Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  eczacılar ve eczaneler hakkında yönetmelik

  1 ziyaretçi

  eczacılar ve eczaneler hakkında yönetmelik bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Titck - Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

  Söğütözü Mahallesi 2176.Sokak No:5 PK 06520 Çankaya/Ankara

  T: +90 (312) 218 30 00
  F: +90 (312) 218 34 60

  Kep Adresimiz: [email protected]

  Yazı kaynağı : www.titck.gov.tr

  Türk Eczacıları Birliği - Yasa ve Yönetmelikler

  Türk Eczacıları Birliği - Yasa ve Yönetmelikler

  KANUNLAR

  1- TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ KANUNU – 6643

  2- ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN - 6197

  3- İSPENÇİYARİ ve TIBBİ MÜSTAHZARLAR KANUNU - 1262

  4- ECZA TİCARETHANELERİYLE SANAT VE ZİRAAT İŞLERİNDE KULLANILAN ZEHİRLİ VE MÜESSİR MADDELERİN SATILDIĞI DÜKKANLARA MAHSUS KANUN - 984

  5- UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKABESİ HAKKINDA KANUN - 2313

  6- KOZMETİK KANUNU - 5324

  7- SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU - 3359

  8- SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU - 5510

  TÜZÜKLER

  1- TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ DEONTOLOJİ TÜZÜĞÜ

  YÖNETMELİKLER

  1- TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

  2- TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ECZANELER BÖLGE TEMSİLCİLİKLERİ VE ECZACILAR İŞYERİ TEMSİLCİLİKLERİ YÖNETMELİĞİ

  3- ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA YÖNETMELİK

  4- DOKTORLUK, HEMŞİRELİK, EBELİK, DİŞ HEKİMLİĞİ, VETERİNERLİK, ECZACILIK VE MİMARLIK EĞİTİM PROGRAMLARININ ASGARİ EĞİTİM KOŞULLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK

  5- SAĞLIK MESLEK MENSUPLARI İLE SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN DİĞER MESLEK MENSUPLARININ İŞ VE GÖREV TANIMLARINA DAİR YÖNETMELİK

  6- İTHAL EDİLECEK İLAÇ HAM, BAŞLANGIÇ MADDELERİ İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR YÖNETMELİĞİ

  7- KOZMETİK YÖNETMELİĞİ

  8- KOZMETİK ÜRÜN VEYA HAM MADDELERİNİN ETKİNLİK VE GÜVENİLİLİK ÇALIŞMALARI İLE KLİNİK ARAŞTIRMALAR HAKKINDA YÖENETMELİK

  9- BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER AMBALAJ VE ETİKETLEME YÖNETMELİĞİ

  10- BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLERİN SINIFLANDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

  11- BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLERİN TANITIM VE FAALİYETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

  12- BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER RUHSATLANDIRMA YÖNETMELİĞİ

  13- BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLERİN İMALATHANELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

  14- FARMASÖTİK MÜSTEHZARLARIN BİYOYARARLANIM VE BİYOEŞDEĞERLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

  15- BİYOSİDAL ÜRÜNLERİ YÖNETMELİĞİ

  16- BİYOSİDAL ÜRÜNLERİN KULLANIM USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

  17- İLAÇLARIN GÜVENLİLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK

  18- GERİ ÇEKME YÖNETMELİĞİ

  19- TAKVİYE EDİCİ GIDALARIN İTHALATI, ÜRETİMİ, İŞLENMESİ VE PİYASAYA ARZINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

  TALİMATNAMELER

  1- SANAYİ VE ZİRAATTE KULLANILAN ZEHİRLİ MADDELERİN ECZANELERDE SURETİ HIFIZ VE SATIMI HAKKINDA TALİMATNAME

  ULUSLARARASI SÖZLEŞME VE BELGELER

  1- BİR AVRUPA FARMAKOPESİ GELİŞTİRİLMESİNE DAİR SÖZLEŞME

  Yazı kaynağı : www.teb.org.tr

  Ba�bakanl�k Mevzuat� Geli�tirme ve Yay�n Genel M�d�rl���

  T�rkiye �la� ve T�bbi Cihaz Kurumundan:

  ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDAY�NETMEL�KTE

  DE����KL�K YAPILMASINA DA�R Y�NETMEL�K

  MADDE 1 � 12/4/2014 tarihli ve 28970 say�l� Resm� Gazete�de yay�mlanan Eczac�lar ve Eczaneler Hakk�nda Y�netmeli�in 4 �nc� maddesinin birinci f�kras�n�n (a) ve (y) bentleri a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �a) Ba��ms�z d�kk�n: Yap� ruhsat� belgesi veya yap� kullan�m izin belgesi ya da ba�l� bulundu�u belediye taraf�ndan d�kk�n veya i�yeri olarak kullan�labilece�ine dair resm� belgesi bulunan ve eczane olabilecek di�er vas�flar� haiz mek�n�,�

  �y)Yerle�im birimi: Merkezi idarenin il�e kademesinden k���k belde ve k�yleri ile 10/7/2004 tarihli ve 5216 say�l� B�y�k�ehir Belediyesi Kanunu ile k�y iken mahalleye d�n��t�r�len yerlerini,�

  MADDE 2 � Ayn� Y�netmeli�in 8 inci maddesinin alt�nc� ve yedinci f�kralar� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �(6) Kurum taraf�ndan her y�l eczane a��lmas� uygun olan il�eler ve a��labilecek eczane say�lar� T�rkiye �statistik Kurumunun a��klad��� n�fus bilgileri esas al�nmak suretiyle belirlenir ve y�lda �� kez Kurumun resm� internet sitesinde il�n edilir.

  (7) Do�al afet ve m�cbir sebeplerle n�fus azalmas� veya kentsel d�n���mle eczane yerinin tahliye edilmek zorunda kal�nmas� h�linde o yerle�im yerinde bulunan eczanelerin naklinde n�fusa g�re eczane a��lmas� kriteri uygulanmaz. Do�al afet ve m�cbir sebeplerle n�fus azalmas� h�linin tespit ve il�n� Bakanl�k�a yap�l�r.Kentsel d�n���m nedeniyle eczanenin tahliye edilmek zorunda kal�nmas� halinin tespiti ise eczanenin bulundu�u b�lgenin kentsel d�n���m b�lgesi oldu�una dair ilgili yetkili resmi mercilerden al�nm�� resmi belge ile yap�l�r. Do�al afet veya m�cbir sebebin ortadan kalkmas�n� veya kentsel d�n���m�n tamamlanmas�n� m�teakip alt� ay i�erisinde eczac� isterse tahliye etmek zorunda kald��� �nceki eczanenin bulundu�u il�e s�n�rlar� i�erisinde bir yere herhangi bir k�s�tlamaya tabi olmaks�z�n d�nebilir.�

  MADDE 3 � Ayn� Y�netmeli�in 9 uncu maddesinin birinci f�kras� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi� ve d�rd�nc� f�kras� y�r�rl�kten kald�r�lm��t�r.

  �(1) Eczane a�mak isteyen eczac�lar, Kurum taraf�ndan il�n edilen yerler i�in il�n tarihinden itibaren otuz g�n i�erisinde, ikinci f�krada belirtilen belgeleri eklemek suretiyle elektronik ortamda ba�vurular�n� yaparlar. Bu ba�vurularda en fazla yirmi be� tercih yap�labilir.Elektronik ortamda yap�lan ba�vurunun ge�erli olabilmesi i�in; ikinci f�krada belirtilen ve elektronik ortamda eklenen belgelerin as�llar�n�n Kurumca il�n edilen ba�vuru s�resi i�inde il veya il�e sa�l�k m�d�rl�klerine ibraz edilerek ba�vurunun onaylat�lmas� gerekir. Ba�vuru evrak�n�n eksik olmas� h�linde ba�vuru talepleri i�leme al�nmaz.�

  MADDE 4 Ayn� Y�netmeli�in 10 uncu maddesinin birinci f�kras� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �(1) Yerle�tirme neticesine g�re eczane a�abilecek eczac�lar, il�n tarihinden itibaren en ge� doksan g�n i�erisinde, ilk ba�vuruda elektronik olarak girilen belgelerin as�llar� ile a�a��daki belgelerle ilgili il veya il�e sa�l�k m�d�rl���ne ba�vuruda bulunur:

  a) Eczac� odas� kay�t belgesi,

  b) Eczane olarak kullan�lacak yerin mimar veya m�hendis taraf�ndan haz�rlanm�� krokisi ile eczac�l�k ile ilgili kanunlara uygunlu�u hususunda b�lge eczac� odas�n�n haz�rlayaca�� rapora istinaden il sa�l�k m�d�rl���nce yerinde kontrol edilerek tasdik edilmi� rapor,

  c) Yap� ruhsat� belgesi veya yap� kullan�m izin belgesinin onayl� sureti ya da ba�l� bulundu�u belediye taraf�ndan d�kk�n veya i�yeri olarak kullan�labilece�ine dair resm� belge.�

  MADDE 5 � Ayn� Y�netmeli�in 11 inci maddesinin birinci f�kras�n�n ikinci c�mlesinde yer alan �on i� g�n�� ibaresi �onbe� i� g�n�� olarak de�i�tirilmi�tir.

  MADDE 6 � Ayn� Y�netmeli�in 16 nc� maddesinin birinci f�kras� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �(1) Serbest eczanelerde, y�ll�k seksen bin re�ete say�s�n�n veya y�ll�k �� milyon T�rk Liras� tutar�nda cironun a��lmas� halinde ikinci eczac� �al��t�r�lmas� zorunludur. Bu re�ete say�s� veya ciroya eklenen y�ll�k her seksen bin re�ete veya y�ll�k her �� milyon T�rk Liras� ciro i�in ilave bir ikinci eczac� �al��t�r�lmas� gerekir. Re�ete say�s� veya ciro verileri do�rultusunda �al��t�r�lmas� zorunlu ikinci eczac� say�s� en fazla ��t�r. Re�ete say�s� i�in bir �nceki y�la ait Kurum verileri; ciro i�in Kuruma bildirilen KDV hari� has�lat esas al�n�r. Re�ete say�s� ve ciro bilgilerinin her ikisinin de ikinci eczac� �al��t�r�lmas� i�in uygun olmas� halinde, daha fazla say�da ikinci eczac� �al��t�r�lmas�na imk�n sa�layan veri esas al�n�r.Re�ete say�s� ve ciro verilerindeki y�ll�k de�i�im oran� do�rultusunda bu de�erler Kurum taraf�ndan T�rk Eczac�lar� Birli�inin de g�r��� al�narak g�ncellenir ve il�n edilir. Serbest eczanelere ait ciro bilgileri eczane mesul m�d�r� eczac� taraf�ndan �la� Takip Sistemi �zerinden her y�l Nisan ay�nda beyan edilir.Ciro bilgilerini beyan etmeyen eczac�lar�n �la� Takip Sistemine eri�imi, cironun beyan edildi�i tarihe kadar ge�ici olarak engellenir.�

  MADDE 7 � Ayn� Y�netmeli�in 20 nci maddesinin ikinci,d�rd�nc� ve sekizinci f�kralar� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �(2) Eczane olarak kullan�lacak binan�n yap� ruhsat� belgesi veya yap� kullan�m izin belgesi ya da ba�l� bulundu�u belediye taraf�ndan d�kk�n veya i�yeri olarak kullan�labilece�ine dair resm� belgesinin bulunmas� gerekir. Bu f�kran�n y�r�rl��e girdi�i tarihten �nce ba�vuru yap�lm�� veya ruhsatland�r�lm�� eczanelerde ve bunlar�n devrinde bu madde h�km� uygulanmaz.�

  �(4) Serbest faaliyet g�steren eczanelerin;

  a) Eczaneler i�in belirlenen �al��ma saatlerini ve n�bet hizmetini aksatmayacak �ekilde,halk�n serbest�e girip ��kabildi�i ve Y�netmelikte tarif edilen nitelikteki yerlerde a��lmas�,

  b) Ba��ms�z d�kk�nlarda a��lmas� ve faaliyet g�stermesi,

  c) Eczanelerin cephelerinden ve kap�lar�ndan en az birinin belediyelere ait cadde veya sokak �zerinde olmas� ve o cadde veya sokaktan numara almas�,

  �) Al��veri� merkezlerinde ve sitelerde a��lacak serbest eczaneler bak�m�ndan eczanenin cephelerinden en az birinin do�rudan g�n �����ndan yararlanacak �ekilde olmas� ve kap�lar�ndan en az birinin do�rudan d��ar�ya a��lmas�,

  zorunludur. Ancak havaalanlar�, limanlar, otogarlar, tren garlar�, al��veri� merkezleri ve sitelerde a��lacak eczanelerde (c) bendindeki zorunluluk aranmaz.�

  �(8) Muayenehaneler ile sadece tahlil ve g�r�nt�leme hizmeti veren laboratuvar tan� merkezleri hari� olmak �zere, i�inde sa�l�k kurum ve kurulu�u bulunan bina ve bah�esi ile m��temilat�nda serbest eczane a��lamaz. Havaalanlar�, otogarlar ile tren garlar� ve limanlarda bu k�s�tlama uygulanmaz.�

  MADDE 8 � Ayn� Y�netmeli�in 21 inci maddesinin ikinci f�kras� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �(2) Eczanelerde, ila� yapmaya ayr�lm�� bankonun �zeri �s�ya dayan�kl� cam, mermer veya mikrobiyolojik bula�ma olu�turmayacak malzemeden olur. Hassas, santigram veya kiloluk teraziler veya 2 nci s�n�f elektronik teraziler ayarlar� bozulmayacak �ekilde banko �zerinde veya ayr� �zel masada bulundurulur. �lgili kurumdan her iki y�lda bir terazilere ait kalibrasyon kontrol belgesinin al�nmas� zorunludur.�

  MADDE 9 � Ayn� Y�netmeli�in 25 inci maddesinin birinci ve ikinci f�kralar� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �(1) Bu f�kran�n y�r�rl��e girdi�i tarihten sonra a��lacak ve nakil yap�lacak eczanelerin isimleri, eczanenin a��laca�� il�e i�inde bulunan eczanelerle ayn� isimlerde olamaz.

  (2) Eczanelerin g�r�lebilir cephelerinden en az birine ve eczane olarak kullan�lacak yerin s�n�rlar� i�erisinde kalmak kayd�yla, eczanenin ad�n� g�sterir, �zellikleri T�rk Eczac�lar� Birli�i taraf�ndan standardize edilmi� ���kl� veya ���ks�z levha konulur.�

  MADDE 10 Ayn� Y�netmeli�in 27 nci maddesi a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  MADDE 27 � (1) Eczaneler taraf�ndan be�eri ila�lar�n al���, sat���, al�nd��� ecza deposuna veya m�cbir sebep halinde yahut eczanenin kapanmas� halinde di�er depolara iadesi, eczaneler aras�ndaki takas�, miad� ge�mi� ya da bozulmu� olanlar�n�n imhas� i�lemlerinde Kurumca uygulanan ila� takip sisteminin kullan�lmas� ve bu sisteme bildirim yap�lmas� zorunludur. �la� takip sisteminin kapsam�na al�nacak di�er hususlar ile kay�tlara ili�kin esaslar Kurumca belirlenir.

  (2) Be�eri ila�lar�n ila� takip sistemi �zerinden sat��, mal iade, takas bildirimi yap�ld��� al�c� ile bu bildirime dair d�zenlenen belgelerde belirtilen al�c�n�n ayn� olmas� zorunludur.�

  MADDE 11 � Ayn� Y�netmeli�in 35 inci maddesinin ikinci f�kras�n�n ilk c�mlesi y�r�rl�kten kald�r�lm��t�r.

  MADDE 12 � Ayn� Y�netmeli�in 41 inci maddesinin ikinci f�kras� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �(2) Miad� ge�en veyahut kullan�lamaz h�le gelmi� olan ila�lar, eczane sahip veya mesul m�d�r� taraf�ndan listelenir ve bu ila�lar�n imhas� i�in il sa�l�k m�d�rl���ne ba�vuru yap�l�r. �l sa�l�k m�d�rl��� ve eczac� odas� yetkilileri huzurunda tutanak d�zenlenerek ila�lar�n imhas� ilgili mevzuat do�rultusunda yap�l�r veya yapt�r�l�r ve keyfiyet vergi dairesine bildirilir. D�zenlenen tutanak istendi�inde ibraz edilmek �zere eczanede muhafaza edilir.�

  MADDE 13 � Ayn� Y�netmeli�in 47 nci maddesine a�a��daki f�kra eklenmi�tir.

  �(4) Yap�lan denetimlerde eczac�n�n sa�l�k durumunda eczac�l�k mesle�ini yapmas�na engel te�kil edecek de�i�iklikler oldu�unun g�r�lmesi halinde sa�l�k raporlar�n�n veya gerek g�r�lmesi durumunda adli sicil kayd�n�n g�ncellenmesi istenir.�

  MADDE 14 � Ayn� Y�netmeli�e a�a��daki ge�ici maddeler eklenmi�tir.

  Eczane a�ma, nakil ve devir hakk�

  GE��C� MADDE 2 � (1) Kanunun ge�ici 3 �nc� maddesi gere�ince bir defaya mahsus olmak �zere n�fusa g�re eczane a��lmas�na ve nakline dair s�n�rlamalara t�bi olmaks�z�n eczane a�ma hakk�n� haiz eczac�lar, eczane devir almalar� halinde eczane a�ma haklar�n� kullanm�� say�lmazlar. Bu �ekilde eczane devral�nmas� halinde Kanunun ge�ici 3 �nc� maddesi gere�ince herhangi bir k�s�tlamaya tabi olmaks�z�n bir defaya mahsus olmak �zere tan�nan nakil ve devir hakk� ancak devral�nan eczanede kullan�labilir.

  Eczane yeri ve n�bet

  GE��C� MADDE 3 � (1) 20 nci maddenin d�rd�nc� f�kras�n�n y�r�rl��e girdi�i tarihten �nce geceleri kapal� olan al��veri� merkezlerinde faaliyet g�stermek �zere ruhsatland�r�lm�� eczaneler n�betten muaft�r.

  (2)20 nci maddenin d�rd�nc� f�kras�nda yer alan zorunluluklar s�z konusu f�kran�n y�r�rl��e girdi�i tarihten �nce ba�vuru yap�lm�� veya ruhsatland�r�lm�� eczanelerde ve bunlar�n devrinde uygulanmaz.

  Eczane levhalar� ve s�cakl�k, nem takibi

  GE��C� MADDE 4 � (1) 20 nci maddenin yedinci f�kras�nda yer alan,�kritik durumlarda uyar� verecek erken uyar� sisteminin ve geriye d�n�k haf�za kayd� bulunan termometrenin bulunmas�� y�k�ml�l��� Kurum taraf�ndan re�ete say�s� veya ciro kriterleri dikkate al�narak belirlenecek ge�i� takvimi do�rultusunda en ge� 12/4/2017 tarihine kadar yerine getirilir.

  (2) 25 inci maddenin ikinci f�kras�nda yer alan��zellikleri T�rk Eczac�lar� Birli�i taraf�ndan standardize edilmi� ���kl� veya ���ks�z levha konulur� y�k�ml�l��� Kurum taraf�ndan re�ete say�s� veya ciro kriterleri dikkate al�narak belirlenecek ge�i� takvimi do�rultusunda eczaneler taraf�ndan en ge� 12/4/2017 tarihine kadar yerine getirilir. T�rk Eczac�lar� Birli�i taraf�ndan ���kl� veya ���ks�z levha standartlar� maddenin y�r�rl��e girdi�i tarihten itibaren en ge� �� ay i�erisinde belirlenerek Kuruma bildirilir.�

  MADDE 15 � Bu Y�netmelik yay�m� tarihinde y�r�rl��e girer.

  MADDE 16 � Bu Y�netmelik h�k�mlerini T�rkiye �la� ve T�bbi Cihaz Kurumu Ba�kan� y�r�t�r.

  Yazı kaynağı : www.resmigazete.gov.tr

  T�rkiye �la� ve T�bbi Cihaz Kurumundan:

  ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA Y�NETMEL�KTE

  DE����KL�K YAPILMASINA DA�R

  Y�NETMEL�K

  MADDE 1 � 12/4/2014 tarihli ve 28970 say�l� Resm� Gazete�de yay�mlanan Eczac�lar ve Eczaneler Hakk�nda Y�netmeli�in 4 �nc� maddesinin birinci f�kras�n�n (y) bendi a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �y) Yerle�im birimi: Merkezi idarenin il�e kademesinden k���k belde ve k�yleri ile k�y veya belde belediyesi iken mahalleye d�n��t�r�len yerleri,�

  MADDE 2 � Ayn� Y�netmeli�in 8 inci maddesinin ���nc� f�kras� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �(3) Hi� eczanesi olmayan yerle�im birimlerinde n�fus kriterine bak�lmaks�z�n bir eczanenin a��lmas�na m�saade edilir. Bu �ekilde a��lan eczanenin izin verilen yerle�im birimi d���na naklinde n�fus kriteri i�letilir.�

  MADDE 3 � Ayn� Y�netmeli�in ge�ici 4 �nc� maddesi a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �GE��C� MADDE 4 �(1) 20 nci maddenin yedinci f�kras�nda yer alan �kritik durumlarda uyar� verecek erken uyar� sisteminin ve geriye d�n�k haf�za kayd� bulunan termometrenin bulunmas�� y�k�ml�l��� yeni a��lan ve nakil olan eczaneler taraf�ndan bu h�km�n y�r�rl��e girdi�i tarihten itibaren, faaliyette bulunan eczaneler taraf�ndan en ge� 31/12/2021 tarihine kadar yerine getirilir.

  (2) 25 inci maddenin ikinci f�kras�nda yer alan ��zellikleri T�rk Eczac�lar� Birli�i taraf�ndan standardize edilmi� ���kl� veya ���ks�z levha konulur� y�k�ml�l��� yeni a��lan ve nakil olan serbest eczaneler taraf�ndan bu h�km�n y�r�rl��e girdi�i tarihten itibaren, faaliyette bulunan serbest eczaneler taraf�ndan ise en ge� 31/12/2021 tarihine kadar yerine getirilir.�

  MADDE 4 � Bu Y�netmelik yay�m� tarihinde y�r�rl��e girer.

  MADDE 5 � Bu Y�netmelik h�k�mlerini T�rkiye �la� ve T�bbi Cihaz Kurumu Ba�kan� y�r�t�r.

  Yazı kaynağı : www.resmigazete.gov.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap