Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  eba 11 sınıf hazır bulunuşluk sınavı cevap anahtarı

  1 ziyaretçi

  eba 11 sınıf hazır bulunuşluk sınavı cevap anahtarı bilgi90'dan bulabilirsiniz

  11. Sınıf Hazır Bulunuşluk Sınavı

  Hazır Bulunuşluk Sınavı Cevap Anahtarı

  11. Sınıf Hazır Bulunuşluk Sınavı

  11. Sınıf Hazır Bulunuşluk Sınavı

  Transkript

  1 . Sınıf Hazır Bulunuşluk Sınavı Bölüm Adı Kapsadığı Üniteler Soru Sayısı Dil Anlatım (0. Sınıf) Edebiyat (0. Sınıf) Sunum-Tartışma-Panel: Sunum:.Sunumun özelliklerini belirler. Tartışma:. Tartışmaları, toplumla iletişim imkânlarını dikkate alarak gruplandırır. Panel:. Panelin özelliklerini belirler. Anlatım ve Özellikleri: Anlatıma Hazırlık:. Ana düşünce etrafında çeşitli düşünce, bilgi ve bulguları birleştirerek metin oluşturur. Anlatımda Tema ve Konu:. Temanın nasıl sınırlandırılabileceğini açıklar. Anlatımda Anlatıcının Tavrı:. Anlatıcının soyut ve somut olarak ifade ettiği her düzeydeki sözlü veya yazılı anlatımın özelliklerini belirler. Anlatım Türlerinin Sınıflandırılması:. Anlatım türlerini gruplandırır. Anlatım Türleri: Öyküleyici (Hikâye Etme) Anlatım - İsim (Ad):. Öyküleyici anlatımda bulunan ögeleri belirler.. Öyküleyici anlatımda anlatıcının işlevini belirler. İsim (Ad):. Metinden hareketle isimleri türlerine göre gruplandırır. Betimleyici Anlatım:. Betimleyici metinlerin ortak özelliklerini belirler. Sıfat:. Metinlerdeki sıfatları bulur. Coşku (Lirik) ve Heyecana Bağlı Anlatım:. Coşku ve heyecana bağlı anlatımla oluşturulmuş metinlerin ortak özelliklerini fark eder. Zamir:. Metinden hareketle zamirleri türlerine göre gruplandırır. Emredici Anlatım:. Emredici anlatımla oluşturulmuş metinlerin ortak özelliklerini açıklar. Fiil (Eylem), Fiilimsi (Eylemsi):. Metindeki fiilleri çatılarına göre gruplandırır. Açıklayıcı Anlatım:. Açıklama yazılarında dil ve anlatım özelliklerini belirler. Kanıtlayıcı Anlatım:. Kanıtlayıcı anlatımda dil kullanımının özelliklerini kavrar. Zarf (Belirteç):. Metinden hareketle zarfları türlerine göre gruplandırır. Düşsel (Fantastik) Anlatım:. Düşsel anlatımla oluşturulmuş metinlerin ortak özelliklerini belirler. Gelecekten Söz Eden Anlatım:. Gelecekten söz eden anlatımla oluşturulmuş metinlerin ortak özelliklerini belirler. Edat (İlgeç) ve Bağlaç:. Metindeki edatları bulur. 6. Metnin oluşumunda bağlaçların işlevlerini örneklerle açıklar. Ünlem: 4. Ünlemlerin kelime gruplarının oluşumundaki işlevini açıklar. Tarih İçinde Türk Edebiyatı: Edebiyat - Tarih İlişkisi: Toplam 4

  2 Tarih (0. Sınıf). Edebiyat tarihinin incelediği konuları açıklar. Türk Edebiyatının Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler:. Uygarlık tarihiyle edebiyat tarihi arasındaki ilişkileri açıklar. Destan Dönemi Türk Edebiyatı: Destan Dönemi:. Destan dönemini belirleyen zihniyet ve beğeninin özelliklerini açıklar. Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir) (Sagu, Koşuk):. İncelediği Destan Dönemi şiirinin temasını bulur. Olay Çevresinde Oluşan Metinler (Destan):. Destanın yapısını çözümler. 4. Destanın dil ve anlatım özelliklerini açıklar. İslam Uygarlığı Çevresinde Gelişen Türk Edebiyatı: İslami Dönemde İlk Dil Ve Edebiyat Ürünleri (XI. - XII. YY.): 8. Kutadgu Bilig in yapı özelliklerini çözümler. Oğuz Türkçesinin Anadolu'daki İlk Ürünleri (XIII.-XIV. YY.) Şiir: 9. Oğuz Türkçesiyle yeni bir şiir anlayışının oluşmaya başladığını örneklerle açıklar. Öğretici Metinler (Tasavvufi Metinler, Nasrettin Hoca Fıkraları): 7. Öğretici metinleri birbirinden ayıran özellikleri belirler. XV. Yüzyıldan XIX. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı Edebiyatı - Divan Şiiri:. Divan şiirinin ahenk ögelerini belirler. 6. Beyitlerde ve bentlerde dile getirilen duygu ve düşüncenin zamanımız şiirlerinde de ele alınıp alınmadığını belirler. Aşık Tarzı Halk Şiiri (Koşma, Semai): 6. Âşık tarzı halk şiirinin ahenk özelliklerini belirler. Anlatmaya Dayalı Edebi Metinler (Halk Hikayeleri, Mesneviler):. Metnin yapı özelliklerini çözümler. Öğretici Metinler: 7. Metinlerin ana düşünce ve yardımcı düşüncelerini bulur. Beylikten Devlete (00 45): Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu (00 45):. Osmanlı Devleti nin gelişimini etkileyen faktörleri Toplam 6 5. Ankara Savaşı nın Türk dünyasına etkilerini kavrar. Osmanlı Kültür Ve Medeniyeti (00 45):. XIV-XV. yüzyıllarda Osmanlı askerî teşkilat yapısının temel özelliklerini kavrar.. XIV-XV. yüzyıllarda Osmanlı ekonomisinin temel özelliklerini kavrar. Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (45 600): İstanbul'un Fethi:. II. Mehmet (Fatih) Döneminin siyasi ve askerî faaliyetlerini açıklar. Osmanlılarda Yönetim, Askeri Teşkilat ve Eğitim:. Osmanlı eğitim sisteminin temel özelliklerini ve işleyişini kavrar. Avrupa'daki Gelişmeler:. Rönesans ın ortaya çıkış nedenlerini ve etkilerini kavrar. I. Selim (Yavuz) Dönemi (5-50). I. Selim (Yavuz) döneminde Osmanlı Devleti, Safevi ve Memluk devletleri arasındaki askerî ve siyasi ilişkileri açıklar. Osmanlı Devleti'nde Ekonomik Gelişmeler ve Toplum Yapısı:. XV-XVI. yüzyıllarda Osmanlı Devleti nin toplum yapısını analiz eder. Kanuni Dönemindeki Siyasi Olaylar:. I. Süleyman (Kanuni) Dönemi siyasi ve askerî faaliyetlerinin Osmanlı Devleti nin dünya gücü olmasına etkisini Osmanlı'da Hukuk, Bilim, Teknoloji Ve Sanat Alanındaki Gelişmeler:. Osmanlı hukuk sisteminin özellikleri ve işleyişini kavrar. Arayış Yılları (XVII. Yüzyıl): XVII. Yüzyılda Asya Ve Avrupa:. Osmanlı-Avusturya ve Osmanlı-İran savaşlarının Osmanlı Devleti ne etkilerini XVII. Yüzyıl Islahatları:

  3 Coğrafya (0. Sınıf) Matematik (0. Sınıf). Tımar sistemindeki değişimin sebep ve sonuçlarını IV. Mehmet Dönemi ( ):. II. Viyana Kuşatması nın sebeplerini, kuşatma sürecini ve sonuçlarını Diplomasi ve Değişim (XVII. Yüzyıl): III. Ahmet Dönemi:. III. Ahmet Dönemi iç ve dış politikadaki gelişmeleri ve ıslahat çalışmalarını ABD'nin Kurulması ve Fransız İhtilali:. Fransız İhtilali nin sebeplerini ve İhtilâl sonrasında ortaya çıkan fikir hareketlerini XVIII. Yüzyılda Osmanlı Devleti'ndeki Değişim Ve Islahatlar:. XVIII. yüzyıl ıslahat hareketlerinin genel özellikleri ile bu ıslahatların toplum, kültür, eğitim ve sanat alanlarındaki etkilerini En Uzun Yüzyıl (800 9): II. Mahmut Dönemi Siyasi Olayları: 4. Mısır ve Boğazlar Sorunu ile Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti ne yönelik politikalarını kavrar. Tanzimat'tan Meşrutiyete:. Tanzimat Fermanı nın Osmanlı siyasi, sosyal ve kültürel hayatına etkisini XIX. Osmanlı Devleti'ndeki Kültürel Gelişmeler:. Osmanlı toplumunda meydana gelen değişimleri analiz eder. XX. Osmanlı Devleti Ve Savaşlar:. Trablusgarp ve Balkan savaşlarının sebep ve sonuçlarını açıklar. Doğal Sistemler:. Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. Toplam. Toprak çeşitliliğini oluşum süreçlerine göre açıklar. 5. Farklı bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. Beşerî Sistemler:. Nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur.. Nüfus piramitleri oluşturarak nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 4. Tarihî metinler, belgeler ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur. 6. Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. Mekânsal Bir Sentez: Türkiye:. Türkiye nin konumunu, özellikleri ve etkileri açısından. Türkiye nin yer şekillerinin oluşum sürecini iç ve dış kuvvetlerle ilişkilendirir. 4. Türkiye nin iklimini etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 7. Türkiye deki toprak tipleri ve bunların dağılışında etkili olan faktörleri ilişkilendirir. 9. Türkiye deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartlarıyla ilişkilendirerek analiz eder.. Türkiye deki su varlığından yararlanmayı ekonomik, sosyal ve kültürel etkileriyle analiz eder. 4. Doğal unsurlardan yola çıkarak Türkiye deki kırsal yerleşme tiplerinin çeşitliliğini örneklendirir. 6. Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini ve dağılışını analiz eder. 8. Türkiye deki göçlerin sebep ve sonuçlarını coğrafi açıdan sorgular. Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler:. Uluslararası ulaşım hatlarının bölgesel ve küresel etkilerini sorgular. Çevre ve Toplum:. Doğal afetleri; oluşum nedenleri, özellikleri, dağılışları ve insanlara olan etkileri bakımından analiz eder.. İnsanların doğal afetlerin oluşumuna etkisini, afet bilincinin geliştirilmesi açısından Sayma: Sıralama ve Seçme: Toplam 9

  4 . Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma prensiplerini kullanarak hesaplar.. n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilip sıralanabileceğini hesaplar. 5. Pascal özdeşliğini gösterir ve Pascal üçgenini oluşturur. Olasılık: Koşullu Olasılık:. Bağımlı ve bağımsız olayları örneklerle açıklar; gerçekleşme olasılıklarını hesaplar.. Bileşik olayların olasılıklarını hesaplar. Fonksiyonlarla İşlemler ve Uygulamaları: Fonksiyonların Simetrileri ve Cebirsel Özellikleri:. Bir fonksiyonun grafiğinden, simetri dönüşümleri yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer.. Gerçek sayılar kümesinde tanımlı f ve g fonksiyonlarını kullanarak f + g, f - g, f. g ve f / g fonksiyonlarını elde eder. İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi:. Fonksiyonlarda bileşke işlemini açıklar.. Bir fonksiyonun bileşke işlemine göre tersinin olması için gerekli ve yeterli şartları belirleyerek, verilen bir fonksiyonun tersini bulur. Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar:. İki miktar (nicelik) arasındaki ilişkiyi fonksiyon kavramıyla açıklar; problem çözümünde fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanır. Analitik Geometri: Doğrunun Analitik İncelenmesi:. Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı oluşturur ve uygulamalar yapar.. Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 4. Bir noktanın bir doğruya uzaklığını açıklar ve uygulamalar yapar. Dörtgenler ve Çokgenler: Dörtgenler ve Özellikleri:. Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklar. Özel Dörtgenler:. Yamuk, paralelkenar, eşkenar dörtgen, dikdörtgen, kare ve deltoid ile ilgili açı, kenar ve köşegen özelliklerini açıklar.. Yamuk, paralelkenar, eşkenar dörtgen, dikdörtgen, kare ve deltoidin alan bağıntılarını oluşturur.. Dörtgenlerin alan bağıntılarını modelleme ve problem çözmede kullanır. Çokgenler:. Çokgenleri açıklar, iç ve dış açılarının ölçülerini hesaplar. İkinci Dereceden Denklem ve Fonksiyonlar: İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler:. İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer.. i = V- sanal birim olmak üzere bir karmaşık sayının a + bi (a, ER) biçiminde ifade edildiğini açıklar.. İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri belirler. İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri:. İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonu açıklar ve grafiğini çizer.. İkinci derece denklem ve fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. Polinomlar: Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler:. Gerçek katsayılı ve bir değişkenli polinom kavramını açıklar.. Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar..b ir p(x) polinomunun q(x) polinomuna bölümünden kalanı bulur. 4. Katsayıları tam sayı ve en yüksek dereceli terimin katsayısı olan polinomların tam sayı sıfırlarının, sabit terimin çarpanları arasından olacağını örneklerle gösterir. Polinomlarda Çarpanlara Ayırma:

  5 Fizik (0. Sınıf). Gerçek katsayılı bir polinomu çarpanlarına ayırır. Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözüm Kümeleri:. Rasyonel ifade kavramını örneklerle açıklar ve rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili uygulamalar yapar..polinom ve rasyonel denklemlerle ilgili uygulamalar yapar. Çember ve Daire:. Çemberlerde teğet, kiriş, çap ve yay kavramlarını açıklar. Çemberde Açılar:. Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıları açıklar; bu açıların ölçüleri ile gördükleri yayların ölçülerini ilişkilendirir. Çemberde Teğet:. Çemberde teğetin özelliklerini gösterir. Dairenin Çevresi ve Alanı:. Dairenin çevresini ve alanını veren bağıntılar oluşturur ve uygulamalar yapar. Geometrik Cisimler: Katı Cisimlerin Yüzey Alanları ve Hacimleri:. Dik prizma ve dik piramitlerin yüzey alan ve hacim bağıntılarını oluşturur.. Dik dairesel silindiri ve dik dairesel koniyi açıklar, yüzey alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 4. Katı cisimlerin yüzey alan ve hacim bağıntılarını modelleme ve problem çözmede kullanır. Basınç ve Kaldırma Kuvveti: Basınç ve Kaldırma Kuvveti:. Katılarda ve durgun sıvılarda basınç kavramını açıklar, basıncı etkileyen değişkenleri analiz eder. Elektrik ve Manyetizma: Elektrik Yükleri:. Elektrikle yüklenme olayını açıklar ve farklı tür maddelerin elektrikle yüklenmelerini karşılaştırır. Akım, Potansiyel Fark, Direnç:. Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. Elektrik Devreleri:. Akım, direnç ve potansiyel farkı kavramları aralarındaki ilişkiyi analiz eder. Mıknatıslar:. Mıknatıslar arasındaki itme ve çekme kuvvetini manyetik alan kavramını kullanarak açıklar ve bu kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. Dalgalar: Dalga ve Dalga Hareketinin Temel Değişkenleri:. Titreşim, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar ve ilişkilendirmeler yapar. Toplam 40 Su Dalgası:. Doğrusal ve dairesel su dalgalarının düzlem ve parabolik engelden yansımasını çizer ve açıklar. Ses Dalgası:. Rezonans olayını açıklayarak rezonansın oluşturabileceği problemleri ve sağlayabileceği avantajları tartışır. Optik: Aydınlanma:. Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramlarını açıklayarak birbirleri ile ilişkilendirir. Gölge:. Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. Düz Aynalar:. Düz aynada görüntü oluşumunu çizerek açıklar. Küresel Aynalar:. Küresel aynalarda odak noktası, merkez ve tepe noktasını kullanarak özel ışınları çizer ve görüntünün özellikleri hakkında çıkarımlar yapar. Kırılma:. Işığın paralel yüzlü ortamdan geçerken izlediği yolu çizer ve bağlı olduğu değişkenleri açıklar. Mercekler:. Bir merceğin odak uzaklığını etkileyen değişkenleri analiz eder.

  6 Kimya (0. Sınıf) Biyoloji (0. Sınıf) Asitler, Bazlar ve Tuzlar: Asitleri ve Bazları Tanıyalım:. Asitleri ve bazları gündelik deneyimlerle ve bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. Asitlerin/Bazların Tepkimeleri:. Asitler ve bazlar arası tepkimeleri keşfeder. Tuzlar:. Yaygın kullanılan tuzların özellikleri ile kullanım alanlarını ilişkilendirir. Karışımlar: Homojen Karışımlar:. Çözünmüş madde oranını veren ifadeleri yorumlar. Heterojen Karışımlar:. Çözeltilerin gündelik hayatla ilgili özelliklerini yorumlar. Karışımların Ayrılması:. Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini keşfeder. Endüstride ve Canlılarda Enerji: Fosil Yakıtlar:. Kömürün oluşumunu ve kömür türlerini açıklar. Toplam 4 5. Başlıca petrol bileşenlerini tanır. Canlılarda Enerji:. Canlılar için birincil enerji kaynakları olan basit şekerlerin oluşumunu ve vücutta kullanımını açıklar. Kimya Her Yerde: Su ve Hayat:. Kullanma sularının hangi durumlarda arıtılması gerektiğini açıklar. Evde Kimya:. Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. Sanayide Kimya:. Gübrelerin bileşimlerini, işlevlerini ve çevresel etkilerini irdeler. Çevre Kimyası:. Hava, toprak ve su kirliliğinin sebeplerini açıklar ve çözümler önerir. Üreme: Mitoz ve Eşeysiz Üreme:. Bir hücreli ve çok hücreli canlılarda mitozu kavrar ve önemini tartışır. Toplam. Eşeysiz üremenin ve mitozun tarımsal üretimdeki önemini fark eder. Mayoz ve Eşeyli Üreme:. Canlılarda mayozu kavrar. 4. İnsanda üreme sisteminin yapısını ve işleyişini açıklar, sağlığının korunması için çıkarımlarda bulunur. Büyüme ve Gelişme:. İnsanda embriyonik gelişim sürecini inceler. Kalıtımın Genel İlkeleri:. Kalıtımın genel esaslarını kavrar ve aleller arası etkileşimleri çözümler.. Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolünü irdeler. Modern Genetik Uygulamaları:. Genetik mühendisliği uygulamalarının insan hayatına etkilerinin farkına varır.. Biyoteknoloji ve genetik mühendisliği uygulamalarında etik konuları saptar, tartışır ve Dünyamız: Ekosistem Ekolojisi:. Ekosistemin canlı ve cansız bileşenlerini kavrar ve aralarındaki ilişkiyi irdeler.. Canlılar arasında beslenme yönünden farklılıklar olduğunu kavrar. 4. Madde döngülerinin işleyişini kavrar, hayatın sürdürülebilirliği için önemini irdeler. Biyomlar:. Ekosistem ve biyomlar arasında ilişki kurar. Toplam

  7 . Sınıf Değerlendirme Bölüm Adı Kapsadığı Üniteler Soru Sayısı Dil Anlatım (. Sınıf) Edebiyat (. Sınıf) Tarih (. Sınıf) Coğrafya (. Sınıf) Metinlerin Sınıflandırılması: Metinlerin Sınıflandırılması:. Metinleri sınıflandırır. Mektup:. Farklı türlerdeki mektup metinlerinden hareketle mektupların özelliklerini belirler.. İncelediği mektuplarda dilin hangi işlevde kullanıldığını belirler.. Mektupları gruplandırır. 6. Dilekçe yazar. 8. Mektupları yazım ve noktalama bakımından Günlük (Günce):. Günlüklerin ortak özelliklerini belirler.. Hangi metin türlerinde günlüklerden yararlanıldığını belirler. Batı Tesirindeki Türk Edebiyatına Giriş (Yenileşme Dönemi Türk Edebiyatı): Yenileşme Dönemi:. Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini belirler.. Devleti yöneten aydınların İmparatorluğu devam ettirmek için yönetim, eğitim hayatında ve askerî sistemde değişiklik yapmak istemelerin nedenlerini açıklar. Toplam 4 4. Tanzimat Fermanı nın (89) ilan edilme nedenlerini açıklar. 5. Tanzimat öncesi zihniyet ile Tanzimat sonrası zihniyeti ve kültür değerlerini karşılaştırır. Tanzimat Dönemi Edebiyatı ( ): Tanzimat Dönemi Edebiyatının Oluşumu:. Tanzimat Fermanı yla getirilmek istenen yenilikleri belirler.. Edebiyatta Tanzimat ın ne zaman ve niçin başladığını açıklar. 5. Tanzimat sonrasında edebiyatımızda hangi edebî türlerde yazılmış eserlerin görülmeye başladığını belirler. Öğretici Metinler:. Tanzimat Dönemi öğretici metinlerinin yapısını çözümler.. Tanzimat Dönemi öğretici metinlerinin ana düşüncesini bulur. 4. Tanzimat Dönemi öğretici metinlerinin dil ve anlatım özelliklerini açıklar. 6. Metinde ikiliğin (eski-yeni) temada, dilde, ifade biçiminde varlığını hissettirdiğini örneklerle açıklar. 9. Metinde somuta yönelik ifadelerden nasıl yararlanıldığını açıklar. 88 den 99 a Mustafa Kemal:. Mustafa Kemal in çocukluk dönemini ve içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısını kavrar. Toplam 6. Mustafa Kemal in aldığı eğitimin önemini. Mustafa Kemal in fikir hayatının oluşumunu ve gelişimini etkileyen unsurları 4. Mustafa Kemal in askerî görevleri ile askerlik yeteneğini ilişkilendirir. Millî Mücadele nin Hazırlık Dönemi:. 0. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti nin siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel durumunu. Birinci Dünya Savaşı nda Osmanlı Devleti nin durumunu. Mondros Ateşkes Anlaşması nın imzalanması ve uygulanmasının sonuçlarını kavrar. 4. Kuva-yı Milliye ruhunun oluşumunu ve Kuva-yı Milliye hareketini analiz eder. Doğal Sistemler: Biyoçeşitlilik:. Biyoçeşitliliğin oluşumunda ve azalmasında etkili olan faktörleri sorgular. Toplam 7

  8 Felsefe (. Sınıf) Matematik (. Sınıf) Fizik (. Sınıf) Ekosistemlerdeki İşleyiş:. Ekosistemi oluşturan unsurları, madde döngüsünü ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. Su Ekosistemleri:. Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini analiz eder. Beşerî Sistemler: Nüfus ve Nüfus Politikaları:. Ülkelerin farklı dönemlerine ait nüfus politikalarını ve bunların sonuçlarını karşılaştırır. Şehirlerin Fonksiyonları:. Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından örneklendirerek bunların küresel ve bölgesel etkilerini yorumlar. Şehirlerin Tarihsel Süreçte Gelişimi:. Tarihsel süreçte şehirlerin nüfus ve fonksiyonel özelliklerindeki değişimleri küresel etkileri açısından yorumlar. Felsefeyle Tanışma:. Felsefenin ne demek olduğunu sorgular. Toplam 4. Felsefe ve hikmet (bilgelik/sophia) arasında bağ kurar.. Felsefenin anlamını açıklar. 4. Felsefenin soruları, disiplinleri hakkında bilgi sahibi olur. 5. Felsefi düşüncenin niteliklerini fark eder. 8. Felsefe açısından dilin önemini anlar. Bilgi Felsefesi:. Bilginin oluşum sürecinin farkına varır.. Bilgi türlerini ayırt eder.. Doğruluk ve gerçeklik arasındaki farkı anlar. Toplam 9 Mantık: Önermeler ve Bileşik Önermeler:. Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar.. Bileşik önermeyi açıklar, ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.. Kümelerdeki işlemler ile sembolik mantık kuralları arasında ilişki kurar Koşullu önermeyi açıklar, koşullu önermenin karşıtını, tersini, karşıt tersini yazar ve doğruluk tablosu kullanarak denk olanları gösterir. 5. İki yönlü koşullu önermeyi açıklar Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. 7. Totoloji ve çelişkiyi örneklerle açıklar. Açık Önermeler ve İspat Teknikleri:. Her ( ) ve bazı ( ) niceleyicilerini örneklerle açıklar.. Açık önermeyi ve doğruluk kümesini örneklerle açıklar. 4. Tanım, aksiyom, teorem ve ispat kavramlarını açıklar, bir teoremin hipotezini ve hükmünü belirtir. 4. Mantık kurallarını basit teoremlerin ispatlarında kullanır. 5. Tümevarım yöntemi ile ispat yapar. Kuvvet ve Hareket: Vektörler:. Vektörel büyüklükleri kartezyen koordinat sisteminde iki ve üç boyutlu olarak çizer. 4 4 Toplam 40. Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 4. Bir vektörün kartezyen koordinat sistemindeki bileşenlerini çizer ve bileşenlerin büyüklüklerini hesaplar. Bağıl Hareket:. Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar.

  9 Kimya (. Sınıf) Biyoloji (. Sınıf). Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. Newton un Hareket Yasaları:. Serbest cisim diyagramları üzerinde cisme etki eden kuvvetleri gösterir ve net kuvvetin büyüklüğünü hesaplar.. Net kuvvet etkisindeki cismin hareketini örneklerle açıklar ve günlük hayatla ilgili problemler çözer.. Sürtünmeli yüzeylerde hareket eden cisimlerin hareketini analiz eder. Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket:. Bir boyutta sabit ivmeli hareket için konum-zaman, hız-zaman ve ivme-zaman grafiklerini çizer ve açıklar. 4. Serbest düşen cisimlere etki eden sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 5. Limit hız kavramını açıklar, düşen cisimlerin limit hızlarına etki eden değişkenleri analiz eder. 6. Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili günlük hayattan problemler çözer. Modern Atom Teorisi:. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini bu modellere temel oluşturan bulgular bağlamında karşılaştırır. Toplam 4. Atomun kuantum modeline yönlendiren bulguları tarihsel gelişimi içinde açıklar.. Atomu kuantum modeliyle betimler. 4. Nötral atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar 5. Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle irdeler. 6. Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasında ilişki kurar. Canlılarda Enerji Dönüşümleri: Canlılık ve Enerji:. Canlılığın devamı için enerjinin gerekliliğini fark eder. Fotosentez:. Fotosentezin canlılar için öneminin farkına varır. Toplam. Fotosentez reaksiyonlarını kavrar, ürün ve süreç açısından karşılaştırır. 4. Fotosentez hızını etkileyen faktörleri analiz eder. 4 Toplam

  10 . Sınıf Değerlendirme Bölüm Adı Kapsadığı Üniteler Soru Sayısı Dil Anlatım (. Sınıf) Edebiyat (. Sınıf) Metinlerin Sınıflandırılması: Metinlerin Sınıflandırılması:. Edebî metinler (sanat metinleri) ile öğretici metinler arasındaki farklılıkları belirler. Mektup:. Farklı türlerdeki mektup metinlerinden hareketle mektupların özelliklerini belirler.. İncelediği mektuplarda dilin hangi işlevde kullanıldığını belirler.. Mektupları gruplandırır. 7. Mektupları akıcılık, bağlaşıklık ve bağdaşıklık bakımlarından 8. Mektupları yazım ve noktalama bakımından Günlük (Günce):. Günlüklerin ortak özelliklerini belirler.. Hangi metin türlerinde günlüklerden yararlanıldığını belirler. 4. Günlük yazma alışkanlığının yararlarını fark eder. 5. Günlükleri akıcılık, bağlaşıklık ve bağdaşıklık bakımlarından 6. Günlükleri yazım ve noktalama bakımından Anı (Hatıra):. Anıların ortak özelliklerini belirler.. Anı metinlerinde dilin hangi işlevde kullanıldığını belirler.. Anı yazarlarının yararlandığı kaynakları belirler. 4. Günlük ile anıyı karşılaştırır. 7. Anıları yazım ve noktalama bakımından Batı Tesirindeki Türk Edebiyatına Giriş (Yenileşme Dönemi Türk Edebiyatı): Yenileşme Dönemi:. Batı düşüncesine, yaşama biçimine ve batıda gerçekleştirilen bilimsel gelişmelere ilgi duyulma nedenlerini açıklar.. Devleti yöneten aydınların İmparatorluğu devam ettirmek için yönetim, eğitim hayatında ve askerî sistemde değişiklik yapmak istemelerin nedenlerini açıklar. Tanzimat Dönemi Edebiyatı ( ): Tanzimat Dönemi Edebiyatının Oluşumu:. Edebiyatta Tanzimat ın ne zaman ve niçin başladığını açıklar. 5. Tanzimat sonrasında edebiyatımızda hangi edebî türlerde yazılmış eserlerin görülmeye başladığını belirler. Öğretici Metinler:. Tanzimat Dönemi öğretici metinlerinin yapısını çözümler. Toplam 4. Tanzimat Dönemi öğretici metinlerinin ana düşüncesini bulur. 4. Tanzimat Dönemi öğretici metinlerinin dil ve anlatım özelliklerini açıklar. 8. Gazetenin öğretici metinler başta olmak üzere kültür ve edebiyatımızda yüklendiği işlevlerini belirler. Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir):. Tanzimat Dönemi şiirinin yapı özelliklerini çözümler. 4. Tanzimat Dönemi şiirinin dil ve anlatım özelliklerini açıklar. 8. Tanzimat Dönemi şiirinin hissettirdiklerini ifade eder. 0. Şairin fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur. Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler (Roman, Hikâye):. Tanzimat Dönemi anlatmaya bağlı edebî metinlerinin temasını bulur. 4. Tanzimat Dönemi anlatmaya bağlı edebî metninin dil ve anlatım özelliklerini belirler. Toplam 6 Tarih 88 den 99 a Mustafa Kemal:. Mustafa Kemal in çocukluk dönemini ve

  11 (. Sınıf) içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısını kavrar. Coğrafya (. Sınıf) Felsefe (. Sınıf). Mustafa Kemal in aldığı eğitimin önemini. Mustafa Kemal in fikir hayatının oluşumunu ve gelişimini etkileyen unsurları 4. Mustafa Kemal in askerî görevleri ile askerlik yeteneğini ilişkilendirir. Millî Mücadele nin Hazırlık Dönemi:. 0. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti nin siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel durumunu. Birinci Dünya Savaşı nda Osmanlı Devleti nin durumunu. Mondros Ateşkes Anlaşması nın imzalanması ve uygulanmasının sonuçlarını kavrar. 4. Kuva-yı Milliye ruhunun oluşumunu ve Kuva-yı Milliye hareketini analiz eder. 5. Millî Mücadele nin hazırlık döneminde yapılan çalışmaları analiz eder. 6. Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışını ve sonrasındaki gelişmeleri analiz eder. 7. Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini KURTULUŞ SAVAŞI NDAKİ CEPHELER:. Kurtuluş Savaşı nda Doğu ve Güney cephelerinde yapılan mücadeleleri analiz eder. Doğal Sistemler: Biyoçeşitlilik:. Biyoçeşitliliğin oluşumunda ve azalmasında etkili olan faktörleri sorgular. Toplam 7 Ekosistemlerdeki İşleyiş:. Ekosistemi oluşturan unsurları, madde döngüsünü ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. Su Ekosistemleri:. Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini analiz eder. Beşerî Sistemler: Nüfus ve Nüfus Politikaları:. Ülkelerin farklı dönemlerine ait nüfus politikalarını ve bunların sonuçlarını karşılaştırır. Şehirlerin Fonksiyonları:. Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından örneklendirerek bunların küresel ve bölgesel etkilerini yorumlar. Şehirlerin Tarihsel Süreçte Gelişimi:. Tarihsel süreçte şehirlerin nüfus ve fonksiyonel özelliklerindeki değişimleri küresel etkileri açısından yorumlar. Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Doğal Faktörler:. Doğal unsurların üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisini analiz eder. Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Beşeri Faktörler:. Beşerî unsurların üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisini analiz eder. Üretim, Dağıtım ve Tüketim Sektörleri Arasındaki Etkileşim:. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından analiz eder. Doğal Kaynaklar:. Doğal kaynakları sınıflandırarak doğal kaynak- ekonomi ilişkisini açıklar. Felsefeyle Tanışma:. Felsefenin ne demek olduğunu sorgular. Toplam 4. Felsefenin anlamını açıklar. 6. Felsefede tutarlılığın önemini fark eder. 7. Hayatın anlamlandırılmasında felsefenin rolünü sorgular. Bilgi Felsefesi:. Bilgi türlerini ayırt eder. 4. Bilginin doğruluk ölçütleri konusundaki farklı görüşleri kavrar. 5. Felsefenin bilgiye bakışını kavrar. 6. Bilgi felsefesinin problemlerini açıklar.

  12 Matematik (. Sınıf) Fizik (. Sınıf) 7. Bilginin mümkün olup olmadığı konusundaki görüşleri açıklar. Toplam 9 Mantık: Önermeler ve Bileşik Önermeler:. Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar.. Bileşik önermeyi açıklar, ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.. Kümelerdeki işlemler ile sembolik mantık kuralları arasında ilişki kurar. 4. Koşullu önermeyi açıklar, koşullu önermenin karşıtını, tersini, karşıt tersini yazar ve doğruluk tablosu kullanarak denk olanları gösterir. 5. İki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 6. Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. 7. Totoloji ve çelişkiyi örneklerle açıklar. Açık Önermeler ve İspat Teknikleri:. Her ( ) ve bazı ( ) niceleyicilerini örneklerle açıklar.. Açık önermeyi ve doğruluk kümesini örneklerle açıklar.. Tanım, aksiyom, teorem ve ispat kavramlarını açıklar, bir teoremin hipotezini ve hükmünü belirtir. 4. Mantık kurallarını basit teoremlerin ispatlarında kullanır. 5. Tümevarım yöntemi ile ispat yapar. Modüler Aritmetik: Bölünebilme:. Tam sayılarda bölünebilme ve özelliklerini açıklar.. Öklit algoritmasını açıklar. Modüler Aritmetikte İşlemler:. Modüler aritmetikle ilgili özellikleri gösterir ve bunları kullanarak uygulamalar yapar. Kuvvet ve Hareket: Vektörler:. Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 4 5 Toplam Bir vektörün kartezyen koordinat sistemindeki bileşenlerini çizer ve bileşenlerin büyüklüklerini hesaplar. Bağıl Hareket:. Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. Newton un Hareket Yasaları:. Serbest cisim diyagramları üzerinde cisme etki eden kuvvetleri gösterir ve net kuvvetin büyüklüğünü hesaplar.. Net kuvvet etkisindeki cismin hareketini örneklerle açıklar ve günlük hayatla ilgili problemler çözer.. Sürtünmeli yüzeylerde hareket eden cisimlerin hareketini analiz eder. Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket:. Bir boyutta sabit ivmeli hareket için konum-zaman, hız-zaman ve ivme-zaman grafiklerini çizer ve açıklar.. Havanın olmadığı ortamda serbest düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 5. Limit hız kavramını açıklar, düşen cisimlerin limit hızlarına etki eden değişkenleri analiz eder. 6. Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili günlük hayattan problemler çözer. İki Boyutta Hareket:. İki boyutta sabit ivmeli harekete örnekler verir ve tek boyutta sabit ivmeli hareket ile ilişkilendirir.. Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder.. İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili günlük hayattan problemler çözer. Enerji ve Hareket:. Esneklik potansiyel enerjisini örneklerle açıklar. Toplam 4

  13 Kimya (. Sınıf) Biyoloji (. Sınıf) Modern Atom Teorisi:. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini bu modellere temel oluşturan bulgular bağlamında karşılaştırır.. Atomun kuantum modeline yönlendiren bulguları tarihsel gelişimi içinde açıklar.. Atomu kuantum modeliyle betimler. 4. Nötral atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar 5. Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle irdeler. 6. Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasında ilişki kurar. 7. Yükseltgenme basamaklarını elektron dizilimleriyle ilişkilendirir. 8. İyonik ve kovalent bileşiklerin adlarıyla formüllerini eşleştirir. Kimyasal Hesaplamalar:. Mol kavramını tarihsel gelişimi üzerinden açıklar.. Basit kimyasal tepkimelerin denklemlerini yazar ve denkleştirir. Canlılarda Enerji Dönüşümleri: Canlılık ve Enerji:. Canlılığın devamı için enerjinin gerekliliğini fark eder. Fotosentez:. Fotosentezin canlılar için öneminin farkına varır. Toplam. Fotosentez reaksiyonlarını kavrar, ürün ve süreç açısından karşılaştırır.. Fotosentez hızını etkileyen faktörleri analiz eder. Kemosentez:. Kemosentez olayını kavrar, hayat için önemini irdeler. Solunum:. Hücresel solunumun canlılar için öneminin farkına varır.. Tüm canlılarda hücresel solunumun glikoliz ile başladığını kavrar. Toplam

  14 . Sınıf Değerlendirme Bölüm Adı Kapsadığı Üniteler Soru Sayısı Dil Anlatım (. Sınıf) Edebiyat (. Sınıf) Metinlerin Sınıflandırılması: Metinlerin Sınıflandırılması:. Edebî metinler (sanat metinleri) ile öğretici metinler arasındaki farklılıkları belirler. Mektup:. Farklı türlerdeki mektup metinlerinden hareketle mektupların özelliklerini belirler.. İncelediği mektuplarda dilin hangi işlevde kullanıldığını belirler. 7. Mektupları akıcılık, bağlaşıklık ve bağdaşıklık bakımlarından 8. Mektupları yazım ve noktalama bakımından Günlük (Günce):. Günlüklerin ortak özelliklerini belirler.. Hangi metin türlerinde günlüklerden yararlanıldığını belirler. 5. Günlükleri akıcılık, bağlaşıklık ve bağdaşıklık bakımlarından Anı (Hatıra):. Anıların ortak özelliklerini belirler.. Anı metinlerinde dilin hangi işlevde kullanıldığını belirler. 6. Anıları akıcılık, bağlaşıklık ve bağdaşıklık bakımlarından 7. Anıları yazım ve noktalama bakımından Biyografi (Hayat Hikâyesi), Otobiyografi:. Biyografilerin ortak özelliklerini belirler.. Biyografilerin kültür tarihindeki yerini ve önemini belirler. 8. Biyografileri akıcılık, bağlaşıklık ve bağdaşıklık bakımlarından. Otobiyografileri yazım ve noktalama bakımından Gezi Yazısı (Seyahatname):. Gezi yazılarının ortak özelliklerini belirler. 4. İncelenen gezi yazısında dilin hangi işlevde kullanıldığını belirler. 7. Gezi yazılarını akıcılık, bağlaşıklık ve bağdaşıklık bakımlarından Sohbet (Söyleşi):. Sohbette kullanılan dil ve anlatımın özelliklerini belirler. 5. Sohbet metinlerini yazım ve noktalama bakımından Haber Yazıları:. Okuduğu haberlerden hareketle haber yazılarını kaynaklarına göre gruplandırır. 7. Haber metinlerini yazım ve noktalama bakımından Fıkra:. Fıkraların ortak özelliklerini belirler. Batı Tesirindeki Türk Edebiyatına Giriş (Yenileşme Dönemi Türk Edebiyatı): Yenileşme Dönemi: 4. Tanzimat Fermanı nın (89) ilan edilme nedenlerini açıklar. Tanzimat Dönemi Edebiyatı ( ): Tanzimat Dönemi Edebiyatının Oluşumu:. Tanzimat Fermanı yla getirilmek istenen yenilikleri belirler. Öğretici Metinler:. İncelediği Tanzimat Dönemi öğretici metinlerinden hareketle metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti belirler. 6. Metinde ikiliğin (eski-yeni) temada, dilde, ifade biçiminde varlığını hissettirdiğini örneklerle açıklar. Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir):. Tanzimat Dönemi şiirinin temasını bulur. Toplam 4 5. Tanzimat Dönemi şiirinin ahenk ögelerini belirler. Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler (Roman, Hikâye):. Tanzimat Dönemi anlatmaya bağlı edebî metninin yapı özelliklerini çözümler.

  15 Tarih (. Sınıf) Coğrafya (. Sınıf) Göstermeye Bağlı Edebî Metinler: 4. Tanzimat Dönemi tiyatro metninin dil ve anlatım özelliklerini belirler. Tanzimat Dönemi Edebiyatının Genel Özellikleri:. Türk kültürü ile Batı kültürü arasındaki etkileşimi açıklar.. Tanzimat Dönemini etkileyen sanat, edebiyat ve düşünce akımlarını açıklar. Servet-İ Fünûn Edebiyatı (Edebiyat-I Cedide) (896-90) ve Fecr-İ Âtî Topluluğu (909-9): Servet-i Fünûn Edebiyatının Oluşumu:. Servet-i Fünûn Döneminde yeniyi savunan edebiyatçıların özelliklerini belirler. 4. Servet-i Fünûn Dönemi edebiyatçılarının zevk ve anlayışlarının özelliklerini belirler. Öğretici Metinler:. Metnin ana fikrini bulur, aynı ana fikrin o dönemde yazılmış diğer türlerde ele alınıp alınmadığını belirler. 6. Servet-i Fünûn Dönemi Edebiyatı öğretici metinleriyle Tanzimat Dönemine ait öğretici metinleri karşılaştırır. Şiir: 4. Şiirin dil ve anlatım özelliklerini açıklar. Mensur Şiir:. Mensur şiirin yapısını çözümler. 88 den 99 a Mustafa Kemal:. Mustafa Kemal in çocukluk dönemini ve içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısını kavrar.. Mustafa Kemal in fikir hayatının oluşumunu ve gelişimini etkileyen unsurları Millî Mücadele nin Hazırlık Dönemi:. Birinci Dünya Savaşı nda Osmanlı Devleti nin durumunu Toplam 6 4. Kuva-yı Milliye ruhunun oluşumunu ve Kuva-yı Milliye hareketini analiz eder. 6. Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışını ve sonrasındaki gelişmeleri analiz eder. Kurtuluş Savaşı ndaki Cepheler:. Kurtuluş Savaşı nda Doğu ve Güney cephelerinde yapılan mücadeleleri analiz eder.. Sakarya Meydan Savaşı na kadar Batı Cephesindeki askerî mücadeleleri ve siyasi başarıları. Tekâlif-i Millîye Kararlarının önemini kavrar. 4. Sakarya Meydan Savaşı nın ve Büyük Taarruz un kazanılmasının Millî Mücadeledeki önemini 5. Kurtuluş Savaşı sürecinin sanat ve edebiyat eserlerine yansımasını Türk İnkılabı:. Millî egemenlik anlayışı çerçevesinde saltanatın kaldırılmasını. Lozan Konferansı nın süreci ve Lozan Barış Antlaşması nın sağladığı kazanımları analiz eder.. Cumhuriyetin ilân edilmesini Türkiye de demokrasinin gelişimi açısından 4. Mart 94 tarihinde kabul edilen kanunların toplum ve devlet hayatına etkisini 5. Cumhuriyetin ilk yıllarında çok partili hayata geçiş denemeleri ve sonuçlarını 6. Hukuk alanındaki gelişmeleri ve değişimi analiz eder. 7. Eğitim alanında yapılan inkılapları analiz eder. Toplam 7 Doğal Sistemler: Ekosistemlerdeki İşleyiş:. Ekosistemi oluşturan unsurları, madde döngüsünü ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. Su Ekosistemleri:. Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini analiz eder. Beşerî Sistemler: Nüfus ve Nüfus Politikaları:

  16 Felsefe (. Sınıf) Matematik (. Sınıf). Ülkelerin farklı dönemlerine ait nüfus politikalarını ve bunların sonuçlarını karşılaştırır. Şehirlerin Tarihsel Süreçte Gelişimi:. Tarihsel süreçte şehirlerin nüfus ve fonksiyonel özelliklerindeki değişimleri küresel etkileri açısından yorumlar. Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Beşeri Faktörler:. Beşerî unsurların üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisini analiz eder. Doğal Kaynaklar:. Doğal kaynakları sınıflandırarak doğal kaynak- ekonomi ilişkisini açıklar. Mekânsal Bir Sentez: Türkiye: Medeniyetlerin Beşiği: Anadolu:. Türkiye nin tarih boyunca medeniyetler Merkezi olmasının nedenlerini coğrafi konum açısından Türkiye de Arazi Kullanımı:. Türkiye deki yer şekilleri ile arazi kullanımı arasındaki ilişkiyi analiz eder. Türkiye Ekonomisinin Sektörel Dağılımı:. Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımını ve bunları etkileyen şartları analiz eder. Türkiye'de Uygulanan Ekonomi Politikaları:. Türkiye de uygulanan ekonomi politikalarını değişim ve süreklilik açısından Türkiye'de Tarım ve Hayvancılık:. Türkiye de tarım ve hayvancılığı şekillendiren unsurlarla bu sektörlerin özelliklerini açıklar. Tarım ve Hayvancılığın Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Önemi:. Tarım ve hayvancılığın Türkiye ekonomisindeki yerini değişim ve süreklilik açısından Türkiye'de Madenler ve Enerji Kaynakları:. Türkiye'nin madenlerini ve enerji kaynaklarını ülke ekonomisindeki yeri ile birlikte Türkiye'nin Madenleri ve Enerji Kaynaklarının Etkili Kullanımı:. Türkiye nin madenlerini ve enerji kaynaklarını etkili kullanım açısından Felsefeyle Tanışma:. Felsefe ve hikmet (bilgelik/sophia) arasında bağ kurar. Toplam 4 5. Felsefi düşüncenin niteliklerini fark eder. Bilgi Felsefesi:. Bilginin oluşum sürecinin farkına varır.. Doğruluk ve gerçeklik arasındaki farkı anlar. 8. Bilginin kaynağı konusundaki farklı yaklaşımları tanır. Varlık Felsefesi:. Felsefenin varlık konusunu nasıl ele aldığını fark eder.. Bilim ve felsefenin varlığa bakış açılarını ayırt eder. 5. Varlığın niceliği ve temel niteliği ile ilgili görüşleri karşılaştırır. 6. Çağdaş varlık görüşlerini Toplam 9 Mantık: Önermeler ve Bileşik Önermeler:. Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar.. Bileşik önermeyi açıklar, ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.. Kümelerdeki işlemler ile sembolik mantık kuralları arasında ilişki kurar. 5. İki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 6. Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür. 7. Totoloji ve çelişkiyi örneklerle açıklar.

  17 Fizik (. Sınıf) Açık Önermeler ve İspat Teknikleri:. Her ( ) ve bazı ( ) niceleyicilerini örneklerle açıklar.. Açık önermeyi ve doğruluk kümesini örneklerle açıklar.. Tanım, aksiyom, teorem ve ispat kavramlarını açıklar, bir teoremin hipotezini ve hükmünü belirtir. 5. Tümevarım yöntemi ile ispat yapar. Modüler Aritmetik: Bölünebilme:. Tam sayılarda bölünebilme ve özelliklerini açıklar.. Öklit algoritmasını açıklar. Modüler Aritmetikte İşlemler:. Modüler aritmetikle ilgili özellikleri gösterir ve bunları kullanarak uygulamalar yapar. Denklem ve Eşitsizlikler: Doğrusal Denklem Sistemlerinin Çözümü:. Doğrusal (lineer) denklem sistemini açıklar ve en çok birinci dereceden bilinmeyenli doğrusal denklem sisteminin çözümünü yok etme yöntemiyle bulur. İkinci Dereceye Dönüştürülebilen Denklemler ve Denklem Sistemleri:. İkinci dereceden bir bilinmeyenli denkleme dönüştürülebilen denklemlerin çözüm kümesini cebir ve grafik yardımıyla bulur.. İkinci dereceden iki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini cebir ve grafik yardımıyla bulur. İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler:. İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun alacağı değerlerin işaretini inceler ve ikinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur.. İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi çözmeden köklerinin varlığını ve işaretini belirler. İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlik Sistemleri:. İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini cebir ve grafik yardımıyla bulur. Trigonometri: Yönlü Açılar:. Yönlü açıyı açıklar, açı ölçü birimlerinden derece ile radyanı ilişkilendirir. 4 4 Toplam 40 Kuvvet ve Hareket: Vektörler: 4. Bir vektörün kartezyen koordinat sistemindeki bileşenlerini çizer ve bileşenlerin büyüklüklerini hesaplar. Bağıl Hareket:. Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. Newton un Hareket Yasaları:. Net kuvvet etkisindeki cismin hareketini örneklerle açıklar ve günlük hayatla ilgili problemler çözer. Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket:. Bir boyutta sabit ivmeli hareket için konum-zaman, hız-zaman ve ivme-zaman grafiklerini çizer ve açıklar. 4. Serbest düşen cisimlere etki eden sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. İki Boyutta Hareket:. İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili günlük hayattan problemler çözer. Enerji ve Hareket:. Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini kullanarak cisimlerin hareketini analiz eder ve problemler çözer. İtme ve Çizgisel Momentum:. İtme ve momentum değişimi arasında ilişki kurar. 4. Bir ve iki boyutta momentumun korunumunu analiz eder. 5. Momentum ve enerjinin korunumunu ilişkilendirerek günlük hayat ile ilişkili problemler çözer. Tork:. Torkun bağlı olduğu değişkenleri analiz eder ve tork vektörünün yönünü belirler. Denge:. Kuvvetlerin dengesi ile ilgili günlük hayattan problem durumları ortaya koyar ve çözüm yolları üretir.

  18 Kimya (. Sınıf) Biyoloji (. Sınıf). Cisimlerin kütle ve ağırlık merkezlerinin yerini karşılaştırır. 4. Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. Modern Atom Teorisi:. Atomu kuantum modeliyle betimler. Toplam 4 6. Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasında ilişki kurar. 8. İyonik ve kovalent bileşiklerin adlarıyla formüllerini eşleştirir. Kimyasal Hesaplamalar:. Basit kimyasal tepkimelerin denklemlerini yazar ve denkleştirir.. Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. 4. Hazır verilerden bileşiklerin en basit formülleri ve molekül formüllerini belirler. Gazlar:. Gazların betimlenmesinde kullanılan özelliklerini ve bunların ölçülme yöntemlerini açıklar.. Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasında ilişki kurar.. Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar. 4. Gazların sıkışma/genleşme sürecindeki davranışlarını sorgulayarak gerçek gazideal gaz ayrımı yapar. 5. Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını gündelik hayattaki örnekleri üzerinden açıklar. Sıvı Çözeltiler:. Sıvı ortamda çözünme olayını kimyasal türler arası etkileşimler temelinde açıklar.. Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. Canlılarda Enerji Dönüşümleri: Canlılık ve Enerji:. Canlılığın devamı için enerjinin gerekliliğini fark eder. Fotosentez:. Fotosentezin canlılar için öneminin farkına varır. Toplam. Fotosentez hızını etkileyen faktörleri analiz eder. Kemosentez:. Kemosentez olayını kavrar, hayat için önemini irdeler. Solunum:. Tüm canlılarda hücresel solunumun glikoliz ile başladığını kavrar.. Oksijensiz solunumda glikozun etil alkol veya laktik aside dönüşümünü açıklar. 4. Oksijenli solunumun evrelerini açıklar. 5. Karbonhidrat, yağ ve protein monomerlerinin oksijenli solunuma katıldığı basamakları özetler. İnsan Fizyolojisi: Dokular:. Doku, organ ve sistem ilişkisini irdeler. Sinirler, hormonlar ve homeostazi:. Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.. Homeostazinin sağlanmasında sinir sisteminin ve hormonların rolünü fark eder.. Sinir sistemi rahatsızlıklarını araştırır ve sinir sisteminin sağlığını korumak için çıkarımlarda bulunur. 4. Duyu organlarının yapısını ve işleyişini kavrar. Toplam

  19 . Sınıf Değerlendirme 4 Bölüm Adı Kapsadığı Üniteler Soru Sayısı Dil Anlatım (. Sınıf) Edebiyat (. Sınıf) Metinlerin Sınıflandırılması: Metinlerin Sınıflandırılması:. Edebî metinler (sanat metinleri) ile öğretici metinler arasındaki farklılıkları belirler. Mektup:. İncelediği mektuplarda dilin hangi işlevde kullanıldığını belirler. 7. Mektupları akıcılık, bağlaşıklık ve bağdaşıklık bakımlarından 8. Mektupları yazım ve noktalama bakımından Günlük (Günce):. Günlüklerin ortak özelliklerini belirler. 4. Günlük yazma alışkanlığının yararlarını fark eder. 5. Günlükleri akıcılık, bağlaşıklık ve bağdaşıklık bakımlarından Anı (Hatıra): 4. Günlük ile anıyı karşılaştırır. 6. Anıları akıcılık, bağlaşıklık ve bağdaşıklık bakımlarından 7. Anıları yazım ve noktalama bakımından Biyografi (Hayat Hikâyesi), Otobiyografi:. Biyografilerde dilin hangi işlevde kullanıldığını belirler. 4. Otobiyografi (öz yaşam öyküsü) metinleriyle biyografi metinlerini karşılaştırır. 0. Otobiyografileri akıcılık, bağlaşıklık ve bağdaşıklık bakımlarından Gezi Yazısı (Seyahatname):. Gezi yazılarının yararlarını sıralar. 8. Gezi yazılarını yazım ve noktalama bakımından Sohbet (Söyleşi):. Sohbette kullanılan dil ve anlatımın özelliklerini belirler. 5. Sohbet metinlerini yazım ve noktalama bakımından Haber Yazıları: 4. Haberin; birey açısından önemini, sosyal, siyasal, kültürel ve günlük hayattaki yerini belirler. 7. Haber metinlerini yazım ve noktalama bakımından Fıkra:. İncelediği fıkralarda dilin hangi işlevde kullanıldığını belirler. 5. Fıkraları akıcılık, bağlaşıklık ve bağdaşıklık bakımlarından Deneme:. Denemelerin ortak özelliklerini belirler.. Denemeleri konularına ve yazılış amaçlarına göre gruplandırır. 4. Deneme yazarının özelliklerini açıklar. Batı Tesirindeki Türk Edebiyatına Giriş (Yenileşme Dönemi Türk Edebiyatı): Yenileşme Dönemi:. Devleti yöneten aydınların İmparatorluğu devam ettirmek için yönetim, eğitim hayatında ve askerî sistemde değişiklik yapmak istemelerin nedenlerini açıklar. Tanzimat Dönemi Edebiyatı ( ): Tanzimat Dönemi Edebiyatının Oluşumu:. Edebiyatta Tanzimat ın ne zaman ve niçin başladığını açıklar. Öğretici Metinler:. Tanzimat Dönemi öğretici metinlerinin ana düşüncesini bulur. Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir): 8. Tanzimat Dönemi şiirinin hissettirdiklerini ifade eder. Toplam 4 Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler (Roman, Hikâye): 4. Tanzimat Dönemi anlatmaya bağlı edebî metninin dil ve anlatım özelliklerini belirler. Göstermeye Bağlı Edebî Metinler: 6. Temaşadan tiyatroya nasıl geçildiğini açıklar.

  20 Tarih (. Sınıf) Coğrafya (. Sınıf) Tanzimat Dönemi Edebiyatının Genel Özellikleri: 4. Yazı diliyle konuşma dilinin birbirine yaklaştığını örneklerle açıklar. Servet-İ Fünûn Edebiyatı (Edebiyat-I Cedide) (896-90) ve Fecr-İ Âtî Topluluğu (909-9): Servet-i Fünûn Edebiyatının Oluşumu:. Servet-i Fünûn Döneminde yeniyi savunan edebiyatçıların özelliklerini belirler. Öğretici Metinler:. Metnin yapısını çözümler. Şiir: 0. Servet-i Fünûn Dönemi Edebiyatı şiirleriyle, Tanzimat Dönemine ait şiirleri karşılaştırır. Mensur Şiir: 5. Mensur şiiri yorumlayarak günceleştirir. Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler (Hikâye):. Metnin dil ve anlatım özelliklerini açıklar 6. Metni yorumlayarak güncelleştirir. Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler (Roman):. Metnin yapısını çözümler. 5. Metni yorumlayarak güncelleştirir. 9. Anlatma esasına bağlı edebî metinlerin bu dönemde teknik olgunluk kazandığını örneklerle açıklar. 88 den 99 a Mustafa Kemal:. Mustafa Kemal in aldığı eğitimin önemini Toplam 6 4. Mustafa Kemal in askerî görevleri ile askerlik yeteneğini ilişkilendirir. Millî Mücadele nin Hazırlık Dönemi:. Mondros Ateşkes Anlaşması nın imzalanması ve uygulanmasının sonuçlarını kavrar. 4. Kuva-yı Milliye ruhunun oluşumunu ve Kuva-yı Milliye hareketini analiz eder. 7. Sevr Antlaşması nın Millî Mücadele sürecine etkilerini Kurtuluş Savaşı ndaki Cepheler:. Sakarya Meydan Savaşı na kadar Batı Cephesindeki askerî mücadeleleri ve siyasi başarıları. Tekâlif-i Millîye Kararlarının önemini kavrar. 4. Sakarya Meydan Savaşı nın ve Büyük Taarruz un kazanılmasının Millî Mücadeledeki önemini Türk İnkılabı:. Lozan Konferansı nın süreci ve Lozan Barış Antlaşması nın sağladığı kazanımları analiz eder. 5. Cumhuriyetin ilk yıllarında çok partili hayata geçiş denemeleri ve sonuçlarını 6. Hukuk alanındaki gelişmeleri ve değişimi analiz eder. 8. Toplumsal yaşamın düzenlenmesi amacıyla gerçekleştirilen inkılapları açıklar. 9. Ekonomi alanında yapılan inkılapları 0. Sağlık ve sosyal alanlarda gerçekleştirilen inkılapları analiz eder.. Türk kadınına siyasi, sosyal, kültürel ve eğitim alanında sağlanan haklar ve bunların önemini kavrar.. Cumhuriyet Dönemi kültür ve sanat anlayışını açıklar. Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri:. Atatürk ün düşünce sisteminin oluşumunu hazırlayan etkenleri kavrar. Toplam 7 Doğal Sistemler: Ekosistemlerdeki İşleyiş:. Ekosistemi oluşturan unsurları, madde döngüsünü ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. Beşerî Sistemler: Nüfus ve Nüfus Politikaları:. Ülkelerin farklı dönemlerine ait nüfus politikalarını ve bunların sonuçlarını karşılaştırır. Şehirlerin Tarihsel Süreçte Gelişimi:

  Yazı kaynağı : docplayer.biz.tr

  İstanbul 2021 Hazır Bulunuşluk Sınavı 11 Sınıf Cevapları

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap