Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  elektronik ürün senedi yönetmeliği

  1 ziyaretçi

  elektronik ürün senedi yönetmeliği bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Ba�bakanl�k Mevzuat� Geli�tirme ve Yay�n Genel M�d�rl���

  ������������ G�mr�k ve Ticaret Bakanl���ndan:

  ELEKTRON�K �R�N SENED� Y�NETMEL���

  B�R�NC� B�L�M

  Ama�, Kapsam, Dayanak ve Tan�mlar

  Ama�

  MADDE 1 � (1) Bu Y�netmeli�in amac�; bas�l� �r�n senedi h�km�nde olmak �zere depolamak amac�yla teslim ve kabul edilen �r�nler i�in lisansl� depo i�letmelerince bu Y�netmelik h�k�mlerine uygun olarak elektronik ortamda olu�turulan elektronik �r�n senetlerinin kayden izlenmesi, devredilmesi, de�i�tirilmesi, iptali ve g�venli�ine, bu hizmetleri y�r�tecek kurulu�un lisans almas�, faaliyeti ile denetimine ve elektronik �r�n senedine y�nelik di�er i�lemlere ili�kin usul ve esaslar� d�zenlemektir.

  Kapsam

  MADDE 2 � (1) Bu Y�netmelik, depolanan �r�nlerin m�lkiyetini temsil ve rehnini temin eden, teminat olarak verilebilen k�ymetli evrak h�km�ndeki elektronik �r�n senetlerine ili�kin usul ve esaslar� kapsar.

  Dayanak

  MADDE 3 � (1) Bu Y�netmelik, 10/2/2005 tarihli ve 5300 say�l� Tar�m �r�nleri Lisansl� Depoculuk Kanununun 15 inci maddesine dayan�larak haz�rlanm��t�r.

  Tan�mlar

  MADDE 4 � (1) Bu Y�netmelikte ge�en;

  a) Arac�lar: Bakanl�k�a uygun g�r�len hususlar ile elektronik �r�n senedinin borsada al�m sat�m�n�n yap�lmas�na arac�l�k eden ve bu faaliyetlerde bulunmak �zere Bakanl�ktan arac�l�k yetki belgesi alm�� ki�ileri,

  b) Bakanl�k: G�mr�k ve Ticaret Bakanl���n�,

  c) Borsa: Bas�l� veya elektronik �r�n senetlerinin kote ettirildi�i, al�m sat�m�n�n yap�ld��� ve hareketlerinin kontrol ve takip edildi�i �r�n ihtisas borsas�n� veya Bakanl�ktan �r�n senedi al�m sat�m� konusunda izin alan ticaret borsas�n�,

  �) Elektronik Kay�t Kurallar�: Elektronik �r�n senetlerinin olu�turulmas�na, bu senetlere ba�l� t�m hak ve y�k�ml�l�kler ile i�lemlerin ilgili taraflar itibariyle kayden izlenmesine ili�kin EKK'n�n �nerisi �zerine Bakanl�k�a belirlenen usul ve esaslar�,

  d) Elektronik kay�t kurulu�u-EKK: Bu Y�netmelik h�k�mleri �er�evesinde elektronik �r�n senetlerinin Sistem �zerinden olu�turulmas�n� sa�lamak, bu senetlere ba�l� t�m hak ve y�k�ml�l�kler ile i�lemleri ilgili taraflar itibariyle kayden izlemek amac�yla Bakanl�ktan lisans alm�� anonim �irketi,

  e) Elektronik �r�n senedi: Lisansl� depo i�letmesince, Elektronik Kay�t Kurallar�na uygun olarak Sistem �zerinde olu�turulan elektronik kayd�,

  f) �lgili birim: Bakanl�k �� Ticaret Genel M�d�rl���n�,

  g) �lgili taraflar: Mudi, borsa, Tazmin Fonu, lisansl� depo i�letmesi, yetkili s�n�fland�r�c�, arac�lar ve elektronik �r�n senedi kar��l���nda kredi veren bankalar ile Bakanl�k�a belirlenen ki�i veya kurulu�lar�,

  �) Kanun: 10/2/2005 tarihli ve 5300 say�l� Tar�m �r�nleri Lisansl� Depoculuk Kanununu,

  h) KPDS: Kamu Personeli Yabanc� Dil Bilgisi Seviye Tespit S�nav�n�,

  �) Lisansl� depo i�letmesi veya lisansl� depo i�leticisi: Tar�m �r�nlerinin depolanmas�yla i�tigal eden ve Kanun kapsam�nda ge�erli bir lisans belgesine sahip anonim �irketi,

  i) Mudi: Depolama hizmetleri i�in �r�n�n� lisansl� depo i�letmesine teslim eden veya lisansl� depo i�letmesince d�zenlenen bas�l� veya elektronik �r�n senedini mevzuata uygun olarak elinde bulunduran ger�ek veya t�zel ki�iyi,

  j) Sistem: Elektronik �r�n senetlerine ili�kin i�lemlerin elektronik ortamda yap�lmas�n� sa�lamak �zere elektronik kay�t kurulu�u taraf�ndan kurulan ve i�letilen veri taban�n�,

  k) Tazmin Fonu: Lisansl� Depoculuk Tazmin Fonunu,

  l) �r�n senedi: Lisansl� depolara teslim edilen tar�m �r�nleri kar��l���nda nama veya emre d�zenlenen, �r�nlerin m�lkiyetini temsil ve rehnini temin eden, teminat olarak verilebilen, ciro edilebilen veya edilemeyen ve Kanunda h�k�m bulunmayan durumlarda T�rk Ticaret Kanununda d�zenlenen makbuz senedi h�k�mlerine tabi olan matbu k�ymetli evrak�,

  m) Yetkili s�n�fland�r�c�: Kanun kapsam�nda lisans alm�� olan ve tar�m �r�nlerini analiz eden, �r�n�n nitelik ve �zelliklerini belirleyen, standartlara uygun olarak s�n�fland�ran ve bu durumu belgelendiren laboratuvarlar� i�leten ger�ek ve t�zel ki�ileri,

  ifade eder.

  �K�NC� B�L�M

  Elektronik �r�n Senedinin D�zenlenmesi ve �ptali

  Elektronik �r�n senedinin d�zenlenmesi ve iptali

  MADDE 5 � (1) Elektronik �r�n senetleri, sistem �zerinden, depolamak amac�yla teslim ve kabul edilen �r�nler i�in lisansl� depo i�letmesince olu�turulur. Depolamak amac�yla yap�lan bu i�lem, sat�� de�il vediad�r.

  (2) Elektronik �r�n senetleri, bas�l� �r�n senedi h�km�nde olup, bu �r�n senediyle ayn� hak ve y�k�ml�l�kleri do�urur. Elektronik �r�n senedi veya dokuzuncu f�krada belirtilen belge, aksi mevzuatta belirtilmedik�e, �r�n�n ayn� miktar, cins, s�n�f ve kalitede mudiye geri verilmesini garanti eder.

  (3) Lisansl� depo i�letmeleri, elektronik �r�n senetlerine ili�kin i�lemleri y�r�tmek �zere Bilgi Teknolojileri ve �leti�im Kurumunca yetkilendirilmi� bir elektronik sertifika hizmet sa�lay�c�s�ndan ilgili personeli i�in nitelikli elektronik sertifika al�r.

  (4) Ayn� �r�n� temsilen hem bas�l� hem de elektronik �r�n senedi d�zenlenemez. Bu maddeye g�re d�zenlenmi� ve iptal edilmemi� elektronik �r�n senedinin temsil etti�i �r�n�n�n t�m� veya bir b�l�m� i�in ba�ka bir elektronik �r�n senedi d�zenlenemez.

  (5) Elektronik �r�n senedi kay�t ve i�lemlerinde gizlilik esast�r. Elektronik kay�t kurulu�u ve ilgili taraflar, Elektronik Kay�t Kurallar� �er�evesinde elektronik �r�n senedine ili�kin kay�t ve bilgilere eri�ebilir, i�lem yapabilir ve kamuya a�abilir. Ancak Bakanl�k veya di�er yetkili mercilerin talebi halinde, gizlide olsa bu kay�t ve bilgilerin yetkililere verilmesi zorunludur.

  (6) Lisansl� depo i�letmesi, aksi mevzuatta belirtilmedik�e, d�zenlenen elektronik �r�n senedini de�i�tiremez, devir veya iptal edemez. Devir yetkisi, elektronik �r�n senedi mudisine ya da yetki verdi�i arac�lara aittir. Ancak, borsada yap�lan i�lemlerle ilgili emirler arac�lar taraf�ndan yerine getirilir. Bakanl�k, elektronik �r�n senetlerinin al�m sat�m�n�n yaln�zca borsada yap�lmas�n� zorunlu k�labilir. Bu takdirde, devir yetkisi mudinin yetki verdi�i arac�lara aittir.

  (7) Elektronik �r�n senedi, 28/7/1981 tarihli ve 2499 say�l� Sermaye Piyasas� Kanunu uyar�nca d�zenlenen vadeli i�lem ve opsiyon s�zle�meleri gibi de�erlendirilmez.

  (8) �r�nlerin haczi, yetkili mercilerin talebi �zerine bu �r�nleri temsil eden elektronik �r�n senetlerinin haczi suretiyle olur. Bu i�lemin, nas�l yap�laca�� Elektronik Kay�t Kurallar�nda belirtilir.

  (9) Talep �zerine, d�zenlenen elektronik �r�n senedinin temsil etti�i �r�ne ili�kin bilgileri i�eren matbu bir belge, sistem �zerinden lisansl� depo i�letmesi taraf�ndan mudiye verilir. Bu belge, delil niteli�ini haiz olup, �r�n senedi �zelli�ini ta��maz ve bu senet gibi i�lem g�rmez.

  (10) Lisansl� depo i�letmesi, Bakanl�k�a onayl� �cret tarifesi �er�evesinde verdi�i hizmetlerden do�an alacaklar� kar��l���nda depoda bulunan �r�nler �zerinde hapis hakk�na sahiptir. Bu hakk�n ne �ekilde kullan�laca�� Elektronik Kay�t Kurallar�nda belirtilir.

  (11) �r�n�n son depolama tarihine kadar geri al�nmas� gerekti�i, aksi takdirde bu �r�n� temsil eden elektronik �r�n senetlerinin lisansl� depo i�letmesince sat�labilece�i hususu, mudiye veya yetkili temsilcisine lisansl� depo i�letmesi taraf�ndan yaz�l� olarak azami depolama s�resinden k�rk be� g�n �nce bildirilir. Mudinin �nceden onay�n�n al�nmas� durumunda, bu bildirim i�lemi, sistem �zerinden mudinin kay�tl� elektronik adresine yap�l�r.

  (12) Azami depolama s�resinin sonunda geri al�nmayan �r�nleri temsil eden elektronik �r�n senetleri, lisansl� depo i�letmesince sat�labilir. Bu durumda, �cret ve masraflar sat�� bedelinden d���lerek geri kalan tutar yedi i� g�n� i�inde ilgiliye �denir. Sat�� i�leminin ne �ekilde yap�laca�� Elektronik Kay�t Kurallar�nda belirtilir.

  (13) Depodan teslim edilen �r�n� temsil eden elektronik �r�n senedi, sistem �zerinden lisansl� depo i�letmesince iptal edilir.

  (14) Elektronik �r�n senetleri ile bu senetlerle ilgili her t�rl� i�lemlere y�nelik kay�tlar elektronik kay�t kurulu�u taraf�ndan on y�l m�ddetle saklan�r.

  (15) Lisansl� depoya teslim edilmeyen �r�n i�in veya teslim edilen �r�n miktar�n�n �zerinde veya alt�nda elektronik �r�n senedi d�zenleyen, elektronik �r�n senedini iptal etmeden bu senedin temsil etti�i �r�n�n depodan ��k���na izin veren veya mudinin izni olmaks�z�n s�z konusu �r�n� depodan ��karma, satma, rehnetme gibi tasarruflarda bulunanlar hakk�nda Kanunda �ng�r�len idari, hukuki ve cezai yapt�r�mlar uygulan�r.

  ���NC� B�L�M

  Elektronik Kay�t Kurulu�unun Lisans Almas�,

  G�rev ve Yetkileri ile Mali Sorumluluk Sigortas�

  Elektronik kay�t kurulu�u lisans�

  MADDE 6 � (1) Elektronik kay�t kurulu�u lisans� almak i�in �irketin a�a��da belirtilen �artlar� haiz olmas� gerekir:

  a) Anonim �irket �eklinde kurulmas�,

  b) Hisse senetlerinin tamam�n�n nama yaz�l� olmas�,

  c) �denmi� sermayesinin bir milyon T�rk Liras�ndan az olmamak �zere Bakanl�k�a belirlenen miktarda ya da �zerinde olmas�,

  �) Esas s�zle�mesinin Kanun ve bu Y�netmelik h�k�mlerine uygun olmas�,

  d) Kurucular�n, ortaklar�n, y�netim kurulu �yelerinin ve denet�ilerin Kanunun 7 nci maddesinde aran�lan �artlara sahip olmas� ve bu ki�iler ile �irketin mali ve ticari itibar bak�m�ndan engel bir durumunun bulunmamas�,

  e) Ekonomik ihtiya� ve etkinlik �artlar�n�n uygun olmas�,

  f) Yeterli teknik donan�m ve altyap�ya sahip olmas�.

  (2) Lisans almak i�in bir dilek�e ile Bakanl��a ba�vurulur. Dilek�eye a�a��daki belgeler eklenir:

  a) �irketin ve sorumlu y�neticilerinin isim ve ileti�im bilgileri ile Bakanl�k�a gerekli g�r�lecek di�er bilgilerin yer ald��� ba�vuru formu,

  b) 15/1/2004 tarihli ve 5070 say�l� Elektronik �mza Kanunu ve bu Kanun uyar�nca 6/1/2005 tarihli ve 25692 say�l� Resm� Gazete'de yay�mlanan Elektronik �mza Kanununun Uygulanmas�na �li�kin Usul ve Esaslar Hakk�nda Y�netmelik h�k�mleri �er�evesinde yetkili bir elektronik sertifika sa�lay�c�s�ndan ilgili personeli i�in nitelikli elektronik sertifika ald���n� g�sterir belge,

  c) Ekonomik ihtiya� ve etkinlik �artlar�n�n uygun oldu�una ili�kin gerek�eli rapor,

  �) Esas s�zle�mesi ve kay�tl� vergi dairesi ad� ve vergi kimlik numaras� beyan�,

  d) Bina ve tesislerin m�lk sahibi veya kirac�s� olundu�una ili�kin yaz�l� beyan,

  e) Kurucular�n, ortaklar�n, y�netim kurulu �yelerinin ve denet�ilerin Kanunun 7 nci maddesinde aran�lan �artlara sahip oldu�una ve bu ki�iler ile �irketin mali ve ticari itibar bak�m�ndan engel bir durumunun bulunmad���na ili�kin noter tasdikli beyanname,

  f) �irketin son bir y�la ait yeminli mali m��avirce onayl� bilan�o, gelir tablosu ve varsa ek mali tablolar�,

  g) 8 inci maddede �ng�r�len sigorta veya teminat y�k�ml�l���n�n yerine getirildi�ine ili�kin sigorta poli�esi ya da Tazmin Fonunca d�zenlenmi� belge,

  �) Bakanl�k�a belirlenen uluslararas� ge�erlili�i haiz bilgi g�venli�i sertifikas� sureti,

  h) Birinci f�krada belirtilen sermayenin �dendi�ine dair yeminli mali m��avir raporu,

  �) Bakanl�k�a belirlenen lisans bedelinin �dendi�ini g�sterir belge,

  i) Bakanl�k�a gerekli g�r�len di�er belgeler.

  (3) Yap�lan inceleme sonucunda birinci f�krada �ng�r�len �artlar� ta��d��� anla��lan �irketlere lisans verilir. Lisans iki y�lda bir yenilenir.

  (4) Bakanl�k, lisans ba�vurusunda bulunan�n, bu Y�netmelikte belirtilen g�revleri yerine getirebilecek yeterli teknik donan�m ve altyap�ya sahip olup olmad���n� olu�turaca�� teknik bir heyete inceletebilir. Bu inceleme, uygun g�r�lecek ba�ka bir kurulu�a da yapt�r�labilir.

  (5) Bakanl�k, bu maddede �ng�r�len �artlar�n ve/veya belgelerin bir k�sm�n� veya tamam�n� aramadan 2499 say�l� Sermaye Piyasas� Kanununun 10/A maddesi uyar�nca kurulmu� olan kurulu�a lisans verebilir.

  Elektronik kay�t kurulu�unun g�rev ve yetkileri

  MADDE 7 � (1) Elektronik kay�t kurulu�unun g�rev ve yetkileri �unlard�r:

  a) Kanun ve bu Y�netmelik h�k�mleri �er�evesinde elektronik �r�n senetlerinin sistem �zerinden olu�turulmas�n� sa�lamak, bu senetlere ba�l� t�m hak ve y�k�ml�l�kler ile i�lemleri ilgili taraflar itibariyle kayden izlemek,

  b) Kay�tlar�n �yeler itibar�yla tutarl�l���n� izlemek, tutars�zl�k veya Elektronik Kay�t Kurallar�na ayk�r�l�k tespiti halinde �yeler nezdinde gerekli d�zeltmelerin yap�lmas�n� istemek ve durumu derhal Bakanl��a bildirmek,

  c) Elektronik �r�n senetlerini g�venli bir �ekilde olu�turacak sistemi kurmak ve i�letmek, sistemin g�venli bir �ekilde �al��mas�n� sa�layacak �nlemleri almak ve uygulamak,

  �) Hizmetleri kar��l���nda, Bakanl�k�a onayl� �cret tarifesi �er�evesinde �yelerden �cret talep etmek,

  d) Kay�tlar�n ilgili mevzuatta �ng�r�len �er�evede gizlili�ini sa�lamak,

  e) Elektronik �r�n senetlerine ba�l� t�m hak ve y�k�ml�l�kler ile i�lemlere ili�kin kay�tlar� on y�l s�re ile saklamak, talep edildi�inde bunlar� Bakanl��a ve di�er yetkili mercilere sunmak,

  f) Sistem taraf�ndan tutulan kay�t ve i�lemlerin ola�an�st� haller ve afetler i�in g�venli bir �ekilde yedeklemesini yapmak,

  g) Elektronik Kay�t Kurallar�nda �ng�r�len yetki �er�evesinde, ilgili taraflar�n sisteme g�venli bir �ekilde eri�melerini ve i�lem yapmalar�n� sa�lamak,

  �) Elektronik �r�n senetlerine y�nelik kay�t ve i�lemleri, ilgili birimin eri�imine ve incelemesine a��k tutmak, talep edilecek bilgileri vermek ve raporlar� �retmek,

  h) Kanun kapsam�nda faaliyet g�steren ilgili taraflarca verilen hizmetlere ili�kin �cretlerin, Elektronik Kay�t Kurallar� ve Bakanl�k�a onayl� �cret tarifeleri �er�evesinde, d�zenli olarak tahsil edilerek bunlar�n hesab�na aktar�lmas�n� sa�lamak,

  �) Mevzuatla verilen di�er g�revler ile Bakanl�k taraf�ndan Kanun ve ilgili mevzuat �er�evesinde verilen g�revleri yapmak.

  Elektronik kay�t kurulu�unun y�k�ml�l��� ve bakanl�k temsilcisi

  MADDE 8 � (1) EKK; Kanun, bu Y�netmelik ve Elektronik Kay�t Kurallar�ndan kaynaklanan y�k�ml�l�klerini yerine getirmemesi veya eksik olarak yerine getirmesi sonucu do�acak zararlar�n kar��lanmas� amac�yla, mali sorumluluk sigortas� yapt�rmakla y�k�ml�d�r. Bakanl�k�a belirlenen �ekil ve tutardaki teminat, Tazmin Fonu nam ve hesab�na yat�r�lm��sa sigorta y�k�ml�l��� aranmaz.

  (2) Elektronik kay�t kurulu�unun faaliyetine ba�layabilmesi i�in, y�netim kurulunun bir �yeli�i i�in ilgili birim personeli aras�ndan Bakanl�k�a atama yap�lmas� ve bu hususa ili�kin d�zenlemenin esas s�zle�mede yer almas� zorunludur. Bakanl�k�a atanan y�netim kurulu �yesinin g�rev s�resi iki y�l olup, s�re bitiminde yeniden atanabilir.

  (3) Bakanl�k taraf�ndan atanan y�netim kurulu �yesinin en az d�rt y�ll�k �rg�n ��retim veren �niversitelerin iktisadi ve idari bilimler, siyasal bilgiler ve hukuk fak�lteleri mezunu olmas�, �r�n piyasalar� hakk�nda bilgi sahibi ve bu alanda kamuda veya �zel sekt�rde en az be� y�ll�k mesleki tecr�beye sahip bulunmas�, son be� y�l i�inde KPDS'den en az (C) d�zeyinde veya bu s�navlara denkli�i kabul edilmi� bir s�navdan e�de�er puan alm�� olmas� gerekir. Ayr�ca, atanacaklardan en az iki y�ll�k y�neticilik deneyimine sahip olanlara �ncelik verilir.

  Mali sorumluluk sigortas�n�n kapsam�

  MADDE 9 � (1) Mali sorumluluk sigortas�, EKK�n�n g�venli �r�n ve sistemleri kullanma, hizmeti g�venilir bir bi�imde y�r�tme ve �r�n senetlerinin her t�rl� sahtecili�i ile taklit ve tahrif edilmesini �nlemekle ilgili y�k�ml�l�klerini yerine getirmemesi dolay�s�yla zarar g�recek olanlara kar�� do�acak hukuki sorumluluklar�n teminat alt�na al�nmas�n� kapsar.

  (2) Sigorta poli�esinde, poli�enin, ancak Bakanl��a yaz�l� olarak bildirildi�i tarihten 30 g�n sonra iptal edilebilece�ine dair bir h�k�m bulunur.

  D�RD�NC� B�L�M

  �e�itli ve Son H�k�mler

  S�r saklama y�k�ml�l���

  MADDE 10 � (1) Bakanl�k personeli, EKK�n�n y�netim ve denetim kurulu �yeleri ile personeli, g�revlerinden ayr�lm�� olsalar bile, s�fat ve g�revleri dolay�s�yla ilgili taraflara ve ���nc� ki�ilere ait ��rendikleri bilgileri mevzuatla izin verilen haller d���nda herhangi bir surette a��klayamazlar, do�rudan veya dolayl� olarak kendilerine veya ���nc� ki�ilere menfaat sa�lama veya zarar verme amac�yla kullanamazlar. Bu y�k�ml�l�k g�revden ayr�lmalar�ndan sonra da devam eder.

  Borsalar�n ve lisansl� depo i�letmelerinin ortakl���

  MADDE 11 � (1) T�rkiye Odalar ve Borsalar Birli�i, borsalar, lisansl� depo i�letmeleri, yetkili s�n�fland�r�c�lar, bankalar ve di�er kamu t�zelki�ileri ile ger�ek ve t�zel ki�iler ilgili mevzuatta �ng�r�len ko�ullar� ta��mak kayd�yla kurulmu� veya kurulacak EKK anonim �irketine ortak olabilir veya aralar�ndaki s�zle�me uyar�nca bunlarla birlikte �al��abilir.

  Elektronik kay�t kurallar� ve h�k�m bulunmayan haller

  MADDE 12 � (1) Bakanl�k, EKK'n�n �nerisi �zerine, elektronik �r�n senetlerinin �ekline, i�eri�ine, olu�turulmas�na, al�m sat�m�na, devrine, iptaline, haczine, hapis hakk�n�n kullan�m�na, ilgi taraflar�n kay�t ve bilgilere eri�imine ve i�lem yapmas�na, kay�t ve i�lemlerin saklanmas�na, EKK �yeli�ine ve �cret tarifesine, Kanun ve bu Y�netmelik kapsam�nda faaliyet g�steren taraflar�n onayl� �cret tarifeleri �er�evesinde �cretlerin tahsil edilmesine ve bu Y�netmelikte �ng�r�len di�er hususlara ili�kin olarak Elektronik Kay�t Kurallar�n� ��karmaya yetkilidir.

  (2) Elektronik �r�n senetlerine ili�kin bu Y�netmelikte h�k�m bulunmayan hallerde, bas�l� �r�n senetlerine ili�kin Kanun ve ilgili y�netmelik h�k�mleri uygulan�r.

  Y�r�rl�kten kald�r�lan y�netmelik

  MADDE 13 � (1) 8/10/2005 tarihli ve 25960 say�l� Resm� Gazete�de yay�mlanan Elektronik �r�n Senedi Y�netmeli�i y�r�rl�kten kald�r�lm��t�r.

  Ge�i� h�k�mleri

  GE��C� MADDE 1 � (1) Elektronik �r�n senedi olu�turmak �zere gerekli olan sistem, Elektronik Kay�t Kurulu�u taraf�ndan kurulana kadar, depolanmak amac�yla teslim ve kabul edilen �r�nler i�in lisansl� depo i�letmelerince bas�l� �r�n senedi d�zenlenebilir. D�zenlenen bu �r�n senetlerinin elektronik ortama aktar�lmas� ile matbu olarak bas�l�p kullan�lmayan �r�n senetlerinin imhas�na ili�kin usul ve esaslar Bakanl�k�a belirlenir.

  Y�r�rl�k

  MADDE 14 � (1) Bu Y�netmelik yay�m� tarihinde y�r�rl��e girer.

  Y�r�tme

  MADDE 15 � (1) Bu Y�netmelik h�k�mlerini G�mr�k ve Ticaret Bakan� y�r�t�r.

  Yazı kaynağı : www.resmigazete.gov.tr

  Y�netmelik

  Y�netmelik

  ������������ Sanayi ve Ticaret Bakanl���ndan:

  Elektronik �r�n Senedi Y�netmeli�i

  B�R�NC� B�L�M

  Ama�, Kapsam, Dayanak ve Tan�mlar

  ������������ Ama�

  ������������ Madde 1 � Bu Y�netmeli�in amac�; lisansl� depo i�letmelerinin depolamak �zere teslim ald�klar� tar�m �r�nleri kar��l���nda d�zenledikleri bas�l� �r�n senedi h�km�nde olmak �zere elektronik �r�n senetlerinin olu�turulmas�na, muhafazas�na, al�m sat�m ile cirosuna, aktar�lmas�na, de�i�tirilmesine, iptaline, g�venli�ine ve benzeri i�lemlere y�nelik hususlar ilebu hizmetleri y�r�tecek kurulu�lara Bakanl�k�a lisans verilmesi ve s�zle�me yap�lmas�na dair usul ve esaslar� d�zenlemektir.

  ������������ Kapsam

  ������������ Madde 2 � Bu Y�netmelik, elektronik �r�n senetleri ile bu hizmetleri y�r�tecek kurulu�lara lisans verilmesi ve s�zle�me yap�lmas�na dair usul ve esaslar� kapsar.

  ������������ Dayanak

  ������������ Madde 3 � Bu Y�netmelik 10/2/2005 tarihli ve 5300 say�l� Tar�m �r�nleri Lisansl� Depoculuk Kanununun 15 inci maddesine dayan�larak haz�rlanm��t�r.

  ������������ Tan�mlar

  ������������ Madde 4 � Bu Y�netmelikte ge�en;

  ������������ Kanun: 10/2/2005 tarihli ve 5300 say�l� Tar�m �r�nleri Lisansl� Depoculuk Kanununu,

  ������������ Bakanl�k: Sanayi ve Ticaret Bakanl���n�,

  ������������ Lisansl� depo i�letmesi veya lisansl� depo i�leticisi: Tar�m �r�nlerinin depolanmas�yla i�tigal eden ve Kanun kapsam�nda ge�erli bir lisans belgesine sahip anonim �irketi,

  ������������ Mud�: Depolama hizmetleri i�in �r�n�n� lisansl� depoya teslim eden veya lisansl� depo i�letmesince d�zenlenen �r�n senedini mevzuata uygun olarak elinde bulunduran ger�ek veya t�zel ki�iyi,

  ������������ Yetkili s�n�fland�r�c�: Kanun kapsam�nda lisans alm�� olan ve tar�m �r�nlerini analiz eden, �r�n�n nitelik ve �zelliklerini belirleyen, standartlara uygun olarak s�n�fland�ran ve bu durumu belgelendiren laboratuvarlar� i�leten ger�ek ve t�zel ki�ileri,

  ������������ Borsa: Aralar�ndaki s�zle�me �er�evesinde lisansl� depo i�letmesince d�zenlenen �r�n senetlerinin kote ettirildi�i, al�m sat�m�n�n yap�ld��� ve hareketlerinin kontrol ve takip edildi�i �r�n ihtisas borsas�n� veya Bakanl�ktan �r�n senedi al�m sat�m� konusunda izin alan ticaret borsas�n�,

  ������������ �r�n senedi: Lisansl� depolara teslim edilen tar�m �r�nleri kar��l���nda nama veya emre d�zenlenen, �r�nlerin m�lkiyetini temsil ve rehnini temin eden, teminat olarak verilebilen, ciro edilebilen veya edilemeyen ve Kanunda h�k�m bulunmayan durumlarda T�rk Ticaret Kanununda d�zenlenen makbuz senedi h�k�mlerine tabi olan k�ymetli evrak�,

  ������������ Merkezi Kay�t Kurulu�u-MKK: 15/1/2004 tarihli ve 5070 say�l� Elektronik �mza Kanunu ve g�ncel bilgi g�venli�i Standardlar�na uygun olarak, elektronik �r�n senetleri olu�turmak ve bu senetlere ba�l� t�m hak ve y�k�ml�l�kleri ve i�lemleri ilgili taraflar itibar�ylakayden izlemek �zere kurulan Bakanl�ktan lisans alm�� anonim �irketi,

  ������������ Elektronik �r�n senedi: Elektronik Sertifika Hizmet Sa�lay�c�s�ndan-ESHS elektronik imza yetkisi alm�� lisansl� depo i�letmesi taraf�ndan, MKK�den temin etti�i aray�z arac�l��� ile bas�l� �r�n senedi h�km�nde olmak �zere olu�turulan veilgili taraflar�n s�n�rl� yetkiler dahilindeeri�im ve de�i�tirme hakk�na konu olanelektronik kayd�,

  ������������ �lgili taraflar: Mudi veya �r�n senedi hamilini, lisansl� depo i�letmesini, yetkili s�n�fland�r�c�y�, borsay� veya elektronik �r�n senedi kar��l���nda kredi veren banka ve finans kurulu�lar� ile Bakanl�k�a kabul edilen di�er kurulu�lar�,

  ������������ ESHS: 15/1/2004 tarihli ve 5070 say�l� Elektronik �mza Kanunu ve bu Kanun uyar�nca d�zenlenenve 6/1/2005 tarihli ve 25692 say�l� Resm� Gazete�de yay�mlanan Elektronik �mza Kanunun Uygulanmas�na �li�kin Usul ve Esaslar Hakk�nda Y�netmelik h�k�mleri �er�evesinde, Telekom�nikasyon Kurumundan Elektronik Sertifika Hizmet Sa�lay�c�s� yetkisini alm�� ve ilgili taraflar�n nitelikli elektronik sertifika temin ettikleri kurulu�u,���

  ������������ Elektronik �r�n senedi tedarik s�zle�mesi: MKK ile ilgili taraflar aras�nda imzalanan ve Bakanl�k�a onayland�ktan sonra y�r�rl��e giren, MKK ve ilgili taraflar�n haklar�n� ve sorumluluklar�n�, �al��ma saatlerini, MKK�n�n merkezi dosyalama sisteminde elektronik veri taban�ndayer alan elektronik �r�n senetleri kay�tlar�n�n g�venli bir �ekilde tutulmas�n�, elektronik �r�n senetlerinin olu�turulmas�n�, muhafazas�n�, al�m sat�m ile cirosunu, aktar�lmas�n�, de�i�tirilmesini, g�venli�ini ve benzeri hususlar�, ilgili taraflar�n bu kay�tlara eri�im, de�i�tirme ve iptal etme haklar�n� ve �artlar�n�, MKK ile Bakanl�k aras�ndaki ili�kiyi ve ihtiya� duyulan di�er konular� d�zenleyen s�zle�meyi,

  ������������ ifade eder.

  �K�NC� B�L�M

  Elektronik �r�n Senedinin D�zenlenmesi, De�i�tirilmesi ve �ptali

  ������������ Elektronik �r�n senedinin d�zenlenmesi

  ������������ Madde 5 � Lisansl� depo i�letmelerine teslim edilen tar�m �r�nlerini temsil eden bas�l��r�n senetleri yerine, bu senetlerle ayn� hak ve y�k�ml�l�kleri do�uran elektronik �r�n senetleri��kart�labilir. Lisansl� depo i�letmesi elektronik �r�n senetleri d�zenlettirmek i�in Bakanl�ktan ayr�ca izin al�r.

  ������������ Elektronik �r�n senetleri, aralar�ndaki elektronik �r�n senedi tedarik s�zle�mesi �er�evesinde, lisansl� depo i�letmesi taraf�ndan bedeli mukabilinde temin edilecek bir aray�z kullan�larak d�zenlenir.

  ������������ Ayn� �r�n� temsilen hem bas�l� hem de elektronik �r�n senedi d�zenlenemez. Hangi �r�n veya �r�n grubu baz�nda hem bas�l� hem de elektronik, hangilerinde sadece bas�l� veya sadece elektronik �r�n senedi ��kar�labilece�i, Bakanl�k taraf�ndan belirlenir.

  ������������ Elektronik �r�n senedinde mudi olarak tan�mlanan ki�i, bas�l� �r�n senedi mudisi ile ayn� hak ve imtiyazlara sahip olur.

  ������������ Elektronik �r�n senedi kay�t ve i�lemlerinde gizlilik esast�r. �lgili taraflar, elektronik �r�n senedi tedarik s�zle�mesinde belirlenen �er�evede �r�n senedi bilgi ve kay�tlar�na eri�ebilir, i�lem yapabilir ve kamuya a�abilirler. Ancak Bakanl�k ve yetkili mercilerin talebi halinde, gizlide olsa bu kay�t ve bilgilerin yetkililere verilmesi zorunludur.

  ������������ Elektronik �r�n senedinde, ayn� anda sadece bir ki�i mudi olabilir ve o andaki mudi elektronik �r�n senedini ba�ka birine devredebilir.

  ������������ Elektronik �r�n senetleri, seri olarak birbirini takip edecek �ekilde numaraland�r�l�r ve on y�l boyunca ayn� numara verilmez.

  ������������ Lisansl� depo i�letmesi,kendisinin mudisi oldu�u elektronik �r�n senetleri hari� olmak �zere, hi�bir elektronik �r�n senedini de�i�tiremez, devir veya iptal edemez. Devir yetkisi sadece elektronik �r�n senedi mudisine aittir.

  ������������ Elektronik �r�n senetleri i�in, sahip olunan �r�n �zellikleri ve miktar� hakk�nda bilgi verme mahiyetinde belgeler d�zenlenebilir.

  ������������ Elektronik �r�n senedinin de�i�tirilmesi ve iptali

  ������������ Madde 6 � MKK, elektronik �r�n senedi tedarik s�zle�mesi �er�evesinde, elektronik �r�n senedi kay�tlar�na, �nceden belirlenmi� g�venlik seviyeleri ve yetkileri dahilinde, ilgili taraflara eri�im, de�i�tirme veya �erh d��mehaklar� sa�layacakt�r.

  ������������ MKK, kay�tlar�n d�zenli, do�ru ve g�venli bir �ekilde tutulmas�ndan sorumlu ve yetkilidir. Herhangi bir taraf�n menfaatine veya zarar�na de�i�iklik yapma hakk�na sahip de�ildir.

  ������������ MKK�n�nverece�i hizmetler kar��l���nda alaca�� �cretler, �nceden belirlenmi� ve Bakanl�k taraf�ndan onaylanm�� �cret tarifesi �er�evesinde talep edilir.

  ������������ �lgili taraflar�n yetkileri

  ������������ Madde 7 � Yerli yaz�l�mla sertifika �reten ESHS�den nitelikli elektronik sertifika alm�� olan ilgili taraflar, elektronik �r�n senedi tedarik s�zle�mesinde belirlenen yetkileri �er�evesinde elektronik �r�n senetlerine eri�im, de�i�tirme ve iptal etme haklar�na sahiptir.

  ������������ Yap�lan her i�lem ESHS�den zaman damgas� al�r. MKK, elektronik �r�n senedi eri�im ve de�i�tirme i�lemlerinin takip ve kayd�n�, zaman damgal� olarak ger�ekle�tirir.

  ���NC� B�L�M

  MKK�nin Lisans Almas�, G�revleri, Mali Sorumluluk Sigortas�

  ������������ MKK�n�n lisans almas�

  ������������ Madde 8 � Bakanl�k�a Kanun kapsam�nda elektronik �r�n senedi hizmetleri sa�lamak �zere lisans almak i�in;

  ������������ a) Ba�vuru dilek�esi,

  ������������ b) Ba�vuru sahiplerinin unvan� veya ad� ve soyad�, adresi, telefon, faks numaras� ve e-mail adresi,

  ������������ c) 15/1/2004 tarihli ve 5070 say�l� Elektronik �mza Kanunu ve bu Kanun uyar�nca d�zenlenen ve 6/1/2005 tarihli ve 25692 say�l� Resm� Gazete�de yay�mlanan Elektronik �mza Kanununun Uygulanmas�na �li�kin Usul ve Esaslar Hakk�nda Y�netmelik h�k�mleri �er�evesinde yetkili bir Elektronik Sertifika Hizmet Sa�lay�c�s�ndan ilgili personeli i�inelektronik imza yetkisi ald���n� g�sterir ge�erli bir belge,

  ������������ d) Ekonomik ihtiya� ve etkinlik �artlar�n�n uygun olmas�,

  ������������ e) Lisans i�in ba�vuran �zel t�zel ki�i ise �irketin kurulu�unun yay�mland��� T�rkiye Ticaret Sicili Gazetesi, �irketin Ticaret Sicil Memurlu�unca onayl� de�i�iklikleri de i�eren ana s�zle�mesi ve vergi levhas� suretleri,

  ������������ f) MKK�n�n bina ve tesislerinin kira s�zle�mesi veya tapu senedinin onayl� sureti,

  ������������ g) MKK�n�n sorumlu y�neticisi veya m�d�r�n�n,b�l�m sorumlular�n�n, varsa �ube sorumlular�n�n isimleri, ikamet adresi, diploma ve n�fus c�zdan� fotokopisi,

  ������������ h) Bu Y�netmelikte ve ilgili mevzuatta �ng�r�len sigorta y�k�ml�l���n�n yerine getirildi�ine dair sigorta poli�eleri veya Bakanl�k�a belirlenen �ekil ve tutardaki teminat,

  ������������ gerekir.

  ������������ Bakanl�k lisans i�lemlerinde, ihtiya� g�rd��� formlar�n doldurulmas� ve sunulmas�n� isteyebilir.

  ������������ MKK, Bakanl�ktan lisans belgesi ald�ktan sonra ilgili taraflarla elektronik �r�n senedi tedarik s�zle�mesi imzalayabilir ve buna ili�kin hizmetlerin sunumuna ba�layabilir.

  ������������ Lisans iki y�lda bir yenilenir.

  ������������ MKK�n�n g�revleri

  ������������ Madde 9 � MKK, a�a��daki g�revleri yerine getirmekle y�k�ml�d�r:

  ������������ a) G�venli elektronik �r�n senetlerini olu�turacak yaz�l�m� sa�lamak.

  ������������ b) Elektronik �r�n senedi i�lemlerini, elektronik imzal� olarak kaydetmek ve 10 y�l saklamak, talep edildi�inde bu i�lemlere ili�kin kay�tlar� Bakanl��a ve yetkili makamlara sunmak.

  ������������ c) Kendisinden temin edilen aray�z arac�l��� ile lisansl� depo taraf�ndan olu�turulmu� elektronik �r�n senetlerini ve bunlara ba�l� hak ve y�k�ml�l�kler ile i�lemleri, ilgili taraflar itibariyle kayden izlemek.

  ������������ d) Kay�tlar�n ilgili mevzuatta �ng�r�len �er�evede gizlili�ini sa�lamak.

  ������������ e) �lgili taraflar�n elektronik �r�n senedi tedarik s�zle�mesinde belirtilen yetkiler �er�evesinde g�venli eri�im, de�i�tirme ve �erh d��me, kald�rma hakk�n� ve imkan�n� sa�lamak, ilgili taraflar i�in gerekli elektronik veri/bilgi giri� formlar� haz�rlamak.

  ������������ f) Elektronik �r�n senetleri kay�t ve i�lemlerini Bakanl���n bu konudaki yetkili birimlerinin eri�imine ve incelemesine a��k tutmak.

  ������������ g) Bu kay�t ve i�lemlerin ola�an�st� haller ve afetler i�in g�venli bir �ekilde yedeklemesini yapmak.

  ������������ h) Bu Y�netmelik ile elektronik �r�n senedi tedarik s�zle�mesinden do�an di�er g�revleri ve d�zenlemelerin gerektirdi�i i�lemleri yapmak.

  ������������ MKK�nin teminat veyamali sorumluluk sigortas� y�k�ml�l���

  ������������ Madde 10 � MKK, bu Y�netmelikten ve elektronik �r�n senedi tedarik s�zle�mesinden kaynaklanan y�k�ml�l�klerini yerine getirmemesi veya eksik olarak yerine getirmesi sonucu do�acak zararlar�n kar��lanmas� amac�yla, mal� sorumluluk sigortas� yapt�rmakla y�k�ml�d�r. Bakanl�k�a belirlenen �ekil ve tutardaki teminat, Kanunda�ng�r�len lisansl� depoculuk tazmin fonu nam ve hesab�na yat�r�lm��sa sigorta y�k�ml�l��� aranmaz.��

  ������������ Mali Sorumluluk Sigortas�n�n Kapsam�

  ������������ Madde 11 � Mali sorumluluk sigortas�, MKK�n�n g�venli �r�n ve sistemleri kullanma, hizmeti g�venilir bir bi�imde y�r�tme ve �r�n senetlerinin her t�rl� sahtecili�i ile taklit ve tahrif edilmesini �nlemekle ilgili y�k�ml�l�klerini yerine getirmemesi dolay�s�yla zarar g�recek olanlara kar�� do�acak hukuki sorumluluklar�n teminat alt�na al�nmas�n� kapsar.

  ������������ Sigorta poli�esinde, poli�enin, ancak Bakanl��a yaz�l� olarak bildirildi�i tarihten 30 g�n sonra iptal edilebilece�ine dair bir h�k�m bulunur.

  D�RD�NC� B�L�M

  �e�itli ve Son H�k�mler

  ������������ S�r saklama y�k�ml�l���

  ������������ Madde 12 � Bakanl�k personeli, MKK�n�n y�netim ve denetim kurulu �yeleri ile personeli, g�revlerinden ayr�lm�� olsalar bile, s�fat ve g�revleri dolay�s�yla ilgili taraflara ve ���nc� ki�ilere ait ��rendikleri bilgileri mevzuatla izin verilen haller d���nda herhangi bir surette a��klayamazlar, do�rudan veya dolayl� olarak kendilerine veya ���nc� ki�ilere menfaat sa�lama veya zarar verme amac�yla kullanamazlar. Bu y�k�ml�l�k g�revden ayr�lmalar�ndan sonra da devam eder.

  ������������ Borsalar�n ve lisansl� depo i�letmelerinin ortakl���

  ������������ Madde 13 � T�rkiye Odalar ve Borsalar Birli�i, borsalar, lisansl� depo i�letmeleri, yetkili s�n�fland�r�c�lar, bankalar ve di�er kamu t�zelki�ileri ile ger�ek ve t�zel ki�iler ilgili mevzuatta �ng�r�len ko�ullar� ta��mak kayd�yla kurulmu� veya kurulacak MKK anonim �irketine ortak olabilir veyaaralar�ndaki s�zle�me uyar�nca bunlarla birlikte �al��abilir.

  ������������ Tebli� ��karma

  ������������ Madde 14 � Bakanl�k bu Y�netmeli�in uygulamas�yla ilgili olarak, uygulama birli�i ve standard�n olu�turulmas� ya da a��kl�k ve anla��labilirli�in art�r�lmas� amac�yla tebli�ler ��karmaya yetkili ve g�revlidir.

  ������������ Y�r�rl�k

  ������������ Madde 15 � Bu Y�netmelik yay�m� tarihinde y�r�rl��e girer.

  ������������ Y�r�tme��

  ������������ Madde 16 � Bu Y�netmelik h�k�mlerini Sanayi ve Ticaret Bakan� y�r�t�r.

  Yazı kaynağı : www.resmigazete.gov.tr

  Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

  Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

  18 Mart 2023 Tarihli Resmi Gazete

  Sayı: 32136

  Ticaret Bakanlığından:

  MADDE 1- 12/11/2011 tarihli ve 28110 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “iki” ibaresi “üç” şeklinde değiştirilmiştir.

  MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

  Yazı kaynağı : www.alomaliye.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap