Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  emekli başvurusu ne zaman sonuçlanır

  1 ziyaretçi

  emekli başvurusu ne zaman sonuçlanır bilgi90'dan bulabilirsiniz

  E-Devlet EYT ba�vuru sonucu sorgulama! EYT ba�vurular� ne zaman sonu�lanacak?

  E-Devlet EYT ba�vuru sonucu sorgulama! EYT ba�vurular� ne zaman sonu�lanacak?

  EYT ba�vurular� devam ederken "EYT ba�vurusu ne zaman sonu�lan�r?" sorusu g�ndeme geldi. Emekli olmak i�in ba�vuruda bulunan y�z binlerce ki�i, m�racaat�n�n ne zaman sonu�lanaca��n� ��renmek istiyor. EYT ba�vurular� sonucunda, �artlar� kar��lay�p emeklili�e hak kazananlara ayl�klar� en k�sa s�rede ba�lanacak. EYT ba�vuru sonu�lar� da e-Devlet �zerinden ��renilebilecek. Peki EYT ba�vurusu ne zaman sonu�lan�r? ��te E-Devlet EYT ba�vuru sonucu sorgulama ekran�

  EYT BA�VURULARI NE ZAMAN SONU�LANACAK?

  EYT ba�vurular�n�n ne zaman sonu�lanaca�� konusu, Emeklilikte Ya�a Tak�lanlar yasas� do�rultusunda ba�vuruda bulunan vatanda�lar taraf�ndan sorgulan�yor.

  EYT bal�vuru sonu�lar�n�n 2 hafta i�erisinde a��klanmas� bekleniyor. Emeklilik ba�vurular�n�n yap�lacak inceleme sonucunda onaylanmas�yla birlikte neticelenmesi bekleniyor.

  E-DEVLET EYT BA�VURU SONUCU SORGULAMA

  EYT ba�vuru sonu�lar� e-Devlet �zerinden ��renilebiliyor. Sosyal G�venlik Kurumu DYS Evrak Takip sayfas�ndan y�l� se�ip SGK'ya giden belgelerinizi kontrol edebilirsiniz.

  EYT �LK MAA� NE ZAMAN YATACAK?

  Emeklilikte Ya�a Tak�lanlar�n y�llard�r bekledi�i d�zenleme y�r�rl��e girdi. �lk etapta 2 milyon 250 bin vatanda��n yararlanaca�� EYT kapsam�nda ilk �demelerin Nisan ay�nda yap�laca�� a��kland�.

  Sosyal G�venlik Kurumu (SGK), normal y�llarda emekli ayl��� ba�vurular�n� iki hafta i�inde sonu�land�r�yor.

  EYT i�in y�zbinlerce ba�vurunun yap�lacak olmas� nedeniyle �demelerin gecikme ihtimaline kar��n, ilk maa� �demesi ne zaman yap�l�rsa yap�ls�n 1 Nisan'dan ge�erli olmak �zere toplu �deme yap�lacak. Hak kayb� olmayacak.

  EYT'YE E-DEVLET NASIL BA�VURULUR?

  EYT ba�vurusu i�in turkiye.gov.tr adresi �zerinden e-Devlet sistemine giri� yap�l�r.

  Arama k�sm�na ayl�k/emekli/gelir kelimelerinden herhangi biri yaz�larak ekrana gelen Gelir, Ayl�k, �denek Talep Belgesinin Verilmesi ba�lant�s�na t�klan�r.

  Gelen ekranda "Yeni Ba�vuru" t�klan�r.

  Tahsis talep t�r� olarak "Ya�l�l�k Ayl���" se�ilir.

  SSK kapsam�nda ayl�k talep ediyorsan�z, 4/A SSK; BA�-KUR kapsam�nda ayl�k talep ediyorsan�z 4/B BA�KUR se�ilir ve altta yer alan "Ba�vur" butonu t�klan�r.

  T.C. Kimlik Numaras� ve ad-soyad bilgileri ekrana otomatik olarak gelecektir. Maa� �demesinin yap�laca�� banka se�ilerek, a��klama k�sm�na bankan�n talep edilen �ubesi yaz�l�r.

  �leti�im bilgileri k�sm�nda cep telefonu numaras� ba��na s�f�r eklenmeden yaz�lmal�d�r. E-Posta adresi de eklenebilir.

  Adres b�l�m�nde ikametg�h bilgisi ekrana otomatik olarak gelecektir. Tebli�in farkl� bir adrese g�nderilmesinin talep edilmesi halinde; farkl� adres k�sm�na yeni adres yaz�lmal�d�r. Yaz�lm�� olan yeni adresin il ve il�e k�s�mlar�n�n da doldurulmas� gerekmektedir.

  BA�KUR, Emekli Sand���, Banka Sand��� veya yurtd���ndan ayl�k al�nmas� durumunda, "Ayl�k al�yor mu?" Kutucu�unda yer alan "Evet" ya da "Hay�r" se�eneklerinden herhangi birinin mutlaka i�aretlenmesi gerekmektedir. �leri butonu ile bir sonraki sayfaya ge�i� yap�larak Ba�vur kutucu�u t�kland���nda, ba�vuru Sosyal G�venlik Kurumuna g�nderilecektir.

  Yazı kaynağı : www.star.com.tr

  Emeklilik Dilekçesi Verdikten Sonra Ne Zaman Maaş Bağlanır?

  SGK Emeklilik Şikayetleri - Şikayetvar

  EYT başvuru sonucu sorgulama e-Devlet ekranı | 2023 EYT Emeklilik başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

  EYT başvuru sonucu sorgulama e-Devlet ekranı | 2023 EYT Emeklilik başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

  EYT EMEKLİLİK BAŞVURUSU E-DEVLET ÜZERİNDEN NASIL YAPILIR?

  EYT başvurusu e-Devlet ile yapabilir:

  turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet sistemine giriş yapılır.

  Arama kısmına aylık/emekli/gelir kelimelerinden herhangi biri yazılarak ekrana gelen Gelir, Aylık, Ödenek Talep Belgesinin Verilmesi bağlantısına tıklanır.

  Gelen ekranda "Yeni Başvuru" tıklanır.

  Tahsis talep türü olarak "Yaşlılık Aylığı" seçilir.

  Yazı kaynağı : www.sabah.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap