Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  diyarbakır tarım fuarı 2023 ne zaman

  1 ziyaretçi

  diyarbakır tarım fuarı 2023 ne zaman bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Diyarbakır Fuarları 2023

  Mezopotamya Tarım Hayvancılık Fuarı

  Mezopotamya Tarım Hayvancılık Fuarı

  Fuar Konusu

  Tarım, Hayvancılık, Tavukçuluk, Süt Endüstrisi, Veterinerlik
  Traktör, Tarım Makineleri, Çiftlik Ekipmanları, Veterinerlik Hizmetleri, Tohum, Fide, Fidan, Gübre, Zirai İlaç, Sulama Sistemleri

  Yazı kaynağı : fuarlist.com

  Diyarbakır’da “Tarım ve Hayvancılık Fuarı” düzenlenecek

  Türkiye Fuar Takvimi 2023 | Fuarlar 2023 | expointurkey.org

  Türkiye Fuar Takvimi 2023 | Fuarlar 2023 | expointurkey.org

  ONLINE FUARLAR 2023

  Yazı kaynağı : www.expointurkey.org

  Mezopotamya Tarım Hayvancılık Fuarı - Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri

  Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme

  Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini belirlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hususunda Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü (Tarım Kredi) olarak veri sorumlusu sıfatıyla Kanunun "Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü" başlıklı 10. maddesi uyarınca sizleri bilgilendirmek isteriz.

  Tarım Kredi Kooperatifleri, çalışanlarıyla birlikte, bir milyonun üzerindeki çiftçi ortaklarımızın tarımsal faaliyetlerinde kullanmak üzere her türlü ihtiyaçlarını sağlayarak üretimlerine katkıda bulunmayı, kooperatifçilik ilkeleri çerçevesinde dayanışmayı ve Türk tarımı ile ekonomisine hizmet etmeyi amaçlayan, 1581 Sayılı Kanuna göre kurulmuş her biri ayrı tüzel kişiliği haiz 1 Merkez Birliği, 17 Bölge Birliği ve birim Kooperatiflerle hizmet veren özel hukuk tüzel kişisidir. Üye ortaklarının her türlü tarımsal girdi, ayni ve/veya nakdi kredi ihtiyacını sağlayan ve bununla birlikte 1581 sayılı Kanunun 3. maddesindeki amaç ve çalışma konularını ifa eden bir kurumdur.

  Tarım Kredi, sizlere ait kimlik, iletişim, özgeçmiş, hukuki işlem, müşteri işlem, lokasyon, kamera görüntüleri, risk yönetimi bilgisi, finans, mesleki deneyim, görsel ve işitsel kayıtlar, demografik bilgiler, eğitim seviyesi ve gelir seviyesi bilgilerinizi; Kurumumuzla hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, Korbis uygulaması, elektronik posta, başvuru formları araçları üzerinden, Kurumumuz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişim kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda otomatik olarak ve; KVKK'nın 5/2(a) maddesinde belirtilen kanunlarda açıkça öngörülmesi, KVKK'nın 5/2(c) maddesinde belirtilen sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması, KVKK'nın 5/2(ç) maddesinde belirtilen kurumumuzun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi, KVKK'nın 5/2(d) maddesinde belirtilen ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, KVKK'nın 5/2(e) maddesinde belirtilen bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve 5/2(f) maddesi uyarınca İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak;

  Tarım Kredi, yürüttüğü faaliyetlerin bazılarında ise kişisel verilerinizi işlerken sizlerin açık rızanıza ihtiyaç duyabilmektedir. KVKK'nın 6/2. maddesi uyarınca açık rızanızın olması hukuki sebebine dayanarak ortaklık/üyelik sonucu Kooperatiflerde bulunan bilgileriniz sizlere en uygun hizmetin sunulabilmesi maksadıyla KVKK'nın 5/1. maddesi uyarınca açık rızanızın olması hukuki sebebine pazarlama, davranış analizleri, üye alışkanlıklarınıza yönelik kişisel verileriniz,

  amaçlarıyla işlenmektedir.

  Ayrıca, üyemiz olmasanız dahi, bankacılık ve Kooperatifçilik mevzuatına göre bir risk grubuna kullandırılacak kredi sınırlarının tespiti için dahil olacağınız risk grubunun belirlenebilmesi, izlenebilmesi, raporlanabilmesi, kontrol edilmesi amacıyla Teşkilatımızca kişisel verileriniz işlenebilmektedir. Bunların yanı sıra, risk grubu kapsamına girecek diğer gerçek ve tüzel kişiler T.C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nca belirlenir.

  Kişisel verileriniz; Kanun'un kişisel verilerin aktarılması ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metninin 1. maddesinde yer alan amaçlar ve hukuki sebeplerle, 1581 sayılı Kanun, Kooperatifler Kanunu, Bankacılık Kanunu madde 73/4'te düzenlenen finansal kuruluşlara; AssisTT Çağrı Merkezi, Bereket Sigorta A.Ş., Biotekno (JET SMS Mesaj Servisi), Gelir İdaresi Başkanlığı Servisleri, Gübretaş, Kamu İhale Kurumu (Elektronik Kamu Alımları Platformu), PTT, Cumhurbaşkanlığı, E-Devlet kapısı hizmetleri, EBYS, Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi, Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi, Adres Kayıt Sistemi, Çiftçi Kayıt Sistemi, Hayvan Bilgi Sistemi, Bitki Koruma Ürünleri Sistemi, Gübre Takip Sistemi, T.C. Ziraat Bankası, Tareks, TK Birlik A.Ş., Korbis servisleri, TK Yem A.Ş., Tarsim, UYAP, Emniyet Genel Müdürlüğü, E-Rehin, E-Fatura, E-İrsaliye, E-Defter, RPA, Enocta, Uydu Takip Sistemi, sigorta şirketlerine; BDDK, SPK, TCMB, MASAK, TBB, TBB Risk Merkezi, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kredi Kayıt Bürosu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. gibi kamu kurum ve kuruluşlarına; yurtiçi, yurtdışı Kooperatif, Bölge ve iştiraklerimize; Teşkilatımız faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığımız üçüncü taraflara; Kooperatif faaliyetlerimiz kapsamında imzalanan sözleşmelerin veya sözleşme konusu işlemlerin ilgili/ilişkili taraflarına; işbirliği yapılan kuruluşlara ve program ortaklarına aktarılabilmektedir.

  Kişisel verileriniz, işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanabilmektedir. Başka bir gerekçe veya hukuki sebep olmaması, uluslararası yasa veya düzenlemenin bulunmaması ve sözleşmelerden kaynaklı zorunlulukların ortadan kalkması halinde işlenme amaçları ortadan kalkan kişisel verileriniz kanun doğrultusunda silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

  Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aşağıdaki hakları, Genel Müdürlüğümüze yapacağınız bir talep ile kullanabilirsiniz. Bu kapsamda iletilen talepler Genel Müdürlüğümüz tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Genel Müdürlüğümüz tarafından, belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak;

  haklarınız bulunmaktadır.

  6698 Sayılı Kanun kapsamında kişisel verilerinize ilişkin haklarınız ile ilgili; kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile bizzat elden veya noter kanalıyla en yakın Kooperatif, Bölge veya Genel Müdürlüğümüze başvurabilir ya da talebinizi [email protected] kep adresimize iletebilirsiniz.

  Bu kapsamdaki başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgili kişilere yasal süreler içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda cevap verilecektir.

  Yazı kaynağı : www.tarimkredi.org.tr

  Mezopotamya Fuarcılık

  Mezopotamya Fuarcılık

  Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı

  16-21 Kasım 2021 

  Açılış 10:00

  Kapanış 19:30

  Yazı kaynağı : www.mezopotamyafuarcilik.com

  Fuar & Kongre | ALZ Grup

  FUAR ve KONGRE

  ALZ FUAR VE KONGRE ORGANİZASYONLARI


  ALZ Fuar kurucu ve yönetici kadrosu; Türkiye Fuarcılık sektörünün son on beş yıllık tarihçesinin içerisinde, sektörün yeniden yapılanması çalışmalarında iş dünyası sivil toplum kuruluşları ve sektörün öncü özel sektör kuruluşlarında aktif olarak yer almıştır. 

  ALZ Fuar, Sektörün geliştirilerek küresel standartlara ulaştırılması vizyonunun pivot aktörlerinden olma deneyimini ve sektörel bilgi birikimini yeni nesil fuar ve kongre organizasyonları ile taçlandırmaktadır.

   

  FUAR VE KONGRE MERKEZİ İŞLETMECİLİĞİ

  ALZ Grup çatısı altında faaliyet gösteren “ALZ DİYARBAKIR”, ALZ Diyarbakır Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nin işletmeci kuruluşudur. Ulusal ve bölgesel tüm kamu kurum ve kuruluşları, başta Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası olmak üzere tüm kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde hareket ederek bölge ve çevre ülkelerdeki fuar katılımcıları, ziyaretçileri ve ilgili sektör profesyonellerini buluşturduğu uluslararası çapta Fuar ve Kongre etkinlikleri düzenlemektedir.

  “ALZ Diyarbakır” deneyimli kadrosu ve uluslararası standartlardaki hizmet kalitesiyle tüm paydaşlara hizmet vermektedir.

  “ALZ Diyarbakır”, Fuar Merkezinin Diyarbakır’a ve bölgenin sosyal ve kültürel hayatına anlamlı katkılar sağlaması amacıyla, konser, tiyatro, sergi gibi sanatsal ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapmasına yönelik de aktif bir çalışma yürütmektedir.

  ALZ DİYARBAKIR MEZOPOTAMYA ULUSLARARASI FUAR VE KONGRE MERKEZİ

  ALZ Diyarbakır Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi, 14.000 metrekarelik 4 adet kapalı sergi salonu, 42.000 metrekarelik açık alanı, 3.200 m2 fuar idari binası, özel konferans ve seminer salonları, ideal çalışma ortamı, teknik altyapı donanımı, kafe ve restoranı, açık alanları, geniş otoparkı, temizlik hizmetleriyle şehirde sanayi ve ticaretin buluşma noktasıdır.

  ALZ Diyarbakır Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi katılımcı ve ziyaretçilere ihtiyaç duyacakları her türlü hizmeti sağlayacak şekilde dizayn edilmiştir.

  ALZ Diyarbakır Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi şehrin ana arteri üzerinde bulunmakta olup otellere, alışveriş merkezlerine ve havalimanına yakınlığıyla ulaşım olanakları açısından merkezi bir konumdadır.

  www.alzdiyarbakir.com

  ALZ  FUAR VE ETKİNLİK TAKVİMİ

  Yazı kaynağı : alzgrup.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap