Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  eşik değerler ve parasal limitler 2023

  1 ziyaretçi

  eşik değerler ve parasal limitler 2023 bilgi90'dan bulabilirsiniz

  EŞİK DEĞERLER 2023

  EŞİK DEĞERLER VE PARASAL LİMİTLERİN GÜNCELLENMESİ

  4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun ‘’Eşik Değerler Ve Parasal Limitlerin Güncellenmesi’’ başlıklı 67’inci maddesinde, ‘’Bu Kanunda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler bir önceki yılın Toptan Eşya Fiyat Endeksi esas alınarak Kamu İhale Kurumu tarafından güncellenir ve her yıl 1 Şubat tarihinden geçerli olmak üzere aynı tarihe kadar Resmî Gazetede ilân edilir. Ancak güncellemede bir milyon Türk Lirasının altındaki tutarlar dikkate alınmaz. Bu Kanunda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler, olağanüstü hallerde, belirtilen tarihin dışında da Kurumun teklifi üzerine  (Değişik ibare: 2/7/2018-KHK-703/171 md.) Cumhurbaşkanı kararı ile güncellenebilir.’’ Hükmü yer almaktadır.

  Yukarıda aktarılan mer’i mevzuat hükmünden eşik değerler ve parasal limitlerin her yıl; bir önceki yılın Toptan Eşya Fiyat Endeksi esas alınarak Kamu İhale Kurumu tarafından güncellenip, her yıl 1 Şubat tarihinden geçerli olmak üzere aynı tarihe kadar Resmî Gazetede ilân edileceği anlaşılmaktadır.

  Bu doğrultuda 20.01.2022 tarih ve 31725 sayılı resmi gazetede Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan tebliğin ‘’Güncellenen Hususlar’’ başlıklı 3’üncü maddesinde;

  ‘’(1) Bu Tebliğ ile 1/2/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 4734 sayılı Kanunun;

  1) (a) bendinde belirtilen 2.225.824,-TL

  (İkimilyonikiyüzyirmibeşbinsekizyüzyirmidört Türk Lirası)

  4.004.034,-TL (Dörtmilyondörtbinotuzdört Türk Lirası),

  2) (b) bendinde belirtilen 3.709.717,-TL

  (Üçmilyonyediyüzdokuzbinyediyüzonyedi Türk Lirası)

  6.673.409,-TL

  (Altımilyonaltıyüzyetmişüçbindörtyüzdokuz Türk Lirası),

  3) (c) bendinde belirtilen 81.614.303,-TL

  (Seksenbirmilyonaltıyüzondörtbinüçyüzüç Türk Lirası)

  146.815.969,-TL

  (Yüzkırkaltımilyonsekizyüzonbeşbin

  dokuzyüzaltmışdokuz Türk Lirası),

  (1) numaralı alt bendinde belirtilen 242.832,-TL

  (İkiyüzkırkikibinsekizyüzotuziki Türk Lirası)

  436.830,-TL (Dörtyüzotuzaltıbinsekizyüzotuz Türk Lirası),

  485.689,-TL (Dörtyüzseksenbeşbinaltıyüzseksendokuz Türk Lirası)

  873.705,-TL (Sekizyüzyetmişüçbinyediyüzbeş Türk Lirası),

  2) (2) numaralı alt bendinde belirtilen

  242.832,-TL (İkiyüzkırkikibinsekizyüzotuziki Türk Lirası)

  436.830,-TL (Dörtyüzotuzaltıbinsekizyüzotuz Türk Lirası),

  485.689,-TL (Dörtyüzseksenbeşbinaltıyüzseksendokuz Türk Lirası)

  873.705,-TL (Sekizyüzyetmişüçbinyediyüzbeş Türk Lirası),

  4.047.628,-TL (Dörtmilyonkırkyedibinaltıyüzyirmisekiz Türk Lirası)

  7.281.278,-TL (Yedimilyonikiyüzseksenbirbiniki

  yüzyetmişsekiz Türk Lirası),

  3) (3) numaralı alt bendinde belirtilen 485.689,-TL

  (Dörtyüzseksenbeşbinaltıyüzseksendokuz Türk Lirası)

  873.705,-TL (Sekizyüzyetmişüçbinyediyüzbeş Türk Lirası),

  4.047.628,-TL (Dörtmilyonkırkyedibinaltıyüz

  yirmisekiz Türk Lirası)

  7.281.278,-TL (Yedimilyonikiyüzseksenbirbiniki

  yüzyetmişsekiz Türk Lirası),

  ç) 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen

  404.732,-TL

  (Dörtyüzdörtbinyediyüzotuziki Türk Lirası)

  728.072,-TL (Yediyüzyirmisekizbinyetmişiki Türk Lirası),

  d) 22 ncimaddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen

  121.405,-TL (YüzyirmibirbindörtyüzbeşTürk Lirası)

  218.395,-TL (İkiyüzonsekizbinüçyüzdoksanbeş Türk Lirası),

  40.443,-TL (Kırkbindörtyüzkırküç Türk Lirası)

  72.752,-TL (Yetmişikibinyediyüzelliiki Türk Lirası),

  e) 53 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinin;1)

  numaralı alt bendinde belirtilen 809.496,-TL

  (Sekizyüzdokuzbindörtyüzdoksanaltı Türk Lirası)

  1.456.202,-TL (Birmilyondörtyüzellialtıbiniki

  yüziki Türk Lirası),

  2) (2) numaralı alt bendinde belirtilen 1.281.438,-TL

  (Birmilyonikiyüzseksenbirbindörtyüzotuzsekiz

  Türk Lirası)

  2.305.178,-TL (İkimilyonüçyüzbeşbinyüzyetmişsekiz

  Türk Lirası),

  7.682,-TL (Yedibinaltıyüzsekseniki Türk Lirası)

  13.819,-TL (Onüçbinsekizyüzondokuz Türk Lirası)

  , 5.125.768,-TL (Beşmilyonyüzyirmibeşbinyediyüzaltmışsekiz

  Türk Lirası)

  9.220.744,-TL (Dokuzmilyonikiyüzyirmibin

  yediyüzkırkdört Türk Lirası),

  15.373,-TL (Onbeşbinüçyüzyetmişüç Türk Lirası)

  27.654,-TL (Yirmiyedibinaltıyüzellidört Türk Lirası),

  38.443.271,-TL (Otuzsekizmilyondörtyüzkırküçbin

  ikiyüzyetmişbir Türk Lirası)

  69.155.600,-TL (Altmışdokuzmilyonyüzellibeş

  binaltıyüz Türk Lirası),

  23.060,-TL (Yirmiüçbinaltmış Türk Lirası)

  41.482,-TL (Kırkbirbindörtyüzsekseniki Türk Lirası),

  30.750,-TL (Otuzbinyediyüzelli Türk Lirası)

  55.316,-TL (Ellibeşbinüçyüzonaltı Türk Lirası),

  olarak güncellenmiştir.’’

  Açıklamaları kapsamında ihale işlemlerinin gerçekleştirilmesi önem arz etmektedir.

  İHALE DANIŞMANLIĞI MI LAZIM ?

  İhale Danışmanlığı İle Kazancınız

  Emsal Kararlar İle Yüksek Başarı Oranı

  Tecrübeli İhale Mühendisi

  Tecrübeli İhale Avukatı ve profesyonel işlemler

  Profesyonel dilekçe hazırlama ve dosya hazırlama

  Çok Sık Değişen 2022-2023 Mevzuatlarından Zaman Kazanımları

  Şartnameye Uygunluk Süreçlerinin Doğru Yönlendirilme

  Yazı kaynağı : www.uzmanihale.com

  Eşik Değerler ve Parasal Limitler ile İlan Ücretinin 1 Şubat 2023 Tarihi İtibarıyla Güncellenmesi

  Eşik Değerler ve Parasal Limitler ile İlan Ücretinin 1 Şubat 2023 Tarihi İtibarıyla Güncellenmesi

  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Eşik Değerler ve Parasal Limitlerin Güncellenmesi” başlıklı 67 nci maddesine göre, 2023/1 sayılı Kamu İhale Tebliği ile 1 Şubat 2023 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak eşik değerler ve parasal limitler güncellenerek Resmi Gazetede yayımlanmak üzere gönderilmiştir.

  İdarelerin EKAP üzerinden yaptıkları ihale işlemlerinde herhangi bir aksama olmaması için aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir:

  1. Güncellenen eşik değerler ve parasal limitlerin sisteme uyarlama çalışmaları tamamlanarak 1 Şubat 2023 tarihinde devreye alınmış olacaktır. 31 Ocak 2023 tarihinden sonra yayımlanacak ilanların ve buna ilişkin ihale dokümanlarının bu değerlere dikkat edilerek hazırlanması ve yayımlanması gerekmektedir.

  2. 31 Ocak 2023 tarihine kadar geçerli olan eşik değerler ve parasal limitlere göre hazırlanmış ihale dokümanlarına ait ön yeterlik/ihale ilanlarının geçerli olabilmesi için en son 31 Ocak 2023 tarihli Kamu İhale Bülteninde yayımlanması gerekmektedir. İdarelerin bu kapsamda yayım için hazırlık aşamasında oldukları ön yeterlik/ihale ilanları ile ilgili tüm işlemlerini en son 30 Ocak 2023 Pazartesi günü saat: 14:00’e kadar tamamlaması zorunludur.

  3. İhale Dokümanlarında ve ön yeterlik/ihale ilanlarında hatalı durum ortaya çıkmaması için; 30 Ocak 2023 Pazartesi günü saat: 14:00’e kadar yayım için gerekli işlemleri tamamlanmayan ön yeterlik/ihale ilanları iade edilecektir. Ayrıca, ihale dokümanı hazırlanmış ve onaylanmış, ancak ilan işlemleri tamamlanmamış olan ihalelerin doküman onayları sistemden otomatik olarak kaldırılacaktır.

  4. 30 Ocak 2023 tarihi saat 14:00’den 1 Şubat 2023 tarihine kadar ön yeterlik/ihale ilanlarının EKAP üzerinden gönderilmesine izin verilmeyecektir.

  5. Bu ilanların ve ilanlara esas ihale dokümanlarının güncellenen eşik değerler ve parasal limitlere göre EKAP üzerinden tekrar oluşturularak 1 Şubat 2023 tarihi ve sonrasında gönderilmesi gerekecektir.

  6. Kamu İhale Bülteninde yayımlanacak ilanların bir adedinin yayın ücretinin 01.02.2023-31.01.2024 dönemi için 3.000-TL + KDV olarak  belirlenmiş olup, 01.02.2023 tarihinden itibaren Kamu İhale Bülteninde yayımlanacak ilanları için  3.000TL + KDV(%18) =  3.540 TL  ücret  yatırılması gerekmektedir.

  7. 01.02.2023 tarihinden önce İlan Ücreti (1.770TL) yatırılmış ihalelere (İKN bazında) ait tüm ilanların en son 31 Ocak 2023 tarihli Kamu İhale Bülteninde yayımlanması gerekmektedir.

  8. 01.02.2023 tarihinden itibaren Kamu İhale Bülteninde yayımlanacak ilanlar için ilan ücreti olarak
  3.540 TL yatırılmamış ilanların yayınlanması mümkün olmayacaktır.

  Kurum-Banka yazılım sistemlerinde bir İKN bazında bir ücret yatırılabilmekte olup eksik kalan ücret için ikinci bir ücret yatırılamayacağı için 31 Ocak 2023 tarihine kadar yayımlanamayan bu kapsamdaki ihalelerin (İKN bazında)  ilan ücretlerinin Kurumdan iade alınması sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu durumun ortaya çıkmaması için bu tarihler dikkate alınarak ilanların yayımlanması için gerekli işlemlerin tamamlanması önem arz etmektedir.

  Tüm idarelere önemle duyurulur.

  Yazı kaynağı : salimdemirel.com.tr

  20 Ocak 2022 PER�EMBE

  Kamu �hale Kurumundan:

  KAMU �HALE TEBL���

  (TEBL�� NO: 2022/1)

  Ama� ve kapsam

  MADDE 1 � (1) Bu Tebli�in amac�, 4/1/2002 tarihli ve 4734 say�l� Kamu �hale Kanununda belirtilen e�ik de�erlerin ve parasal limitlerin, T�rkiye �statistik Kurumu taraf�ndan a��klanan 2021 y�l� Aral�k ay� Yurt ��i �retici Fiyat Endeksi (Y�-�FE) y�ll�k de�i�im oran�nda (%79,89) artt�r�larak g�ncellenmesidir.

  Dayanak

  MADDE 2 � (1) Bu Tebli�, 4734 say�l� Kanunun 67 nci maddesine dayan�larak haz�rlanm��t�r.

  G�ncellenen hususlar

  MADDE 3 � (1) Bu Tebli� ile 1/2/2022 tarihinden itibaren ge�erli olmak �zere 4734 say�l� Kanunun;

  a) 3 �nc� maddesinin birinci f�kras�n�n (g) bendinde belirtilen 18.619.202,-TL (Onsekizmilyonalt�y�zondokuzbinikiy�ziki T�rk Liras�) 33.494.082,-TL (Otuz��milyond�rty�zdoksand�rtbinsekseniki T�rk Liras�),

  b) 8 inci maddesinin birinci f�kras�n�n;

  1) (a) bendinde belirtilen 2.225.824,-TL (�kimilyonikiy�zyirmibe�binsekizy�zyirmid�rt T�rk Liras�) 4.004.034,-TL (D�rtmilyond�rtbinotuzd�rt T�rk Liras�),

  2) (b) bendinde belirtilen 3.709.717,-TL (��milyonyediy�zdokuzbinyediy�zonyedi T�rk Liras�) 6.673.409,-TL (Alt�milyonalt�y�zyetmi���bind�rty�zdokuz T�rk Liras�),

  3) (c) bendinde belirtilen 81.614.303,-TL (Seksenbirmilyonalt�y�zond�rtbin��y�z�� T�rk Liras�) 146.815.969,-TL (Y�zk�rkalt�milyonsekizy�zonbe�bindokuzy�zaltm��dokuz T�rk Liras�),

  c) 13 �nc� maddesinin birinci f�kras�n�n (b) bendinin;

  1) (1) numaral� alt bendinde belirtilen 242.832,-TL (�kiy�zk�rkikibinsekizy�zotuziki T�rk Liras�) 436.830,-TL (D�rty�zotuzalt�binsekizy�zotuz T�rk Liras�), 485.689,-TL (D�rty�zseksenbe�binalt�y�zseksendokuz T�rk Liras�) 873.705,-TL (Sekizy�zyetmi���binyediy�zbe� T�rk Liras�),

  2) (2) numaral� alt bendinde belirtilen 242.832,-TL (�kiy�zk�rkikibinsekizy�zotuziki T�rk Liras�) 436.830,-TL (D�rty�zotuzalt�binsekizy�zotuz T�rk Liras�),485.689,-TL (D�rty�zseksenbe�binalt�y�zseksendokuz T�rk Liras�) 873.705,-TL (Sekizy�zyetmi���binyediy�zbe� T�rk Liras�), 4.047.628,-TL (D�rtmilyonk�rkyedibinalt�y�zyirmisekiz T�rk Liras�) 7.281.278,-TL (Yedimilyonikiy�zseksenbirbinikiy�zyetmi�sekiz T�rk Liras�),

  3) (3) numaral� alt bendinde belirtilen 485.689,-TL (D�rty�zseksenbe�binalt�y�zseksendokuz T�rk Liras�) 873.705,-TL (Sekizy�zyetmi���binyediy�zbe� T�rk Liras�), 4.047.628,-TL (D�rtmilyonk�rkyedibinalt�y�zyirmisekiz T�rk Liras�) 7.281.278,-TL (Yedimilyonikiy�zseksenbirbinikiy�zyetmi�sekiz T�rk Liras�),

  �) 21 inci maddesinin birinci f�kras�n�n (f) bendinde belirtilen 404.732,-TL (D�rty�zd�rtbinyediy�zotuziki T�rk Liras�) 728.072,-TL (Yediy�zyirmisekizbinyetmi�iki T�rk Liras�),

  d) 22 nci maddesinin birinci f�kras�n�n (d) bendinde belirtilen 121.405,-TL (Y�zyirmibirbind�rty�zbe� T�rk Liras�) 218.395,-TL (�kiy�zonsekizbin��y�zdoksanbe� T�rk Liras�), 40.443,-TL (K�rkbind�rty�zk�rk�� T�rk Liras�) 72.752,-TL (Yetmi�ikibinyediy�zelliiki T�rk Liras�),

  e) 53 �nc� maddesinin birinci f�kras�n�n (j) bendinin;

  1) (1) numaral� alt bendinde belirtilen 809.496,-TL (Sekizy�zdokuzbind�rty�zdoksanalt� T�rk Liras�) 1.456.202,-TL (Birmilyond�rty�zellialt�binikiy�ziki T�rk Liras�),

  2) (2) numaral� alt bendinde belirtilen 1.281.438,-TL (Birmilyonikiy�zseksenbirbind�rty�zotuzsekiz T�rk Liras�) 2.305.178,-TL (�kimilyon��y�zbe�biny�zyetmi�sekiz T�rk Liras�), 7.682,-TL (Yedibinalt�y�zsekseniki T�rk Liras�) 13.819,-TL (On��binsekizy�zondokuz T�rk Liras�), 5.125.768,-TL (Be�milyony�zyirmibe�binyediy�zaltm��sekiz T�rk Liras�) 9.220.744,-TL (Dokuzmilyonikiy�zyirmibinyediy�zk�rkd�rt T�rk Liras�), 15.373,-TL (Onbe�bin��y�zyetmi��� T�rk Liras�) 27.654,-TL (Yirmiyedibinalt�y�zellid�rt T�rk Liras�), 38.443.271,-TL (Otuzsekizmilyond�rty�zk�rk��binikiy�zyetmi�bir T�rk Liras�) 69.155.600,-TL (Altm��dokuzmilyony�zellibe�binalt�y�z T�rk Liras�), 23.060,-TL (Yirmi��binaltm�� T�rk Liras�) 41.482,-TL (K�rkbirbind�rty�zsekseniki T�rk Liras�), 30.750,-TL (Otuzbinyediy�zelli T�rk Liras�) 55.316,-TL (Ellibe�bin��y�zonalt� T�rk Liras�),

  f) 62 nci maddesinin birinci f�kras�n�n (h) bendinde belirtilen 449.259,-TL (D�rty�zk�rkdokuzbinikiy�zellidokuz T�rk Liras�) 808.172,-TL (Sekizy�zsekizbiny�zyetmi�iki T�rk Liras�),

  olarak g�ncellenmi�tir.

  (2) Yukar�da belirtilen e�ik de�erler ve parasal limitlere ili�kin olarak, bir �nceki d�nem ile kar��la�t�rmal� de�erler, ayr�ca tablo halinde ekte yer almaktad�r.

  �nceki b�t�e stat�leri

  MADDE 4 � (1) �darelerin tabi olduklar� e�ik de�erler ve parasal limitlerin belirlenmesinde 10/12/2003 tarihli ve 5018 say�l� Kamu Mal� Y�netimi ve Kontrol Kanununun y�r�rl��e girmesinden �nceki b�t�e stat�leri g�z �n�nde bulundurulur.

  Y�r�rl�k

  MADDE 5 � (1) Bu Tebli� 1/2/2022 tarihinde y�r�rl��e girer.

  Y�r�tme

  MADDE 6 � (1) Bu Tebli� h�k�mlerini Kamu �hale Kurumu Ba�kan� y�r�t�r.

  Eki i�in t�klay�n�z

  Yazı kaynağı : www.resmigazete.gov.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap