Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  ekonomik büyüme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır

  1 ziyaretçi

  ekonomik büyüme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Büyüme Kalkınma Test Soruları

  İktisadi Büyüme kalkınma dersi için 40 soru hazırladık. Soruların cevapları işaretleme yaptıktan sonra sorunun altında çıkacaktır. Soru içerikleri büyük sınavların müfredatları ile sınırlı tutuldu. Sorularınızı yorum olarak bırakabilirsiniz. İktisadi Büyüme ve Kalkınma ders notu için tıklayınız. İyi çalışmalar.

  1. Bir ülkede kişi başına düşen reel milli gelirin her yıl bir önceki yıla göre artış oranına ne ad verilir?
  A) Büyüme hızı
  B) Gelişme hızı
  C) Kalkınma hızı
  D) Çarpan katsayısı
  E) Hızlandıran katsayısı

  Cevap A
  Toplumda kişi başına düşen reel gelirin her yıl bir önceki yıla göre artış oranıdır.

  2. Aşağıdakilerden hangisi brüt kalkınma hızının tanımıdır?
  A) GSMH’deki yıllık artış oranı
  B) GSMH’deki yıllık artış miktarı
  C) GSMH’deki yıllık artış-nüfus artış oranı
  D) GSMH’deki yıllık artış – dış alem net faktör gelirleri
  E) Fert başına düşen GSMH’daki yıllık artış oranı

  Cevap A
  Bir ülkenin kalkınma hızı, söz konusu ülkenin GSMH’sındaki yıllık artışa eşittir. Fakat brüt büyüme oranı GSMH’daki artıştan söz konusu yıldan nüfus artış oranının çıkarılması ile bulunur.

  3. Aşağıdakilerden hangisi, gelişmekte olan ülkelerin özelliklerinden biridir?
  A) Yüksek beşeri sermaye düzeyi
  B) Yüksek sermaye birikimi
  C) Yüksek nüfus artışı
  D) Fert başına yüksek gelir düzeyi
  E) Tarımsal nüfusun toplam

  Cevap C
  Ayrıntılı bilgi için  tıklayınız

  4. Aşağıdakilerden hangisi az gelişmişliğin nedenini yoksulluk kısır döngüsüne bağlamıştır?
  A) A. Lewis
  B) R. Nurkse
  C) W.W Rostow
  D) K. Marx
  E) P.N Rosenstein

  Cevap B
  Nurkse’ye göre, az gelişmiş ülkelrin kalkınmasındaki en önemli engel, fakirliğin neden olduğu kısır döngüdür. Bu grup ülkelerde gelirin düşük olması ve düşük olan gelirin büyük kısmının tüketime ayrılması sonucu, yatırım için gerekli tasarruf yapılamaz. Fert başına düşük sermayenin olduğu bu durumda, üretim sonucunda fert başına üretim de düşük olur. Dolayısıyla az yatırım düşük gelire, düşük gelir tasarruf yetersizliğine, tasarruf yetersizliği düşük yatırıma, düşük yatırım düşük verime, düşük verim yeniden düşük gelire neden olur.
  Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

  5. Az gelişmiş ülkelerin, fert başına sermayenin ve fert başına çıktının düşük olduğu bir durumdan çıkmaya çalışsa da yeniden başlangıç durumuna dönmesine ne ad verilir?
  A) Feldstein-Horioko bulmacası
  B) Altın kural
  C) Yoksulluk tuzağı
  D) Koşullu yakınsama
  E) Koşulsuz yakınsama

  Cevap C
  Az gelişmiş ülkelerin, fert başına sermayenin ve fert başına çıktının düşük olduğu bir durumdan çıkmaya çalışsa da yeniden başlangıç durumuna dönmesine yoksulluk tuzağı denir.

  D ve E seçenekleri Gerschenkron’a ait görüşlerdir. Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki gelişmişlik farklarının nasıl giderildiği üzerine değerlendirmeleri vardır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

  Feldstein-Horioko bulmacasında, yurtiçi tasarruflar ile yurtiçi yatırımlar arasında uzun dönemli bir ilişkinin olup olmadığı yönünde araştırma yapılmıştır.

  Altın kural ise Solow’un üzerinde çalıştığı bir terimdir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

  6. Aşağıdaki iktisatçılardan hangisi “sınırsız emek arzı ile kalkınma” modelini geliştirmiştir?
  A) Singer- Prebisch
  B) A. Lewis
  C) W.W. Rostow
  D) P. Streeten
  E) R. Nurkse

  Cevap B
  Sınırsız emek arzıyla kalkınma modeli A. Lewis tarafından geliştirilmiştir.

  7. Dengesiz kalkınma modeli aşağıdaki iktisatçılardan hangisi tarafından ileri sürülmüştür?
  A) P. Baran
  B) R. Nurkse
  C) Hirschman
  D) Harberger
  E) W.W Rostow

  Cevap C
  Dengesiz kalkınma üzerine çalışan iktisatçılar şu şekildedir;

  Diğer maddelerdeki isimler daha önceki sorularda açıklanmıştır.

  8. Rostow’un kalkınma aşamaları teorisine göre, kalkınmanın başlaması için ekonomik ve sosyal yapıdaki eş anlı değişmeler hangi dönemde gerçekleşmelidir?
  A) Olgunluk dönemi
  B) Gelişen topluma geçiş dönemi
  C) Kalkış dönemi toplumu
  D) Kalkışa hazırlık dönemi
  E) Geleneksel toplum dönemi

  Cevap D
  Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

  9. Aşağıdakilerden hangisi Rostow’un aşamalarından biri değildir?
  A) Geleneksel toplum
  B) Yüksek kitlesel tüketim
  C) Sanayi sonrası toplum
  D) Kalkışa hazırlık
  E) Kalkış

  Cevap C
  Sanayi sonrası toplum Rostow’dan çok sonra ortaya atılmıştır. Rostow’un aşamalarında böyle bir dönem yoktur.

  10. Aşağıdakilerin hangisi gelişmiş ülkeler ile az gelişmiş ülkelerin dış ticarette serbestleşmeye gitmesi sonucu az gelişmiş ülkelerde refah kaybının yaşanacağını öne süren teoridir?
  A) Mutlak Üstünlük Teorisi
  B) İkinci en iyi teorisi
  C) Ricardo Modeli
  D) Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisi
  E) Kutuplaşma Teorisi

  Cevap E
  Kutuplaşma teorisinde serbest ticaretin az gelişmiş ülkelerin aleyhine işleyeceğini, zengin ülkelerin daha zengin; fakir ülkelerin daha fakir hale geleceğini dile getirilmiştir.

  İkinci en iyi; Uluslararası ticaretin serbestleştirilmesi ve tam rekabet piyasası birinci en iyidir. Birinci en iyinin gerçekleşmediği durumlarda müdahalenin yapılması ve refahın arttırılması ise ikinci en iyi teori olarak adlandırılır.
  Diğer seçenekler Uluslararası iktisat’a ait kavramlardır.

  11. Sürdürülebilir kalkınma nedir?
  A) Sabit sermaye stoku ile beşeri sermaye stokunun dengeli arttığı kalkınma
  B) Ulusal değerlerin korunduğu kalkınma
  C) Kişi başına gelir artışının sürdürüldüğü kalkınma
  D) Sabit sermaye, beşeri sermaye ve doğal kaynakların azalmadığı kalkınma
  E) Kişi başına doğal kaynak kullanımının arttığı kalkınma

  Cevap D
  Sürdürülebilir kalkınma, gelecek nesillerin kendi gereksinimlerini karşılayabilme olanağından ödün vermeksizin bugünün gereksinmelerini karşılayabilme olanağından ödün vermeksizin bugünün gereksinmelerini karşılayabilecek kalkınma olarak tanımlanır.

  12. Üretim olanakları eğrisini sağa kaydıran nedenlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Tüketici talebinin ciddi ölçüde ve aniden artması
  B) Kaynakların bir malın üretiminden diğerine kaydırılması
  C) Okuma-yazma oranının yükselmesi
  D) Toplam nüfusun azalması
  E) Aktif işgücünün azalması

  Cevap C
  Büyümenin gerçekleşebilmesi için iki ihtimal vardır. Ya verimlilikte artış olmalı ya da üretim faktörlerinde artış olmalıdır. Okuma yazma oranının artması üretimde verimliliği arttıracağı için üretim olanakları eğrisinin sağa kaymasına neden olur. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

  13. Negatif büyüme nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Hava koşullarının elverişli olması nedeniyle tarımsal üretimde beklenmeyen artış
  B) Ekonominin üretim olanakları eğrisi üzerinde bir noktadan başka bir noktaya kayılması
  C) Aktif nüfusun dışarıdan gelen göç nedeniyle artması
  D) Üretim olanakları eğrisinin sağa doğru kayması
  E) Ekonomik kriz nedeniyle, işletmelerin atıl kapasitede çalışmaları

  Cevap E
  Negatif büyüme, üretim olanakları eğrisinin sola kayması yani reel milli gelirdeki azalışı gösterir. İşletmelerin atıl kapasiteyle çalışması üretimin düşmesine bu da negatif büyümeye neden olmaktadır.

  14. Şekle göre Başlangıçta A noktasında olan bir ekonomide ortaya çıkacak bir ekonomik krizin sonucunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
  A) Ekonominin üretim olanakları artacağından D noktasına gelinir
  B) Ekonominin üretim olanakları azalacağından C noktasına gelinir
  C)Ekonomini üretim olanaklarında bir değişme olmayacağından B noktasına gelinir.
  D) Ekonominin üretim olanakları artıp azalması hakkında bir şey söylenemeyeceğinden hangi noktaya gelineceği önceden bilinemez
  E) Ekonominin üretim olanakları önce azalır, sonra da artar; dolayısıyla önce C noktasına sonra da D noktasına gelinir

  Cevap B
  Başlangıçta A noktasında bulunan ekonominin kriz soncunda üretim olanakları azalarak C noktasına gelinir.

  15. Hızlı nüfus artışının ekonomiyi olumsuz etkilemesinin sebebi nedendir?
  A) Hızlı nüfus artışının, GSMH artış hızından daha fazla olduğunda yaşam standardını arttırması
  B) Hızlı nüfus artışının, tüketim harcamalarını arttırırken tasarruf oranının da artmasına neden olur.
  C) Hızlı nüfus artışının, kamu yatırım harcamalarının alt yapıdan, eğitim ve sağlık gibi alanlara kaymasına neden olması
  D) Hızlı nüfus artışının, çalışan başına sermaye miktarının artmasına neden olması
  E) Hızlı nüfus artışı ile birlikte bağımlı nüfus sayısının azalması

  Cevap C
  Genç nüfusun artması eğitim ve sağlık ihtiyaçlarının da artması anlamına gelmektedir. Kısıtlı imkanların eğitim ve sağlık gibi alanlara kaydırılması altyapı yatırımlarını azaltacağı için ekonomi olumsuz yönde etkilenir.

  16. gelir vergisinin genel bir harcama vergisi ile ikame edilmesi halinde ekonomik büyümenin hızlanacağını ileri süren iktisatçı kimdir?
  A) Keynes
  B) Kaldor
  C) Philips
  D) Wagner
  E) Malthus

  Cevap B
  Kaldor’a göre gelir vergisi tasarrufları da vergilendirmektedir. Bunun yerine harcama üzerinden alınan bir verginin konulması ülkede tasarrufları arttırır ve bu tasarrufların yatırımlara dönüşmesi ekonomik büyümeyi sağlamaktadır.

  17. Solow artığını temsil eden ifade aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Modeldeki ikinci el sermaye malları fiyatındaki artış oranını
  B) Modeldeki toplam faktör verimliliği artış oranını
  C) Modeldeki servet katsayısının azalma oranını
  D) Modeldeki iş gücü ve nüfus artış oranını
  E) Modelin ekonometrik tahmininde kullanılan hata terimi

  Cevap D
  Solow Artığı emek ve sermaye verimliliğine teknolojik verimliliğin kattığı ilave artışı temsil etmektedir. Bir başka deyişle “toplam faktör verimliliği” artış oranıdır. Detaylı bilgi için tıklayınız

  18. Solow’a göre tasarruf oranı aşağıdakilerden hangisini belirler?
  A) Ekonominin sermaye stokunu ve üretim düzeyini
  B) Ekonominin sermaye stokunu ve tüketim düzeyini
  C) Ekonominin kendini idame ettirebilme derecesini ve üretim düzeyini
  D) Ekonominin kendini idame ettirebilme derecesini ve tüketim düzeyini
  E) Üretim teknolojisini

  Cevap A
  Tasarruf eğilimi arttıkça uzun dönemde kişi başına çıktı düzeyi ve sermaye stoku büyümektedir.

  19. Durağan durum dengesi neyi ifade eder?
  A) Sermaye stokunun büyüme oranı iş gücü arzının büyüme, oranına eşit olduğunda
  B) işçi başına düşen sermaye stokunun büyüme oranı iş gücü arzının büyüme oranından yüksek olduğunda
  C) İşçi başına düşen çıktının büyüme oranı ile işgücü arzındaki büyümenin çarpımı sermaye stokun büyüme oranına eşit olduğunda
  D) İşçi başına düşen çıktının büyüme oranı işgücü arzının büyüme oranından yüksek olduğuna
  E) İşçi başına düşen çıktının büyüme oranı sermaye stokunun büyüme oranından yüksek olduğuna

  Cevap A
  Ekonomide işçi başına yatırımın, işçi başına sermayede yıpranma ile nüfus artışı nedeniyle meydana gelen azalmaya eşit olduğu durum (sy = (n + d)k) yani işçi başına sermayenin değişmediği (Ak = 0) durum durağan durum dengesi denir.

  Durağan durum dengesinde işçi başına sermayenin sabit kaldığı yatırım düzeyine gerekli yatırım ya da başabaş yatırım denir. Başabaş yatırım (n + d)k terimi değerine eşittir. Solow modelinde durağan durum dengesinde işçi başına sermaye miktarı değişmediği için (Δk = 0) işçi başına çıktı düzeyi de değişmeyecek dolayısıyla da işçi başına büyüme sıfıra eşit olacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız

  20. Harrod- Domar büyüme modeline göre büyüme hızının belirleyen en temel etken nedir?
  A) Nüfus artışı
  B) Teknolojik değişim
  C) Yatırım seviyesi
  D) Sermaye birikimi
  E) Eğitim seviyesi

  Cevap D
  Harrod- Domar büyüme modeline göre büyüme modeline göre büyüme hızını belirleyen en temel etken sermaye birikimdir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

  21. Aşağıdakilerden hangisi içsel büyüme modellerinin özelliklerinden biridir?
  A) Sermayenin büyüme oranını kar oranı ile açıklaması
  B)Teknolojik gelişmeyi ekonominin iç dinamikleri ile açıklaması
  C) Sermayenin büyüme hızını tasarruf oranı ile açıklaması
  D) Teknolojik gelişmeyi sermaye malları ithalat artışı ile açıklaması
  E) Teknolojik gelişmeyi yurt içinde üretilen sermaye malları artışı ile açıklaması

  Cevap B
  İçsel büyüme modellerinin hepsinin ortak yani teknolojik gelişmeyi ekonominin iç dinamikleri ile açıklamasıdır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

  22. aşağıda verilen Gini katsayılarının hangisinde gelir dağılımında adalet en yüksek noktadadır?
  A) 0,34
  B) 0,67
  C) 0,22
  D) 0,11
  E) 0,5

  Cevap D
  Gini katsayısı sıfıra yaklaştıkça adaletsizlik azalır.

  23. Bir ekonomide nüfusun belirli bir yüzdesinin gelirin aynı yüzdesini aldığı, kişisel gelir dağılımında mutlak eşitlik durumunda Gini katsayısının değeri kaç olur?
  A) -1
  B) 0
  C) 1
  D) 2
  E) 0,6

  Cevap B
  Gini katsayısı sıfıra yaklaştıkça adaletsizlik azalır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

  24. Gelir dağılımında eşitsizlik olup olmadığı aşağıdakilerden hangisiyle ölçülür?
  A) İnsani gelişme endeksi
  B) İnsani yoksulluk endeksi
  C) Lorenz eğrisi endeksi
  D) Scitovsky telafi prensibi
  E) Pareto etkinliği analizi

  Cevap C
  İnsani gelişme endeksi; temel amaç genel kriterler aracılığıyla insani gelişmeyi yansıtmaya çalışır.
  İnsani yoksulluk, ülkelerin sosyal gelişmişlik düzeyini belirlemeye çalışılır.

  Pareto etkinliği analizi; amaç üretimde ve mübadelede eş-anlı dengedir. Mallardan birinden daha az üretmeden öteki malın üretimini arttırma olanağını ölçen analizdir.

  Scitovsky telafi prensibi; görüşlerine ikili kriter denilmektedir. Bu iki kriter;

  25. Veri bir gelir dağılımın mutlak eşitliğine ne derece yakın olduğunu göstermeye yarayan ölçü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Pareto optimum
  B) Lorenz eğrisi
  C) Gini katsayısı
  D) Gelirin yapısal oranı
  E) İnsani gelişme endeksi

  Cevap C
  Lorenz eğrisi geometrik gösterimdir. Soruda veri gelir dağılımı denmektedir. Bundan dolayı cevap gini katsayısıdır.

  26. Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi yoksulluk ölçüm yöntemlerinden biri değildir?
  A) Açlık sınırı yaklaşımı
  B) Asgari ücret yaklaşımı
  C)Temel İhtiyaçlar yaklaşımı
  D) Medyan gelir yaklaşımı
  E) Göreli Yoksulluk

  Cevap B
  Ayrıntılı bilgiye için tıklayınız

  27. İki mallı bir ekonomide veri teknoloji altında üretilebilecek maksimum mal miktarını gösteren eğriye aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Eş fayda eğrisi
  B) Eş maliyet eğrisi
  C) Eş ürün eğrisi
  D) Gelişim eğrisi
  E) Üretim olanakları eğrisi

  Cevap E
  Maksimum mal miktarının bileşimini gösteren eğriye üretim olanakları eğrisi denir.

  28. Neo-Klasik Büyüme Modeli ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Teknoloji dışsal kabul edilir
  B) Solow tarafından ileri sürülmüştür
  C) Nüfus büyüme oranı dışsaldır
  D) Sermayeye göre sabit getiri söz konusudur
  E) Ölçeğe göre sabit getiri söz konusudur

  Cevap D
  Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

  29. Harrod-Domar modeline göre gerekli büyüme oranının doğal büyüme oranını aştığı durum aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Deflasyon
  B) Dengeli büyüme
  C) Durağan durum
  D) Durgun durum
  E) Enflasyon

  Cevap A
  Gerekli büyüme oranı doğal büyüme oranını aşarsa atıl kapasite ve deflasyon oluşur. Doğal büyüme oranı gerekli büyüme oranını aşarsa işsizlik ve enflasyon meydana gelir.

  30. Ak modeli ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) Üretimde azalan verimler yasası geçerlidir
  B) Tasarruf oranındaki artış uzun dönem büyüme oranını değiştirmez
  C) Ekonomi her zaman durağan durumdadır
  D) Sermayeye göre sabit getiri koşulları geçerlidir
  E) Rebelo tarafından geliştirilmiştir

  Cevap D
  AK modeli Rebelo’nun geliştirdiği model, içsel büyüme modellerinin en temeldir Varsayımlar;

  31. Beşeri Sermayenin uzun dönemde büyümenin kaynağı olduğunu savunan iktisatçı kimdir?
  A) Barro
  B)Lucas
  C)Rodan
  D)Hirschman
  E) Solow

  Cevap B
  Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

  32. Aşağıdaki iktisatçılardan hangisi içsel büyüme modeliyle ilgilenmemiştir?
  A) Rebelo
  B) Lucas
  C) Romer
  D) Swan
  E) Barro

  Cevap D
  Swan neo klasik büyüme modelleri üzerine çalışmalar yapmıştır.

  33. Sınırsız Emek arzı ile kalkınma kuramını geliştiren iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Solow
  B) Boeke
  C) Rostow
  D) Lewis
  E) Nurkse

  Cevap D

  34. Bağımlılık yaklaşımının temel çerçevesini çizen iki iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Rosenstein-Rodan
  B) Baran- Frank
  C) Rostow- Levis
  D) Harrof-Domar
  E) Sİnger- Prebisch

  Cevap B
  Ülkeleri merkez (kapitalist-sömüren) ve çevre (sömürülen) ülkeler olarak ayıran yaklaşıma göre merkezdeki ülkeler çevre ülkelerin gelişmesini engelleyen hamlelerde bulunarak az gelişmişliğe neden olurlar. Ayrıntı bilgi için tıklayınız

  35. Yüksek doğurganlık ve ölüm oranlarının yaşandığı durumdan, düşük doğurganlık ve ölüm oranlarının yaşandığı duruma geçişe ne ad verilir?
  A) Optimal nüfus düzeyi
  B) Demografik geçiş süreci
  C) Bağımlı nüfus geçişi süreci
  D) Demografik bağımlılık
  E) Düşük nüfusa geçiş süreci

  Cevap B
  Kalkınmanın ilerleyen aşamalarında düşük doğum ve düşük ölüm süreci ortaya çıkmıştır. Bu duruma demografik geçiş süreci adı verilir.

  36. Kalkınmanın başlatılması ve süreklilik göstermesini sağlamak amacıyla ekonominin bütün alanlarında büyük miktarda yatırım yapılmasına ne ad verilir?
  A) Sıçrama teorisi
  B) Dinamik kalkınma
  C) Yaygın büyüme
  D) Büyük itiş
  E) Bağımlı kalkınma

  Cevap D
  Büyük itişle başlatılması dengeli kalkınma modelinin gereğidir.  ayrıntı için tıklayınız

  37. Aşağıdakilerden hangisi Harrod-Domar büyüme modelinin varsayımlarından biri değildir?
  A) Ekonomi tam istihdam düzeyindedir
  B) Dış ticaret yoktur
  C) Sermaye tek üretim faktörüdür
  D)Sermaye ve gelir arasında sabit bir teknoloji ilişkisi vardır
  E) Üretimdeki artış belli bir gecikmeyle harcamalara yansır

  Cevap E
  Harrod-Domar modelinde gecikme faktörüne yer verilmemiştir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

  38. Aşağıdakilerden hangisi ithal ikameci sanayileşme stratejisini tanımlar?
  A) Daha önce yurt dışından ithal edilen malların yurt içinde üretilmesi
  B) Daha çok dış piyasalar için üretim yapılması
  C) Bazı malların üretimi için ithal girdilere tarife uygulanması
  D) İhraç malların ülkeden çıkışını önlemek için kota uygulanması
  E)Dışarıdan alınan ara ve yatırım mallarının işlenerek ihraç edilmesi

  Cevap A

  39. Aşağıdakilerden hangisi Binyılın Kalkınma Hedefleri arasında yer almaz?
  A) Herkes için temel eğitimin sağlanması
  B) Çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması
  C) Anne sağlığının iyileştirilmesi
  D) Kalkınma için ülkelerin bağımsız ulusal programlar oluşturulması
  E) HIV/AIDS, sıtma ve diğer hastalıklarla mücadele

  Cevap D
  Binyılın kalkınma hedefleri arasında ulusal programların bağımsızlaştırılması amacı yer almamaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

  40. Büyümenin aşamaları kuramını geliştiren iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Lewis
  B) Rostow
  C) Lange
  D) Singer
  E) Prebisch

  Cevap B 
  Rostow’un aşamaları;

  Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

  Yazı kaynağı : ekonomihukuk.com

  İktisadi Büyüme–Kalkınma Sınav Soruları

  İktisadi Büyüme–Kalkınma Sınav Soruları

  İktisadi Büyüme – Kalkınma Sınav Soruları

  Cevap : Ekonomi için artan verimler değil azalan verimler söz konusudur. (Cevap D)

  Cevap : Ricardo ricardo büyüme modelini iki ilkeye dayandırmaktadır.bunlardan marjinallik ilkesi; toprak sahiplerinin toplam hasıladan aldıkları payın (yani rant payının) açıklanmasına yardım ederken ikinci ilke olan artık değer ilkesi toplam hasıladan geri kalan kısmın ücret ve kar olarak nasıl dağıtılacağını belirler. (Cevap D)

  Cevap : Harrod – Domar modeli, bıçak sırtı denge modeli olarak tanımlanmaktadır. Çünkü yatırım düzeyinin, olması gereken düzeyden sapması halinde ekonomik denge bozulacaktır. (Cevap C )

  Cevap : Harrod, nüfus artışının ve teknik gelişmenin belirlediği büyüme oranını doğal büyüme oranı olarak tanımlamaktadır. Ekonomik, denge sermaye ve emeğin tam istihdamını gerektirmektedir. Harrod – Domar büyüme modelinde, tatmin edici büyüme hızı sermayenin tam istihdamını tanımlamaktadır. Emeğin tam istihdamı ise, emek gücünün büyümesinin doğal oranı yakalaması halinde söz konusudur. Bu durumda ekonomik denge, tatmin edici büyüme ile, doğal büyümenin oranının eşit olması halinde gerçekleşecektir. (Cevap E )

  Cevap : Harrod – Domar büyüme modeline göre ekonomi dış ilişkileri olmayana kapalı bir ekonomidir. (Cevap A )

  Cevap : Harrod-Domar büyüme modelinin vurguladığı temel prensip net atılımın ikili etkisidir. Net yatırım bir yandan üretime yönelik bir talep oluştururken diğer yandan çıktı üretmek için ekonominin kapatiseni artırmaktır. Bu iki etkiye yatrımın gelir artırıcı etkisi ve yatırımın kapasite yaratıcı rtkisi de denir. (Cevap B )

  Cevap : Sermaye / hasıla oranı sabit değildir. (Cevap B )

  Cevap : Sermaye hasıla oranının değiştirilebilmesi için faktör fiyatlarının da değiştirilebilir olması gerekir. Faktör fiyatları ise emek (işgücü) sermaye ve doğal kaynakların fiyatlarından oluşmaktadır. (Cevap C )

  Cevap : Neoklasik modelde faizin gerekli düzeye düşmesi için herhangi bir likitide tuzağı mevcut olmadığı gibi, yatırımların faiz esnekliği yüksek ve tasarruf-yatırım tutursızlığı da söz konusu değildir. (Cevap E )

  Cevap : Neoklasik Solow-Swan büyüme modeline göre kar oranı(yada faiz oranı) büyüme oranına eşittir. İşte altın kural budur. (Cevap D)

  Cevap : Tasarruf oranı altın kural oranının altında olduğu zaman (kar oranı yada faiz oranı büyüme oranından daha büyüktür.) tasarruf oranındaki bir artış kişi başına tüketimi arttırır. Tasarruf oranı altın kural oranından büyükse, aşırı sermaye birikimi olacaktır. Tasarruftaki bir düşüş kişi başına tüketimi arttıracaktır. (Cevap A )

  Cevap : Durağan durum sermaye düzeyi sermayenin altın kural düzeyinden küçük olması halinden durağan durum sermaye düzeyi artarsa sermayenin marjinal hasılası yıpranma oranından büyüktür ve sermayede artış tüketimi de arttırır. (Cevap D )

  Cevap: Neoklasik Solow-Swan büyüme modeline teknolojik gelişmenin hesaba katıldığı durumdaki altın kural koşulu, sermayenin yıpranma oranı (d) eksi nüfus oranı (n) teknoloji ilerleme oranı (g) toplamının sermayenin marjinal hasılasına (ürününe) eşit olmasıdır (MPK).

  MPK = d – n + g

  MPK – d = n + g

  (Cevap E)

  Cevap: Fiziksel faaliyetlerin yani teknolojinin taklit edilmesi azalan verimler kanunun geçersizliğini ifade eder. Bu duruma göre, ekonomide kalkınma-büyüme çabaları ve araştırma faaliyetleri sonucu verimli fikirlerin biriktiğini (beşeri sermaye) ve bu bilginin de herkes tarafından kullanılan ve azalan verimler kanununa tabi olmayan özel bir sermaye türü olduğunu ifade eder. (Cevap A)

  Cevap : Net büyüme hızını bulmak için önce brüt büyüme hızını bulmamız gerekir.

  Brüt Büyüme Hızı =

  210-200/200=0,05

  Net Büyüme Hızı =

  0,05-0,02=0,03 cevap= E

  Bu ekonomide Harrod-Domar büyüme modeline göre 2. Yılın işgücü büyüme oranı yüzde kaçtır?

  Cevap : (71.750.000-70.000.000/70.000.000)+%4

  =%2,5 + %4

  =%6,5

  Bu soru şu şekilde de sorulabilirdi. ‘’Bir ekonomide nüfus t dönemde 70.000.000, t+1 dönemde 71.750.000 ve teknolojik büyüme hızı 0,04’ tür. Bu ekonominin Harrod-Domar büyüme modeline göre büyüme oranı kaçtır?’’ (Cevap C )

  Cevap : ∆I = I2004 – I2003

  = 425 – 400

  = 25

  I2003 = I ise

  I.Q =

  400Q =1/0,25*25

  400Q = 100

  Q =

  = 0,25

  (Cevap B )

  Cevap : Önce marjinal tasarruf eğilimini bulalım,

  s = 1 – c = 1 – 0,8 = 0,2

  ∆Ya = sY

  = 0,3 x 0,2 x 30.000

  = 1.800 TL

  (Cevap D )

  Cevap : Sermaye miktarındaki büyüme oranı

  Emek miktarındaki büyüme oranı

  Sermayenin toplam üretim içindeki payı

  () = 0,3
  =

  = (0,3 x 0,4) + (1 – 0,3) (0,2)

  = 0,12 + (0,7 x 0,2)

  = 0,26 (%26)

  (Cevap D )

  Cevap : ∆K = sY – dK 215 = 0,2 (1625) – d700

  215 = 325 – d700 325 – 215 = – d700

  d =

  (Cevap C )

  Teknolojik ilerlemenin olmadığı bu ülkede; Neoklasik Solow-Swan büyüme modeline göre, dengeli büyüme yolunda marjinal tasarruf eğilimi kaçtır?

  Cevap : sY = Kn + dK

  S420 = 300(0,15) + 0,2(300)

  S420 = 105

  s =

  (Cevap A )

  Cevap : ∆K = ı – (d + n) k

  250 = ı – (0,2+0,05)1300 250 = ı – 325

  ı = 325 – 250 = 75 birim

  (Cevap A)

  Cevap : Y = (1 – s) y+ı

  600 = (1 – 0,3) 600 + ı

  600 = 420 + ı ı = 600 – 420

  = 180 (Cevap E )

  Cevap : d(K/NA)

  0,4(120.000/4)

  0,4 (30.000) = 12.000

  (Cevap C)

  Cevap : Nurkse’ye göre pazarın büyüklüğünü belirleyen en önemli unsur verimliliktir.

  (Cevap C )

  Bu yaklaşıma göre kıt ve yetersiz kaynakların optimum dağılımında kesimlerin birbirine rakip olmaması için aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmalıdır?

  Cevap : Kıt ve yetersiz kaynakların , kesimler arasında optimum bir şekilde dağılabilmesi için sosyal sabit sermaye yatırımlarının yapılması gerekir. Bilindiği gibi sosyal sabit sermaye yatırımları karlığa dayanmayan ve çoğunlukla devlet tarafından yapılan yol, köprü, baraj ve liman gibi yatırımlardır. (Cevap D)

  Cevap : Nurkse’ye göre piyasa hacmini belirleyen en önemli faktör üretim hacmi (miktarı/düzeyi)’dir. Üretim kapasitesi arttıkça, reel gelir yükselecek ve piyasa genişleyecektir. (Cevap C)

  Cevap : Chenery’e göre kaynakların optimal dağılımı için yatırımların sosyal marjinal verimliliklerinin eşitlenmesi gerekir. (Cevap E )

  Cevap : Leibensitein’in, asgari kritik hamle modeli, düşük düzeyli denge tuzağından veya başka bir ifadeyle fakirliğin kısır döngüsünden kurtulmak için gerekli koşulları göstermektedir. Temel olarak Leibensitein, sürekli (dengeli) büyümeyi saağlamak için gelişmeyi harekete geçiren güçlerin bir asgaride olması ve gelir artış hızının nüfus artış hızından daha fazla olması gerektiğine işaret eder. (Cevap D)

  III. İçsel iksi ekonomiler,

  Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri ülkelerin dengeli kalkınabilmeleri için Leibensitein’in ‘’asgari kritik hamle modeli’’nin unsurlarından biridir?

  Cevap : Leibensitein’in asgari kritik hamle modelinin unsurları şunlardır:

  (Cevap C )

  Cevap : Dengesiz kalkınma-büyüme görüşü, az gelişmiş ülkelerde piyasa ekonomisinin önderliğini ve etkinliğini kabul eder. Dengeli kalkınma kuramındaki planlı kalkınma stratejisine karşılık, dengesiz kalkınma yolunun planlamayı ve kamu etkinliğini en alt düzeye indirebilecğini söyleyebiliriz. Bu durumda dengesiz kalkınma modeli B,C,D veE seçeneklerinde arzulanan bir iktisadi politikadır. (Cevap A )

  (S.S.S.: Sosyal Sabit Sermaye ve D.V.F.: Doğrudan Verimli Faaliyet)

  Cevap : Hirschaman’a göre yatırım genişlemesi iki yolla olur. Birincisi S.S.S. yatırımları hacmindeki artışlarla başlamaktır ki buna kapasite fazlası yoluyla kalkınma denir. İkinci ilk başlamanın D.V.F. yatırımları tarafından geldiği durumdur. Buna da noksan-eksik kapasite yoluyla kalkınma denir. (Cevap E )

  Cevap : ‘’ B ‘’ seçeneği Nurkse’nin dengeli kalkınma-büyüme modeli için uygun bir ifadedir. (Cevap B )

  Cevap : Schumpeter’e göre kalkınmayı belirleyen yenilikler arasında üretimde yeni bir organizasyon oluşumu gereklidir. Bu oluşumlar, tröst, kartel ve monopol şeklinde olabilir. (Cevap D )

  Cevap : Durgun durumu değiştiren ve kalkınmanın en önemli unsurunu oluşturan teşebbüs zihniyetidir. Bu zihniyet, yenileştirme ve ileriyi görebilme gücüdür. Böylece, Schumpeter’in kalkınma modeli, bir denge durumundan diğer bir denge durumuna geçişi açıklar. (Cevap C)

  Cevap : içe dönük sanayileşme stratejisinde karşılaştırmalı üstünlükler teorisi geçerli değildir. (Cevap B )

  Cevap : ithal ikamesine dayalı ve içe dönük kalkınma stratejisini benimseyen gelişmekte olan ülkede firmalar arası rekabet yoktur. (Cevap A )

  Cevap : ithal ikamesine dayalı bir sanayileşme stratejisinde genellikle sermaye-yoğun teknolojiler kullanılır ve bu durum istihdam olanaklarının sınırlı kalmasına yol açar.

  (Cevap A )

  Cevap : Efektif koruma oranı negatif bir değer alır. Yani sıfırdan küçüktür. (Cevap C )

  Cevap : İhracat yapan girişime altyapı hizmetlerinde düşük fiyat uygulaması ihracata dayalı dışa dönük sanayileşme stratejisinin makro düzeydeki bir aracı değildir. (Cevap D )

  Cevap : Serbest faiz uygulaması bu politikalardan biri değildir. (Cevap C )

  Cevap : ithal girdi gümrük vergisi (r) = 0’dır.

  f = 0,75-(0,25*0)/1-0,25=3

  (Cevap C )

  Cevap : f = t-(0,50*0)/1-0,50=t/0,50=2t

  (Cevap B )

  (Kaymakamlık Sınavı 2002)

  Cevap :

  n : nüfus artışı

  g : teknolojik gelişme hızı

  : yıpranma katsayısı

  S : tasarruf oranı

  F(k) : yoğun üretim fonksiyonu

  Neoklasik büyüme modeline göre, denge sermaye üretim oranı : k*, kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla y*,dır. Ülkede sermaye üretim oranı k*, aşarsa, (k1>k*), cari dönem kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla düzeyide denge değerinin üzerine çıkıyor. (y1>y*). (Cevap E )

  (Kaymakamlık Sınavı 2002)

  Cevap : içsel büyüme modeline göre, kümülatif bilgi yeni teknoloji üretiminde girdi olarak kullanılır. Bu nedenle, her teknolojik gelişme ve buluş yeni teknoloji üretiminde kullanılır ve bu üretimi daha kolay hale getirir. (Cevap C )

  Yazı kaynağı : www.unibilgi.net

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap