar incelenmekte, itiraz edilmeyen ya da itiraz edildiği halde hasar durumu değişmeyen binalar hemen yıkılmaktadır.

  9) Bir bina Acil Yıktırılacak Bina olarak tespit edilirse devlet tarafından ne gibi yardımlar yapılmaktadır?

  Acil yıktırılacak bina olarak tespit edilen bina/konut sahipleri için hak sahipliği koşullarını sağlaması kaydıyla 7269 Sayılı Afet Kanunu kapsamında uygun kredilendirme koşulları ile yeni konut yapılmaktadır. Ayrıca, nakdi yardım yapılabilmekte ve geçici barınma imkânı sunulabilmektedir.

  10) Ağır hasarlı bina ne demektir, nasıl tespit edilmektedir?

  Afet nedeniyle onarımı mümkün olmayacak derecede hasar gören ve tekrar kullanımı mümkün olmayan binalar ağır hasarlı olarak sınıflandırılmaktadır.

  11) Bir bina Ağır Hasarlı olarak tespit edilirse ne olmaktadır?

  Ağır hasarlı tespit edilen binalar can ve mal güvenliği açısından hemen boşaltılmaktadır. Ancak bu tür binaların yıkımı için itiraz hasar tespit sürecinin sonlanması beklenmektedir.

  12) Bir bina Ağır Hasarlı olarak tespit edilirse devlet tarafından ne gibi yardımlar yapılmaktadır?

  Binası Ağır Hasarlı ya da Yıkık olarak tespit edilen konut/işyeri/ahır sahipleri için hak sahipliği koşullarını sağlaması kaydıyla 7269 Sayılı Afet Kanunu kapsamında uygun kredilendirme koşulları ile AFAD tarafından yeni konut/ahır/işyeri yapılmaktadır. Ayrıca, AFAD tarafından nakdi yardım yapılabilmekte ve geçici barınma imkânı sunulabilmektedir.

  13) Orta hasarlı bina ne demektir, nasıl tespit edilmektedir?

  Afet nedeniyle gördüğü hasar bakımından güçlendirme gerektirecek derecede hasar gören binalar orta hasarlı olarak sınıflandırılmaktadır. Bu tür binaların güçlendirme yapılmadan kullanılmasına izin verilmez.

  14) Bir bina Orta hasarlı olarak tespit edilirse ne olmaktadır?

  Orta hasarlı tespit edilen binalar can ve mal güvenliği açısından hemen boşaltılmaktadır. Afetzedelerin binalarını 1 sene içerisinde güçlendirmeleri gerekmektedir. Bu tür binalar güçlendirilmeleri halinde kullanılabilmekte, ancak 1 sene içerisinde güçlendirme yapılmaması halinde ise ağır hasarlı kabul edilerek yıkılmaktadır.

  15) Bir bina Orta Hasarlı olarak tespit edilirse devlet tarafından ne gibi yardımlar yapmaktadır?

  Binası Orta Hasarlı olarak tespit edilen konut/işyeri/ahır sahiplerine hak sahipliği koşullarını sağlaması kaydıyla Afet Kanunu kapsamında AFAD tarafından uygun geri ödeme koşullarında güçlendirme kredisi verilmektedir. Ayrıca yine aranan hukuki koşulları taşımak kaydıyla AFAD tarafından nakdi yardım yapılabilmekte ve geçici barınma imkânı
  sunulabilmektedir.

  16) Hasarsız ve Az Hasarlı bina ne demektir, nasıl tespit edilmektedir?

  - Afet nedeniyle hiç hasar görmemiş binalar hasarsız,
  - Taşıyıcı sistemi kılcal çatlaklar seviyesinde hasar görmüş ancak taşıyıcı olmayan, duvarlarında meydana gelen çatlaklar, sıva çatlakları, boya/kaplama dökülmeleri gibi hasarlar gözlemlenen binalar ise az hasarlı, olarak sınıflandırılmaktadır.

  17) Bir bina Hasarsız ya da Az Hasarlı olarak tespit edilirse ne olmaktadır?

  Hasarsız ya da Az Hasarlı bina sahipleri için Afet Kanunu kapsamında yeni ev yapılması mümkün olmamaktadır.

  18) Hasar tespit sonuçları afetzedelere elden teslim edilmekte midir?

  Hasar tespit sonuçları afetzedelere elden teslim edilmemektedir. Çalışmaların tamamlanmasına müteakip, sonuçlar hasartespit.csb.gov.tr, valilik, e-devlet, il AFAD Müdürlüğü internet adreslerinde yayınlanmak ve mahalle muhtarlıklarında askıya çıkarılmak suretiyle ilan edilmektedir.

  19) Binasının hasar durumunun hatalı olduğunu düşünen ya da binasının hasar tespiti hiç yapılmamış afetzedelerin itiraz hakkı var mıdır?

  Kesin hasar tespit (İlk tespitler) çalışmaları tamamlandıktan sonra; binalarının hasar tespiti hiç yapılmayan, binasının hasar durumunun hatalı olduğunu düşünen afetzedeler için İtiraz Hasar Tespiti adı altında ikinci bir hasar tespiti daha yapılmaktadır.

  20) Hasar tespit sonuçlarına itirazlar nasıl yapılmaktadır?

  İlk hasar tespitlerine (Kesin Hasar Tespit) itirazlar e-devlet üzerinden yapılabilmektedir.

  21) İtiraz hasar tespitleri (ikinci hasar tespitler) ne zaman yapılmaktadır?

  Kesin Hasar Tespitler (İlk tespitler) bittikten ve ilan edildikten sonra 30 günlük itiraz kabul süreci başlamaktadır. Binasının hasar tespiti hiç yapılmayan, binasının hasar durumunun hatalı olduğunu düşünen ya da başka sebeplerle hasar tespitlerine itiraz eden vatandaşlarımızın 30 günlük süre içerisinde itiraz talepleri alınmaktadır. Bu süre sona erdikten sonra itiraz hasar tespitleri başlamaktadır.

  22) İtiraz hasar tespitlerinden sonra başka bir tespit daha yapılmakta mıdır?

  İtiraz hasar tespitleri nihai tespitlerdir, başka tespit yapılması kanunen mümkün değildir. Bu yüzden, İtiraz hasar tespitlerinde binaların incelenmesi isteniyorsa 30 günlük itiraz süresi içerisinde mutlaka itiraz talebinde bulunulması gerekmektedir.

  23) Kesin ve İtiraz hasar tespit çalışmaları tamamlandıktan sonra, afetzedelerin binalarının hasar durumunu uygun görmemeleri halinde başvurabilecekleri başka bir mercii bulunmakta mıdır?

  Kesin ve İtiraz hasar tespitleri tamamlandıktan sonra vatandaşlarımız hasar tespit raporlarına Mahkeme yoluyla itiraz edebilmektedirler.

  24) 7269 Sayılı Afet Kanunu kapsamında konut sahibi olmak istemeyen ya da olamayan ağır hasarlı bina sahiplerinin durumu ne olmaktadır?

  Binası ağır hasarlı olduğu halde kanun gereğince hak sahibi olamayan ya da olmayı talep etmeyen afetzedeler için Afet Kanunu kapsamında ev yapılmamaktadır. Ancak her durumda ağır hasarlı binalar kanun gereği yıkılmaktadır.

  1) Hak Sahipliği ve Borçlandırma çalışmaları niçin yapılmaktadır?

  Hasar Tespit çalışmaları neticelerine göre binaları hasar gören vatandaşlarımızdan, kimlere 7269 sayılı Afet Kanunu kapsamında konut, işyeri, ahır, yapılacağını belirlemek için Hak Sahipliği ve Borçlandırma çalışmaları yapılmaktadır.

  2) Hak Sahipliği ve Borçlandırma çalışmaları nasıl yapılmaktadır?

  Kurulan hak sahipliği merkezlerinde afetzedelerden; konut, işyeri ya da ahırdan hak sahibi olmak istediklerine dair talep-taahhütname evrakı vermeleri, devletin sunduğu şartlarda borçlanacaklarına dair borçlandırma senedi doldurmaları ve imzalamaları istenmektedir.

  3) Hak Sahipliği ve Borçlandırma çalışmaları ne zaman yapılmaktadır? Ne zaman başvuru yapmak gerekir?

  Hak Sahipliği ve Borçlandırma çalışmaları hasar tespit çalışmalarının sona ermesinin ardından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerince belirlenen 2 aylık kanuni süre içerisinde yapılmakta olup, başvuru tarihleri Valilik, Kaymakamlıklar ve İl AFAD tarafından afetzedelere çeşitli vesilelerle duyurulmaktadır.

  4) Hak Sahipliği ve Borçlandırma çalışmalarına dair başvurular nerede yapılmaktadır?

  Hak sahipliği başvuruları İl AFAD ve Kaymakamlıklarca ilan edilen başvuru noktalarından ya da e-devlet üzerinden yapılabilmektedir.

  5) İkamet edilen yerden farklı bir yerde hak sahipliği başvurusu yapılabilmekte midir?

  E-devlet üzerinden Türkiye’nin her yerinden başvuru yapılabilmektedir.

  6) Hak sahipliği ve Borçlandırma çalışmalarının sonuçları nereden, nasıl öğrenilebilmektedir?

  Hak Sahipliği çalışmalarının tamamlanmasına müteakip, sonuçlar en kısa sürede mahallinde askıya çıkarılmak, valilik ve il AFAD web sitelerinde yayımlanmak suretiyle duyurulmaktadır.

  7) Hak sahipliği çalışmalarına itiraz edilebilmekte midir?

  60 günlük süre içinde talep-taahhütname vererek başvuruda bulunmak kaydıyla, herhangi bir kanuni sebeple hak sahibi kabul edilmeyenler için 15 günlük bir itiraz hakkı tanınmaktadır. Hiç başvuru yapmayanların itiraz hakkı
  bulunmamaktadır.

  8) Hak sahipliği ve borçlandırma çalışmaları ile ilgili itiraz süreci ne zaman başlamaktadır?

  Hak sahipliği kararlarının ilan edilmesinden sonra İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerince belirlenen zamanda itiraz süreci başlatılmaktadır.

  9) Hak sahipliği talebi reddedilenler sonuçları nasıl öğrenmektedirler?

  Talep-Taahhütname vererek hak sahibi olmak istediklerini beyan edenlerden, kanuni koşulları sağlamadığından bu talebi reddedilenlerin durumu Valilik, İl AFAD web sitelerinde ve mahallinde ilan edilmekte, ayrıca afetzedelerin adreslerine resmi tebligat yapılmaktadır.

  10) 60 günlük Hak Sahipliği ve Borçlandırma çalışmaları sırasında herhangi bir başvuruda bulunmayanlar, itiraz sürecinde başvuru yapabilmekte midir?

  Hak sahipliği sonuçlarına itiraz edilebilmesi için Hak Sahipliği ve Borçlandırma çalışmalarının yapıldığı 60 günlük süre içinde başvuru yapılmış olması gerekmektedir. Aksi halde afetzedenin hakkından vazgeçtiği sayılır.

  11) 60 günlük Hak Sahipliği ve Borçlandırma çalışmaları sırasında geçerli bir mazeretinden (mücbir sebep) dolayı başvuru yapamayanların durumu ne olmaktadır?

  60 günlük sürenin tamamında; hastanede yatmış olan, askerde olan, hükümlü olan, yurtdışında olan afetzede vatandaşlarımız, resmi belgelerini ibraz etmek kaydıyla 60 günlük süre dışında mücbir sebebin ortadan kalkmasının hemen ardından hak sahipliği başvurusunda bulunabilmektedir.

  12) Hem konutu hem işyeri ağır hasar gören afetzedelerin her ikisi içinde Hak Sahipliği başvurusu yapması gerekmekte midir?

  Ağır hasarlı olan hem konut, hem işyeri hem de varsa ahır için ayrı ayrı taleptaahhütname evrakı verilerek borçlandırma senedinin imzalanması gerekmektedir.

  13) DASK’ı olan bir afetzedenin konutu ÇŞİDB tarafından ağır hasarlı olarak tespit edilmiş ise AFAD tarafından afet konutu yapılmakta mıdır?

  DASK’ı olan bir afetzede; hem DASK’tan para alabilmekte, hem de hak sahipliği koşullarını taşıması kaydıyla AFAD tarafından kendisine konut yapılabilmektedir.

  14) Büyükşehir olan bir ilde, aynı ilçede 2 konutu olan bir afetzedenin, bir konutu ağır hasarlı diğeri hasarsız olarak tespit edilmiş ise hak sahibi olunabilmekte midir?

  Büyükşehir olan bir ilde, aynı ilçe sınırları içerisinde hasarsız ikinci bir konutu olan afetzede, o ilçedeki diğer evi ağır hasarlı olsa bile AFAD tarafından sağlanan konut yardımından faydalanamamaktadır.

  15) Büyükşehir olan bir ilin bir ilçesindeki evi ağır hasarlı, diğer bir ilçesindeki evi hasarsız olan bir afetzede hak sahibi olabilmekte midir?

  Büyükşehir olan bir ilde; afetzedenin bir ilçesindeki konutu ağır hasarlı ise, başka bir ilçesindeki konutu hasarsız olsa dahi afetzede hak sahibi olabilmektedir.

  16) Konutu ağır hasarlı olarak tespit edilen bir afetzedenin eşinin üzerine olan ve hasarsız olarak tespit edilen başka bir konut daha varsa hak sahibi olunabilmekte midir?

  Eşinin üzerine olan hasarsız konut ile afetzedenin üzerinize olan konut aynı ilçede değil ise hak sahibi olunabilmektedir. Ancak, Eşinin üzerine olan hasarsız konut ile afetzedenin üzerinize olan ağır hasarlı konut aynı ilçede bulunuyor ise hak sahibi olunamamaktadır.

  17) Aynı ilçede bulunan 2 konutuna da ağır hasarlı raporu verilen bir afetzede 2 konuttan da hak sahibi olabilmekte midir?

  Afetzedenin kaç tane ağır hasarlı konutu olursa olsun AFAD tarafından hak sahibi olmak kaydıyla kendisine bir tane konut yapılmaktadır.

  18) Aynı ilde, farklı ilçelerde bulunan 2 konutuna da ağır hasarlı raporu verilen bir afetzede 2 konuttan da hak sahibi olabilmekte midir?

  Farklı ilçelerde dahi olsa, afetzedenin kaç tane ağır hasarlı konutu olursa olsun AFAD tarafından hak sahibi olmak kaydıyla bir tane konut yapılmaktadır.

  19) Afetin meydana geldiği ilden başka bir ilde kendisine ait bir konutu daha olan afetzede hak sahibi olabilmekte midir?

  Afetzedeler, herhangi başka bir ilde hasarsız konutu olsa dahi afetin meydana geldiği yerdeki ağır hasar gören konutundan dolayı hak sahibi olabilmektedir.

  20) İkamet ettikleri konut ağır hasar gören kiracılar hak sahibi olabilmekte midir?

  Kiracılara afet konutu yapılmamaktadır. Hak sahibi olunması kaydıyla ev tapuda kimin üzerine ise AFAD onun adına afet konutu yapmaktadır.

  21) Ağır hasarlı olarak tespit edilmiş bir konutta birlikte ikamet eden hem evli çocuk hem de ebeveyni hak sahibi olabilmekte midir?

  Böyle bir durumda, sadece hak sahipliği koşullarını taşıyan ebeveynlerden mülk sahibi olan adına ev yapılmaktadır.

  22) Ağır hasarlı olarak tespit edilen ve ebeveynine ait başka bir konutta ikamet eden evli afetzede hak sahibi olabilmekte midir?

  İkamet ettiği konutu babası ya da annesinin üzerine kayıtlı olan, ebeveynlerinden ayrı bir konutta resmi ikametgahlı olarak oturan evli afetzede, ebeveynlerine ait hasarsız başka bir konut dahi olsa AFAD’dan hak sahibi olabilmektedir.

  23) Konutu ağır hasarlı olan fakat evli çocuğunun oturduğu hasarsız başka bir konutu olan afetzedeler hak sahibi olabilmekte midir?

  İkamet ettiği konut ağır hasarlı dahi olsa, evli çocuğunun oturduğu kendisine ait hasarsız başka bir konutu olan afetzedeler hak sahibi olamamaktadır.

  24) Ağır hasarlı konut kendi üzerine olan afetzede, yapılacak olan yeni afet konutunu çocuğunun üzerine yaptırabilmekte midir?

  Afet meydana geldiği tarihte, konut afetzedenin üzerine kayıtlı ise çocuğu adına hak sahipliği devri yapılması mümkün değildir.

  25) 2 konutundan biri ağır hasarlı diğeri orta hasarlı olan afetzedeler 2 konuttan da ayrı ayrı hak sahibi olabilmekte midir?

  Sadece birinden hak sahibi olunabilmektedir. O ilçede hasarsız başka bir konutu olmaması kaydıyla, afetzedenin talebine göre ağır hasardan dolayı yeni afet konutu yapılması ya da orta hasardan güçlendirme kredisi verilmesi söz konusu olmaktadır.

  26) Şehir merkezlerinde evler nasıl yapılmaktadır?

  Şehir merkezinde afet konutları AFAD adına Çevre ve Şehircilik BakanlığıTOKİ tarafından yapılmaktadır.

  27) İşyeri ve ahırları hasar görenler için de AFAD tarafından yeni işyeri ve ahır yapılmakta mıdır?

  Afetzedelerin talep etmeleri halinde, AFAD ağır hasarlı işyerleri ve ahırlar için de, hak sahibi olunması koşuluyla yeni işyerleri ve kırsalda ahırlar yapmaktadır.

  28) AFAD afet konutlarını karşılıksız mı yapmaktadır?

  Hak sahipliği şartlarını taşımak kaydıyla, afetzedelerin ağır hasarlı konutları için maliyeti üzerinden borçlandırma yapılarak yeni afet konutu yapılmakta, orta hasarlı konutları için ise yine borçlandırmak suretiyle güçlendirme kredisi verilmektedir.

  29) Afetzedeler yeni afet konutu için ne kadar borçlandırılmaktadır?

  Konut yapımına göre bir maliyet çıkarılmakta, çıkan maliyet bedeli üzerinden afetzede vatandaşlarımız borçlandırılmaktadır. Bu borçlandırmaya alt yapı bedeli eklenmemektedir.

  30) Afet konutlarının maliyeti hangi şartlarda ödenmektedir?

  Konutlar teslim edildikten sonra; afetzede vatandaşlarımız 2 yıl herhangi bir ödeme yapmamakta, sonraki 18 yılda ister aylık ister yıllık eşit taksitlerle, faizsiz bir şekilde borçlarını ödemektedirler.

  31) İşyerleri için geri ödeme şartları nelerdir?

  İşyeri yapımına göre bir maliyet bedeli çıkmaktadır. Çıkan maliyet bedelini vatandaşımız; işyeri tesliminden sonra, ilk 2 yılı ödemesiz olmak üzere, sonraki 8 yılda, yıllık % 4 faizle, ister aylık ister yıllık eşit taksitlerle geri ödemektedir.

  32) Ahır için geri ödeme şartları nelerdir?

  Ahır yapımına göre bir maliyet çıkmaktadır. Çıkan rakamı vatandaşımız; ahır tesliminden sonra, ilk 2 yılı ödemesiz olmak üzere, sonraki 18 yılda faizsiz olarak, ister aylık ister yıllık eşit taksitlerle geri ödemektedir.

  33) Afet konutları kaç katlı, kaç metrekare, kaç odalı yapılmaktadır.?

  Afet konutlarının, kat sayısı, metrekare, oda sayısı gibi detaylar TOKİ tarafından evlerin projelendirme aşamasında netleştirilmektedir.

  34) Orta hasarlı konutlar ve ahırlar için AFAD tarafından yapılan yardım ne kadardır?

  AFAD orta hasarlı olarak tespit edilmiş binadaki her bir konut için kredi vermektedir. Bu kredi ile binanın güçlendirmesi yaptırılmaktadır. Kredi rakamları her yıl yeniden belirlenmektedir.

  35) Orta hasarlı konutlar ve ahırlar için verilen kredinin geri ödeme şartları nelerdir?

  Orta hasarlı konut ve ahır için verilen güçlendirme kredisi, son kredi diliminin hak sahibine ödendiği tarihten itibaren, ilk 2 yılı geri ödemesiz olmak üzere, sonraki 8 yılda yıllık eşit taksitlerle, faizsiz geri ödenmektedir.

  36) AFAD orta hasarlı işyeri için de kredi vermekte midir?

  AFAD orta hasarlı işyerlerinin güçlendirilebilmesi için de kredi vermektedir. Bu kredi, son kredi diliminin hak sahibine ödendiği tarihten itibaren, ilk 2 yılı  ödemesiz, sonraki 3 yılda, % 4 faizle yıllık eşit taksitlerle geri ödenmektedir. Kredi miktarı her yıl AFAD tarafından yeniden güncellenmektedir.

  37) İki kardeşin hisseli olarak sahip olduğu bir konut ağır hasarlı tespit edilmiş ise her ikisi içinde AFAD tarafından ayrı ayrı konut yapılmakta mıdır?

  Bu durumda iki kardeşe, talep ve taahhütname vererek müşterek hak sahibi olmak kaydıyla hisseli bir konut yapılabilmektedir. Sadece bir kardeşin müracaat ederek hak sahibi olması durumunda ise yine bir konut yapılmaktadır.

  38) Mülkiyeti tüzel kişilere (şirket, vakıf vb.) ait olan varlıklar için afet konutu ya da işyeri yapılmakta mıdır?

  Yıkık olduğu veya ağır, orta ve az derecede hasar gördüğü belirlenen binalardan mülkiyeti tüzel kişilere ait olanlara AFAD tarafından konut yapılmamaktadır.


  39) Konutu ağır hasarlı olarak tespit edilen bir afetzedenin, eşinin üzerine de %50 hisseli başka bir hasarsız konutu olması halinde, hak sahibi olunabilmekte midir?

  Eşinin üzerine olan konut hisseli olduğundan, bu durumda afetzedenin ağır hasarlı konutundan hak sahibi olmasının önünde bir engel bulunmamaktadır.

  40) Afet nedeniyle ağır hasarlı olarak tespit edilmiş bir binaya kentsel dönüşüm uygulanıp uygulanmayacağına nasıl karar verilmektedir?

  Hangi binaların kentsel dönüşüm kapsamına alınacağı Kentsel Dönüşüm Kanunu 6/A maddesine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından resen belirlenmektedir.

  41) Deprem nedeniyle ağır hasarlı olarak tespit edilen aynı zamanda kentsel dönüşüme giren bir konuttan dolayı hem Afet Kanun’undan hem de Kentsel Dönüşüm Kanun’undan dolayı hak sahibi olunabilmekte midir?

  Her ikisinden de hak sahibi olunamamaktadır. Bina kentsel dönüşüm alanı içinde kalsa dahi ağır hasarlı olarak tespit edildiği için kanuni koşullarını taşımak kaydıyla Afet Kanunu çerçevesinde hak sahibi olunabilmektedir. Ancak, konutu kentsel dönüşüm alanı içerisinde yapılacağından Afet Kanunu kapsamından borçlandırılmakta olup, başka alanda konut
  verilmemektedir.

  42) Deprem nedeniyle hasarsız olarak tespit edilen bir bina kentsel dönüşüm alanı içerisinde kalması halinde yine de Afet Kanunu koşullarında hak sahibi olunabilmekte midir?

  Hasarsız yada az hasarlı olarak tespit edilmiş bir bina Kentsel Dönüşüm alanı içerisinde kalmış ise Afet Kanunu kapsamında değil, Kentsel Dönüşüm Kanunu kapsamında hak sahibi olunabilmektedir.

  43) Kentsel dönüşüm proje alanı içinde kalmayan ve deprem nedeniyle ağır hasarlı olarak tespit edilen bina sahipleri, bunun dışında kentsel dönüşüm kredisi kullanıp konutlarını kendileri yaptırmaları halinde yine de Afet Kanunundan hak sahibi olabilmekte midirler?

  Bu durumda, yeni inşaa edilen konut talep ve taahhütname inceleme tarihinde tapuda kayıtlı hasarsız bir konut olarak görüneceğinden, Afet Kanunu kapsamında hak sahibi olunamamaktadır.

  44) Deprem nedeniyle orta hasarlı olarak tespit edilen ve kentsel dönüşüm alanı içerisinde kalan bir binaya kentsel dönüşüm uygulanması halinde, Afet Kanunu kapsamında hak sahibi olunabilmekte midir?

  Binaları kentsel dönüşüm alanı içinde kalıp orta hasarlı, az hasarlı ve hasarsız tespit edilen bina/konut sahipleri Kentsel Dönüşüm Kanun’undan yararlanabilmektedirler."

  Urfa Pusula 

  Yazı kaynağı : www.urfapusula.com

  Depremde evi yıkılan, hasar alanlar dikkat! Bu koşullar ile kredi desteği alabilirsiniz

  Depremde evi yıkılan, hasar alanlar dikkat! Bu koşullar ile kredi desteği alabilirsiniz

  Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremler, 13.5 milyon insanın yaşadığı 11 kentte on binlerce insanın ölümüne, yüz binlerce binanın yıkılmasın neden oldu. Deprem bölgesinde evleri yıkılan konut sahiplerine uygun kredilendirme koşullarıyla yeni konut yapılacak.

  DEPREM KONUTLARININ GERİ ÖDEMESİ NE ZAMAN OLACAK?

  Ağır hasarlı konutlar için maliyet üzerinden borçlandırma yapılacak.

  Konutlar teslim edildikten sonra 2 yıl herhangi bir ödeme yapılmayacak, sonraki 18 yılda ister aylık ister yıllık eşit taksitlerle, faizsiz bir şekilde ödenecek.

  Nakdi yardımın yanı sıra geçici barınma imkanı sunulurken, orta hasarlı binada güçlendirme yapılmazsa oturulmasına izin verilmeyecek.

  Hasar tespit çalışmalarının sonucuna göre binaları hasar gören vatandaşlardan kimlere konut, işyeri, ahır yapılacağı belirlenecek.

  DEPREM KONUTLARI İLE İLGİLİ MERAK EDİLEN SORULAR VE YANITLARI

  * İki kardeşin hisseli olarak sahip olduğu bir konut ağır hasarlı ise her ikisi de konut alabilir mi?

  İki kardeşe, talep ve taahhütname vererek müşterek hak sahibi olmak kaydıyla hisseli bir konut yapılabilir.

  Sadece bir kardeşin müracaat ederek hak sahibi olması durumunda ise yine bir konut yapılıyor.

  * Orta hasarlı bir binanın da boşaltılması gerekiyor mu?

  Orta hasarlı tespit edilen binalar can ve mal güvenliği açısından hemen boşaltılıyor.

  Afetzedelerin binalarını 1 sene içerisinde güçlendirmeleri gerekiyor. Bir yıl içinde güçlendirme yapılmazsa ağır hasarlı kabul edilerek yıkılıyor. AFAD tarafından uygun geri ödeme koşullarında güçlendirme kredisi imkanı sunuluyor.

  * Bina hasar durumunun hatalı olduğunu düşünenin itiraz hakkı var mı?

  İlk hasar tespitine itirazlar e-Devlet'ten yapılabilir.

  Hasar tespiti hiç yapılmayan, binasının hasar durumunun hatalı olduğunu düşünen ya da başka sebeplerle hasar tespitlerine itiraz eden vatandaşların 30 günlük süre içerisinde itiraz talepleri alınıyor.

  * Konteyner yardımını kimler alabilir, bir aileye birden fazla tahsis olur mu?

  Konutları yıkık, acil yıktırılacak, ağır hasarlı ve orta hasarlı olanlara konteyner kentlerde barınma imkanı sağlanıyor.

  Konteyner alanlar kira yardımından faydalanamıyor. Hane başına yalnızca bir 1 konteyner tahsis ediliyor. Konteyner alan ailelere de 15 bin TL taşınma yardımı yapılıyor.

  * Hak sahipliği ve borçlandırma çalışmaları neden yapılıyor?

  Hasar tespitlerinin ardından Afet Kanunu kapsamında konut, işyeri, ahır yapılacağını belirlemek için hak sahipliği ve borçlanma yapılıyor.

  Hak sahipliği merkezlerinde konut, işyeri ya da ahırdan hak sahibi olmak istediklerine dair talep, taahhütname evrakı vermeleri, devletin sunduğu şartlarda borçlanacaklarına dair borçlandırma senedi doldurmaları gerekiyor.

  * Afet konutlarının maliyeti hangi şartlarda ödeniyor?

  Konutlar teslim edildikten sonra; afetzedeler 2 yıl herhangi bir ödeme yapmayacak, sonraki 18 yılda ister aylık ister yıllık taksitlerle, faizsiz bir şekilde borçlarını ödeyebilecek.

  * Afet bölgesi kararının ardından hasar tespiti kaç aşamada yapılıyor, kimler konut alabiliyor?

  Afet etkisi belirleme, kesin hasar tespit ve itiraz hasar tespit olmak üzere üç aşamada gerçekleştiriliyor. Binalar hasar boyutuna göre yıkık, acil yıkılacak bina, ağır hasarlı, orta, az hasarlı ve hasarsız olmak üzere 6 farklı derecede sınıflandırılıyor.

  Afetzede vatandaşlara devlet tarafından hak sahipliği koşullarını taşımak şartıyla uygun imkanlarla yeni afet konutu yapılması sağlanıyor. Acil yıktırılacak bina tespitinde afet konutu kapsamında uygun kredilendirme koşullarıyla yeni konut, nakdi yardım ve geçici barınma imkanı sunuluyor.

  * Kimler afet konutu almaya hak kazanıyor?

  Hak sahibi olunması kaydıyla ev tapuda kimin üzerineyse AFAD onun adına afet konutu yapıyor. 60 günlük süre içinde talep-taahhütname vererek başvuruda bulunmak gerekiyor. Başvuruda bulunmayanların itiraz hakkı bulunmuyor. Afetzedenin kaç tane ağır hasarlı konutu olursa olsun AFAD tarafından hak sahibi olmak kaydıyla kendisine bir tane konut yapılacak. Kiracılara afet konutu yapılmıyor.

  ANLIK VE SON DEPREMLER HARİTASI

  Yazı kaynağı : www.karar.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap