Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  eskişehir su zammı geri alındı

  1 ziyaretçi

  eskişehir su zammı geri alındı bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Suya y�zde 70 zam yap�laca�� iddia edildi... Eski�ehir'de halk su otomatlar�nda kuyruk olu�turdu

  Suya y�zde 70 zam yap�laca�� iddia edildi... Eski�ehir'de halk su otomatlar�nda kuyruk olu�turdu

  Eski�ehir'de �ebeke suyuna y�zde 70 zam yap�laca�� iddias�n� duyan y�zlerce ki�i ucuz su almak i�in otomatlar �n�nde uzun kuyruklar olu�turdu.

  Eski�ehir B�y�k�ehir Belediyesine ba�l� Eski�ehir Su ve Kanalizasyon �daresi Ba�kanl���n�n bug�n yap�lacak genel kurul toplant�s�nda �ebeke suyuna y�zde 70 oran�nda zam yap�laca�� iddia edildi. Bunu duyan y�zlerce ki�i, su kartlar�na bakiye y�klemek i�in otomatlara ak�n etti. Zam iddias�n�n yay�lmas�n�n ard�ndan kentin �e�itli yerlerinde bulunan otomatlar�n �n�nde olu�an uzun kuyruklar, gece saatlerine kadar devam etti. Bug�n de ya�murlu havaya ald�r�� etmeyen vatanda�lar kuyrukta bekleyerek ucuz su almak isterken, bir yandan da yap�lacak olan y�zde 70'lik zamma isyan etti.

  "SUYA DA BU KADAR ZAM YAPILMAZ"

  Ge�ti�imiz aylarda �ebeke suyuna yap�lan y�zde 40'l�k zamm�n ard�ndan bug�nlerde de y�zde 70 gibi bir zamm�n vatanda�� zor durumda b�rakaca��n� belirten Kas�m Karaka�, Eski�ehir B�y�k�ehir Belediyesi ve Y�lmaz B�y�ker�en hakk�nda serzeni�te bulundu. Zam fikrinden cay�lmas� gerekti�ini belirten Karaka�, "Arkada�lar�m�zla birlikte takip ediyoruz. Hemen hemen her mahalleye gittik. Ge� saatlere kadar bekleyen kuyruklar g�rd�k. Y�zlerce ki�i kuyrukta bekliyor. Yanl�� hat�rlam�yorsam ge�ti�imiz Temmuz ay�nda zaten y�zde 40 gibi bir zam yap�ld�. Eski�ehir B�y�k�ehir Belediyesi ve Y�lmaz B�y�ker�en ger�ekten kantar�n topuzunu ka��rm��t�r. Suya da bu kadar zam yap�lmaz. Y�zde 70 gibi kararla�t�r�lan bu yanl��tan in�allah geri d�n�l�r diye umut ediyoruz. �nsanlar�n zaten maddi g��leri zay�f. Bu k�� g�n�nde zamdan geri d�n�lmesi gerekiyor" dedi.

  "�U YA�MURUN ALTINDA VATANDA� SIRA BEKL�YOR"

  Yap�lmas� planlanan zamm�n vatanda�� ma�dur etti�ini ve bunca ki�inin ya�mur alt�nda s�rada bekledi�ini s�yleyen Abdulkadir Kocakaya ise "Ben Emek Mahallesi'nden geliyorum. Orada 2 bin ki�i var. 80 bin ki�ilik mahallede 2 bin ki�i s�ra bekliyor. Hatta makine ar�za yapt�. �u ya�murun alt�nda vatanda� s�ra bekliyor. Benim i�in zam �nemli de�il. �stedi�i kadar y�zde 70 olsun. Yaln�z insanlar� ma�dur etmemek gerekiyor" ifadelerini kulland�.

  B�y�k�ehir Belediyesi sosyal medya hesab�ndan a��klama yapt�

  Zam konusuna ili�kin kamuoyunu bilgilendirme maksad�yla sosyal medya hesab�ndan a��klama yapan Eski�ehir B�y�k�ehir Belediyesi ise �u ifadelere yer verdi:

  "K�ymetli hem�ehrilerimiz, ESK� Genel Kurulu'nda g�ndeme gelen �ebeke suyundaki tarife de�i�ikli�i bug�n ger�ekle�tirilecek toplant�da belli olacak ve olas� de�i�iklik ileri tarihli olacak �ekilde kamuoyuna duyurulacakt�r."

  Yazı kaynağı : www.aksam.com.tr

  Eskişehir'de su zammı öncesi, yükleme noktalarında uzun kuyruk

  Eskişehir'de su zammı öncesi, yükleme noktalarında uzun kuyruk

  Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü Genel Kurulunda, zam içeren şebeke suyu tarife değişikliği görüşülecek. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılacak genel kurul öncesi, şebeke suyuna zam yapılacağı söylentileri kısa sürede tüm kente yayılırken, mevcut tarifeden su satın almak isteyenler kartlı yükleme makinelerinde yoğunluğa neden oldu. Bu sabah su satın almak isteyenler, kentin farklı noktalarındaki su yükleme makineleri önünde dün geceden itibaren sıraya geçerek uzun kuyruklar oluşturdu. Kartına su yüklemek için sırada bekleyen Bekir Adalıoğlu, "Ben bunu makul karşılamıyorum. Bu zammı indirmelerini istiyorum. Zam gelmeden kuyruğa giriyoruz. Mecbur giriyoruz. Fakir ne yapsın?" dedi.


  Kuyrukta bekleyenlerden Hasan Yılmaz ise "Alıştık. Bu sene ikinci zam galiba. Yüzde 10-20'de değil, yüzde 70'ten bahsediliyor. Emeklinin yapacağı nedir? Önlem almak" diye konuştu. 

  BÜYÜKŞEHİRDEN AÇIKLAMA

  Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, zam taleplerinin bugünkü genel kurulda görüşeceğini ve zam kararı çıkması halinde bile ileri bir tarihten itibaren geçerliliği olacağını açıkladı. Belediyeden yapılan açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerimiz, ESKİ Genel Kurulu’nda gündeme gelen şebeke suyundaki tarife değişikliği 24 Kasım 2022 Perşembe günü gerçekleştirilecek toplantıda belli olacak ve olası değişiklik ileri tarihli olacak şekilde kamuoyuna duyurulacaktır" denildi.

  TOPLANTI YARINA ERTELENDİ

  Eskişehir’de zam içeren şebeke suyu tarife değişikliğinin görüşüleceği Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü genel kurulu, AK Parti'li üyelerin katılmaması ve yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle yarına ertelendi.

  Yazı kaynağı : www.dha.com.tr

  Eskişehir'de su zammı bugün belli olacak! Kuyruklar sürüyor

  Eskişehir'de su zammı bugün belli olacak! Kuyruklar sürüyor

  Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde şebeke suyuna yüzde 70 zam oranında zam talebi gündeme gelmesiyle vatandaşlar dün sumatikler önünde yine uzun kuyruklar oluşturmuş, zam kararı alınmadan su kartlarını doldurtmak için sıraya girmişti.

  Kuyruklar bugün de yağmurlu havaya rağmen devam ederken, ilgili komisyondan geçtiği belirtilen zam talebi bugün saat 17.00'de gerçekleşecek ESKİ Genel Kurulu'nda görüşülecek. 

  Eskişehir Büyükşehir Belediyesine bağlı Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığının bugün yapılacak genel kurul toplantısında şebeke suyuna yüzde 70 oranında zam yapılması talebi görüşülecek. Bunu duyan binlerce Eskişehirli kişi, su kartlarına bakiye yüklemek için sumatiklere akın etti. Dün başlayan uzun kuyruklar, gece saatlerine kadar devam etti. Bugün de yağmurlu havaya aldırış etmeyen vatandaşlar kuyrukta bekleyerek zam yapılmadan kartlarına bakiye yüklemek için sıralara girerken zam talebine tepki gösteriyor. 

  “Suya da bu kadar zam yapılmaz”

  Geçtiğimiz aylarda şebeke suyuna yapılan yüzde 40’lık zammın ardından bugünlerde de yüzde 70 gibi bir zammın vatandaşı zor durumda bırakacağını belirten Kasım Karakaş serzenişte bulundu. Zam fikrinden cayılması gerektiğini savunan Karakaş, “Arkadaşlarımızla birlikte takip ediyoruz. Hemen hemen her mahalleye gittik. Geç saatlere kadar bekleyen kuyruklar gördük. Yüzlerce kişi kuyrukta bekliyor. Yanlış hatırlamıyorsam geçtiğimiz Temmuz ayında zaten yüzde 40 gibi bir zam yapıldı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Yılmaz Büyükerşen gerçekten kantarın topuzunu kaçırmıştır. Suya da bu kadar zam yapılmaz. Yüzde 70 gibi kararlaştırılan bu yanlıştan inşallah geri dönülür diye umut ediyoruz. İnsanların zaten maddi güçleri zayıf. Bu kış gününde zamdan geri dönülmesi gerekiyor” dedi.  “Şu yağmurun altında vatandaş sıra bekliyor”
  Yapılması planlanan zammın vatandaşı mağdur edeceğini ve bu kadar kişinin yağmur altında sırada beklediğini söyleyen Abdulkadir Kocakaya da“Ben Emek Mahallesi’nden geliyorum. Orada 2 bin kişi var. 80 bin kişilik mahallede 2 bin kişi sıra bekliyor. Hatta makine arıza yaptı. Şu yağmurun altında vatandaş sıra bekliyor. Benim için zam önemli değil. İstediği kadar yüzde 70 olsun. Yalnız insanları mağdur etmemek gerekiyor” ifadelerini kullandı.  Büyükşehir Belediyesi: Olası değişiklik ileri tarihli olacak şekilde duyurulacak 

  Zam konusuna ilişkin kamuoyunu bilgilendirme maksadıyla sosyal medya hesabından açıklama yapan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ise şu ifadelere yer verdi: “Kıymetli hemşehrilerimiz, ESKİ Genel Kurulu’nda gündeme gelen şebeke suyundaki tarife değişikliği bugün gerçekleştirilecek toplantıda belli olacak ve olası değişiklik ileri tarihli olacak şekilde kamuoyuna duyurulacaktır.”

  Yazı kaynağı : www.medyamidas.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap