Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  engelli çalıştırma zorunluluğu 2022

  1 ziyaretçi

  engelli çalıştırma zorunluluğu 2022 bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Engelli Personel Çalıştırmama Cezası

  Engelli Personel Çalıştırmama Cezası

  4857 sayılı İş Kanununun 30. maddesinde belirtildiği üzere kamu ya da özel sektör fark etmeksizin 50 ve üzeri personel istihdam eden her iş yerinin %3 oranında engelli personel çalıştırması zorunlu. İşverenin çalıştıracağı engelli işçi sayısı, aynı il sınırları içinde birden fazla iş yeri bulunması durumunda, iş yerlerinde bulunan toplam işçi sayısına göre hesaplanıyor.

  İşçi sayısının belirlenmesinde, belirli ya da belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan tüm işçiler dikkate alınıyor. İş yerinde kısmi süreli iş sözleşmesine göre çalışanlar mevcut ise işçi sayısının tespitinde bu personeller tam süreli olarak kabul ediliyor.

  Hesaplama sırasında küsuratın yarım veya daha fazla olması durumunda rakam tama iblağ edilir. Örnek vermek gerekirse çalışan sayısı 53 olan bir özel sektör firmasında engelli çalıştırma oranını belirlemek için öncelikle çalışan sayısının %3’ü alınıyor. Bu tutar 53x%3=1,59 hesabıyla en az 2 personel olması gerekiyor. Virgülden sonra

  yer alan küsuratlar yarıdan fazla bulunması durumunda yukarıya, yarıdan az bulunması durumunda ise aşağıya yuvarlanıyor.

  İŞKUR engelli işçi temininde engelli istihdamında yetkili ve sorumlu bir kuruluş. Firmalar istihdam etmek istedikleri engelli personelleri kendi imkanlarıyla bulabildikleri gibi İŞKUR aracılığıyla da temin edebiliyorlar. İşveren istihdam edeceği engelli personeli kendisi bulup işe başlatması durumunda işe başlayacak personeli 15 gün içerisinde İŞKUR’a bildirmesi gerekiyor. Bu bildirim yapılmadığı durumda engelli personel istihdam etme yükümlülüğü yerine getirilmemiş sayılıyor.

  Engelli personel çalıştırma yükümlülüğü bulunmasına rağmen bu yükümlülüğü yerine getirmeyen işverene 4857 sayılı İş kanununun 101. maddesi gereğince çalıştırmadığı her personel için ve her ay için 5.918 TL idari para cezası uygulanıyor.

  Yazı kaynağı : iskanunu.com

  Engelli_calistirma_10_soru

  Engelli İşçi Çalıştırma Yönetmeliği 2022

  Engelli Çalıştırma Zorunluluğu 2022

  2022 yılı engelli çalıştırmama cezası - Mustafa Baysal

  2022 yılı engelli çalıştırmama cezası - Mustafa Baysal

  Belirli şartları sağlayan işverenlerin işyerinde engelli işçi çalıştırması zorunludur. Yasal bir zorunluluk olan bu yükümlülüğe uymamanın karşılığında idari para cezası uygulanmaktadır. Peki 2022 itibariyle engelli çalıştırmama cezası ne kadar?

  Engelli işçi çalıştırma yükümlülüğü

  Bu konuyu daha önce ayrıntılı olarak yazmıştık: mustafabaysal.com/isyerinde-calistirilmasi-gereken-engelli-isci-sayisi-nasil-hesaplanir

  Kısaca tekrarlama gerekirse; İş Kanununun 30uncu maddesine göre AYNI İL sınırları içinde çalıştırdığı işçi sayısı 50 ve üstünde olan işçiler engelli işçi çalıştırmakla mükelleftir.

  Bu özel sektör işyerlerinde; çalışan sayısının en az %3’ü kadar engelli işçi istihdam edilmesi gerekir. Yüzde hesabı yapılırken çıkan sonuç küsuratlı olursa, yarım ve sonrası bir sonraki rakama tamamlanır. Örneğin çalışan sayısının %3’ü 4,56 çıkıyorsa bu işyerinin en az 5 engelli işçi çalıştırması gerekir.

  Engelli çalıştırmama cezasının yasal dayanağı

  4857 sayılı İş Kanununun 101inci maddesine göre, eksik çalıştırılan her engelli ve her ay için işyerine 1.700 TL idari para cezası uygulanır.

  Burada önemli bir ayrıntıyı vurgulamak istiyorum. Konu çok teknik olsa da, anlaşılabileceğini umuyorum.

  İnternette çeşitli kaynakları araştırdığınızda, engelli çalıştırmama yükümlülüğünün cezasının her sene güncellendiğini görürsünüz. Örneğin bu ceza için;

  Gibi rakamlara rastlarsınız. Aynı kaynaklarda 2022 için de 5.917,00 TL olduğu da yazılır.

  Engelli çalıştırmama cezası her yıl güncellenmez

  Yukarıdaki rakamların her yıl farklı yazılmasının nedeni, kanun metnindeki 1.700,00 TL’lik cezanın her yıl yeniden değerleme oranından güncellenmesidir.

  Halbuki bu tamamen yanlıştır. Teknik bir konu da olsa, 1.700,00 TL’nin neden güncellenmemesi gerektiğinin anlaşılması için aşağıya, bir bilirkişi raporundan ilgili bölümü bırakıyorum:

  “4857 sayılı İş Kanununun 101inci maddesinde “Bu Kanunun 30 uncu maddesindeki hükümlere aykırı olarak engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işveren veya işveren vekiline çalıştırmadığı her engelli ve eski hükümlü ve çalıştırmadığı her ay için binyediyüz Türk Lirası idari para cezası verilir. Kamu kuruluşları da bu para cezasından hiçbir şekilde muaf tutulamaz.” Hükmü yer almaktadır.

  5236 sayılı Kabahatler Kanununun 17nci maddesinde ise “İdari para cezası, maktu veya nispi olabilir… İdari para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 04/01/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idari para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki idari para cezaları açısından uygulanmaz…” Denilmektedir.

  Maktu para cezası kanunda sadece tek bir rakam olarak veya aşağı ve yukarı hadleri gösterilerek belirlenmiş para cezasıdır.

  Nispi para cezaları, failin sorumlu olacağı ceza miktarı önceden belli olmayıp, miktarı neden olunan zarara, ihlal süresine, kişi sayısına göre değişen para cezalarıdır. İş Kanununda yer alan idari para cezalarının bir bölümü işyerindeki her işçi için (İK 98/1, 100, 101, 103) veya her ay için (İK 98/2, 101, 105/1) uygulandığından nispi niteliktedir (SÜZEK Sarper, 2010:866).

  Davaya konu idari para cezasının da niteliği itibariyle -her işçi ve her ay için uygulandığından-  nispi nitelikte olduğu açık olduğundan, bu idari para cezası tutarının yeniden değerlemeye tabi tutulmaması gerektiği, kanun maddesinde yazılı miktar kadar idari para cezası uygulanması gerektiği görülmektedir.

  Bu bakımdan 4857 sayılı İş Kanunun 101inci maddesine göre uygulanacak idari para cezasının çalıştırılmayan her engelli işçi ve her ay için 1.700,00 TL olması gerekmektedir.”

  SONUÇ

  Engelli işçi çalıştırmama cezası konusunda internetteki kaynakların neredeyse tamamı 2022 yılı için aynı rakamı vermektedir: 5.917,00 TL.

  Ancak yukarıda açıkladığım üzere, kanun metnindeki asıl ceza miktarının yeniden değerleme oranıyla güncellenmesiyle oluşan bu rakam hatalıdır.

  Engelli işçi çalıştırmama cezası 2012 yılından bu yana 1.700,00 TL’dir ve kanunda özel bir değişiklik yapılmadıkça 2022 yılı için ve sonraki yıllar için de aynı şekilde 1.700,00 TL olarak kabul edilmelidir.

  Yine de bu durum, cezanın ağırlığını değiştirmez. Çünkü bu ceza HER işçi ve HER ay için uygulanmaktadır.

  Örneğin 5 engelli işçi çalıştırması gerekirken 3 tane çalıştıran ve 2 yıldır bu şekilde eksiği olan bir işverene; 2*24*1,700=81.600 TL idari para cezası uygulanacaktır.

  Ayrıca önemle hatırlatırım ki; İşkur dönem dönem sistem üzerinden işverenleri kontrol etmekte ve yaptığı tahkikatlar neticesinde “oturduğu yerden” bu idari para cezalarını uygulayabilmektedir. Bu nedenle, engelli işçi eksiği olan işverenlerin bir an önce İşkur’a başvurarak engelli çalışan talep etmesini şiddetle öneririm.

  NOT: İşkur bu cezayı güncelleyerek yani 2022 yılı için 5.917,00 TL olarak uygulamaktadır. Bu şekilde idari para cezasıyla karşılaşan işverenlerin, yukarıdaki hükümler doğrultusunda mutlaka dava açmasını tavsiye ederim. Yine de son olarak bir hususu hatırlatmak isterim ki; sulh ceza hakimliklerince incelenen itiraz davalarında, mahkemelerin bazen benim kanaatim doğrultusunda karar verdiklerini ve bazen ise İşkur gibi düşündüklerini görüyoruz.

  Bu nedenle, dava açacaksanız her türlü sonuca açık olmalısınız. Her şeye rağmen, açılacak bir caza iptali davasında yukarıda detaylıca belirttiğim nedenlere dayanarak cezanın iptali mümkün değilse düşürülmesini istemek mantıklı olacaktır.

  Yazı kaynağı : mustafabaysal.com

  ENGELLİ PERSONEL ÇALIŞTIRMAK ve DEVLET TEŞVİKLERİ

  ENGELLİ PERSONEL ÇALIŞTIRMAK ve DEVLET TEŞVİKLERİ

  Hayatımızı idame ettirdiğimiz her alanda, her platformda karşılaştığımız ve yaşamımızın ayrılmaz bir bütünü oluşturan “engelli veya özürlü” diye nitelendirdiğimiz vatandaşlarımızla her karşılaşmamızda onlara hüsn-ü zan besler, yardım etmeye çalışırız. Ancak çoğu zaman onların yaşamlarını sürdürebilmeleri için çalışmak zorunda oldukları hiç düşünmeyiz. Belki de hep devletin onlara baktığını, hizmet ettiğini, kolladığını, yardım ettiğini düşündüğümüzden onların da her özgür bir birey gibi kendi hayatlarını yardımsız yaşamak istemeleri göz önünde cereyan edemiyor.

  Herbir normal vatandaş gibi onlarda kimsenin yardımına muhtaç olmadan kendi bilek gücü, akıl yetisi, mesleki yeterlilikleriyle yaşam sürmeleri devletin çıkardığı kanun ve yönetmeliklerle koruma altına alınmıştır.

  Günümüzde engelli personel çalıştırmaya yanaşmayan şirketlere şu mesajı da vermemiz gerekli; devletimiz engelli işçi çalıştıran şirketlerimize gerekli olan tüm desteği veriyor. Ayrıca unutmayalım ki her bir birey, personel ve vatandaş gibi şirket, firma ve fabrika sahipleri de yaşayan bir beşer olarak “potansiyel birer engelli adayıdırlar”.

  Engelli Tanımı Yapılacak Olursa

  Engelli; Doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden çalışma gücünün en az % 40’ ın dan yoksun olduğu sağlık kurulu raporu ile belgelenenlerdir.

  Engelliler Anayasamızda Nasıl Korunma Altına Alınmıştır?

  Türkiye Cumhuriyeti Anayasamızın 48. maddesinde “Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir. Özel teşebbüsler kurmak serbesttir. Devlet, özel teşebbüslerin milli ekonominin gereklerine ve sosyal amaçlara uygun yürümesini, güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayacak tedbirleri alır.”;

  Anayasanın 50. maddesinde “Küçükler ve kadınlar ile bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar.”;

  Anayasanın 61. maddesinde ise “Devlet, sakatların korunmalarını ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı tedbirleri alır.” denilmiştir.

  Kimler Engelli Çalıştırmak Zorundadır?

  Engelli istihdamına ilişkin yasal düzenlemeler 4857 sayılı iş kanunumuzun 30. maddesinde yapılmıştır.

  İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör iş yerlerinde % 3 engelli, kamu iş yerlerinde ise % 4 engelli ve % 2 eski hükümlü işçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler. Aynı il sınırları içinde birden fazla iş yeri bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü olduğu işçi sayısı, toplam işçi sayısına göre hesaplanır.

  Bu kapsamda çalıştırılacak işçi sayısının tespitinde belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesine göre çalıştırılan işçiler esas alınır. Kısmi süreli iş sözleşmesine göre çalışanlar, çalışma süreleri dikkate alınarak tam süreli çalışmaya dönüştürülür. Oranın hesaplanmasında yarıma kadar kesirler dikkate alınmaz, yarım ve daha fazla olanlar tama dönüştürülür. İş yerinin işçisi iken sakatlananlara öncelik tanınır.

  İşverenler çalıştırmakla yükümlü oldukları işçileri Türkiye İş Kurumu aracılığı ile sağlarlar. Yer altı ve su altı işlerinde engelli işçi çalıştırılamaz ve yukarıdaki hükümler uyarınca iş yerlerindeki işçi sayısının tespitinde yer altı ve su altı işlerinde çalışanlar hesaba katılmaz.

  Bir iş yerinden malulen ayrılmak zorunda kalıp da sonradan maluliyeti ortadan kalkan işçiler eski iş yerlerinde tekrar işe alınmalarını istedikleri takdirde, işveren bunları eski işleri veya benzeri işlerde boş yer varsa derhal, yoksa boşalacak ilk işe başka isteklilere tercih ederek, o andaki şartlarla işe almak zorundadır. Aranan şartlar bulunduğu halde işveren iş sözleşmesi yapma yükümlülüğünü yerine getirmezse, işe alınma isteğinde bulunan eski işçiye altı aylık ücret tutarında tazminat öder.

  Engelli çalıştırmaya devlet teşviki var mıdır?

  4857 sayılı İş Kanunun 30.maddesine göre işverenler;

  Engelli istihdamı bir anlamda sosyal sorumluluk sayılacağından dolayı devletin de vergi ve sigorta primi anlamında desteği vardır. Hatta korumalı işyerlerinde çalıştırılan zihinsel ve ruhsal engellilere ilişkin olarak da engelli başına 2016 yılı için 453,25 ₺ ücret desteği sağlanmaktadır.

  Özel sektör işyerlerinde eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu kaldırılmış olduğundan sadece engelli çalıştırılması yeterli olmaktadır.

  Engelli hesabında aynı il şartı

  Aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü olduğu işçi sayısı, toplam işçi sayısına göre hesaplanır. Bu kapsamda çalıştırılacak işçi sayısının tespitinde belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesine göre çalıştırılan işçiler esas alınır.

  Kısmi süreli iş sözleşmesine göre çalışanlar, çalışma süreleri dikkate alınarak tam süreli çalışmaya dönüştürülür. Oranın hesaplanmasında yarıma kadar kesirler dikkate alınmaz, yarım ve daha fazla olanlar tama dönüştürülür. İşyerinin işçisi iken engelli hâle gelenlere öncelik tanınır.

  İstihdam edilecek personelin, kanunen tanımlanmış engelli tanımı kapsamında olması gerekir. Diğer bir ifadeyle tüm vücut fonksiyon kaybının en az yüzde kırk olduğu sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi gerekmektedir.  Eğer bu rapor yoksa ya da rapor var ancak % 40’ın aşağısında engel varsa, bu kişiler engelli olmamaktadır.

  Engelli istihdam yükümlülüğü tespitinde aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü olduğu işçi sayısı, toplam işçi sayısına göre hesaplanır. İşyerlerindeki işçi sayısının tespitinde yer altı ve su altı işlerinde çalışanlar ile güvenlik görevlileri hesaba katılmaz.

  Engelli personeller ancak engel durumlarına uygun işlerde çalışma şartlarını kolaylaştıracak şekilde düzenlenebilen işyerlerine çalıştırılabilirler. Engelleri açısından sıkıntı oluşturabilecek hizmet alanlarında çalıştırılmamalıdırlar.

  Engelli SGK teşviki

  4/a kapsamında sigortalı olarak engelli personel istihdam eden özel sektör işverenleri için sigorta prim teşviki uygulanmaktadır. Her bir engelli personel için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamı Hazinece karşılanmaktadır. Engelli personelin istihdamına ilişkin verilecek olan teşvikten gerek kontenjan dâhilindeki (%3) engelli personelden gerekse de kontenjan fazlası engelli personelden yararlanılması mümkündür.

  Engelli vergi indirimi

  193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre çalışma gücü kaybı oranına göre engellilik indirimi uygulamaktadır. Engelli çalışanın kendisi veya bakmakla yükümlü olduğu engelli bulunan ücretli çalışan kişiler yararlanabilmektedir.

  Buna göre engelli personel çalıştıran veya bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan sigortalının vergi dairesinden alınacak engelli indirim yazısı bulunuyorsa 2016 yılı için aşağıda belirtilen tutarlar hesaplanan Gelir Vergisinden indirilir.

  Engelli Çalıştırana vergi indirimi tutarları:

  – Birinci derece %(80 oranında özürlülük) için 135 ₺

  – İkinci derece %(60 oranında özürlülük) için 69 ₺

  – Üçüncü derece %(40 oranında özürlülük) için 31,5 ₺

  Engelli raporuna ilişkin vergi indirim yazısı olmadan faydalandırılmaması gerektiğine dikkat edilmelidir.

  Engelli İçin İşletmeden Devlet Tarafından İstenen Özel Şartlar

  Engelli Teşvikinden Faydalanmak için Nereye Müracaat Edilmeli?

  Bu teşviklerden yararlanmak için İş Kurumuna onaylatılacak engelli çalıştırma formu ile ilgili SGK müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir. Engelli çalışanların durumlarında değişiklik olduğunda, herhangi bir değişiklik olmaması halinde her yılın Ocak ayında söz konusu belgenin kuruma tekrar verilmesi gerekmektedir. Bu uygulama ile sağlanan sigorta prim teşviği, işsizlik sigortası primlerini kapsamamaktadır.

  Engelli Çalıştırması Gerektiği Halde Çalıştırmayanlara Ne Ceza Verilir?

  Engelli çalıştırması gerektiği halde çalıştırmayanlara verilecek cezayı 4857 sayılı iş kanunumuzun 101.maddesi şöyle tanımlamıştır.

  “Bu Kanunun 30. maddesindeki hükümlere aykırı olarak özürlü ve eski hükümlü çalıştırmayan işveren veya işveren vekiline çalıştırmadığı her engelli ve eski hükümlü ve çalıştırmadığı her ay için 2211 ₺ idari para cezası verilir. Kamu kuruluşları da bu para cezasından hiçbir şekilde muaf tutulamaz”

  Engelli Çalıştırmayana Cezayı Kim Keser?

  İdari para cezası 4857 sayılı iş kanunumuzun 108. maddesi gereğince Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri tarafından verilmektedir.

  Yönetmelik uyarınca idari para cezası kesilebilmesi için İş Kurumunun, işverene bildirim yaptığı tarihten itibaren 10 gün içinde veya bildirim yapılmadığı takdirde işçilerin gönderiliş tarihinden itibaren 30 gün içinde engelli açığının kapatılması için işverene son olarak kayıtlı engellilerin meslek ve öğrenim durumlarını içeren listelerin gönderilerek iş yerindeki açık kontenjanların bu listelerden veya gönderilenlerden karşılanmasını istemesi gerekmektedir. İşveren, bu şekilde gönderilenler ve/veya listelerde yer alanlar arasından seçimlerini yaparak gönderim veya listelerin bildirim tarihinden itibaren 15 gün içerisinde açık kontenjanlarını kapatmak zorundadır. Kapatmazsa idari para cezası uygulanacaktır.

  Engelli Çalıştıracaklar Personeli Nasıl Temin Edecekler?

  Engelli çalıştırmakla yükümlü olan işverenler, çalıştıracakları engellileri İş Kurumu aracılığı ile sağlayacaklardır. Kurum aracılığı olmaksızın istihdam edilen engellilerin 15 gün içinde tescillerinin yapılması gerekmekte, kurum tarafından tescili yapılmayan işçiler, engelli istihdamı kapsamında değerlendirilmemektedir.

  Engelli istihdamı yükümlüğü bulunan işverenler, yükümlülüğün doğmasından itibaren 5 iş günü içinde kurumdan eleman talebinde bulunurlar. Kurum tarafından talep tarihinden itibaren en geç 10 gün içinde uygun adaylar işverene yönlendirilir. İşverenler en geç 15 gün içinde kurum tarafından yönlendirilen veya kurum kayıtlarından veya kendi olanakları ile ulaşacağı engellileri istihdam ederek yükümlülüklerini yerine getireceklerdir. Engelli çalıştırılması yükümlülüğünün, bu yükümlülüğün doğmasından itibaren en geç 30 gün içinde yerine getirilmesi gerekmektedir.

  Engelli istihdamındaki Çalıştırılacak Sayısının Hesaplanması Örnekleri

  İş yerindeki toplam işçi sayısı 63 olan işçinin çalıştırması gereken engelli işçi sayısı kaçtır?

  İstanbul İli Sınırları Dahilindeki İş Yeri Merkezinde 72, Şubede 65 İşçi Çalıştıran İşveren Kaç Engelliyi İstihdam Etmekle Yükümlüdür?

  Saygılarımla

  Osman ELİKÖTÜOĞLU

  GENEL MÜDÜR

  İş Güvenliği Uzmanı (A)

  İş Güvenliği Bilirkişisi

  Gıda  Mühendisi

  Yazı kaynağı : www.isgdanismanlik.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap