Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  elhamdülillahi rabbil alemin vessalatü vesselamü ala rasulina

  1 ziyaretçi

  elhamdülillahi rabbil alemin vessalatü vesselamü ala rasulina bilgi90'dan bulabilirsiniz

  NAMAZDAN SONRA DU�

  NAMAZDAN SONRA DU�
  Namazdan sonra �� defa Estagfirullah dedikten sonra, Ayet-el K�rsi okunur, tesbih �ekilir ve du� edilir. Mesel� ��yle du�da bulunulabilir:

  Elhamd�lillahi Rabbil��lem�n. Essal�t� vessel�m� al� res�lin� Muhammedin ve �lih� ve Sahbih� ecma��n. Y� Rabb�! K�ld���m namaz� kab�l eyle! �hir ve �k�betimi hayr eyle. Son nefesimde Kelime-i tevh�d s�ylememi nas�b eyle. �lm��lerimi afv ve magfiret eyle. Allah�mmagfir verham ve ente hayr�rr�him�n. Teveffen� m�slimen ve elh�kn� biss�lih�n. Allah�mmagfir-l� ve li-v�lideyye ve li-�st�ziyye ve lilm��min�ne vel m��min�t yevme yek�m�l his�b. Y� Rabb�! Beni �eyt�n �errinden ve d��man �errinden ve nefs-i emm�rem �errinden muh�faza eyle! Evimize iyilikler, hal�l ve hayrl� r�zklar ihs�n eyle! Ehl-i isl�ma sel�met ihs�n eyle! A�d�y-� m�slim�ni kahr ve per���n eyle! K�firlerle cih�d etmekde olan m�sl�manlara imd�d-i il�hiyyen ile imd�d eyle! Allah�mme inneke af�vv�n ker�m�n tuhibb�l�afve fa�f� ann�. Y� Rabb�! Hastalar�m�za �if�, dertli olanlar�m�za dev� ihs�n eyle! All�h�mme inn� es�el�kess�hhate vel-�fiyete vel-em�nete ve h�s-nelhulk� verr�d�e bilkaderi bi-rahmetike y� erhamerr�him�n. Anama, babama ve evl�dlar�ma ve akr�ba ve ahb�b�ma ve b�t�n din karde�lerime hayrl� �m�rler ve h�sn-i hulk, akl-� sel�m ve s�hhat ve �fiyet, r��d� hid�yet ve istik�met ihs�n eyle y� Rabb�! �m�n. Velhamd�-lill�hi rabbil��lem�n. Allah�mme salli ala..., Allah�mme b�rik al�..., Allah�mme Rabben� �tin�... Velhamd� lill�hi Rabbil��lem�n. Estagfirullah, estagfirullah, estagfirullah, estagfirullahel�az�m elker�m ellez� l�-il�he ill� huv el-hayyel-kayy�me ve et�b� ileyh.

  Du�n�n makb�l olmas� i�in, �artlar

  1- M�sl�man olmak.

  2- Ehl-i s�nnet i�tik�d�nda olmak. Bunun i�in, d�rt mezhebden birini takl�d etmek l�z�md�r.

  3- Farzlar� yapmak. Kaz�ya kalm�� namazlar�, geceleri de ve s�nnetler yerine de kaz� ederek, bir �n �nce �demelidir.

  Farz namaz� kaz�ya kalan kimsenin, s�nnet ve n�file namazlar� ve du�lar� kab�l olmaz. Ya�n�, sah�h olsa da sev�b verilmez. �eyt�n, m�sl�manlar� aldatmak i�in, farzlar� ehemmiyyetsiz g�sterip, s�nnet ve n�fileleri yapma�a sevk eder. Namaz� vaktin geldi�ini bilerek ve evvel vaktinde k�lmal�d�r.

  4- Har�mdan sak�nmal�d�r. Hal�l yiyenin du�s� makb�ld�r.

  5- Evliy�-y� kir�mdan birini ves�le ederek, du� etmelidir.

  Hindist�n �limlerinden Muhammed bin Ahmed Z�hid, (Terg�b-�s-sal�t) kit�b�n�n elli-d�rd�nc� fasl�nda, f�ris� olarak diyor ki, (had�s-i �er�fde (Du�n�n kab�l olmas� i�in, iki �ey l�z�md�r: Birincisi, du�y� ihl�s ile yapmal�d�r. �kincisi, yidi�i ve giydi�i hal�ldan olmal�d�r. M��minin odas�nda, har�mdan bir iplik varsa, bu odada yapd��� du�s�, hi� kab�l olmaz) buyuruldu.) �hl�s, Allah� te�l�dan ba�ka, hi�bir�ey d���nmeyip, yaln�z Allah� te�l�dan istemekdir. Bunun i�in, Ehl-i s�nnet �limlerinin bildirdikleri gibi �m�n etmek ve �er�ate uymak, bilh�ssa �zerinde kul hakk� bulunmamak ve be� vakt namaz� k�lmak l�z�md�r.

  Tecd�d-i �m�n du�s�

  Y� Rabb�! H�n-i b�l�gumdan bu �na gelinceye kadar, isl�m d��manlar�na ve bid�at ehline aldanarak, edindi�im yanl��, bozuk i�tik�dlar�ma ve bid�at, f�sk olan s�ylediklerime, dinlediklerime, g�rd�klerime ve i�lediklerime n�dim oldum, pi�m�n oldum, bir dah� b�yle yanl�� inanmama�a ve yapmama�a azm, cezm ve kasd eyledim. Peygamberlerin evveli �dem aleyhissel�m ve �hiri bizim sevgili Peygamberimiz Muhammed aleyhissel�md�r. Bu iki Peygambere ve ikisi aras�nda gelmi� ge�mi� Peygamberlerin c�mlesine �m�n etdim. Hepsi hakd�r, s�d�kd�r. Bildirdikleri do�rudur. �ment� billah ve bi-m� c�e min indillah, al� mur�dillah, ve �ment� bi-Res�lillah ve bi-m� c�e min indi Res�lillah al� mur�d-i Res�lillah, �ment� bill�hi ve Mel�iketihi ve k�t�bihi ve R�s�lihi velyevmil-�hiri ve bilkaderi hayrihi ve �errihi minall�hi te�l� vel-ba�s� ba�delmevti hakkun e�hed� en l� il�he illallah ve e�hed� enne Muhammeden abd�hu ve res�l�h.

  Yazı kaynağı : www.mehmetoruc.com

  S�ze, Allah'a hamd ve Rasulullah'a dua ile ba�lamak

  005  S�ze, Allah'a hamd ve Rasulullah'a dua ile ba�lamak


  De�erli okuyucular�m,

  �nsan�n be�inci boyutta olgunlu�u yakalamas�, ademlikten kurtulup ger�ek anlamda bir "insan" olmas�, i�inde bulundu�u "d�zen"in yarat�c�s� ve sahibi olan Allah� Teal�'ya ve O'ndan gelen ilahi feyz ve rahmetin bizlere ula�mas�n� sa�layan el�ilerine inanmas�na, O'nlar� sevmesine ve O'nlara teslim ve tabi olmas�na ba�l� bulunmaktad�r.

  Ancak Allah� Teal�, b�yle bir nimeti herkese nasip etmemektedir. Onun i�in b�yle bir nimete kavu�an herkes, b�t�n hay�r ve iyiliklerin as�l sahibi olan Allah� Teal�'y� �ok hat�rlamal�, O'na hamd etmeli; ve o rahmetin bize ula�mas�na vesile olan Rasulullah (s.a.v.) Efendimize de dua edip sel�m g�ndermelidir. Hadis-i �eriflerde;

  "Bir toplulukta Allah� Teal� an�lmaz ve peygamberine salevat getirilmezse, o topluluk, k�yamette, hasret ve nedamet �ekerler." [Tirmizi]

  "Allah� Teal�'y� zikretmeden ve Resul�ne salevat getirmeden, toplan�p da��lmak, le�ten da��lmak gibidir." [I. Ahmed] buyruldu.

  Kabul g�rmesi i�in dualar�m�za da Rabbimize hamd ve Rasulullah'a salavat ile ba�lamal�d�r. Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz, namaz� k�ld�ktan sonra acele ile duaya ba�layan birini g�r�nce:

  "Ey namaz k�lan, acele ettin. Namaz k�ld�ktan sonra dua ederken �nce Allah� Teal�'ya lay�k oldu�u �ekilde hamd et, sonra bana salevat getir, sonra dua et!" [Tirmizi] buyurdu.

  Pek de�erli Karde�im, yaln�z dualar�m�za de�il, her t�rl� konu�ma ve hitaplar�m�za, ders ve seminerlerimize, konferanslar�m�za, vazlar�m�za, nasihat ve ���tlerimize, hatta her t�rl� yaz�, mektup, ileti, bildiri ve duyurular�m�za da;

  "Elhamd�lillahi rabbil �lem�n" ve "Essal�t� vessel�m� al� res�lin� Muhammedin ve al� �lih� ve sahbih� ecma�n"

  diyerek Allah'a hamd ve Resulullah Efendimize ve O'nun �line ve eshab�na salevat ile ba�lamal�, yine;

  "Allah�mme salli al� seyyidin� Muhammed" "Velhamd�lillahi rabbil �lem�n" diyerek bir salevat ve hamd ile s�zlerimizi bitirmelidir. B�ylece O'nlara olan minnet borcumuzu en g�zel bir bi�imde �demi� oluruz.

  Allah'a emanet olunuz.

  Dr. �smail Uluku�

  Yazı kaynağı : www.esinti.biz

  Çeşitli Dualar

  Çeşitli Dualar

  Dua, çağırma sığınma, istek ve yalvarıştır.

  Dua, yaratılanla yaratan arasında manevi köprüdür.

  Dua, ibadettir

  Dua, kazayı belayı defeder. Dua, mü’minin silahıdır

  Dua aczin ifadesidir.

  Dua, yüce Allah’ın emridir. “Bana dua edin” buyurmuştur

  Dua güç ve kuvvet kaynağıdır.  Dua eden kendini güçlü hisseder, güven içinde olur.

  Dua şifa kaynağıdır,stresin ilacıdır.  Dua, insanı rahatlatır.

  Peygamber (as): Dua, belayı karşılar” buyurur. Ramuz’el Ehadis:207/16)

  Kur’an da : “ Duanız olmasaydı Allah yanında hiçbir kıymetiniz olmazdı.” (Furkan:77) buyrulmuştur.

  Duanın kabulü için önce helal lokma gerekir. Sonra da duayı gönülden yapmak gerekir

  Abdestli olunur. Allah’a hamd, Peygamber (as)e salavat getirilirse,

  “El hamdü lillahi rabbil âlemin. Vessalatü vesselâmü Ala Resûlina muhammedin ve alâ âlihi vesahbihi ecmain.” Denirse,

  Yapmacık hareketlerden kaçınılırsa,

  Peygamber (as) veya Salih kullar vesile kılınır “onların yüzü suyu hürmetine” denirse,

  Israrlı, devamlı ve samimi bir şekilde yapılırsa,

  Haramlardan günahlardan kaçınılırsa,

  Duanın kabul olacağına inanılırsa,

  Bütün organlar dua ile meşgul olursa, duanın kabul olmaması için bir sebep yoktur.

  Bazı dua şekillerini görelim:

  1- Namazlardan sonra tespih duası:

  -“Allahümme entesselam vemin kesselam, tebarekte yâzel- celali ve ikram.”

  -“Allah Resûlina salavat.” (salavat getirilir.)

  -“Sübbanellahi velhamdülillahi velâ ilahe illallahü vallahü ekber vela havle vela guvvete illabillahil aliyyil azim” (Ayete’l Kürsi okunur.)

  -“Vehüvel aliyyülazimu zülcelali velkelmeli sübhanellah” (33 defa sübhanellah denir.)

  -“Ala dinil-İslam’ı dâ  iman elham dülillah.” (33 defa “Elhamdilillah” denir.)

  -“Rabbil-âlemine tealâ Şanühü Allahü ekber” (33 defa Allahüekber” denir.)

  -“La ilahe illallahü vehdehü lâ şerikeleh, lehül mülkü velehül hamdü vehüve alâ kulli şey’in gadir.”denir, dua edilir.

  2- Esmâü’l Hüna (Allah’ın güzel isimleri):

  Kur’an’da şöyle buyrulmuştur:

  -“En güzel isimler (Esmâ’l hünsâ) Allah’ındır. O halde O’na güzel isimlerle dua edin. O’nun isimleri hakkında eğri yola gidenleri bırakın. Onlar yapmakta olduklarının cezasına çarptırılacaklardır. (A’râf sûresi 180)

  -“Allah, kendisinden başka ilâh olmayandır. En güzel isimler ona mahsustur.” (Tâhâ: 8 )

  – İster “Allah” deyin, İster “Rahmân” deyin hangisini derseniz olur çünkü engüzel isimler Ona hastır.” (İsrâ:110)

  Hz. Peygamber söyle buyurmuştur:

  “Cenab-ı  Allah’ın 99 ismi vardır. Bu isimleri ezberleyen cennete girer. Şüphesiz Allah tekdir, teki sever” Müslim :8/164)

  ESMAUL’HÜSNA

  Dinle:

  Ses Klibi: Bu ses klibini oynatabilmek için Adobe Flash Player (Version 9 veya üzeri) gereklidir. Güncel versionu indirmek için buraya tıkla Ayrıca tarayıcında JavaScript açık olmalıdır.

  Hüve’llâhül’llezi lâilâ Hû,Er Raman er Rahim, el-Melik, el-Kuddûs, es-Selâm, el-Mümin, el-Müheymin, el- Aziz, el-Cebbâr, el-Mütekebbir, el-Hâlik, el-Bâri, el-Musavvir, el Ğâffar, el-kâhhar, el-Vehhâb, el-Rezzâk, el- Fettâh, el Alim, el-Gabiz, el-Bâsit, el- Hâfid,er-Râfi, el-Müizz, el-Müzil, es-Semi, el-Basîr, el Hakem, el-Adl, E-latîf, el- Habîr, el Halîm, el Azîm, el-Ğafûr, eş-Şekür, el-Aliyy, el-Kebir, el Hafîz, el-Mukît, el-Hasîb, el-Celil, el Kerim, er-Rakîb, el-Mücîb, el-Vasî, el-Hakîm, el-Vedûd, el-Mecîd, el-bâis, eş-Şehid, el-Hakk, el-Vekîl el- Kaviyy, el-Metîn, el-Veliyy, el-Hamîd, el-Muhsî, el-Mübdî, el-Müîd, el-Muhyî, el-Mümît, el-Hayy, el Kayyûm, el-Vâcid, el-Mâcid, el-Vahid, es-Samed, el-Kaadir, el-Muktedir, el-Mukaddim, el-Muahhir, el- Evvel, el-Ahir, ez-Zâhir, el-Bâtın, el-Vâlî, el-Müteâli, el-Berr, et-Tevvâb, el-Müntekim, el-Afüvv, er-Rauf, Maik’ül-Mülk, Zü’l-Calâl-i Ve’l İmram, el-Muksit el-Câmî, el- Ğanyy, el-Muğnî, el-Mani, ed-Dârr, en-Nâfî, en-Nûr, el-Hâdî, Beldî, el-Bâkî, el-Vâris, er-Reşid, es-Sabûr, (Celle celâlühû amme nevâlühû ve lâilâhe gayrûh)

  3) İstiğfar Duası

  Anlamı: “ Allah’ım! Benim rabbim sensin.   Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Senin kulunum ben. Gücüm yettiğince sana verdiğim söz ve ahide duruyorum. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım. Bana verdiğin nimetleri ikrar ve günahlarımı itiraf ederim. Beni bağışla, zira senden başka günahları bağışlayacak yoktur.” (Buhari Deavat:2)

  4- Salavati Şerif

  Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin sâten tüncinâ bilhâ min cemi-il ehvâli vel-âfât ve takdi lenâ bihâ cemi-el-hâcât ve tutahhirruna biha min cemi’is-seyyi’at ve terfe’una bihâ â’led-derecât ve tübelliğuna bihâ aksal gayât min cemi’il hayrati fil-hayati ve bâ’del-memât. Hasbünallahü ve ni’mel vekil ni’mel Mevlâ ve ni’men-nasiyr.

  Manası

  -“ Allah’ım! Efendimiz  Muhammed (as) üzerine salât ile rahmet eyle. Bizi de salatla kurtuluşa erdir. Her korkulu şeyden azaptan bize selamet ihsan et. Kederden kurtar, ihtiyacımızı gider muradımıza nail eyle, bizi günahlardan temizle, bizi hayırlara ve yüksek derecelere erdir. Dünyada da, öldükten sonra da salavat hürmetine bize hayırlar ihsan eyle.”

  5- PEYGAMBER (AS)I, RÜYADA GÖRMEK İÇİN YAPILACAK DUA

  Her Müslüman peygamberini rüyada görmek ister. Ama çok az Müslüman görebilir.

  Peygamber (as)’i görmek istemek yeterli

  değildir. Peygamber (as)’yi görebilmek için:

  1- Allah Resulünü çok sevmek gerekir.

  2- Her konuda O’na uymak gerekir.

  3- Peygamberin sünnetine sıkıca sarılmak gerekir

  4- Emirlerine uymak nehyettiklerinden kaçınmak gerekir.

  5- Günah kirlerinden temizlenerek aradaki perdeyi kaldırmak gerekir

  6- Peygambere çok salavat getirmek gerekir.

  Peygamberi rüyada görmek için şu dua okunur.

  “Allahümme Rabbe’l-bedeti’l harâm, veş-şehri’l-haram. Ve’l-haremi’l-haram. Ve’r-rükni ve’l-makam. İkra’alâ Nebiyyinâ Muhammedin Aleyhissalâtü veselâm minne’s-selâm…”

  Ey haram beldesinin, haram ayının, haram olan haremin ve rükn ile makamın  Rabbi olan Allah’ım, nebîmiz Muhammed Aleyhisselâm’a benden selâm ulaştır. Ve ona sevgi ve hürmetimi duyur.”

  6- KURBAN KESME DUASI

  Kurban kesmek dinen zengin sayılan her Müslüman’a  vaciptir. Kurbanların bayramın üç gününde kesilmesi lâzım gelir. Kurban, deve, sığır manda, koyun ve keçiden kesilir. Devenin beş seneliği, sığır ve mandanın iki seneliği, koyun ve keçinin bir seneliği veya cüsseli ve gösterişli olmak şartıyla altı aylığı kurban edilebilir. Tavuk ve horoz gibi hayvanlardan kurban olmaz.

  Kurban kesilirken kıbleye çevrilir. Eziyet etmeden sol yanı üzerine yatırılır ve:

  Allâhümme innî vechiye lillezîfatara’s-semâvâti ve’l-erda hanîfen ve mâ ene mine’l-müşrikîn, duası okunur. ve:

  “Allâhü ekber Allâhü ekber” lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber, Allahü ekber Allahü ekber ve lillâhi’l hamd diye üç kere tekbir getirilir. Tekbir bitince:

  “Bismillahi Allahü ekber” diyerek bıçağı çeker ve kurbanı keser kurban kesilince kurban kesen Allah rızası için iki rekat namaz kılar. Namazdan sonra:

  “Allahümme inne salati ve nüsükî ve mahyâye ve memâtî lillahi rabbi’l-âlemîne lâ şerike leh” diye dua eder. Mevlamamız onun ibadetini inşallah kabul eder.

  Bütün Müslümanlar, arefe günü sabah namazından itibaren farz namazlardan sonra bayramın dördüncü günü ikindi namazının sonuna kadar şöylece tekbir getirirler. Ve bu tekbirleri getirmek vâciptir.

  Allahü ekber Allahü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber allâhü ekber ve lillâhi’l-hamd.” Buna teşrik tekbiri denir.

  7- AKSIRINCA YAPILACAK DUA

  Aksıran kimse (Elhamdülillah) derse,

  Sizden biriniz aksırınca ;

  “ Allah’a hamdolsun’ desin (bunu işiten) kardeşi veya arkadaşı;

  (Yerhamükâllah)

  “Allah’ın rahmeti üzerine olsun” desin. (O da);

  (Yeddinâ Yehdikümullah ve yuslihu baleküm)

  “Allah size hidayet etsin (hidâyete dâim kılsın) ve halinizi ıslah eylesin desin”

  8- NAZARA KARŞI OKUNACAK DUA

  “Ve in yekâdullezine keferû leyuzlikuneke bi ebsarihim lemma semiuzzikre ve yekûlûne inne hu lemecnûn ve mâ huve illâ zikrun lilâlemin.”

  Gerçekten o kafirler Kur’an-ı işittikleri zaman az kaldı seni gözleriyle yıkacaklardı. “O mutlaka bir mecnundur” diyorlar. Oysa Kur’an bütün âlemler için şereften başka bir şey değildir. (Kalem: 51-52)

  Bundan başka

  7 defa Ayete’l-Kursi

  3 defa İnşirah sûresi

  3 defa Fatiha  sûresi

  3 defa İhlas sûresi

  3 defa felak sûresi

  3 defa Nâs sûresi okunur.

  9- Bunalıma düşen için okunacak dua:

  “Efehasibtum ennemâ haleknâkum abesen ve ennekum ileynâ lâ turcaûn. Fa teâlellâhu’l-meliku’l- hakku lâ ilâhe illâ huve rabbu’l arşi’l kerîm.”

  Bizim sizi boş bir amaç uğruna yarattığımızı ve gerçekten döndürülüp getirilmeyeceğinizi mi sanmıştınız? Hak melik olan Allah pek yücedir, O’ndan başka ilah yoktur. O, kerim olan Arş’ın Rabbidir.

  10- Hastaya okunacak  dua

  Allahumme âfinî fi-cesedî ve âfinî fi beseri vec’alhul vârise mini lâ-ilahe illellahu’l-halimu’l kerîmu, subhanellahi Rabbi’l-Arşı’l-azîm. Velhamdu-lillahi Rabbi’l âlemîn.”

  Allah’ım ! Bana cesedimde afiyek, görmemde afiyet ver. Görmemi bana vâris kıl. Halim, Kerim olan Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Büyük arşın rabbi olan Allah’ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.

  11- Evden çıkarken bir yere giderken okunacak dua:

  Fatiha, Ayete’l-Kursi, İhlâs, felâk, Nâs sûreleri  üçer defa okunur.

  Yatarken de aynı sûreler okunur

  12- Aile geçimsizlikleri için okunan dua:

  “Bir fatiha üç İhlâs okuyarak sevabını Hz. Peygamberin ruhuna bağışlanır. Sonra sabah akşam:” Hasbiyallahü la ilahe. Âleyhi tevvekeltü vehüve Rabbül ârşil azîm” ayetini yedişer defa okuyan kimse mes’ud bir aile hayatı geçirir.

  13- Hem dünya hemde ahiret için  okunacak dua:

  “Allahümme Rabbenâ Âtina fi’d-dünyâ haseneten ve fi’l-âhireti haseneten ve Kınâ azâb’n-nar.”

  Ya Rabbi! Bize bu dünyada iyi güzel olanı, öteki dünyada  da iyi güzel olanı ver. Bizi ateşin azabından koru.

  14- Şeytanın şerrinden Allah’a sığınmak için

  a) Euzu billâhi mine’ş-şeytânı’r-racim.

  Allah’ım Rahmetinden Edebiyyen kovulmuş olan şeytanın şerrinden Allah’a sığınırım.

  b)  Lâ ilâhe ilâllahü vahdehü lâ şerrikelehü lehül mülkü velehül hamdü yuhyi ve yümîtü ve hüve âle külli şey’in kadir.”

  c) İstiaze (sığınma) duası olan (Euzubillahhimineşşeytanırracim)

  Bismillâhhirrahmânirrahîm, lâ havle velâ kuvvete illabillahil aliyyil azim” duasını çok okumalıyız.

  Ayetel kürsi, ihlas, Fatiha, Felak ,Nâs sûrelerini sürekli okumalıyız.

  15- Değişik nedenlerle okunacak şifa ayetleri

  Yunus Sûresi : 57 inci ayet

  Nahl Sûresi : 69 uncu ayet

  İsra Sûresi : 82 inci ayet

  Şuara Sûresi : 80 inci ayet

  Fussılat  Sûresi : 44 üncü ayet

  Felak Sûresi

  Nâs Sûresi

  16- Peygamberimizin yaptığı yapın dediği dualar:

  “Allahümme Rabbenâ Âtina fi’d-dünyâ haseneten ve fi’l-âhireti haseneten ve Kınâ azâb’n-nar.”

  Sübhanallahi vel-hamdü lillahi ve lâ ilahe illalahu vallahu ekber ve,lâ havle velâ kuvvete illabillih aliyyil aziym”

  “ Rabbenağfirlî ve li-valideyye ve li’l-mü’minîne yevme yekumü’-hisâb.”

  d) Allaümme ercirna minennar

  Hz Peygamber şöyle buyurur:

  -“Müslüman bir adam, üç kere cenneti Allah’tan isterse, cennet onun için:” Allah’ım Onu cennete koy” der. Ve üç defa cehennemden uzak kalmayı Allah’tan isterse, cehennem onun için: “Allah’ım! Onu benden uzaklaştır” der. (Ramuz:375/6)

  -“ Allah kutsi hadiste şöyle buyurur:

  Kulumun defterine bakın, kim ki cenneti benden istemiş görürseniz, onu kendisine veririm . kimde cehennemden bana sığınmışsa, onu ondan korurum.”  (Ramuz: 517/4)

  e) Allahümme inneke afüvvün kerimün tuhıbbül affe fağfü anni

  f) Allahümme ağni alâ zikrike ve şükrüke ve hüsnü ibadetike

  Bunlar her zaman yapılması gereken güzel dualardır.

  17- Kur’andan dualar:

  -“ Rabbimiz! Ancak sana kulluk ederiz. Yalnız senden yardım umarız. Bize doğru yolu göster (Fatiha süresi)

  -“ Ey Rabbimiz! Bizi sana boyun eğenlerden kıl.” (Bakara:126)

  -“Ey Rabbimiz bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru”(Bakara:201)

  -“ Ey Rabbimiz üzerimize sabır yağdır. Bize cesaret ver. Kafirlere karşı bize yardım et” (Bakara :250)

  -“ Rabbimiz! Unutursak veya hataya düşersek, bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz, bize güç yetiremeyeceğimiz işler yükleme. Bizi affet. Bizi bağışla. Bize yardım et.” (Bakara:286)

  -“ Rabbimiz bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme bize tarafından rahmet bağışla, lütfü en bol olan sensin.” (Ali-İmran:8)

  – Ey Rabbimiz! İman etti, günahlarımızı bağışla, bizi ateş azabından koru” (Ali imran: 16)

  -“ Ey Rabbimiz! Günahlarımızı ve işlerimizdeki taşkınlığımızı bağışla, ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bizi muzaffer kıl.” (Ali İmran:147)

  -“Ey Rabbimiz, bize bol bol sabır ver, Müslüman olarak canımızı al.” (Araf:126)

  -“Ey Rabbimiz, bizi ve soyumuzdan gelecekleri namazı devamlı kılanlardan eyle. Ey Rabbimiz! Duamızı kabul et” (İbrahim: 40)

  -“ Rabbimiz! Bize tarafından rahmet ver ve bize sıkıntılı durumlarda kurtuluş yolu göster.” (Kehf:10)

  -“ Rabbim! Yüreğime genişlik ver” (Taha:25)

  -“ Rabbim ! bağışla ve merhamet et. Sen merhametlilerin en merhametlisisin.” (mü’minun:189

  -“Rabbım İnsanların dirileceği gün bizi mahcup etme” (Şuara:87)

  -“Rabbim! Bizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma.” (Haşr:10)

  -“Ey Rabbimiz! Kafirleri başımıza musallat etmek sûretiyle bizi imtihan etme. Günahlarımızı bağışla.” (Mümtehıne:5)

  -“Rabbim! Yarattıklarının şerrinden, çöktüğü vakit karanlığın şerrinden, düğümlere üfleyenlerin şerrinden, haset ettiği vakit hasetçinin şerrinden sana sığınırız. (Felak Sûresi)

  -“Rabbim! Cinlerin, insanların kalplerine vesvese veren o sinsi vesveseci şeytanın şerrinden sana sığınırız .” (Nas Sûresi)

  -“Rabbim! Dünya ve ahirette işlerimizi yoluna koyan sensin. Canımızı Müslüman olarak al, ve bizi iyilerden eyle” (Yusuf:101)

  -“Ey  Rabbimiz! Nurumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla çünkü sen her şeye kadirsin.” (Tahrim:8)

  -“Rabbimiz günahlarımızı bağışla kötülüklerimizi ört, canımızı iyi kimseler olarak al.” (Ali İmran:194)

  -“Rabbimiz Peygamberlerine vaad ettiklerini bize ver, kıyamet günü bizi rezil etme.” (Ali İmran:194)

  -“Rabbimiz! Hesap gününde bizi, ana babamızı ve bütün inananları bağışla.” (İbrahim:41)

  -“Ey bizim Rabbimiz! Biz kendimize yazık ettik, şayet sen kusurumuzu örtüp, bize merhamet etmezsen, en büyük kayba uğrayandan oluruz.” (Araf:206)

  -“Rabbimiz! Şeytanların vesveselerinden, onların yanımızda bulunmalarında n sana sığınırız..” (Mü’minun 97-98)

  -“Ey Rabbimiz! Bizi, inkarcılar için bir oyun ve eğlence aracı yapma.” (Mütehine:5)

  -“Ya Rab! Bize hikmet ve Salih kimseler arasına dahil eyle, gelecek nesiller içinde iyi nam bırakmayı, hayırla anılmayı nasip eyle, nurumuzu arttır, kusurlarımızı affet. Çünkü sen her şeye kâdirsin.” (Tahrim:8)

  Bunlar Kur’anda dua örnekleridir. Cenab-ı Allah böyle dua etmemizi istemiştir.

  18- Hz Peygamberin dilinden dualar:

  -“Ey Rabbım, bizi senin zikrinle şükrünle ve güzel amellerle nimetlendir.”

  -“Allah’ım bizi bağışla, bize merhamet et, rızanı kazandıracak işler yaptır. Bize afiyet ve hayırlı rızık ver.”

  -“Allah’ım bizi doğru yola ilet.”

  -“Allah’ım biz kendimize çok zulmettik. Günahları bağışlayacak ise yalnız sensin. Bizi bağışla ve merhamet et. Çünkü affı sonsuz, merhameti bol olan yalnız sensin.”

  -“Allah’ım bize helal rızk nasip ederek, haramdan koru, bizi senden başkasına muhtaç etme.”

  -“Ey Allah’ım, peygamberin Muhammed’in senden dilediği hayırları dileriz Peygamberin Muhammed’in nelerden sana sığındıysa bizde onlardan sana sığınırız. Yardımcı ancak sensin bütün arzular sana ulaşır, günahlardan dönüş sanadır, bizleri bağışla.

  -“ Ey Allah’ım, seni sevmeyi sevdiklerini sevmeyi ve sevgine ulaştıran işleri senden dileriz. Ey Allah’ım sevgini bize nefsimizden, ailemizden ve soğuk sudan daha sevgili kıl.”

  -“Allah’ım, kulağımızın şerrinden, gözümüzün Şerrinden dilimizin şerrinden kalbimizin şerrinden tenasül organımızın şerrinden sana sığınırız.”

  -“Ey bizim Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette de iyilik ihsan et ve bizi cehennem azabından koru.”

  -“Ey Allah’ım senden doğru yolu, takvayı, iffet ve gönül zenginliğini isteriz.”

  -“Rabbimiz, bizi, iyilik ettiğimiz zaman sevinen, kötülük ettiğimiz zaman üzülüp tövbe istiğfar edenlerden kıl.

  -“Allah’ım, verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin afiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezadan ve senin gazabını üzerimize çekecek her şeyden sana sığınırız.”

  -“ Ey Allah’ım, sana inandık teslim olduk, sana güvendik bu güne kadar yaptığımız, bundan sonra yapacağımız, gizlediğimiz açığa vurduğumuz günahlarımızı affeyle öne geçirende sen, geri bırakanda sensin, senden başka ilah yoktur.”

  -“Allah’ım bütün işlerimizin başı olan dinimiz konusunda bizi hataya düşmekten koru. Yaşadığımız şu dünyadaki işlerimizin yolunda gitmesini sağla, ahiretimizi kazanmamızı da yardım et. Hayatta iken daha çok hayır yapma imkânı ver. Her türlü kötülükten kurtulmamızı sağlayacak bir ömür ver.”

  -“Cehennemliklerin hal ve sıfatlarından sana sığınırız Allah’ım.”

  -“Allah’ım acizlikten, tembellikten, cimrilikten, ihtiyarlayıp muhtaç olmaktan, kabir azabından sana sığınırız. Allah’ım bizi her türlü günahtan temizle. Allah’ım fayda vermeyen ilimden ürpermeyen kalpten , doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırız.”

  -“Allah’ım kötü ahlaklı olmaktan, fena işler yapmaktan ve yanlış inançlara sapmaktan sana sığınırız.”

  -“Ey Allah’ım  fakirlikten hayır ve tâat azlığından ve zelil olmaktan sana sığınırız. Başkalarına zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırız.”

  -“Allah’ım, cehennem fitnesinden, cehennem azabından, zenginliğin ve fakirliğin şerrinden sana sığınırız.”

  -“Rabbim hatalarımızı, bilmeden yaptıklarımızı ve iyi bildiğin hallerimizi marifet eyle.”

  -“Ya Rabbi! Gece gündüz gelecek kötülüklerden, sıkıntılardan kötü arkadaştan kötü komşumdan sana sığınırız.”

  -“Allah’ım, Ölünceye kadar ibadet etmemizi, ömrümüzün hayırlı amellerle sona ermesini nasip et, ve bize cenneti ihsan eyle.”

  -“Ya Rabbi! Kusurlarımızı ört, korkulardan emin kıl ve borçlarımızı ödemek nasip eyle.”

  -“Allah’ım, bizim hayrımızı murat et, bize duayı öğret ve ölünceye kadar unutturma.”

  Hz. Adem’in Ağzıyla:

  -“Ey Rabbimiz biz kendimize zulüm ettik, eğer bizi bağışlamaz ve merhamet etmezsen, şüphesiz hüsrana uğrayanlardan oluruz.” (A’raf:23)

  Hz. İbrahim’in Diliyle:

  -“Ya Rabbi, bana hikmet ver ve beni Salih kullarına ilhak et. Benden sonra hayırla anılmamı sağla.” (Şuara:83-84)

  Süleyman Peygamberin İfadesiyle:

  -“Ya Rabbi, bana, ana, babama ihsan ettiğin nimetlerine şükretmemi ve Razı olacağın ameller yapmamamı nasip et. Rahmetinle beni Salih kulların arasına kat.” (Neml:19)

  Şimdi sana büyüklerimizin yaptığı dualarla yalvarıyoruz:

  -“Ya Rabbi! Günahkar olduğumuzu biliyoruz. Bizi eksiklerimizle, noksanlarımızla muamele etme. Aciziz, güçsüzüz senden başka sığınacağımız kimse yok, bizi affet.”

  -“Ya Rabbi, kalplerimizi nifaktan, amellerimizi riyadan temizle gözlerimizi hıyanetten koru, şüphesiz Sen kalplerimizi, amellerimizi ve haince bakan gözleri de bilirsin.

  -“Ya Rabbi, yalnız sana Hamd eder, Senden yardım dileriz.

  -“Ya Rabbi, günahlarımızı bağışla, rızkımızı genişlet, ahlakımızı güzelleştir. Kazancımızı helal ve temiz kıl. Bizden men ettiğin şeylere, nefsimizi meylettirme. Amellerimizi hayırlı kıl.

  -“Ey yalnızların dostu, çaresizlerin yardımcısı, fakirlerin sonsuz serveti, zayıfların kuvveti, yoksulların hazinesi, gariplerin şikayet kapısı olan yüce Rabbimiz, Resulün Hz. Muhammed (s.a.s.) hürmetine, her türlü güçlüklere karşı lütfünle bize yardım eyle

  -“Ya Rabbi, günahlardan uzak kalmayı, iyiliklerin nimetine ermeyi, Cennet Saadetine nail olmayı Cehennem azabından kurtulmayı nasip eyle, dualarımızı kabul eyle.

  – Ya Rabbi!.. Günahlarımızı Rahmetinle af ve mağrifet eyle! Ölülerimizi de mağrifet eyle, yaşayanlarımıza hayırlar  ihsan et!

  Riyadan, nifaktan şikaktan, her türlü hastalıktan, kazadan, beladan, tembellikten acizlikten zelil olmaktan, zulüm etmekten ve zulüm görmekten, cimrilikten, müsriflikten, azdıran zenginlikten ve doğru yoldan ayrılmaya sebep olan fakirlikten, şeytan ve nefsin şerrinden, düşmanın galebesinden, kötü huydan, bid’at işlemekten dalalete düşmekten, halis olmayan amelden, her çeşit günahtan, küfre girmekten, ölürken gelecek fitnelerden, kabir azabından, dinimize ve dünyamıza zarar verecek işlerden sana sığındık  bunlardan bizleri koru Ya Rabbi!..

  – Ya Rabbi!.. Bize sarsılmaz bir iman, güzel bir ahlak, şükredici bir kalp sabredici beden, zikredici dil, kaza ve kaderine rıza gösteren hayırlı ömür, Sâlih evlat, dünya ve ahirette güzellik ihsan et! Ana ve babamızıda mağfiret eyle!

  – Ya Rabbi… Kendi sevgini, sevdiklerinin sevgisini, bütün enbiyanın, Ehl-i beytin, Eshâb-ı kirâmın ve bütün evliyâ-i kirâmın sevgisini ve sevgisine kavuşturacak amel ve işleri nasip eyle!

  – Ya Rabbi!.. Dinine severek hizmet etmeyi, kul borçlarını ödemeyi ve şehit olarak ölmeyi nasip eyle! Bize hakkı hak, batılı batıl olarak göster!

  -“Ya Rabbi! Bu vatanı bizlere bırakan ecdâdımızın ruhunu şad eyle Memleketimize hizmetleri geçmiş ve Allah için harb etmiş dedelerimi rahmet eyle! Yurdumuzu her çeşit düşmandan koru! Çünkü sen her şeye kadirsin!.. Dualarımızı kabul eyle…” (Amin!)

  18- Genel Bir Dua

  Euzubillahhimineşşeytanırracim

  Bismillâhhirrahmânirrahîm

  Elhamdülillahi Rabbilâlemin. Essalatü vessalamü ale Resulune Muhammedin veala âlihi vesahbihi ecmaın Rabbenâ Âtina fi’d-dünyâ haseneten ve fi’l-âhireti haseneten ve Kınâ azâb’n-nar.”

  Allah’hım!

  Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, nimete erdirdiğin kimselerin yoluna ilet, gazaba uğramayanların, sapmamış onların yoluna erdir.

  Allah’ım, unutacak veya yanılacak olursak bizi sorumlu tutma. Rabbim bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yükler yükleme, bizi gücümüzün yetmeyeceğini taşıtma, bizi affet, bizi bağışla, bize acı, sen bizim mevlamızsın.

  Din, iman vatan, millet düşmanlarına karşı bize yardım et. Bizi nefsimizi, şeytanın ve düşmanın eline bırakma Allah’ım.

  Ya Rabbi

  Bizi dualı bir hayat yaşayan, duasını hayatına taşıyan, başkalarının duasını alan ve duası kabul olan kullarından et.

  Ya Rabbi! Sana dua edipte duası kabul olanların hatırına, evliyaların şehitlerin ve din büyüklerimizin yüzü suyu hürmetine dualarımızı kabul eyle

  Allah, Vücudumuzun sağlığını, işlerimizin kolaylığını, kazancımızın bereketini sağla. Dert verip derman aratma. Bize geçim darlığı verme. Nasibimizi helalinden ver, rızkımızı kesme, bizleri açlık susuzluk, kıtlıkta ve yoklukla terbiye etme. Katlanamayacağımız dertlerle ve günahlarla bizi imtihan etme. Bizi ödeyemeyeceğimiz borç altına sokma, borçlarımızı ödeme kolaylığı ver.

  Ya Rabbi, Resulün “aldatan bizden değildir.” Buyurmuş, bizi yalandan aldatmaktan sen koru kusurlarımızı, günahlarımızı bağışla, hatalardan, günahlardan bizi sakındır Allah’ım.

  Ya Rabbi, bizi sev, kullarını seven ve kullarının arasında sevilen kimse yap. Kullarını zulmetmekten, Müslümanlara dil uzatmaktan, bizi seni unutmaktan, gaflete düşmekten koru Rabbim.

  Ya Rabbi, günahlarımızı affeyle, hatalarımız yüzünden bizi cezalandırma. Sonumuzu hayretle. İki cihanda aziz eyle. Senin affına, mağfiretine, sevgili Peygamberimizin şefaatine mahzar olan kullarından eyle. İbadetlerimizi, dualarımızı, hayır hasenatımızı kabul eyle Allah’ım.

  Ya Rabbi, nefsimizin şerrinden, afatlardan, felaketlerden, yangından, depremden, her türlü zulümden sana sığınırız. Malımızı, canımızı, ırzımızı ,namusumuzu, yavrularımızı koru.

  Ya Rabbi, dünyanın sıkıntılarından., ihtiyarlık hastalığından, ölümün acılarından, kabir azabından sana sığınırız. Koruyucumuz kurtarıcımız, yardımcımız sen ol Allah’ım.

  Ya Rabbi, işlerimizde, alış verişimizde, ölçüde, tartıda dikkatli ve adaletli olmamızı sağla. Bizlere doğru sözlü olmayı, doğru işler yapmayı nasip et. Dinimizi yalandan , iftiradan, gıybetten, gözlerimizi haramdan, senin rızan dışı hareket etmekten Sen bizi koru Allah’ım.

  Ey Rabbimiz !

  Oyundan, eğlenceden ve oyalanmadan ibaret olduğunu bildirdiğin  dünya ve dünya hayatına bağlananlardan, tapanlardan eyleme. Dünya hayatının bizi aldatmasına müsaade etme. Dünyayı bizim için gaye değil, vasıta kıl. Bu dünyadan Müslüman olarak ayrılmak nasip eyle. Bize emanet olan hayatı güzel ve verimli yaşamamızı nasip et. Faziletlerle rezaletleri birbirine karıştırtma, hayatı iyi yönü ile yaşat, yüzümüzü kızartma, pişman olacağımız faydasız işler işlemekten bizi koru Allah’ım.

  Ölümü unutan, ölüm ötesini de unutur. Bizi ölümle doğum arasına sıkışıp kalanlardan etme, Bizi hayatını hayırlı işlerle geçiren, aklını, ilmini hayırlı  yerlerde kullanan, malını hayırdan kazanıp, hayra ve rızasına uygun yerlerde harcayan sevgili kullarından eyle. Bizi sana kullukta kusur etmeyen Muhammed Aleyhisselama ümmet olan, Kur’an’a ve sünnete göre yaşayan gerçek müminlerden eyle Allah’ım.

  Ya  Rabbi!

  Üzüntüden, kederden, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan borçtan, nefsin galibiyetinden, insanların kahrına uğramaktan, zarar veren fakirlikten saptıran fitneden, zulmetmekten, zulüm görmekten, zenginlik ve fakirliğin şerrinden, büyücülerin üfürükçülerin zarar vermesinden, hasedcinin, hasedinden, elimizin, ayağımızın, gözümüzün, kulağımızın, dilimizin şerrinden ve yalnızlıktan, yaşlılık hastalığından sana sığınırız, bizleri koru Allah’ım.

  Ya Rabbi!

  Fena huylardan, kötü amellerden, nefsimizin istek ve arzularından, bencillikten bizi koru. Bizi göz açıp  kapayıncaya kadarda olsa nefsimizi eline bırakma. Bize hayırlı evlatlar ver; neslimizi temiz kıl ve Salihlerden eyle. Bizi her gün yedirip içiriyorsun; rızkımızı kesme, soframıza bereket, vücudumuza sağlık ve yuvamıza mutluluk ver Allah’ım.

  Ey Allah’ım! Senden sıhhat, iffet, emanet güzel ahlak ve kadere rıza isteriz Göğsümüze genişlik, işimize kolaylık ver. Bizi çalışmamızda başarılı kıl. Sıkıntıdan borçtan ve  başarısızlıktan koru. Zulme uğramaktan, zulmetmekten, başkalarının hakkına tecavüz etmekten sakındır. Kötülüklerimizi ört, hatalarımızı azalt, veballi işlerden ve korkulardan bizleri emin kıl.Unutarak veya kastımız olmadan hata ettiysek, bizi hesaba çekme bizi seni unutan, günahlara aldırış etmeyen veya küçük gören, şüpheli şeylerden kaçınmayan, hatasında ısrar edenlerden etme. Bizi hata ve günahlardan koru. Yalan yere yeminden, vadine durmamaktan, maddi ve manevi zarar getiren alış verişten sana sığınırız Allah’ım.

  Ya Rabbi

  Bize dünyada iyilik, ahirette iyilik ver bizi cehennem azabından koru. Razı olacağın iyi amel ve faydalı hareketlerde bulunmamızı sağla, yalnız kendi hayatını yaşayanlardan etme. Kullarına faydalı olarak, insanların hayırlılarından olmak nasip eyle. Günahlardan dönüşümüzü, ibadetlere yönelişimizi sağla, hidayetine vesile olacak hayırlı hizmetler nasip eyle. Allah’ım

  Ey Allah’ım!

  Verdiğin nimetin yok olmasından, sıhhat ve afiyetin bozulmasından gazabının ansızın gelmesinden, afatlardan felaketlerden, depremden,yangından, sel felaketinden sen bizi koru Rahmetin bize afat olmasın, nimetlerini bize kahırla verme. Kalbimize üzüntü ile değil sevinçle doldur Allah’ım.

  Ey bizi yaratan, yaşatan ve öldürerek, sonrada diriltecek olan Allah’ım Biz sana inandık, günahlarımızı bağışla bizi dünyada güvenli kıl,bizi şirkten koru, bizi helallerden rızklandır. Bizi çocuklarımızı sana şükreden zikredenden ve ibadet edenlerden eyle, dualarımızı kabul buyur. Öldükten sonra bizi kabir azabından koru hesap görülecek günde; bizi, ana babamızı ve inanları bağışla, malın evlatların, makam mevki ve şöhretin fayda vermediği günde biz rezil etme. Dünya ve ahirette yardımcımız ol. Boş şeylerle uğraşıp da terk ettiklerinden eyleme. Nasıl yaşarsak öyle öleceğiz nasıl ölürsek öylece hasrolunacağız. Bizi Müslüman yarattığın gibi Müslüman olarak yaşat, Müslüman olarak canımızı al ve şehitlerle, Salihlerle beraber haşret Allah’ım

  Ey Allah’ım! Yüce Peygamberimiz (SAV) “ YA HAYIR SÖYLE YA SUS” buyurmuş.

  Bizleri ya hayır söylet yada sustur ya Rabbi. Ey Allah’ım gururdan, kibirden tembellikten, acizlikten, riyadan ve şirkten sana  sığınırız. Ürpermeyen kalpten, makbul olmayan amelden, kabul olmayacak duadan, makam, mevki ve rütbe sevdasından sana sığınırız ya Rabbi!

  Ey Allah’ım belli ki düne göre bugün ölüme biraz daha yaklaştık. Her attığımız adımla ecelimize doğru yaklaşmaktayız geri kalan dünya hayatımızı mübarek ve hayırlı kıl. Ya Rabbi! Hayatı Kur’an’a ve sünnete uygun yaşamamızı sağla.

  Bu cennet misali vatanımız bir, cephede yan yana yatanımız bir, Bayrağa renk veren al kanımız bir Dinimiz, kitabımız ve Peygamberimiz bir. Birliği, beraberliği, kardeşliği bize nasip et. Hoşgörüyü aramızda ve bütün Müslümanlar arasında daim kıl

  Ey Allah’ım ruhsuzluktan sorumsuzluktan, ilimsizlikten ve imansızlıktan sana sığınırız. Bizleri Müslüman yarattığın için, velilerin şehitlerin, gazilerin otağında yaşattığın için ve kardeş kıldığın için sana şükrediyoruz. Geleceğimizi , işlerimizi ve sonumuzu hayreyle Allah’ım.

  Ya Rabbi!

  Bize güç ver… Cihad meydanını

  Pehlivansız bırakma, Allah’ım

  Bilelim hasma karşı koymasını,

  Bizi cansız bırakma, Allah’ım!

  Bizi sen sevgisiz, susuz, havasız,

  Ve vatansız bırakma, Allah’ım

  Müslümanlıkla yoğrulan yurdu.

  Müslümansız bırakma Allah’ım

  -Lâilâhe illa ente sübbaneke inni küntü minezzalimin.

  – Allahümme inneke afüvvün kerimün tuhıbbül affe fağtü anne

  Allahümmeğ firli velivalideyye velil mü’minine yevme yegûmül hısab.

  Esselatü vesselamü aleyke ya Resûlallah

  Esselatü vesselamü aleyke ya Habiballah

  Esselatü vesselamü aleyke ya Seyyidel evveline velâhırın. Vehamdüllillahi Rabbil alemin. AMİN.

  20 – YEMEK DUASI

  a)Euzubillahhimineşşeytanırracim

  Bismillâhhirrahmânirrahîm

  Elhamdülillahi Rabbiyelâlemin Esselâtü vesselâmü alâ Resulüne Muhammed’in vealâ elihi vesahbihi ecmâîn

  Ya  Rabbi! Verdiğin nimetlere şükürler olsun, nimetlerini bizden eksik etme.

  Hatalarımız yüzünden bizleri açlık, susuzluk ve felâketlerle cezalandırma.

  Rızkımızı helalinden ver. Soframıza haram lokmanın girmesinden sana sığınırız

  Ya Rabbi! Vücudumuza sağlık, sıhhat ve afiyet ver. Bizi iki cihanda da yüzümüzü güldür.

  Bizi verdiğin nimetlere şükredenlerden eyle. Amin. Elfatiha.

  Euzubillahhimineşşeytanırracim

  Bismillâhhirrahmânirrahîm

  Elhamdülillah Elhamdülillah. Elhamdülilahillezi ed’a mene veseğane vecealene minel müslimin. Ve rahmetullahi vebereketühü Alasahibiddaamı velekilin. Niğmeti celilullah , berketi  Halilullah, Şefaat Ya Resûllah

  Haneye dövlet. Sofraya bereket, geçmişlere rahmet ve Müslümanlara selamet için el-fatiha.


  Bu yazıyı 21.660 kişi okudu.

  Yazı kaynağı : www.mustafaoselmis.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap