Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  dinimiz dürüstlüğe verdiği önemi ayet ve hadislerle anlatınız

  1 ziyaretçi

  dinimiz dürüstlüğe verdiği önemi ayet ve hadislerle anlatınız bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Dinimizin dürüstlüğe verdiği önemi ayet ve hadislerle anlatınız.

  Forum Sınıf Kitabi

  Forum Sınıf Kitabi

  7. Sınıf Din Kültürü Kitabı Dinimizin dürüstlüğe verdiği önemi ayet ve hadislerle anlatınız. konusunu kısaca ele alacağız. 

  Cevap :

  Doğruluk ve Dürüstlük ile İlgili Ayet Ve Hadisler 

  “Bunun böyle olması Allah’ın, dürüstleri, dürüstlükleri sebebiyle ödüllendirmesi, uygun görürse münafıklara azap etmesi yahut onların tövbesini kabul etmesi içindir. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” 33Ahzab suresi, 24

  Hadisler ;

  Abdullah b. Mesut’tan (r.a.) nakledildiğine göre, Allah Resûlü (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

  “Doğruluktan ayrılmayınız. Muhakkak ki doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi devamlı doğru söyler ve doğru olanı ararsa Allah katında ‘sıddîk’ (özü sözü bir olan kişi) olarak yazılır. Yalandan sakının! Çünkü yalan kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. Kişi yalan söyleyip, yalanı araştıra araştıra Allah katında yalancı olarak yazılır.” (Müslim, Birr, 105)

  Cevap :

  Doğruluk ve Dürüstlük ile İlgili Ayet Ve Hadisler 

  “Allah, seni affetsin! Gerçekten dürüst olanlar(sadıklar) sana iyice belli olup, yalancıları bilinceye kadar beklemeden niçin onlara izin verdin?” 9Tevbe suresi, 43

  “Andolsun, biz onlardan öncekileri de imtihan etmiştik. Allah, gerçekten dürüst olanları(sadıklar) da mutlaka bilir, yalancıları da mutlaka bilir.” 29Ankebut suresi, 3

  “O, dürüstlerin dürüstlüklerini sorgulasın diye. Ve O, hakikati inkar edenlerin tümü için acı bir azap hazırlamıştır!” 33Ahzab suresi, 8
  “Rabbinin kelimesi (Kur’an) doğruluk(dürüstlük-sadakat) ve adalet bakımından tamdır. Onun kelimelerini değiştirebilecek yoktur. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.” 6En’am suresi, 115

  “O, âlemler için, içinizden dürüst olmak(istikamet) isteyenler için, ancak bir öğüttür.” 81Tekvir suresi, 28

  “Öyle ise emrolunduğun gibi dosdoğru ol(istikamet). Beraberindeki tövbe edenler de dosdoğru olsunlar. Hak ve adalet ölçülerini aşmayın. Şüphesiz O, yaptıklarınızı hakkıyla görür.” 11Hud suresi, 112

  Hadisler;

  Yazı kaynağı : www.forumsinifkitabi.com

  Dinimizin dürüstlüğe verdiği önemi ayet ve hadislerle anlatınız

  Dinimizin Dürüstlüğe Verdiği önemi Hadis (1.35 MB)

  Doğruluk ve Dürüstlük ile İlgili Hadisler

  Doğruluk ve Dürüstlük ile İlgili Hadisler

  Doğruluk ve dürüstlük ile ilgili hadisler nelerdir? Peygamberimizin (s.a.v.) doğruluk ve dürüstlük konuları hakkındaki bazı hadisleri.

  Peygamber (s.a.v.) Efendimizin doğruluk ve dürüstlük ile ilgili hadis-i şerifleri...

  DOĞRULUK VE DÜRÜSTLÜK HAKKINDA HADİSLER

  Abdullah b. Mesut’tan (r.a.) nakledildiğine göre, Allah Resûlü (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

  “Doğruluktan ayrılmayınız. Muhakkak ki doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi devamlı doğru söyler ve doğru olanı ararsa Allah katında ‘sıddîk’ (özü sözü bir olan kişi) olarak yazılır. Yalandan sakının! Çünkü yalan kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. Kişi yalan söyleyip, yalanı araştıra araştıra Allah katında yalancı olarak yazılır.” (Müslim, Birr, 105)

  ***

  Ebû Hüreyre’den (r.a.) nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

  “Her duyduğunu söylemesi, kişiye yalan olarak yeter!” (Ebû Dâvûd, Edeb, 80)

  ***

  Ebû Hüreyre (r.a.) tarafından nakledildiğine göre, Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

  “İman ile küfür, doğruluk ile yalancılık, hıyanet ile emanet bir şahsın kalbinde birlikte bulunamaz.” (İbn Hanbel, II, 349)

  ***

  Ebû Amr(r.a.), yahut Ebû Amre Süfyân b. Abdillâh’tan (r.a.) rivayet edildiğine göre o, şöyle demiştir:

  “Ya Resûlallah, Müslümanlığa dair bana bir söz söyle ki, o konuda sizden başka hiç kimseye bir şey sorma ihtiyacı hissetmeyeyim” dedim. Bunun üzerine Peygamber şöyle buyurdu:“Allah’a inandım de, sonra da dosdoğru ol.” (Müslim, İman, 6)

  ***

  Ebû Hüreyre (r.a.) anlatıyor:

  Allah Resûlü (Medine pazarında dolaşırken) bir buğday yığınının yanına geldi. Elini yığının içine daldırınca parmakları ıslandı. Satıcıya, “Bu da nedir buğday sahibi?” diye sordu. O da, “Üzerine yağmur yağmıştı ey Allah’ın Resûlü!” dedi. Bunun üzerine Peygamber şöyle buyurdu:

  “Öyleyse insanların görmeleri için ıslak olan kısmı üste koyman gerekmez miydi? Kim aldatırsa benden değildir.”(Müslim, İman, 164)

  ***

  Süfyân b. Esîd el-Hadramî (r.a.), Resûlullah’ı (s.a.v.) şöyle derken işittiğini nakletmiştir:

  “Bir konuda sana inandığı hâlde kardeşine yalan söylemen ne kadar büyük bir ihanettir!” (Ebû Dâvûd, Edeb, 71)

  ***

  Ebu’l-Havrâ’ es-Sa’dî (r.a.) anlatıyor:

  Hasan b. Ali’ye “Resûlullah’tan ne öğrendin?” diye sordum. Dedi ki:“Resûlullah’tan şunu öğrendim”“Seni şüphelendireni bırak, şüphelendirmeyene bak. Çünkü doğruluk kalbin huzura ermesidir. Yalan ise şüpheden ibarettir.” (Tirmizî, Sıfatü’l-kıyâme, 60)

  ***

  Abdullah b. Amr’ın (r.a.) rivayet ettiğine göre, Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurdu:

  “Şu dört özellik kimde bulunursa o, tam bir münafık olur. Kimde bu niteliklerden biri bulunursa onu terk edinceye kadar kendisinde münafıklıktan bir özellik vardır:

  Kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünde durmaz. Husumet ettiğinde haddi aşar.” (Buhârî, İman, 24)

  ***

  Ebû Saîd’den (r.a.) nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

  “Dürüst ve güvenilir tüccar, peygamberler, sıddıklar (dosdoğru kimseler) ve şehitlerle beraberdir.” (Tirmizî, Büyû’, 4)

  ***

  Hakîm b. Hızâm’ın (r.a.) naklettiğine göre, Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

  “Alışveriş yapanlar birbirlerinden ayrılmadıkları sürece (alışverişi kabul edip etmeme konusunda) serbesttirler. Eğer dürüst davranırlar ve (malın kusurunu) açıkça söylerlerse, alışverişleri bereketlenir. Fakat kusuru gizler ve yalan söylerlerse, yaptıkları alışverişin bereketi gider.” (Ebû Dâvûd, Büyû’, 51)

  ***

  Ebû Hüreyre’nin (r.a.) naklettiğine göre, Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

  “Müslüman, Müslüman’ın kardeşidir. Ona hainlik yapmaz, ona yalan söylemez, onu zor durumda yüzüstü bırakmaz.” (Tirmizî, Birr, 18)

  ***

  İsmâil b. Ubeyd b. Rifâa’nın (r.a.), babası aracılığıyla dedesinden naklediyor:

  Dedem (Rifâa b. Râfi’) Resûlullah ile birlikte namazgâha gitmişti. Peygamber insanların alışveriş yaptıklarını gördü ve “Ey tüccar topluluğu!” diye seslendi. Onlar da Allah Resûlü’ne karşılık verdiler. Başlarını kaldırıp gözlerini ona çevirdiler. Bunun üzerine Resûlullah şöyle buyurdu:

  “Allah’tan korkan, iyilik yapan ve dürüst davrananlar hariç, tüccarlar kıyamet günü günahkârlar olarak diriltileceklerdir.” (Tirmizî, Büyû’, 4)

  İslam ve İhsan

  Doğruluk ve Güvenirlik ile İlgili Ayet ve Hadisler

  Doğru Sözlülük (Sıdk) İle İlgili Ayet ve Hadisler

  Doğruluk (sıdk) İle İlgili Ayetler

  Yazı kaynağı : www.islamveihsan.com

  DO�RULUK D�R�STL�K - ile �LG�L� AYET VE HAD�SLER,

       �SLAM D�N�NDE DO�RULUK VE DÜRÜSTLÜK HÜKM�YET� NED�R ?

       HER ���N�ZDE DO�RU ve DÜRÜST OLMAK NED�R ?

       T�CARET YAPARKEN DO�RU ve DÜRÜST OLMAK NED�R ?

       DO�RULUK ve DÜRÜSTLÜ�ÜN KAR�ILI�I NED�R ?

       DO�RULUK, DÜRÜSTLÜKTEN �A�MAK NED�R ?

       HIRSIZLIK, GASP ETMEK NED�R ?

       HIRSIZLI�IN, GASP ETMEN�N CEZASI NED�R ?

       �slam Dininin Sahibi, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamd�r,

  �slam Dininin Olmazsa Olmazlar�, Asli Hükmiyetleri, Allah Zül Celalin Ayetleri ve Allah Rasulunun Hadisleridir,

  �slam Dininin, Olmazsa Olmazlar�n�, Ondan Bundan de�il,

  �slam Dinini Sahibinden, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden Ö�renin,

       �slam Dininin �nanc�n�, �man Etmi� olma �artlar�n� �badetlerini ve gereklerini, Tam ve Do�ru olarak ö�renmezseniz,

  Ö�renmek istemezseniz, Ö�renmeden Ya�arsan�z,

  Bence diyerek, Ya�ad���n�z�n, Do�ru �nanç, �man ve �badet oldu�una inan�r ve ya�ars�n�z,

  Buda Sizi, Sap�kla�maktan ve Sap�kl�ktan ba�ka bir yere götürmez, götüremez,

       �SLAM D�N�N� ANLAYIP YA�AMAK                 BAKARA SURES� AYET 245

  “ Her Kim Mümin bir Müslümand�rki, Allah Zül Celale Güzel bir Borç versinde,

  Allah Zül Celal Ona, Mükafatlar� ile, Kat Be Kat geri Ödesin,”der

       �SLAM D�N�N� ANLAYIP YA�AMAK                 RAMUZ EL HAD�S HAD�S No C/2 S/198 H/6

    Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlat�yor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

  “ Her Kim Müslüman, �slam Dinini Tefekkuh etmekle, �slam Dinin Özünü, �cabat�n�, Hükmiyetini ö�renmekle ve

  Üzerinde Dü�ünmekle Mükelleftir ve Her Müslüman�n Allah Zül Celale Borcudur, “ dedi der,

       �SLAM D�N�N� ANLAYIP YA�AMAK                 CAM�USSAGIR HAD�S No 2119

    Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlat�yor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

  “ �slam Dininin En Hay�rl� �badeti, �lk önce, �slam Dininin Gereklerini, Olmazsa Olmazlar�n� Ö�renmektir,”dedi der,

       �SLAM D�N�N� ANLAYIP YA�AMAK                 RAMUZEL HAD�S No C/3 S/254 H/3

    Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlat�yor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

  “ Allah Zül Celalin Ayetlerinden, Allah�n Rasulu olan Benim Sözlerimden, Hadislerimden,

  Sünnetlerimden, hiç olmazsa, �badetlerinizin ve Amelinizin Do�ru olup olmad���n� anlayacak kadar,

  Hakiki �slam Dininin Yolunu bulacak kadar, Amelinizin, Çal��man�z�n kar��l���ndaki Durumunuzun,

  �slam Dini Hükümlerinde Yerinizin en az Ne oldu�u hakk�nda, kendi yerinizi bulacak kadar ö�renin,

  Heyet ilminden de, Kara ve Deniz karanl�klar�nda, Yolunuzu bulacak kadar ö�renin,” dedi der,

       �SLAM D�N�N� ANLAYIP YA�AMAK                �BN� MACE HAD�S No 54

     Sahabeden Abdullah Bin Amr (ra) anlat�yor, Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

  “ Dini �limlerin ve Be�eri �limlerin Asli Kayna�� Üç tür,

  Birincisi,          Amel edilmesi Olmazsa Olmaz �art olan Ayetler,

  �kincisi,            Amel edilmesi Olmazsa Olmaz �art olan Sünnetlerimdir,

                          Bunlar, Bilmeniz �art olan �limlerdir,  Amel edilmesi olmazsa olmaz olan Farizalard�r,

  Üçüncüsü,      Ayetlerden ve Sözlerimden Hadislerimden ç�kar�lacak �limlerdir,

                          Bu �limlerin d���nda kalan, Bilgilerin Bilinmesi, Amel edilmesi, �badet edilmesi olmayan,

                          K�ssalar, Hikayeler, Cedellerdir, Ö�renilmesi Zaruri de�ildir, Olmazsa Olmaz de�ildir,” dedi der,

       �SLAM D�N�N� ANLAYIP YA�AMAK                 DAR�M� HAD�S No 655

    Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlat�yor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

  “ Kur'an� anlamaya çal��madan okumakla,  Kur'an okunmu� olmaz,

  Sözlerimi, Hadislerimi, Sünnetlerimi anlamaya ya�amaya çal��madan sadece Nakletmekle ilim olmaz,

  �man ve Amel, Kur'an� Kerimi, Sözlerimi, Hadislerimi ve Sünnetlerimi anlamaya çal��makla, ya�amaya çal��makla,

  ya�atmaya çal��makla, �lim ve Hidayetle anlay��la olur “ dedi der,

       �SLAM D�N�N� ANLAYIP YA�AMAK                AL� �MRAN SURES� AYET 19

  “ Mutlakki, Allah Kat�nda Kabul edilecek olan Din, �slam Dinidir,” der,


       �SLAM D�N�N� ANLAYIP YA�AMAK                MA�DE SURES� AYET 3

  “ Allah Zül Celal,”  Size Din olarak �slam Dinini Be�endim ve Seçtim, Size Dininizi tamamlad�m, “ der,

       �SLAN D�N�N� ANLAYIP YA�AMAK                 ZÜMER SURES� AYET 11

  “ Rasulum Deki, Dininizi, Allah Zül Celale Halis k�larak, ( ba�ka �eyleri kar��t�rmayarak )

  �man ve �badet Etmekle Emrolundunuz,”der,

       �SLAN D�N�N� ANLAYIP YA�AMAK                 ZÜMER SURES� AYET 2

  “ Mutlak ki Biz Size, Kitab�n�z, Kuran� Kerimi, �slam Dinini, Rasulum ile Hak olarak indirdik,

  Onun için, Dininiz, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

  Dininizi Allaha ve Rasulune Halis K�l�n�z, Sadece ve Sadece Allaha ve Rasulune Tahsis ediniz,” der,

       �SLAN D�N�N� ANLAYIP YA�AMAK                 ZÜMER SURES� AYET 3

  “ Mutlak bilinizki, �slam Dini, Halis Din, Ancak ve Mutlak,  Allah Zül Celalin ve Rasulunun Dinidir,

  Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde �htilaflar, çeki�meler, ayr��malar ç�karma Dini de�ildir,

    Veliler, Evliyalar, Tarikat diyerek, Dinde �htilaf, çeki�me, ayr��malar ç�karanlar,

  Biz bu Velilere, Evliyalara, Tarikatlara, bizi Allah'a daha çok yakla�t�rs�n diye tabi oluyoruz derler Ya,

  Allah Zül Celal, Dinine ihtilâf Sokanlara, Nifak Sokanlara hükmünü verdi�i zaman onlarda, sizde göreceksiniz,” der,

       �SLAM D�N�N� ANLAYIP YA�AMAK                 CAM�UL AHLAKIR HAD�S No C1 H196

    Sahabeden �bni �irin (ra) anlat�yor, Allah Rasûlu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

  “ Sözlerim, Hadislerim konusunda Allah Zül Celalden Korkun,

  Allah Zül Celalin Ayetlerindeki, Benim Sözlerimi, Hadislerimi, Kimden ald���n�za Azami Dikkat ediniz,

  Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamlar�n, Hükümlerin aç�klamalar�n� Kimden ald���n�za Azami Dikkat ediniz,

  Ayetlerdeki, Sözlerimdeki Anlamlar�, Hükümleri, Anlamlar� Daraltmad�klar�na, Azami Dikkat ediniz,

  Zira Ayetler ve Sözlerim, S�Z�N D�N�N�Z dir,” dedi der,

       �SLAN D�N�N� ANLAYIP YA�AMAK                 ENFAL SURES� AYET 39

  “ Dininiz Tamam�yla, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

  Dininize Fitne Sokanlarla ve Fitne sokanlar�n Fitneleri Yok oluncaya kadar, Mücadele edin, Sava��n,” der,

       Yani, �slam Dinini, Ruhbanl�k Cemaati Dini yaparak de�il, �eyhlik, Müritlik Dini de�il,

  �slam Dinini, Dedeler, Babalar, Bac�lar, Pirler Dini de�il, Sema veya Semah Fokloru Dini de�il,

  �slam Dinini, �lahi, Gazel, Kaside, Mevlid, Naat, �iir, De�i�, Türkü okuma Dini de�il,

  �slam Dinini, Masal, Hikaye, K�ssa, Menk�be anlat�m�yla �roni Dini de�il, Afyon gibi anlat�mla Uyu�turma Dini de�il,

  �slam Dinini, Hanefilere göre �öyle, �afilere göre �öyle diyerek, �slam Dinini, Mezheplere uydurulmu�,

                          Mezheplere yap��t�r�lm��, Birbirinin Tam Z�dd� olan Fetvalarla, Mezhep Fetvalar� Dini de�il,

  �slam Dinini, Peygamberimizin Mezhebi hangisiydi dedirten Mezhepçilikle, Mezhep Dini de�il,

  �slam Dinini, Peygamberimizin Tarikat� hangisiydi dedirten Tarikatç�l�kla, Tarikat Dini de�il,

  �slam Dinini, Onun Bunun Söylediklerine göre, Onun Bunun Fetva verdiklerine göre, Fetva Dini de�il,

       Dinayet, Di� ��leri Yüksek Kurulu, Yüksek Atma Dini de�il, Güzel Kuran Okuma diyerek, TEGANN� Dini de�il,

       Bence Diyerek, Kendi Fikrini, Allah Zül Celale ve Rasulune, �irk ko�mu� olmakla, �irk Dini De�il,

       Entel Dantel Sosyete �lahiyat Proflar� Dini de�il, �slamc� Yazar Dini de�il,

       Yahudiler ve Hristiyanlar gibi Sadece ve Sadece �lahi söylemek, Dua yapmak ile, �lahi ile Dua Dini de�il,

       Pornfösör Adnan Oktar ve Hayas�z Kediciklerinden, Hayas�zl�k ve �ffetsizlikle, �ffetsizlik ve Hayas�zl�k Dini de�il,

       �slam Dininden Nefret ettirmek için kurulmu� olan te�kilatlar, I��d, Hizbul Vah�i, Hizbul Tahrir, Elkaide Dini de�il,

       �slam Dinini, Allah Zül Celale Miraç ile, Tamamen Allah Zül Celalin Kitab� Kuran� Kerim Ayetlerinde Emretti�i,

  Allah Rasulunun Hadislerinde Bildirdi�i ve Sünnetlerinde gösterdi�i Din, Allah ve Rasulunun Dini oluncaya kadar,

       �slam Dininin Do�rusunu, Allah Zül Celalin Kitab� Kuran� Kerim Ayetlerinden, Allah Rasulunun Sözlerinden,

  Hadislerinden, Sünnetinden Ö�renip, Nefislerinizle yapmakla, Do�ru olan� Helal olan� yapmakla,

  Yanl�� olandan, Haram olandan sak�n�p kaç�nmakla, yapmamakla, Evladlar�n�za ve Ba�kalar�na anlat�p Ö�retmekle,

  Dillerinizle, Do�rusunu söyleyip Yanl��� terk ettirmeye çal��makla,

  Allah Zül Celale, Allah�n ve Rasulunun bildirdi�i gibi Canla Ba�la, Gayretle Cehd ederek, ibadet ediniz der,

       �SLAN D�N�N� ANLAYIP YA�AMAK                 METEAL�BUL AL�YE HAD�S No 2908

    Sahabeden �bni Abbas (ra) anlat�yor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

  “ Allah Zül Celal, her hak sahibine Muhakkak hakk�n� vermi�tir,

  Muhakkak ki Allah Zül Celal Farzlar k�ld�, Sünnetler koydu, Hadler, S�n�rlar ve Cezalar Çizdi,

  Helal ve Haramlar� ay�rd�, �slam�n �eriat�n� koydu, geni� ve kapsaml� k�ld�, dar k�lmad�,” dedi der

       �SLAN D�N�N� ANLAYIP YA�AMAK                 T�RM�Z� HAD�S No 2413 

    Sahabeden Ebu Cuhayfe (ra) anlat�yor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

  “ Senin Üzerinde, Rabbinin Hakk� vard�r, Kendi Kendinin Hakk� vard�r, E�inin, Ailenin Hakk� vard�r,

  Misafirinin Hakk� vard�r, Her Hak Sahibine Hakk�n� vermekle Mükellef ve Sorumlusunuz, “ dedi der,

       �SLAN D�N�N� ANLAYIP YA�AMAK                 C�N SURES� AYET 14 ve 15

  “ Do�rusu, Sizden, Haks�z olan Müslümanlarda var, Bizlerden yana olan Müslümanlarda var,

  Mutlakki Mümin Müslüman Olanlar, ��te Do�ru yolu, Allah Zül Celalin ve Rasulunun Yolunu Bulanlard�r,”

  “ Allah Zül Celalin ve Rasulunun Do�ru yolundan ç�kanlar, Cehenneme Odun olacaklard�r,”der 

       �SLAN D�N�N� ANLAYIP YA�AMAK                 TALAK SURES� AYET 1

  “ ��te Bunlar Allah Zül Celalin Sizin için K�ld��� Hudutlar�d�r, S�n�rlar�d�r,

  Her Kim ki Allah Zül Celalin Hudutlar�n�, S�n�rlar�n� a�maya kalkarsa, ancak ve Mutlak Kendine Zulmetmi� olur,

  �nkarc�lardan Kafirlerden Sap�klardan, Sap�tm��lardan, Sapk�nlardan olmu� olur,”der, 

       �slam Dini ve Kuran� Kerim anlat�l�yor, Anlat�m�n içinde Ayet Hükmiyeti YOK !!!

  �slam Dini ve Kuran anlat�l�yor, Allah Rasulunun, Nas�l anlatt��� YOK !!!  Anlat�m�n içinde Hadis Hükmiyeti YOK !!!

  �slam Dini anlat�l�yor, Anlat�m�n içinde, �SLAMIN EDEP, HAYÂ ve �FFET konular�, Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

  Sevgi, Sayg� Ho�görü anlat�l�yor, Anlat�m�n içinde Ayet ve Hadis Hükmiyeti YOK !!!

       Güya �slam Dinini Anlat�yorlar, Sadece ve sadece

  �slam�n Tarihi ve Muhterem Zaatlar Menk�beleri, Kerametleri anlat�l�yor,

  �slam Dini diyerek, Sadece ve sadece etraf�nda, Tarihinde, Sahabe ve Muhterem Zaatlar Menk�belerinde,

  K�ssalar�nda dola�may�n, �slam Dininin içine, Olmazsa olmaz Amellerine giriniz,

       Zira, YEVM� MAH�ER HESABIN da,  �slam�n etraf�nda dola�maktan de�il, Muhterem Zaatlar Kerametlerinden,

  K�ssalardan, Hikayelerden, Masallardan sorulacak de�il, �slam�n Tarihinden sorulacak de�il,

       �slam Dininin, �man Etmi� olma �artlar�ndan,                                        SORGULANACAKSINIZ,

       �slam Dininin, Olmazsa Olmaz Amellerini yap�p yapmad���n�zdan,      SORGULANACAKSINIZ,

       �slam Dininin, Olmamas� Gerekenlerinden,                                           SORGULANACAKSINIZ,

       Yani, Mah�erde, �lk Önce, �man�n�z�n Olup Olmad���ndan Sorgulanacaks�n�z,

  sonra, �man�n�z�n Olmazsa Olmaz �artlar�n�, Yerine getirip getirmedi�inizden Sorgulanacaks�n�z,

  sonra, �badetlerinizi yap�p yapmad���n�zdan ve Eksikliklerinden Sorgulanacaks�n�z,

       Zira, �slam Dinine �man Etmi� olman�z�, Yapman�z �art olan Olmasa Olmaz Amellerini,

  Yapmaman�z �art olan Olmazlar�, �slam Dininin Sahibine,

  Allah Zül Celale ve Rasulune �spat etmek Zorundas�n�z, !!!

  Hiç, �man�n�z� ve Amellerinizi, Sahibine �spat etmeyi Dü�ündünüzmü ? !!!


       DÜ�ÜNMEK, FELSEFEL� ve MANTIKLI OLMAK        �NSAN SURES� AYET 2

  “ �nsan� �mtihan etmek için, Gören ve ��iten Dü�ünen olarak Yaratt�m, “ der,

       DÜ�ÜNMEK, FELSEFEL� ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURES� AYET 7

  “ Allah Sizi Yaratt�m ki, Hanginizin Daha Güzel i�ler yapaca�� hakk�nda denenmektesiniz,  “ der,

       DÜ�ÜNMEK, FELSEFEL� ve MANTIKLI OLMAK        ZÜMER SURES� AYET 7

  “ �üphesiz, Allah Zül Celal, Sizin Namaz�n�za, �badetinize Muhtaç de�ildir “ der,

       DÜ�ÜNMEK, FELSEFEL� ve MANTIKLI OLMAK        FATIR SURES� AYET 15

  “ Ey �nsanlar, Siz Allah Zül Celale Muhtaçs�n�z,” der, 

       DÜ�ÜNMEK, FELSEFEL� ve MANTIKLI OLMAK        RAAD SURES� AYET 19

  “ Rabbinden, Sana �ndirilenin, Hak oldu�unu bilen ve kabul eden kimse ile,

  Hak oldu�unu, �nkar eden kabul etmeyen kimse bir olurmu ? 

  Bunu, Ancak Ak�l� Selim Sahipleri Dü�ünür ve Anlar “ der,

       DÜ�ÜNMEK, FELSEFEL� ve MANTIKLI OLMAK        HUUD SURES� AYET 24 ve 30

  “ Gören, ��iten, Duyan, Gördü�ü, ��itti�i, Duydu�unun üzerinde Dü�ünenlerle,

  Fas�k Kör Olanlar, Bakt��� halde görmeyenler, Görmek istemeyenler,

  Fas�k Sa��r olanlar, ��itti�i halde Duymayanlar, Duymak istemeyenler Bir ve E�it olumu, ? 

  Haala Dü�ünmeyecekmisiniz ? Siz Hiç Dü�ünmeyecekmisiniz ? ”  diye soruyor,

       DÜ�ÜNMEK, FELSEFEL� ve MANTIKLI OLMAK        RAMUZELHAD�S HAD�S No C/5 S/482 H 3

    Sahabeden Haris (ra) anlat�yor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

  “ Cahil Olmaktan, Cehaletten �iddetli Fakirlik yoktur,

   Ak�ldan daha faydal� Zenginlik, Tefekkür ( Dü�ünmek ) gibi de �badet yoktur,

  Tefekkür etmeden, Dü�ünmeden �badet yapmakta yoktur,

  ( Yani Dü�ünmeden yap�lan bir �ey, �badet dahi olsa size bir faydas� yoktur,) ” dedi der,

       DÜ�ÜNMEK, FELSEFEL� ve MANTIKLI OLMAK        CAM�USSAGIR HAD�S No 39

    Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlat�yor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

  “ Ey �nsano�lu, Rabbine �taat etki, Dü�ünceli ve Ak�ll� olas�n,

  Rabbine �syan edersen, �nkarc�lardan olursun, “ dedi der,

       DÜ�ÜNMEK, FELSEFEL� ve MANTIKLI OLMAK        N�SA SURES� AYET 82

  “ Kuran� Kerimi, �slam Dinini, Haala, Gere�i gibi Hiç Dü�ünmeyecekmisiniz, ?

       �imdi, Sizin Dininiz, Kimin Dini oluyor ?  �imdiden dü�ünerek okuyunuz,  

       HER ���N�ZDE DO�RU ve DÜRÜST OLMAK                         BAKARA SURES� AYET 168

  “ Ey �nsanlar, Allah Zül Celalin Sizin için Yaratt��� Yeryüzündeki Bütün Niymetlerden,

  Temiz ve Helal olmak �at�yla Yiyin �çin, Lakin bilhassa özel önem göstererek,

  Helaller ve Haramlar konusunda, Helallerinizi Haram yapmay�n, Haramlar�da Helalmi� gibi yapmay�n,

    Size, Helallerinizi Haram yapmak, Haramlar�n�z�da Helalmi� gibi gösteren

  �eytan�n aldatmalar�na kanmay�n, �eytan�n ad�mlar�na uymay�n,

    Zira, Helallerinizi Haram Yola Sokturan, Haramlar�n�z�da Helalmi� gibi göstermekle Haram yola sokan �eytan,

  Sizin En büyük Dü�man�n�zd�r,” der,

       HER ���N�ZDE DO�RU ve DÜRÜST OLMAK                         HUD SURES� AYET 112

  “ Emrolundu�unuz gibi, Kendi, kendinizi dahi aldatmayan Do�rulukla, Dos Do�ru ve Dürüst olun,

  Allah Her i�inizde yapt�klar�n�z� görendir, “ der.

       HER ���N�ZDE DO�RU ve DÜRÜST OLMAK                         �SRA SURES� AYET 80

  “ Rasulum Onlara deki, Girece�iniz yere Dürüstlükle girin, Yapaca��n�z i�e Dürüstlükle ba�lay�n,

  Ç�kaca��n�z yerden Dürüstlükle ç�k�n, Yapaca��n�z i�i Dürüstlükle yap�n,” der,

       HER ���N�ZDE DO�RU ve DÜRÜST OLMAK                         BAKARA SURES� AYET 195

  “ Her türlü hareketinizde, Do�ru ve Dürüst davran�n, Çünkü Allah, Do�ru ve Dürüstleri sever,

  Kendi Kendinizi aldatmayan Do�rulukla ve Dürüstlükle Ya�ay�n, �slam Dininin Yolundan ayr�lmay�n,

  Her �eyi yapamazs�n�z, �yi ve yararl� ameller, i�ler yap�n “ der,

       HER ���N�ZDE DO�RU ve DÜRÜST OLMAK                         HAC SURES� AYET 30

  “ Yalan Konu�maktan, Aldat�c� olan Sözlerden ve Fiiliyatlardan Sak�n�n,”der, 

       HER ���N�ZDE DO�RU ve DÜRÜST OLMAK                         BAKARA SURES� AYET 42

  “ Hak olan�, Hak olmayanla, Haks�zl�klarla, Bat�l olanla kar��t�rmay�n, Hak Olan�da, Gizlemeyin,” der, 

       HER ���N�ZDE DO�RU ve DÜRÜST OLMAK                         NAHL SURES� AYET 94

  “ Yeminlerinizi, Birbirinizi, aldatmak Vas�tas� yapmay�n, Yeminlerinizle Fitne Fesada Yol açmay�n, ” der,  

       HER ���N�ZDE DO�RU ve DÜRÜST OLMAK                         AHZAB SURES� AYET 23

  “ Allaha, Rasulune, �slam Dinine �man eden Müminler Onlard�rki, Verdikleri Söze Sadakat gösterirler,” der,

       HER ���N�ZDE DO�RU ve DÜRÜST OLMAK                         AHZAB SURES� AYET 70 ve 71

  “ Ey Allaha ve Rasulune, �slam Dinine �man eden ve �badetlerini Yapan Mümin Müslümanlar,

  Allah Zül Celalin Sevgisini, �efkatini, �ifas�n�, Hidayetini, Bereketini, Rahmetini Kaybetmekten Korkunki,

  Rasulu Muhammed Aleyhisselama �taat Edinki, Sa�lam Söz Söyleyinki,

  “ Allah Zül Celalde, Sizin ��lerinizi yoluna koysun, Günahlar�n�z� Sizi Af ve Ma�firetle Ba���las�n, “ der,

       HER ���N�ZDE DO�RU ve DÜRÜST OLMAK                         YUNUS SURES� AYET 89

  “ Allah Zül Celalin Yolunu �nkar edenlerin, Yoluna Sak�n uymay�n,

  Allah Zül Celalden ve Rasulunden Ald���n�z Do�rulu�a Devam edinki, Allah Zül Celal Dualar�n�z� kabul etsin,“der,

       HER ���N�ZDE DO�RU ve DÜRÜST OLMAK                         DAR�M� HAD�S No 2534

    Sahabeden Numan �bni Be�ir (ra) anlat�yor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

  " Muhakkakki, Herkesin Hükümran oldu�u, Sahibi oldu�u, girilmesini, Çiynenmesini istemedi�i yasaklam��

  oldu�u, Mahremi oldu�u bir alan� vard�r, Allah Azze ve Celleninde, Hükümran oldu�u, Sahibi oldu�u,

  girilmesini ve Çiynenmesini yasaklad��� �eyleri Haramlard�r,

    Helâl bellidir, haram da bellidir. Bu ikisinin aras�nda ise, halktan birçok kimsenin, helâl m�, haram m� oldu�unu

  bilmedi�i �üpheli �eyler vard�r. Art�k kim �üpheli �eylerden sak�n�rsa, o dinini ve �rz�n� kurtarm�� olur.

  Kim de �üpheli �eylerin içine dü�erse, haram�n içine dü�mü� olur, “ dedi der

       HER ���N�ZDE DO�RU ve DÜRÜST OLMAK                         DAR�M� HAD�S No 2536

    Sahabeden Vab�sa (ra) anlat�yor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

  " Sevab� ve Günah�, Helali ve Haram�, sormaya gelenler,

  �yi olan, Sevap olan, Mükafatl� olan, Can�n�n, yapt���nla, Kalbinin kendisiyle huzur buldu�u �eylerdir,

    Kötü olan, Günah olan, Cezaland�r�laca��n olan �eyler ise, insan�n içine oturan, gönlünde gidip gelen �eylerdir,

  �nsanlar Sana, Helal ve Haram olan �eyler hakk�nda Fetva verseler dahi,

  �nsanlar Sana, Helal ve Haram konusunda farkl� aç�klamalar yapsalar dahi, Seni �a��rtsalar dahi,

  Sen O �eylerin Helal veya Haram olup olmad��� hakk�ndaki Fetvay�, Allah�n Helal ve Haramlar�ndan anlamaya

  çal���p, O �eylerin Helal veya Haram oldu�u konusundaki Fetvay�, Kendinden Kendi Kalbinden iste,

  Yapt���nla, Kalbin huzur buluyormu ? yoksa,  içine oturan, gönlünde gidip gelen �eylermi ona bak�n�z, " dedi der,

   
       HER ���N�ZDE DO�RU ve DÜRÜST OLMAK                         CAM�USSAGIR HAD�S No 315

    Sahabeden Ebu Ümame (ra) anlat�yor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

  “ Bir �ey Seni Tereddüte dü�ürdü�ünde, �çini kurcalad���nda, Onu Hemen Terk et,” dedi der,

       HER ���N�ZDE DO�RU ve DÜRÜST OLMAK                         BAKARA SURES� AYET 284

  “ �çinizdeki Niyetinizi aç�klasan�zda, gizlesenizde, Allah Zül Celal onu bilir ve

  Onunla Sizi Hesaba çekecektir,  der, 

       HER ���N�ZDE DO�RU ve DÜRÜST OLMAK                         EBU DAVUD HAD�S No 2201 

    Sahabeden ve �kinci Halife Hz Ömer (ra) anlat�yor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

  “ Amelleriniz, �badetleriniz, ��leriniz, Çal��man�z Niyetlerinize göredir, Herkes için Niyet etti�i �eyin kar��l��� vard�r,

  Kimin, Niyeti, Hicreti, Allah Zül Celale ve Rasulüne ise, Onun Niyeti, Hicreti, Yönü Allah'a ve Rasûlünedir,

  Kiminde Niyeti, Hicreti, Yönü, Sadece Dünyal�klara, Kad�nlar�n �ehvetine, Yalanc�l��a ve Düzenbazl��a �se,

  Onunda Hiçreti, Yönü �eytanad�r,” dedi der,

       HER ���N�ZDE DO�RU ve DÜRÜST OLMAK                         CAM�USSAGIR HAD�S No 360

    Sahabeden �bni Abbas (ra) anlat�yor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

  “ Müslüman Bir Karde�inde, Haya, Emanete Riayet, Do�ruluk ve Dürüstlük gördü�ünde, O Müslüman

  Hay�rl� bir Arkada� ve Dosttur, Hay�r Bekle, Yok bunlar� görmedi�inde, art�k ondan Hay�r bekleme,” dedi der,

       HER ���N�ZDE DO�RU ve DÜRÜST OLMAK                         CAM�USSAGIR HAD�S No 1838

    Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlat�yor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

  “ Hile, Yalanc�l�k, Zulüm yapan�n, Do�ru Sözünden dönenin, Zarar� ve Felaketi,

  Mutlak kendisine dönecektir, “ dedi der,

       HER ���N�ZDE DO�RU ve DÜRÜST OLMAK                         GURREUL H�KEM HAD�S No 6438

    Allah Rasulunun Damad� ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlat�yor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

  “ Do�ruluk, Dürüstlük Azalacak, Do�ruluk, Dürüstlük Sadece ve sadece Dillerde kalacak,

  Yalanc�l�k, Düzenbazl�k ço�alacak, �nsanlar Kalplerinde birbirine Dü�man olacak,

  Netice olarakta Birbirlerini Öldüreceklerdir, “ dedi der,

       HER ���N�ZDE DO�RU ve DÜRÜST OLMAK                         RAMUZEL HAD�S HAD�S No C/4 S/363 H /10

    Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlat�yor,  Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

  “ Sizin En Do�ru ve Dürüst olan�n�z, Ahireti için Dünyas�n�, Dünyas� için de Ahiretini terkeden kimse de�ildir,

  �kisinden de ayr� ayr� hissesine sahip oland�r, Zira Dünya, Ahirete ula�t�r�c� bir vas�tad�r,

  �nsanlara da yük olmay�n�z, “ dedi der,

       HER ���N�ZDE DO�RU ve DÜRÜST OLMAK                         TABARAN� HAD�S No 521

    Sahabeden Ebu Zer (ra ) anlat�yor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

  “ Ac� da olsa, Aleyhinede olsa, Gerçek olan� Do�ru olan� söyleyin,

  Gerçe�i ve Do�ruyu sapt�ran �ekilde söz söylemeyin,“ dedi der,

       HER ���N�ZDE DO�RU ve DÜRÜST OLMAK                         CAM�USSAGIR HAD�S No 1756

    Sahabeden Mücem Bin Yahya (ra) anlat�yor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

  “ Kendinize Kurtulu� dahi görseniz, Yalandan Sak�n�n, Zira Gerçek Felaketiniz Yalanlar�n�zdad�r,

  Sonunda Helak olaca��n�z� görseniz dahi, Aleyhinize olsa dahi, Sonunda Zararl� ç�kaca��n�z� görseniz dahi,

  Zarara u�rayaca��n�z� bilseniz dahi, Do�rulu�unuzu, Dürüstlü�üzü b�rakmay�n�z,

  Zira gerçek kurtulu�unuz Do�rulu�unuz ve Dürüstlü�ünüzdedir, ” dedi der,

       HER ���N�ZDE DO�RU ve DÜRÜST OLMAK                         TABERAN� HAD�S No 329

    Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlat�yor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

  “ Her Kim, Herhangi bir i�i için, Yalan söylemeyi terk etmezse, b�rakmazsa,

  Onun Yeme ve �çmeyi terk etmekle tuttu�u Oruca, Allah�n verdi�i bir k�ymet yoktur,

  Zira, Allah Zül Celalin,  Sizin Orucunuza ihtiyac� yoktur, “ dedi der,

       Yani, Hakl�da olsan, Kendini Yont, Kendine Yontma, !!!

       HER ���N�ZDE DO�RU ve DÜRÜST OLMAK                         METEAL�BUL AL�YE HAD�S No 2608

     Sahabeden ve ikici Halife Hz Ömer (ra) anlat�yor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

  " Kar��ndakinin K�ld��� Namaz� yahut Tuttu�u orucu seni aldatmas�n,

  Sen Kar��ndakinin konu�tu�unda do�ru söyleyip söylemedi�ine, kendisine bir �ey emanet edildi�inde

  Emanete Riayet edip etmedi�ine, Emaneti yerine getirip getirmedi�ine, Emaneti teslim edip etmedi�ine,

  Dünyal�k bir �ey kazand���nda, Dünyal��a �sti�na edip etmedi�ine, Mal Mülk Dü�künü olup olmad���na

  Mal� Mülkü ile Kibirlenip Kibirlenmedi�ine bak, “ dedi der,

       HER ���N�ZDE DO�RU ve DÜRÜST OLMAK                         EBU DAVUD HAD�S No 2716

     Sahabeden Semure Bin Cündüp (ra) anlat�yor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

  “ H�yanet eden Kimseyi Saklayan, A�ikar etmeyen Kimsede, H�yanet eden gibidir, ( Münaf�k gibidir) “ dedi der,

       HER ���N�ZDE DO�RU ve DÜRÜST OLMAK                         MUHAMMED SURES� AYET 30

  “ Andolsun ki, Sen Onlar�, Konu�ma tarzlar�ndan tan�rs�n “ der,

       HER ���N�ZDE DO�RU ve DÜRÜST OLMAK                         HAÇ SURES� AYET  72

  “ Ayetlerimiz okundu�u zaman, Ayetlerimize sald�ran, O Kafirlerin, O Münaf�klar�n, �nkarlar�n�,

  Yüzlerinde, Görür, Okur ve Anlars�n,”der,    

       HER ���N�ZDE DO�RU ve DÜRÜST OLMAK                         FETHUL BAR� HAD�S No 2527 den sonraki

    Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlat�yor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

  “ Herkesin yapt��� Fiili, Kast�na göre, Niyetine göre de�erlendirilir, ”dedi der,

       HER ���N�ZDE DO�RU ve DÜRÜST OLMAK                         CAM�USSAGIR HAD�S No 3367 

    Sahabeden Cündüb El Beceli (ra) anlat�yor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

  “ Her Kim, Bir �eyi Gizli Gizli yap�yorsa, As�l yapt���n� gizliyorsa, As�l Niyetini Gizliyorsa,

  O Gizledi�i O Ki�inin Hal ve Hareketine, Akseder, Yapt��� Hay�rl� ise Hay�r olarak Yans�r,

  �er ise, �er olarak Yans�r, Akseder,”dedi der,

       HER ���N�ZDE DO�RU ve DÜRÜST OLMAK                         YUNUS SURES� AYET  27

  “ Onlar�n, ( Edepsizlik ve Hayas�zl�kla ) Kötü i�ler yapanlar�n, ( Edep ve Haya üzere ya�amayanlar�n,

  Fuhu� yapanlar�n veya yapt�ranlar�n, ) Yüzlerini bir Z�LLET kaplar,

  Allah Zül Celal, Onlar�n yüzlerindeki �nsan olma Nuru Ayd�nl��� Siler, Onlar�n Yüzleri,

  Zifiri karanl�k bir geceden parçalara bürünür, �nsana, Korku, Tiksinti, Ürperti veren bir Yüz ortaya ç�kar, “ der,

       Hak ve Adalete özen göstererek, Do�ruluk ve Dürüstlükle, Edep ve Haya ile ya�ayanlar�n Yüzlerine,

  �nsana Güven veren bir Ayd�nl�k gelir bir Nur akseder, Aksine ya�ant�da olanlar�n,

  Hak ve Adalete özen göstermeyen, Do�rulukla ve Dürüstlükle ya�amayanlar�n Yüzlerine ise,

  �nsana Korku, Ürperti, Tiksinti veren bir çirkinle�me gelir, Hani Baz� �nsanlar için,

  Nur Yüzlü bir �nsan derler, veya �irret Suratl�, Ar damar� çatlam��, Sinsi ve �irret suratl� insan derler. ��te O,

       T�CARET YAPARKEN DO�RU ve DÜRÜST OLMAK                        HUD SURES� AYET 84, 85 ve 86

  “ Ölçüyü ve Tart�y� eksik ve hileli yapmay�n, Hileli Üretim ve �malat yapmay�n,

  Ölçüyü ve Tart�y� Tam ve Dengeli yap�n, �nsanlar�n e�yas�n� eksik ve hileli olarak vermeyin,

  Bozgunculuk, Fitne ve Terör ç�kararak �nsanlara kötülük yapmay�n,

  Allaha ve Rasulune �man eden ve Sadece Allaha �badet eden �nsanlar iseniz,

  Allah�n, Size Helalinden b�rakt��� ve etti�iniz Kar, Sizin için daha hay�rl� ve daha bereketlidir “ der.

       T�CARET YAPARKEN DO�RU ve DÜRÜST OLMAK                        �SRA SURES� AYET 35

  “ Ölçtü�ünüz Zaman, Tam ölçün, Tartt���n�z Zaman, Do�ru Tart� ile, Tam ve Do�ru tart�n,

  Bu Sizin için Do�ru ve Hay�rl� oland�r, Sonuç itibar�yla Güzel oland�r,” der,

       T�CARET YAPARKEN DO�RU ve DÜRÜST OLMAK                        �UARA SURES� AYET 182, 181 ve 183

  “ Tartt���n�z zaman, Do�ru Terazi ile Do�ru Tart�n, Ölçtü�ünüz zaman, Do�ru ölçü ile Do�ru ölçün,

  Ölçe�iniz Tam ve Do�ru olsun, Sak�n Ha, Ölçüden Tart�dan yana Hak yiyenlerden olmay�n,

  Yeryüzünde Fitne Fesat, Bozgunculuk, Kar���kl�k, Terör ç�karanlardan olmay�n,” der,

       T�CARET YAPARKEN DO�RU ve DÜRÜST OLMAK                        TABARAN� HAD�S No 412

    Sahabeden �bni Abbas (ra) anlat�yor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

  Medineye Hicret eti�i zamanda, Medineliler, Henüz bir Mahsül ç�kmadan, Ölcüsü ve Tart�s� belli olmadan, 

  bir Mal imal edilmeden, Selef denilen bir Ticaret �ekli ile de Al�� veri�, Sat��, Ticaret yap�yorlard�,

  Allah Rasulu “ Kim Bir Mal� Önceden satarsa, Ölcüsünü, Tart�s�n� ve Ölcü Fiat�n� kesin olarak belirterek,

  Mal�n Teslim Tarihini belirterek Al�� veri�, Sat��, Ticaret yap�n�z,“ dedi der,

       T�CARET YAPARKEN DO�RU ve DÜRÜST OLMAK                        BUHAR� HAD�S No 1010

    Sahabeden Zeyd Bin Sabit (ra) anlat�yor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem zaman�nda Mahsüller,

  A�aç üstündeyken, Henüz olgunla�mam��ken, bu a�açtan ç�kacak mahsül �u kadar miktar gelir tahmini ile

  A�aç üstünde tahmin edilerekte al�n�r sat�l�rd�, Lakin A�ac�n üzerinde ve olgunla�mam�� Mahsullere bazen,

  Bir Hastal�k, bir afet gelir ve A�aç üzerindeki Mahsül olgunla�madan dökülür telef olurdu, bunun üzerine

  Allah Rasulu, “ �drak etmemi�, Olgunla�mam��, Toplanmam��, Tart�l�p ölçülmemi� Mahsülü Tahmin üzere

  Mübaya etmekle, Al�p Satmakla, Al�c� ve Sat�c� aras�nda, Çokca Davala��l�r, Muhaseme, Husumet ç�kar,

  Zuhur eder, bir daha bu �ekil Mubaya, Al�m Sat�m yapmay�n�z, “ diye yasaklad� der,

       T�CARET YAPARKEN DO�RU ve DÜRÜST OLMAK                        BUHAR� HAD�S No 986 ve 989

    Sahabeden Abdullah Bin Ömer ve M�kdam Bin Kerib (ra) anlat�yor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem

  zaman�nda, Mal daha Kabz edilmeden, al�nm�� olmadan, Ölçülüp, Tart�l�p, Paras� ödenmeden, Al�n�r sat�l�rd�,

  Allah Rasulu Bu Tüccarlara bir Memur tayin etti ve Gönderdi ve,“ Mallar�n, Ölçülüp, Tart�l�p, Paras�n� ödemeden

  al�n�p, Pazara nakledip getirmeden, Mallar�n al�nd�klar� yerde sat�lmas� ve Teslim edilmesi Yasakt�r,

  “ Ald���n�z veya Satt���n�z Mallar�n�z� Ölçünüz, Tart�n�zki, Bereketlensin, Ço�als�n, “ dedi der, 

       T�CARET YAPARKEN DO�RU ve DÜRÜST OLMAK                        BUHAR� HAD�S No 737

    Sahabeden Ebu Humeyd El Ensari (ra) anlat�yor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Selem ile birlikte

  Bir yolculukta idik, Rasulu Ekrem ile Vadiul Kura denilen beldeye geldi�imizde, Kendi Bahcesinde çal��an,

  Bahcesinden Hurma toplayan bir Kad�n� gördük,  Allah Rasulu O Kad�na Bize,

  “ �u Bahceden ç�kabilecek hurma miktar�n� tahmin ediniz, “ dedi,

  Kad�n ve Biz, Bahceden ç�kabilecek Hurma Miktar�n� On Vesk olarak tahmin ettik,

  Allah Rasulu, Bahcesinde çal��an Hurma toplayan Kad�na,

  “ Bahcenden Ne Kadar miktar Hurma ç�kt���n� Ölç Tart, Hurmalar�n ne kadar miktar oldu, “ diye sordu,

  Kad�n Hurmalar� ölçtü tartt�, Hurmalar On Vesk geldi, ( Bizler O Hurmalar�n bedelini ödeyerek ald�k, ) “ der, 

       T�CARET YAPARKEN DO�RU ve DÜRÜST OLMAK                        TAÇ TERCÜMES� HAD�S No C 3 H 683

    Sahabeden Cabir (ra) anlat�yor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

  “ Bir Meyve, Bir Mal Sat�l�pta, Sat��tan hemen sonra, yak�n zamanda, O Meyve veya O mal bozulursa,

  O Mal�n Bedelini almak Helal de�ildir, O Mal�n Bedelini almak Haks�zl�kt�r, “ dedi der, Müslim, E,Davud,  

       T�CARET YAPARKEN DO�RU VE DÜRÜST OLMAK                       BUHAR�  HAD�S No 1014

    Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlat�yor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

  “ Mühâkale Al��� Sat���, Muhâdara Al��� Sat���, Mülâmese  Al��� Sat���, Münâbeze ve Müzâbene Al��� Sat���,

  Nehyetti, Yasak etti, Haramd�r, “ dedi der,

      T�CARET YAPARKEN DO�RU VE DÜRÜST OLMAK                         NESA� HAD�S No 4551

    Sahabeden Abdullah Bin Ömer (ra) anlat�yor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

  “ Al�� Veri�te, Sat�lacak olan Mal�n Bedelini, Paray� önceden al�p mal satmak, bir al��veri�te �ki �art, �ki Fiat

  söylemek ve Sataca�� Mal�n Maliki olmadan, Eline geçmeden satarak Para kazanmak Helâl de�ildir ”  dedi der,

       T�CARET YAPARKEN DO�RU ve DÜRÜST OLMAK                        �.AZAM MÜSNED HAD�S No 335 / 15

    Sahabeden Ebu Said El Hudri (ra) anlat�yor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

  “ Bir Mal�n al�m� yada sat�m� s�ras�nda, Sat�c� ile Al�c� aras�nda henüz bir anla�ma olmam��ken dahi,

  O Mal�n Piyasa Raicinden, Piyasada karar gören Fiyat�ndan fazla bir de�er ileri sürmek Haramd�r “ dedi der,

       T�CARET YAPARKEN DO�RU ve DÜRÜST OLMAK                        EBU DAVUT HAD�S No 3438

    Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlat�yor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

  “ Sat�c�n�n Satt��� Mal� kendiniz almayaca��n�z halde, Sat�c�ya Bir Mü�teri geldi�inde, 

  Sat�lan Mal�n Fiat�n� Gerçek de�erinin üstünde olarak Sat�c� lehine Mal�n Fiat�n� art�rmak,

  Varsay�mla kendi kafan�zdan Fiyat yükseltmek Yasakt�r  “ dedi der,

       T�CARET YAPARKEN DO�RU ve DÜRÜST OLMAK                        TABARAN� No 325

    Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlat�yor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

  “ Almayaca��n�z bir mal�n fiyat�n� art�rmak suretiyle, K�z��t�rmak Suretiyle, Sat�c� ile Al�c� aras�na girmeyin,

  birbirinizi aldatmay�n, Birinizin ald��� bir �eye sonradan talip olarak, Al�c� ve Sat�c� aras�nda bitmek üzere olan

  Al��veri� pazarl��� bozmay�n, Al��veri�te kar��s�ndakini aldatmada uyan�k �ehirli olan,

  Al��veri�te akl� zay�f olan, Köylü ad�na sat�� yapmas�n, yapt�rmas�n, “ dedi der,

       T�CARET YAPARKEN DO�RU ve DÜRÜST OLMAK                        MUVATTA  ALI� VER�� HAD�S No 56

    Sahabeden Hz Ömer (ra) anlat�yor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

  “ Bizim Çar��lar�m�zda �ntikar, ( Al�c�s�, Mü�terisi olan bir mal�n, Fiyat�n� yükseltmek için Karaborsac�l�k,

  Stokculuk ) yapmak yoktur, yap�lamaz, Haramd�r ve yasakt�r “ dedi der,

       T�CARET YAPARKEN DO�RU VE DÜRÜST OLMAK                       �.AZAM MÜSNED HAD�S No 329 / 9

    Sahabeden �bni Ömer (ra) anlat�yor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

  “ Bir Mal� Mü�terisine, Al�c�s�na, Sadece D�� görünü�ü ile be�endirmek suretiyle,

  Mü�teriyi, Al�c�y� aldatmak sureti ile yap�lan Sat�� tan kazan�lan Para Haramd�r “ dedi der,

       T�CARET YAPARKEN DO�RU ve DÜRÜST OLMAK                        TAÇ TERCÜMES� HAD�S No C 3 H 596

    Sahabeden ve Allah Rasulunun Damad� ve Ehli Beyti Hz Ali (ra) anlat�yor,

  Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “ Zor Duruma dü�mü� bir Kimsenin, Satt��� mal�n�,

  Fiyat dü�ürerek almak, helal de�ildir, Yasakt�r, ( Siz, Zor bir Duruma dü�üpte,

  Satt���n�z mal�n�z�n dü�ük fiyata gitmesini kabul edermisiniz ) “ dedi der, E. Davud,

       T�CARET YAPARKEN DO�RU VE DÜRÜST OLMAK                       MÜSL�M HAD�S No 1035

    Sahabeden Hakim (ra) anlat�yor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

  “ Mal ( Ticaret ) Tatl�d�r Çekicidir, ancak Kim, onu Tok gözlülükle, Gönül zenginli�i ile,

  �htiras ve H�rs göstermeden al�rsa,( Ticaret yaparsa ) O mala ( Ticarete ) Hay�r ve Bereket verilir,

  Kimde Onu aç gözlülükle, �htirasla H�rsla al�rsa,( Ticaret yaparsa ) O Mala ( Ticarete ) hay�r ve bereket

  verilmez, ( hay�r ve bereketi gider ) Yiyipde doymayan Kimse gibi olacakt�r, “dedi der,

       T�CARET YAPARKEN DO�RU ve DÜRÜST OLMAK                        EBU DAVUT HAD�S NO 3436

    Sahabeden Abdullah Bin Ömer (ra) anlat�yor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

  “ Biriniz, di�erinizin Sat��� üzerine,  ( ben daha ucuz ve daha iyi satar�m diyerek ) Sat�� teklifinde bulunup,

  onun ticaretini bozmas�n, Sat�lacak Mal, Çar��ya inip, Mal�n Fiyat� Çar��da belli olmadan,

  Mal� daha ucuza almak yada Satan�n mal�n� daha Ucuza kapatmak için, Sat�c�y� yolda kar��lamay�n “ dedi der,

       T�CARET YAPARKEN DO�RU VE DÜRÜST OLMAK                       MÜSL�M HAD�S No 1532

    Sahabeden Hakim Bin Hizam (ra) anlat�yor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

  “ Herkim, Bir Mal Sat�n ald���nda, Sat�n alaca�� Mal� kötüleyerek fiat�n� dü�ürmezse,

  Bir Mal� Satarkende, O Mal� Överek fiyat�n� yükseltmezse, Mal� Satt��� Mü�terisinden,

  Mal�n kusurunu gizlemezse, Mal al�rken Bul Mal Kötüdür �yi de�ildir diye veya, Mal Satarken, Bu Mal Çok iyidir,

  Güzeldir diye Yemin etmezse, Kazanc�n�z Helal ve Bereketli olur,

  �ayet yalan söyler, Hakikati gizlerlerse Sat��lar�n�n Bereketi gider, “ dedi der,

       T�CARET YAPARKEN DO�RU ve DÜRÜST OLMAK                        NESA� HAD�S No 4381

    Sahabeden Hakim Bin Hizam (ra) anlat�yor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

  “ Al�� veri�, Ticaret yapanlar, Do�ru konu�ur, Satt�klar� mal�n kusurunu söylerlerse,

  Ticaretleri Hay�rl� ve Bereketli olur, �ayet, Yalan konu�ur, ve Mallar�n�n kusurunu gizlerlerse,

  Ticaretlerinin, Kazançlar�n�n Bereketi ve Huzuru yok olur “ dedi der,

       T�CARET YAPARKEN DO�RU VE DÜRÜST OLMAK                       NESA� HAD�S No 4384

    Sahabeden Ebu Katade (ra) anlat�yor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

  “ Sat�c�n�n, Bir Mal� Satarken Yemin etmesi, Sat�c�n�n zann�na göre mal� satt�r�r,

  Lakin, Bereketini ise Siler süpürür götürür yok eder “ dedi der,

       T�CARET YAPARKEN DO�RU ve DÜRÜST OLMAK                        EBU DAVUD HAD�S No 3635

    Sahabeden Ebu S�rma (ra) anlat�yor, Allah Rasulu Salllahu Aleyhi ve Sellem,

  “ Ba�kas�na zarar verene, Allah ta Zarar verecektir,

  Ba�kas�na Güçlük ç�karana, Zorluk ç�karana, Allah ta Güçlük ve Zorluk ç�karacakt�r,” dedi der,

       T�CARET YAPARKEN DO�RU ve DÜRÜST OLMAK                        TABARAN� HAD�S No 536

    Sahabeden Abdullah Bin Abbas (ra) anlat�yor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

  zaman�nda �nsanlar�n �htiyaç duydu�u Mallar�n, Yiyecek maddelerinin fiyatlar� yükseldi ve Halk

  Ey Allah�n Rasulu �nsanlar�n �htiyaç duydu�u Mallar�n, Yiyecek maddelerinin fiyatlar� için fiyat ayarlamas� yap "

  dediler, Allah Rasulu cevaben “ �üphesiz Mallar� Ucuzlat�p veya Pahaland�ran, R�zk�, Kazanc� Geni�leten veya

  Daraltan Allah't�r,  Ben Rabbime, Ne Irz, Ne de Mal ile ilgili olarak, Haks�z Bir kazanc�n, Bir haks�zl���n,

  Bir f�rsatc�l���n, Benden Talep edecek bir kimse bulunmad��� halde, Rabbime kavu�may� isterim, “ dedi der,

       Yukar�daki Ayet ve Hadislerin Tersi durumuda ayn� hükümdedir,

  Sat�c�n�n Mal�n�n fiat�n� Gerçek de�erinden a�a��ya dü�ürmeyin,

  Bugün al�� veri�lerimizde biz hangi �ekli yap�yoruz ?

       Bu Ayetler ve Hadisler Ne demek istiyor, Günümüzle alakas� nedir ?

  Mal� ve Niteli�ini görmeden, Dokunmadan, Muhayyerli�i, De�i�tirilmesi olmayan, �ade al�nmas� olamayan Sat���

  Garantisi olmayan Sat���, Mal� Mü�terinin iste�i olmadan göndermek üzere yap�lan Sat���,

  O mal�n O Mü�teriye Sat�lm�� say�lmas� olan Sat���, Mal�, Ölçüsüz, Tart�s�z ve Takdîrsiz olarak, Göz karar�yla

  yap�lan Sat���, Mal Sahibinin bilgisi olmadan Mal Sahibinin bilgisi varm�� gibi Sat�� yapmay�, 

  Mal Sahibi fiyattan memnun kal�rsa satm���md�r, Memnun kalmazsa satmam���md�r gibi belirsiz Sat�� yapmay�,

  Ba�ka bir Mal� Ba�ka Bir Mal�n Mukabilinde olarak, ayn�s� görerek Sat�� yapmay�,

  Mal olgula�madan, Yap�l�p meydana ç�kmadan Sat�� yapmay�,

  Mal�n Fiyat�n� ö�renmeden Al�� ve Sat�� yapmay�, Nehyetti, Yasak etti, Haramd�r dedi der,

       T�CARET YAPARKEN DO�RU ve DÜRÜST OLMAK                        NESA� HAD�S No 4380

    Sahabeden Amir Bin Ebi Talip (ra) anlat�yor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

  " Öyle Zaman gelecekki, �lim, Sadece görünü� ve gösteri� için ö�renildi�inde,

  Mal Ço�alacak, Ticaret yayg�nla�acakta, Tüccarlar�n güvenirlili�i, ba�kalar�na sorulmadan al��veri�

  yap�lamayacak, Kos Koca Piyasada, Do�rulu�u ve Dürüstlü�ü olan bir Tüccar, bulunamayacak," dedi der,

       T�CARET YAPARKEN DO�RU VE DÜRÜST OLMAK                       METEAL�BUL AL�YE HAD�S No 2608

     Sahabeden ve ikici Halife Hz Ömer (ra) anlat�yor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

  " Kar��ndakinin K�ld��� Namaz� yahut Tuttu�u orucu seni aldatmas�n,

  Sen Kar��ndakinin ancak konu�tu�unda do�ru söyleyip söylemedi�ine, kendisine bir �ey emanet edildi�inde

  Emanete Riayet edip etmedi�ine, Emaneti yerine getirip getirmedi�ine, Emaneti teslim edip etmedi�ine,

  Dünyal�k bir �ey kazand���nda, Dünyal��a �sti�na edip etmedi�ine, Mal Mülk Dü�künü olup olmad���na

  Mal� Mülk ile Kibirlenip Kibirlenmedi�ine bak, “ dedi der,

      T�CARET YAPARKEN DO�RU VE DÜRÜST OLMAK                        NESA� HAD�S No 4386

    Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlat�yor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

  “ Satt��� mal�n Fiat� için, Bu Mala �u kadar Fiat verdiler diyerek yemin ederek, Mü�teriyi inand�r�p Kand�r�p

  Mal satan kimselere, Yol üstündeki suyu yolculardan esirgeyen vermeyen kimselere,

    Devlet Ba�kan�n�n, �darecisinin, Amirinin, Patronunun, Otoritesini kabul ettikten sonra,

  Ona Dünyal�k kazanlar elde etmek için yaltaklanan, �stediklerini verirlerse Onlara itaat eden,

  vermedi�inde isyan eden kimselere, Allah Zül Celal Rahmet Nazar�yla bakmayacakt�r,

  Onlar� ba���lamayacakt�r, Günahlar�n� Temizlemeyecektir, Onlar Çok Ac� bir Azap Verecektir,” dedi der, 

       Bu Hadislerin ve Ayetlerin kar��l��� bizdeki Bir Ermeni F�kras�d�r,

  " Adam Mal�n� Satmaya götürürken, O Mal�n önünden bir Para geçirir, O mal�n Mü�terisi ç�kt���nda ise,

  Bu Mal �u Fiat� Gördü de Ben Satmad�m” der,

       T�CARET YAPARKEN DO�RU ve DÜRÜST OLMAK                        ZAR�YAT SURES� AYET 56

  “ Allah Zül Celal, Ben �nsanlar�, En yüksek de�erlerle Edep ve Haya ile ancak ve ancak Bana �badet etsinler ve

  En yüksek de�erlerle, Edep ve Haya, Hak ve Adalet ilkeleri içinde �nsanl��a hizmet etsinler diye yaratt�m, “ der.

       T�CARET YAPARKEN DO�RU ve DÜRÜST OLMAK                        ARAF SURES� AYET 86

  “ �nsanlar� Tehdit etmek, �antaj yapmak, Bir Aç��� kar��s�nda K�st�rmak, Geçim ve Huzur Yollar�n� bozmak,

  Her Yolunun Ba��nda oturmak, �nanan, �man edenleri Allah Yolundan Al�koymak, �nsanlar aras�nda Bozgunculuktur,

  Geçmi�e bir Bak�n, Bozguncular�n Sonunu Allah Zül Celal Nas�l yapm��, ?” der,   

       T�CARET YAPARKEN DO�RU ve DÜRÜST OLMAK                        BAKARA SURES� AYET 44

  “ �yilik yapmak, Do�ru ve Dürüst olmak, Yard�mc� olmak konusunda,

  Size Gönderdi�im Kuran� Kerim Ayetlerini okuyorsunuz, Rasulumu Dinliyorsunuzda,

  Kendinizi unutup, �yilik yapmak, Do�ru ve Dürüst olmak, Yard�mc� olmak konusunda,

  �nsanlara �yili�imi Emrediyorsunuz ? Siz Kendiniz Niçin Dedi�iniz gibi olmuyorsunuz ?

  Haala Ak�llanmayacakm�s�n�z, “ der, 

       T�CARET YAPARKEN DO�RU ve DÜRÜST OLMAK                        BAKARA SURES� AYET 204

  “ �nsanlardan öyleleri ( Münaf�klar� ) vard�rki,  Dünya Hayat� hakk�nda söyledikleri senin ho�una gidebilir,

  Böyleleri, bu söylediklerini, i�ine gelmedi�i için kendi yapmad��� halde,

  söylediklerini yapm�� gibi, Sizi aldatmak için, kendinin do�ru oldu�una, Allah� �ahit tutacaklard�r, “ der,

       T�CARET YAPARKEN DO�RU ve DÜRÜST OLMAK                        SAF SURES� AYET 2

  “ Onlar, Dünya hayat� hakk�nda güzel �eyler söyleyenler,

  Neden, yapmad���n�z, yapmayaca��n�z ve olmad���n�z �eyleri söyleyip, Milleti aldat�yorsunuz ? “ der,

       T�CARET YAPARKEN DO�RU ve DÜRÜST OLMAK                        MÜ’M�NUN SURES� AYET 8

  “ O Mümin Müslümanlarki, Emanetlerine, Ahitlerine, Sözlerine,

  kendilerine Emanet edilen �eylerin gere�ine dikkat ederler, Riayet ederler,

  Hakiki Manada �man eden Müslümanlar, �man� Kemale gelmi� olan Müslümanlar,

  Ahidlerine, verdikleri sözlere, yapt�klar� anla�malara ve Emanetlerine En Mükemmel Özeni gösterendir “ der,

       T�CARET YAPARKEN DO�RU ve DÜRÜST OLMAK                        �UARA SURES� AYET 11

  “ Her Kim Bir Kötülük, Bir Haks�zl�k yaparda, Sonra O Kötülü�ü veya Haks�zl��� düzeltirse,

  �yili�e Güzelli�e çevirirse, O Kimse için Allah Zül Celal Daha Merhametli ve Daha Ba���lay�c� oland�r,” der,

       T�CARET YAPARKEN DO�RU VE DÜRÜST OLMAK                       RAMUZ EL HAD�S HAD�S No C2 S114 H 10

    Sahabeden Muaz Bin Cebel (ra) anlat�yor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

  “ En Ho�, En Güzel Kazanç O Tüccar�nd�r ki, Konu�tu�unda yalan söylemeyen,

  Emniyete ve Emanete H�yanet yapmayan, Vadinden, Sözünden dönmeyen, Borcunu geciktirmeyen,

  Alacakl�s�n� s�k��t�rmayan, Mallar�n� satarken A��r� bir �ekil Meth etmeyen övmeyen,

  Mal al�rken de O Mal� kötüleyerek Fiat�n� dü�ürmeye çal��mayan,

  �nsanlar�n Zaaflar�n� ve �htiyaçlar�n� F�rsatc�l�k yapmayan Tüccar,  En Ho� Kazanan Tüccard�r,  “ dedi der,

       T�CARET YAPARKEN DO�RU ve DÜRÜST OLMAK                        T�RM�Z� HAD�S No 1209 ve 1210

    Sahabeden Ebu Said (ra) ve Ebu Rifaa (ra) anlat�yor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

  “ Ticarette, Sat�� ve Al���nda, Dürüst, Güvenilir ve Do�ru olan Tüccarlar,

  Mah�er Gününde �ehitlerle, Peygamberlerle beraber olacakt�r,

  Dürüst, Güvenilir ve Do�ru Olmayan Tüccarlar�, Allah Zül Celal Mah�erde,

  En Rezil Günahkarlardan olarak diriltecektir “ dedi der,

       T�CARET YAPARKEN DO�RU ve DÜRÜST OLMAK                        RUDAN� HAD�S No 9161

    Sahabeden �bni Ömer (ra) anlat�yor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

  “ Sizden Önceki Ümmetlerden bir ki�i, Yan�mda Bir çok ��ci çal��t�rd�m, Hepsininde Ücretlerini Tam olarak verdim,

  Yaln�z içlerinden biri Ücretini almadan gitti, hayli bir müddet sonra O adam ç�ka geldi ve Ay Allah�n Kulu,

  Hani Ben Senin yan�nda biraz i�cilik yapm��t�m, Ücretimide almadan gittim, haydi benim ücretimi �imdi ver dedi,

  bende O adama, �u gördü�ün Koyunlar, Develer, S���rlar Senin Ücretindir, haydi onlar� al dedim,

  Adam, Ey Allah�n Kulu Benimle alay etme dedi, Bende, Hay�r alay etmiyorum,

  ( Sana veremedi�im ücretinle, bir kaç Di�i Kuzu al�p onlar� Senin için saklamaya ba�lad�m,

  Onlarda Koyun olup çogald�kca ço�ald�, ço�almas� ile onlar�n yan�na Develer, S���rlarda Eklendi)

  Senin için Semaye oldu, �imdi bunlar�n hepsi senindir, Onlar� al götür dedim,

  Oda Onlardan hiçbirtane b�rakmamacas�na ald� ve götürdü

  ve Ben Yarabbel Alemiyn Bunu Senin R�zan için yapt� isem Beni Af ve Ma�firet et diye Dua etti,” dedi der,      

       T�CARET YAPARKEN DO�RU VE DÜRÜST OLMAK                       BUHAR� HAD�S No 1416

    Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlat�yor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, bize bir K�ssa anlatt�

  O k�ssada “ Bir Ki�i Di�er Bir Ki�iden, Bir Arazi sat�n alm��t�, Sat�n alan Ki�i ald��� araziyi çapalarken,

  �çi Alt�n dolu Bir Kap bulmu�, �çi Alt�n Dolu Kab� oldu�u gibi Araziyi Sat�n ald��� Ki�iye götürüp,

  Bu içi Alt�n dolu Kap Senden ald���m Arazinin içinden ç�kt�, Bu Alt�nlar senindir, Bu Alt�nlar� Al dedi,

  Araziyi satan Ki�i ise, Alt�nlar� almak taraftar� olmad��� suretle, Ben Sana Bu Araziyi Mü�temilat�yla Komple

  satt�m, diyerek Alt�nlar� almay� reddetti, Bunun üzerine Akil Bir Hakim kar��s�nda bu olay Muhakeme oldular,

  Hakim, Araziyi alan ki�iye, Bu alt�nlar� neden vermek istiyorsun, diye sordu�unda, Alan ki�i,

  Ben Sadece Araziyi Sat�n ald�m, Arazinin içinden ç�kan Alt�nlar� Sat�n almad�m ve ona göre bedel ödedim, dedi,

  Hakim,  Araziyi Satan ki�iye, Bu alt�nlar� neden almad�n diye sordu�unda,   

  Ben Bu Araziyi ona Mü�temilat�yla Komple satt�m, O ç�kan Alt�nlar Onundur, Bana ait de�ildir, dedi yine reddetti

  Bunun üzerine Akil Hakim Onlara,  Sizin O�lunuz K�z�n�z varm�d�r diye sordu,

  Araziyi alan, Benim Bir O�lum var, Araziyi Satan ise Benim Bir K�z�m var dedi, Akil Hakim Onlara,

  Senin O�lunla, Senin K�z�n� Nikah ediniz Evlendiriniz, Bu Alt�nlar�n bir k�sm�n� Onlar�n Evlilik masraflar� için

  sarfediniz, harcay�n�z, di�er k�sm�n�da mü�tereken harcay�n�z, diye hüküm verdi “ dedi der,

       Bugün Bizden Biri, Bir Arazinin de�erlenece�ini önceden görerek O Arazi sahibinin O de�erlenmeden haberi

  Olmadan O araziyi almayam� çal���yor, yoksa Arazi sahibine, Arazinin de�erlenece�inimi söylüyor, ?    

       T�CARET YAPARKEN DO�RU ve DÜRÜST OLMAK                        MÜM�NUN SURES� AYET 8

  “ Hakiki Manada �man eden Müslümanlar, �man� Kemale gelmi� olan Müslümanlar,

  Ahidlerine, verdikleri sözlere, yapt�klar� anla�malara ve Emanetlerine En Mükemmel Özeni gösterendir “ der,

       T�CARET YAPARKEN DO�RU ve DÜRÜST OLMAK                        EBU DAVUD HAD�S No 2769

     Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlat�yor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

  “ �man etmi� olmak, �hanet etmemeye ba�lanm��t�r, Hakiki Mümin olan �hanet edemez, “ dedi der,

       T�CARET YAPARKEN DO�RU ve DÜRÜST OLMAK                        �.AZAM MÜSNED HAD�S No 342 / 22

    Sahabeden �bni Ömer (ra) anlat�yor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

  “ Al��veri�inde, Sat�� ve al���nda, Sair i�lerinde Hile yapan, Kar��s�ndakini aldatan,

  H�yanet yapan Bizden de�ildir, Al��veri�te Hile yaparak kar�� taraf� aldatan kimse, Mümin ve Müslüman de�ildir,

  Zira Al��veri�lerinizde, Sizin üzerinize bir Emanettir, “ dedi der, 

       T�CARET YAPARKEN DO�RU ve DÜRÜST OLMAK                        MÜSL�M HAD�S No 1533

    Sahabeden �bni Ömer (ra) anlat�yor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

  “ Kiminle al�� veri� yaparsan, Aldatmaca yoktur, Hile ve H�yanet emek yoktur,

  Al��veri�te Hile yaparak kar�� taraf� aldatan kimse, Mümin ve Müslüman de�ildir, “ dedi der.

       T�CARET YAPARKEN DO�RU ve DÜRÜST OLMAK                        DAR�M� HAD�S No 2547 de

    Sahabeden Hz Ömer (ra) anlat�yor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

  " Satmak için bir yerden mal getiren, yada bir mal üreten R�z�klan�r, Kazanc� art�r�l�r,

  �htikâr eden, Hileye kar��an, ��ine, Üretimine, Sat���na, Al���na Hile kar��t�ran ise lanetmi�tir " dedi der,

                                         

       T�CARET YAPARKEN DO�RU ve DÜRÜST OLMAK                        NESA� HAD�S No 4414

    Allah Rasulunun Han�mlar�ndan ve Müminlerin Annesi Hz Ai�e (ra) anlat�yor,

  Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

  “ Satt���n�z Mal� Garanti kar��l���nda Sat�n, Belirli bir Süre Mal� Kullan�p, �stifade edip,

  Kendine faydas�n� görmesini, Bozuk ç�karsa de�i�tirilmesi �art�yla Garanti vererek Sat�n,” dedi der,

       T�CARET YAPARKEN DO�RU ve DÜRÜST OLMAK                        EBU DAVUD HAD�S No 3460

    Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlat�yor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

  “ Ald��� Maldan pi�man olan ve ald��� mal� Sat�c�ya geri iade eden Mü�terinin Pi�manl���n� Ho�lukla kar��lasa,

  Satt���n� Mal� geri alan Sat�c�n�n Pi�manl���n�,  Allah Zül Celalde Ho�lukla kar��lar ve Kabul eder, “ dedi der,  

       T�CARET YAPARKEN DO�RU ve DÜRÜST OLMAK                        TABERAN� HAD�S No 6

    Sahabeden �bni Ömer (ra) anlat�yor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

  ” �man�n�z�n Temel �artlar�ndan biride, insanlar�n senin Elinden, Dilinden Emin olmas�d�r, Selamette olmas�d�r,

  Ba�kalar�na herhangibir zarar vermemesidir, “ dedi der,

       T�CARET YAPARKEN DO�RU ve DÜRÜST OLMAK                        MÜSL�M HAD�S No 40

    Sahabeden Abdullah Bin Amir (ra) anlat�yor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

  “ Hakiki ve Kemale Ermi� Mümin Müslüman O durki, Elinden, Dilinden, Gözünden Müslümanlar�n emin oldu�u,

  Eliyle, Fiilleri ile yada Diliyle, Sözleri ile Müslümanlara �nsanlara Eziyet vermeyen, Eziyet Etmeyen kimsedir,

  Toplumun, Halk�n, Mal� ve Can� hususunda O Müslümandan zarar görmedi�i,

  Zarar görmeyece�i, Emin ve Güvenilir olan kimsedir, “ dedi der,  

      T�CARET YAPARKEN DO�RU VE DÜRÜST OLMAK                        TABARAN� HAD�S No 483

    Sahabeden Enes Bin Malik  (ra) anlat�yor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

  ” Nefsim kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki, Kendiniz için sevdi�inizi,

  Din karde�iniz için de sevmedikçe, gerçek mânâda iman etmi� olamazs�n�z,

    Kendin için Sevdi�in fayda gördü�ün bir �eyi, �nsanlar içinde Sevmek,

  Kendin için Sevmedi�in, Uzakla�t���n, Zarar gördü�ün bir �eyi, ba�kalar� içinde ho� görmemen,

  Allaha, Rasulune ve Kuran� Kerime olan �man�n�z�n, �nanc�n�z�n Temel �art�ndand�r “ dedi der,

       T�CARET YAPARKEN DO�RU ve DÜRÜST OLMAK                        TABERAN� HAD�S No 107

    Sahabeden �bni Ömer (ra) anlat�yor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

  Kendisine Güvenilmeyenin �man� eksiktir, Namaz k�lmayan�n dini sa�lam de�ildir,

  Namaz�n dindeki yeri, ba��n vücuttaki yeri gibidir, Abdesti olmayan�n, Namaz�da olmaz, “ dedi der,

       T�CARET YAPARKEN DO�RU ve DÜRÜST OLMAK                        MÜNZ�R� HAD�S No C/1 S/101 H 10

    Sahabeden �bni Abbas (ra) anlat�yor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

  “ Allah Azze ve Celle, Bütün Hak Sahiplerine Hakk�n� vermi�tir,  Allah, �slam Dinini Vaaz etti, 

    Farzlar�, Yap�lmas� �art olanlar�, Helal olan �eylerin Do�ru yollar�n� Vaaz etti,

  Haram olan �eylerin, Yapmamaya zorunlu oldu�unuz �eylerin, yap�lmamas� �art olan �eylerin,

  Yap�lmamas� Zorunlu �art olan Suçlar� ve Cezalar�n�, Kesin olarak Vaaz etti, Bildirdi,

    Allah, �slam Dinini Kolayl�k Dini yapt�, Müslümana Huzur veren Geni�lik, Ferahl�k ve Rahatl�k Dini yapt�,

  Allah, �slam Dinini, Darl�k, Me�akkat, Zorluk verici ( Zulum, Eziyet, ��kence, Terör Dini, Ateistlik ) Dini yapmad�,

    �yi Bilinizki, Kendisine güvenilmeyenin, Sözünde durmayan�n,

  Emanete Riayet etmeyenin, Dinine �man� yoktur,

    Allah Zül Celal, Kendisine �syan eden, Asi olan, Kendisine Kaalu Belada verdi�i Sözü,

  “ Mutlak Sen Bizim Rabbimizsin,  Ancak Sana Kulluk eder ve Ancak Senden yard�m bekleriz “ sözünü bozan

  Kimseyi, Sözünü tutmayan Kimseye, Bana Dü�man olan Kimseye Dü�man olurum,

  Dü�man oldu�um Kimseyide Hiçbir �ekilde Kaçamayacak �ekilde yakalar�m ve Onu Helak edece�im,” dedi der,

       T�CARET YAPARKEN DO�RU ve DÜRÜST OLMAK                        BAKARA SURES� AYET 44

  “ �yilik yapmak, Do�ru ve Dürüst olmak, Yard�mc� olmak konusunda,

  Size Gönderdi�im Kuran� Kerim Ayetlerini okuyorsunuz, Rasulumu Dinliyorsunuzda,

  Kendinizi unutup, �yilik yapmak, Do�ru ve Dürüst olmak, Yard�mc� olmak konusunda,

  �nsanlara �yili�imi Emrediyorsunuz ? Siz Kendiniz Niçin Dedi�iniz gibi olmuyorsunuz ?

  Haala Ak�llanmayacakm�s�n�z, “ der, 

       �man Etmi� olmak, ve dahi �man�na göre Salih Amel, �yi Güzel, Hak olan, Do�rulukta olan Amel i�lemek

  Tesadüf de�ildir, Tesadüf olamaz, Zira, �man etmemi� olan�n ameli, Asliyette �man etmi� olan�n Ameli gibimidir,?

       �man etmemi� olaraktan, Salih Amel i�lemek olmayaca�� gibi, Amelsiz �man da, �man edilmi� say�lmaz,

  Zira �man�n �spat�, Güvenilir Do�ruluk Dürüstlük ve Salih Ameldir,

      “ �nsanlar�n Güvenini kaybetmektense, Para kaybetmeyi tercih ederim,” diyen Robert BOSCH gibi,

  Sizin, Yukar�daki �man ile ilgili Ayet ve Hadisler kar��s�nda �man�n�z� �spat eden bir cümleniz varm�,?

  Hiç �man�n�z� �spat etmek durumunda oldu�unuzu dü�ündünüzmü ?

       Müslüman oldu�unuzu, ba�kalar�na yada bana, ispat etmeye çal��arak kendinizi kand�rmay�n,

  Sizin Müslüman oldu�unuza dair, �man�n�z� kabul edecek olan ba�kas� yada ben de�ilim,

  Müslüman oldu�unuzu, yani �slam Dinine �man�n�z�,

  Cenab� Hak olan Allah Zül Celale kabul ettirmekle yükümlüsünüz.

       �man�n�z� Bana de�il, �lk Önce buyurun �man�n�z� Kendinize �spatlay�n,

  Zira Yevmi Ahirde, �man�n� Kendi Kendine �spatlayamam�� olan, Allah Zül Celale �man�n� �spatlayamaz,

       Siz Hiç �man�n�z� ispat etmeyi dü�ündünüzmü ?

      Ucuz diye, Kötü, Ehven Kalitesiz bir Mal alacak Kadar Ahmak bir Zengin de�ilim,”  

      “ �nsanlar�n Güvenini kaybetmektense, Para kaybetmeyi tercih ederim,

      “ Her Sabah Kalkt���mda, �ki �ey için Tanr�ma �ükrederim,

  Birincisi, Sa�l�kl� ve S�hhatli olarak kalkt���m için, �kincisi, Gidecek bir ��im oldu�u için,”

  diyen Robert BOSCH gibi,

  Sizin, Yukar�daki �man ile ilgili Ayet ve Hadisler kar��s�nda �man�n�z� �spat eden bir cümleniz varm�,?

  Hiç �man�n�z� �spat etmek durumunda oldu�unuzu dü�ündünüzmü ? Siz bir Müslüman olarak,

  Robert BOSCH gibi, Kalkt���n�z Kaç Sabahta, Rabbinize Böyle �ükür ve Hamd ettiniz ?

  Sizin, Yukar�daki �man ile ilgili Ayet ve Hadisler kar��s�nda �man�n�z� �spat eden bir cümleniz varm�,?

  Zira Bu Söz,

       YAHUD�LER�N TAHR�P ETT��� TEVRAT       MISIRDAN ÇIKI� B 22 A 25,

  “ Çevrenizdeki Uluslar, Köleleriniz, Cariyeleriniz ve U�a��n�zd�r, Onlar ya�amlar� boyunca Sizin Kölenizdir,” diyen

       YAHUD�LER�N TAHR�P ETT��� TEVRAT       1,KIRALLIK B 9 A 21

  “ �srail Halk�n�n, Tamamen Yok edemedi�i �nsanlar� ve bu �nsanlar�n Soyundan gelen ve Ülkenizde kalanlar�

  Angarya ��lere ko�acaks�n�z, Bu durum Halen bugünde devam etmektedir, “diyen,

       YAHUD�LER�N TAHR�P ETT��� TEVRAT       YASADAK�LER B 7 A 13,14, 15 ve 16 

  “ Tanr�n�z Rab, Sizi Sevdi, Kutsad�, Ço�altt�, Di�er Halklardan, Milletlerden daha Çok Kutsals�n�z,

  Tanr� Rab, Bütün Hastal�klar� Sizden Uzakla�t�racakt�r, Korkunç Bula��c� ve Öldürücü Hastal�klardan Hiçbirini

  Size vermeyecektir, Bütün Bu Hastal�klar�, Sizden Nefret edenlere vereceksiniz, 

  Tanr�n�z Rabbin, Elinize Teslim edece�i Tüm Halklar�, Milletleri Yok edeceksiniz, Onlara Ac�mayacaks�n�z,

  ” diyen, Yahudilerin Tahrip etti�i Tevrattaki gibi,

       YAHUD�LER�N TAHR�P ETT��� TEVRAT       YASADAK�LER B 20 A 13, 14, 15 ve 16  

  “ Tanr�n�z Rab Onlar�n Kentini Elinize geçirince, Orada ya�ayan Bütün Erkekleri k�l�çtan geçirip Öldürün,

  Kad�nlar�n�, Çocuklar�n�, Hayvanlar�n�, Kentlerindeki Her �eyi Ya�malay�n,

  Yak�n�n�zdaki Milletlere ve Sizden Uzaktaki Milletlerin Tümüne böyle davranacaks�n�z,

  Bu Halklar�n, Bu Milletlerin Kentlerinde, Soluk alan Hiçbir Canl�y� Ya�atmayacaks�n�z, ” diyen,

  Yahudilerin Tahrip etti�i Tevrattaki gibi,

       Satanist Yahudilerin Tahrip etti�i Tevrattaki gibi, Bu Sözler, hiçte Satanist bir Yahudi sözü de�ildir,

  Yukar�daki Ayet ve Hadislerin esas�na göre, �slama �man etmi� olman�n, �man�n �spat� sözüdür,

  Zira Satanist Yahudilerce Tahrip edilmi� olan Tevrat�n hiçbir yerinde

      Ucuz diye, Kötü, Ehven Kalitesiz bir Mal alacak Kadar Ahmak bir Zengin de�ilim,”  

      “ �nsanlar�n Güvenini kaybetmektense, Para kaybetmeyi tercih ederim,

      “ Her Sabah Kalkt���mda, �ki �ey için Tanr�ma �ükrederim,

  Birincisi, Sa�l�kl� ve S�hhatli olarak kalkt���m için, �kincisi, Gidecek bir ��im oldu�u için,”

  sözlerinin kar��l��� yoktur,

       T�CARET YAPARKEN DO�RU ve DÜRÜST OLMAK                        KASAS SURES� AYET 77

  “ Allah'�n sana verdi�i �eylerde Dünyadaki Nasibini Gözet, Dünyan içinde çal��,

  Lakin Ahiret Yurdunu unutma, Ahiret yurdunuda Gözet, Allah'�n sana ihsan etti�i gibi sen de ihsanda bulun,

  Yeryüzünde �nsanlar aras�nda Bozgunculuk ve Kar���kl�k ç�karmay�n, Zira Allah Bozguncular� sevmez,” der

       T�CARET YAPARKEN DO�RU ve DÜRÜST OLMAK                        CAM�USSAGIR HAD�S No 1775 ve 2453

    Sahabaden Numan Bin Abdurrahman ve Enes Bin Malik  (ra) anlat�yor, Allah Rasulu Sallalahu Aleyhi ve Sellem,

  “ R�zk�n, Kazanc�n, onda dokuzu, Üretim, Ziraat, Hayvanc�l�k ve Ticarettedir,

  Koyun ve keçi berekettir, Kuyu berekettir, Tand�r berekettir, Ocak berekettir, “ dedi der,

       T�CARET YAPARKEN DO�RU ve DÜRÜST OLMAK                        CAM�USSAGIR HAD�S No 626

    Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlat�yor,  Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

  “ Dünyal�k i�lerinizi yoluna koymaya çal���n�z, Yar�n ölecekmi� gibide Ahiretinizi kazanmaya çal���n�z,

  �nsanlar�n En �yisi, En Mükemmeli, Hem Dünya ��lerine Hemde �badetlerine

  En �yi �ekilde �tina gösterendir,” dedi der,

       T�CARET YAPARKEN DO�RU ve DÜRÜST OLMAK                        METEAL�BUL AL�YE HAD�S No 3115 ve 3118

    Sahabeden Ebu Hureyre ve Enes Bin Malik (ra) anlat�yor,  Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

  “ �nsanlar�n en kötüsü, Dünyas�n�n �ehveti, Mal Mülkü için Ahiretini yok eden kimsedir,

  “ Hiç �üpheniz olmas�nki, Allah Zül Celal, Ahiretini arayana, Dünyal���n�da verendir,

  Lakin, sadece Dünya ve Dünyal�k Pe�inde ko�anlara, ahreti umursamayanlara Ahireti vermeyecektir,” dedi der,    

       T�CARET YAPARKEN DO�RU ve DÜRÜST OLMAK                        T�RM�Z� HAD�S No 2333

    Sahabeden �bni Ömer (ra) anlat�yor,  Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 

  “ Dünya Hayat�nda, Sa�l�kl� zaman�nda, Dünyada garip bir yabanc� gibi, yada garip bir yolcuymu�sun gibi ol,

  Sabaha eri�ti�inde, Ak�am� görebilece�ini dahi zannetme, Kendini Ölmü�lerden say,

  Dünya Mal�na, Dünya Ya�am�na, Dünya Hayat�na a��r� ba�lanma, Ya�ad���n sürece, Çok çal��,

  Hasta olmadan önce, Sa�l�kl� zaman�nda, Hastal���n için haz�rl�k yap, Yine çok çal��,

  Ölümünden önce Ahiretin için de Haz�rl�k yap, Böyle yapmazsan�z, Bedbahlardan olursunuz  “ dedi der,

       DO�RULUK ve DÜRÜSTLÜ�ÜN KAR�ILI�I             AHZAB SURES� AYET 70 ve 71

  “ Ey �man Edenler, Allah�n Sevgisini, Dostlu�unu, Rahmetini, Bereketini, Ma�firetini, �efkatini ve �ifas�n�

  kaybetmekten korkun, Do�ru Söz Söyleyin, ��lerinizi Do�ru yap�n, Adaletsizlik, Zulum ve H�yanet yapmay�nki,

  Allah ta Sizin, Dünyadaki ��lerinizi, Al�� veri�inizi, Ticaretinizi düzeltsin “ der.

       DO�RULUK ve DÜRÜSTLÜ�ÜN KAR�ILI�I             MUHAMMED SURES� AYET 2

  “ �slam Dinine �man ederek, Do�ru ve Dürüst olarak �yi Ameller, ��ler yapanlar�n, Allah Günahlar�n� örter

  affeder, Al�� veri�lerini, Ticaretlerini, ��lerini düzeltir ve bereketlendirir “ der.

       DO�RULUK ve DÜRÜSTLÜ�ÜN KAR�ILI�I             MÜSL�M HAD�S No 2607 

    Sahabeden Abdullah Bin Mesud (ra) anlat�yor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

  “ �üphesiz do�ruluk hay�rd�r. Hay�r da Cennete götürecektir.

  Kul do�rulu�u araya araya, Do�rulukla ve Dürüstlükle Çal��maya gayret gösterirse, 

  Allah indinde do�rucu yaz�l�r, Yalanc�l�kta Felakettir, Yalanc�l�k Sap�kl�k­t�r,

    Yalanc�l�k Cehenneme götürür, Kul Yalan söyleyerek Do�ruluktan ve Dürüstlükten saparsa,

  Allah �ndinde Yalanc� yaz�l�r, �üphesiz Sap�kl�k cehenneme götürecektir, “ dedi der, 

       DO�RULUK ve DÜRÜSTLÜ�ÜN KAR�ILI�I             BUHAR� HAD�S No 1997

    Sahabeden Abdullah Bin Mesud (ra) anlat�yor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

  “ Her Sözünde, Her i�inde Do�ruluk, Do�ru ve Dürüst olmak, Do�rulu�a ve Dürüstlü�e Hayra yönlendirir,

  Do�ruluk ve Dürüstlü�ü, Hay�rl� ve Güzel i�ler yapmay�, Güzel Sözler konu�may� �iar edinen,

  Yol edinen kimse için bu hali, Ona Cennet için K�lavuzluk yapar, O Kimseyi Cennete götürür,

  Nihâyet bu seciyesiyle, hal ve hareketleri ile, sözlerini yerine getirmesi ile, S�dd�k vasf�na müstahak olur,

  Yalanc�l�k da Muhakkak ki, �nsan� F�sk� Fücûra, �erre, Kötü �eylere ve Kötü sözlere sürükler,

  Yalanc�l���, Düzenbazl���, Hilebazl���, Fitne, F�sk� Fucuru �iar edinen, Yol edinen, bunlarla �dman yapan

  Kimse için bu hali, Ona Cehennem için K�lavuzluk yapar, O Kimseyi Cehenneme götürür,”  dedi der,

       DO�RULUK ve DÜRÜSTLÜ�ÜN KAR�ILI�I             METEAL�BUL AL�YE HAD�S No 2610

    Sahabeden Enes Bin Malik (ra) anlat�yor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

  " Benim için alt� �eye kefil olun ben de sizin cennete girmeniz için kefil olurum,

  Birincisi, Konu�tu�unuz zaman yalan söylemeyin, �kincisi, Söz verdi�iniz zaman sözünüzden caymay�n,

  Üçüncüsü, Size bir �ey emanet edildi�i zaman o emanete h�yanet etmeyin,

  Dördüncüsü, gözlerinizi haramdan sak�n�n, Be�incisi, Ferçlerinizi haramdan muhafaza edin,

  Alt�nc�s�, Elinizi haramdan uzak tutunki, Bende Sizin Cennete girebilmenize Kefil olay�m, "  dedi der,

       DO�RULUK, DÜRÜSTLÜKTEN �A�MAK                  METEAL�BUL AL�YE HAD�S No 1356

    Sahabeden Huzeyfe (ra) anlat�yor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

  “ Darda kalm�� olanlardan Mallar�n� ucuza almak Haramd�r,

  Mal al�p satan �nsanlar�n En �erlisi, En Kötüsü, En Çirkefi, Darda kalan�, Dara dü�eni, Zora dü�eni gözetip,

  Onun Mal�n� ucuza almak suretiyle al�� veri� yapanlard�r,

    Dikkat ediniz, Müslüman Müslüman�n Karde�idir, Ona Zulmetmez, Onu Yaln�z b�rakmaz,

  �ayet iyilik yapacaksan Müslüman karde�ine yap,

  Müslümam Karde�inin Derdine Dert, S�k�nt�s�na S�k�nt� eklemeyin, ”dedi der,

       DO�RULUK, DÜRÜSTLÜKTEN �A�MAK                  MÜNZ�R� HAD�S No C/3 S/244 H 2

    Sahabeden �bni Ömer (ra) anlat�yor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

  “ I�ne usulu ile, ( Mü�terisine Veresiye sat�p, Satt��� Mü�terisinden Pe�in paraya, Satt��� fiyattan az fiata al�r)

  �ntikar usulu ile, ( Al�c�s� olan mal�n fiyat�n� art�racak Stokculuk ile, Zulum ile, Yemin ile, Faizli al�� veri� ile,)

  Ticaret yaparsan�z, Allah yolunda, ( Mal�n�zla, �limle, Bilimle, Can�n�zla,) Cihad� yapmay� terk ederseniz,

  Allah Sizi Zillete dü�ürür, ( Do�rulu�a, Dürüstlü�e, ) Dininize tekrar dönünceye kadar,

  Zilleti Peri�anl���, �� Darl���n� üzerinizden kald�rmayacakt�r, “ dedi der,

       DO�RULUK, DÜRÜSTLÜKTEN �A�MAK                  �BN� MACE HAD�S No 3956

    Sahabeden Abdurrahman Bin Abdi Rabbil Kabe (ra) anlat�yor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

  “ Ümmetimin son k�sm�n�n ba��na, ho�lanmayacag� ve bela olacak bir tak�m fitneler,

  Krizler, Kar���kl�klar, Buhranlar muhakkak gelecektir,

  öyle fitneler Krizler, Kar���kl�klar, Buhranlar gelecek ki, baz�s� di�er baz�s�n� hafifletecek

  ( sonra gelen fitne bir önceki Fitneden daha �iddetli olacak önceki hafif kalacakt�r,)

  Art�k Mu'min Kul, böyle bir fitne, kriz geldiginde, ��te beni helak edecek fitne, k�r�z budur diyecek,

  bir süre sonra o fitne,Kriz gececek. Onun arkas�ndan baska bir fitne, kriz gelecek ve Mu'min Kul,

  i�te beni helak edicek fitne, kriz budur diyecek, Sonra O fitne, kr�zde da��l�p gidecek,

  Siz Bu Fitnelerden, Krizlerden ders almad���n�z sürece bu böyle devam edip gidecek tir “ dedi der,

       RIZIK, KAZANÇ, Ak�ls�z ve yersiz harcama yapmakla de�il, Hileli, H�yanetli Üretim, �malat yapmakla de�il,

  Rü�vet Almak veya vermekle de�il, Yolsuzluk, vurgunculuk veya doland�r�c�l�k yapmakla de�il,

  Modernlik diye, Fuhu� meydana getirmekle de�il, Faiz al�p vermekle de�il,

  Hak ve Adalet ad�na, Do�ru ve Dürüst üretim, Do�ru Ticaret ve yerinde harcama ile ço�al�r,

  ��te, Cenab� Hakk�n bize vaad etti�i BEREKET kavram�n�n en basit izah� budur.

  Üretim, �malat ve Ticaret yapmak R�zk�n, Kazanc�n en do�ru yoludur,

       RIZIK ve KAZANÇ kavram�na, �ktisadi bir kavram olarak bugün “ Fert ba��na dü�en Milli gelir ” diyorlar,

       Bir Memurun veya ��cinin yapabilece�i i�i, 10 Memur veya 10 ��ci yaparsa,

  Memurun veya ��cinin aylakl���ndan, verimsizli�inden dolay�,

  Devlet i�leri Memurlara ayl�k ödeme yapmak üzere ayr�lan bütcede,

  Özel Sektörde ��cilere ayl�k ödeme yapmak üzere ayr�lan bütcede, 

  Bir ki�inin alaca�� ücret, 10 ki�iye payla�t�r�lmak zorunda kal�n�r,

  Memurun veya i�cinin eline geçen ücret 10 da 9 oran�nda azal�r, 10 da 1 i kal�r,

  ve ayn� orandada Bereketsiz, Sa�l�ks�z, S�hhatsiz ve Huzursuz olur.

  R�zk�n 10 da dokuzundan geriye kalan�, Fert ba��na Milli geliri �imdi anlayabildinizmi ?

       Do�rulu�unuz ve Dürüstlü�ünüz, Kapal� ve Esintisi olmayan bir odada,

  Sigara Duman�n�n en fazla 10 cm yükselip darma da��n oldu�u gibi,

  Do�rulu�unuz ve Dürüstlü�ünüz, Sigara Duman�n�n do�ru oldu�u kadar do�ru ve dürüst oldu�unuz sürece,

  Sizin Do�rulu�unuz ve Dürüstlü�ünüz, Kaç cm dir ?

  Hoca Nasreddinin ifadesi ile, “ Bindi�iniz dal� kesti�iniz “ sürece,

  Ticareti : bir aldatma sanat� olarak gördü�ünüz ve Fahi� kar isteyerek yapt���n�z sürece,

  Huzurlu olamazs�n�z, Sa�l�kl� olamazs�n�z, S�hhatli, �stikrarl� olamazs�n�z, Rekabet yapamazs�n�z, 

  ��ci ve Memur,                       ��inin ve görevinin hakk�n� tam olarak yerine getirmedi�i, Do�ru ve Dürüst olmad��� sürece,

  ��veren,                      ��cinin hakk�n� tam olarak vermedi�i sürece, Do�ru ve Dürüst olmad��� sürece,

  Bir Yahudi kadar,       Ticareti Do�ru yapmad���n�z sürece,

  Bir Alman kadar,        Sosyal ya�am standartlar�nda mal üretmedi�iniz sürece,

  Bir Amerikal� kadar,   Silah Teknolojinizi kendiniz üretmedi�iniz sürece,   

  Bir Japon kadar,         Zekan�z� do�ru yerde do�ru ve dürüst �ekilde kullanmad���n�z, sadakatsiz oldu�unuz sürece,

                                     ( bu ifadeler onlar için bir övgü de�il, Bizim kaybetti�imiz de�erlerimizdir )

       Hak yok, Hukuk yok, Adalet yok, Do�ruluk yok, Dürüstlük yok, Edep yok, Haya yok, Sorumluluk yok,

  Çirkef bir Siyasetle Yolsuzluk var, Doland�r�c�l�k var, Vurgunculuk var, H�rs�zl�k var, H�yanet var, Haks�zl�k var,

  Adaletsizlik var, �karc�l�k var, Borsa ve �ans oyunlar� diyerek Kumar var,

  Ticaretin kural� diyerek Faizle kazanç elde etme var,

  Modernlik ��kl�k diye F�sk� Fucur Paparazzi ve Magazinsel ya�amla Cinselli�i te�hir etmek görsel Fuhu� var,

  Siyasal ve Sosyal güç ile her �eyi kendi ç�karlar�na uydurmak var,

       �� yoklu�undan, Kazanç yoklu�undan Mü�teri yoklu�undan, Ekonomik Krizden �ikayet edenler, Peri�an olanlar,

  “ Yapt���n�z, Üretti�iniz, Satt���n�z Mal�n�z, Kaliteli ve Sa�lamd�da, Güvenli Bir Marka ve Ki�i idinizde,

  ��inizde �stikrar�n�z Vaad�da, ��inizi, Mal üretim Kalitenizi, Ticaretinizi, Devlet mi bozdu, Hükümetmi bozdu, ?

  Mü�teriniz Vaad�da, Mü�terinizi, Hükümetmi, Devletmi Kaybetti, ?

       Bu durumda, Ekonomik ve Sosyal kalk�nman�z,

  ancak ve ancak Bal�k kava�a ç�k�p ya�amaya ba�lad��� zaman olur. !!!

       Allah Rasulunun “ R�zk�n, Kazanc�n, 10 da Dokuzu Ticarettedir,” sözüne kar��l�k 

  10 da Dokuz Kazançtan, sadece ve sadece bir H�Ç al�rs�n�z.

       Onun �çin her nereye gidiyorsan, her ne yap�yorsan, Öldü�ünde onlar�n hesab�n� verece�ini dü�ünerekten

  Emanetlerini, sorumluluklar�n�, vazifeni yerine getir, yap, 

       �nsanlar�n En �yisi, En Mükemmeli, Hem Dünya ��lerine Hemde �badetlerine En �yi �ekilde �tina gösterendir,

  Çe�itli Kavramlar ad� alt�nda, Dünyas�n�n ya�am Kanunlar� için, Dininin �badet yükümlü�ünden vazgeçen,

  Dininin �badet yükümlülü�ü için, Dünyas�n�n Ya�am Kanunlar�ndan vazgeçen,

  �kisinden birini yok sayan veya savsaklayan, �badetlerini yapanlara veya yapmayanlara Hakaret eden de�ildir,

  Dinin �badet Yükümlülü�ünü, Çe�itli Kavramlarla a�a��lamak de�ildir,

       Kuran� Kerim Ayetleri ve �slam Dininin Peygamberi Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafan�n Sözleri,

  Hadisleri, Sünnetleri �eriat Kanunudur,  Yaz�m�n Ba��ndan Sonuna Kadar olan,

  Bu Ayet ve Hadisler �ER�ATI TANIMLAMAKTADIR,  Yukar�daki Ayet ve Hadisler, �eriat Kanunudur,

       Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içeren,

  Toplum Vicdan�n� Rahatlat�c� olan Bütün Kanunlar : �ER�AT YASASIDIR,

  Hak, Adalet ve Sosyal Hukuk üzere olan Tüm Yasa ve Kanunlar, �eriat Yasas� ve Kanunudur,

  Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içermeyen Yasalar zaten Yasa de�ildir,

       Hiç bir �nsan olamazki, �ayet �slam Dininin, �eriat�n Kendisine verdi�i hükümleri,

  Kendi Nefsinde tatbik ederek ya�as�nda, Mahkemeye bir davas� dü�sün !!!,

       Her �nsan �stesede istemesede, Anlasada, Anlamak istemesede, kabul etsede, kabul etmesede,

  ancak ve ancak �eriat Kanunlar� Hükmünde ya�ar,

  �nsan�n Dünyaya geli�inden, gidi�ine kadar Her �ey �eriat Kanununa Tabidir,

       Ba��l Nem Oran�, Allah�n Yaratt���, �er i Kanunuyla oturttu�u, Fizik Biliminin ancak 20 Yüzy�lda ke�fetti�i,

  Ba��l Nem Oran�n�n, fazlas� olan Su Buhar�n�n, Ya�mur olarak Yeryüzüne ya�mas�, �eriat Kanunudur,

       Baharda Yaprak açan ve Canl� Kalarak Sonbaharda yapra��n� döken ve Sonraki Baharda yeniden

  Yaprak açan A�ac�n, bu çizelgesi �eriat Kanunudur, 

       Siz, Keyfiyetinize göre, �stedi�iniz zaman, �stedi�iniz yere, �stedi�iniz kadar,

  Ya�mur ya�d�rabilme Kanunu yapabilirmisiniz ? A�aca K���n Yaprak açt�rmas� ve Canl� kalarak

  Yaz�n Yapra��n� dökmesi, Sonra K���n yeniden Yaprak açmas� Kanununu yapabilirmisiniz ?

       Ak�l, Mant�k, Bilim, Demokratiklik, Laiklik, Sosyal Adalet ve Hukuk Sistemine ve �lkelerine ayk�r�

  bir tek Ayet yada Hadis yoktur, �u Ayet yada hadis Akla ve Mant��a ayk�r� diyorsan�z,

  O Konuda sizin Akl�n�z yada Mant���n�z t�kal�d�r, O konuda Akl�n�z� ve Mant���n�z� açman�z laz�md�r,

  ��ine gelmeyen, ��ine gelmeyen �eyi anlamak istemez, anlamaz

  ��inize gelmeyen, Ayet ve Hadislere, Akla ve Mant��a Ayk�r� demek,

  bunu Söyleyenlerin ve Tastik edenlerin Sap�kl��� ve Sap�tm��l���d�r.   

  Kendini Ak�ll� ve Ayd�n zannedenler ! Baz� �eyleri anlaman�z için Size, “ K�ral Ç�plak “ diyen bir Çocukmu laz�m ?

       Ben Müslüman�m, fakat �eriata kar��y�m, demek, �eriata kar�� olmak, �eriat� kendi hayat�ndan d��lamak,

  Ticaretin Hakk�n�, �� Hakk�n�, ��in Hakk�n�, ��cinin Hakk�n� vermek istemiyorum,

  �� ö�renmek istemiyorum demektir,

       Ben Müslüman�m, fakat �eriata kar��y�m, demek, �eriata kar�� olmak, �eriat� kendi hayat�ndan d��lamak,

  Do�rulu�u ve Dürüstlü�ü istemiyorum demektir,

       Ben Müslüman�m, fakat �eriata kar��y�m, demek, �eriata kar�� olmak, �eriat� kendi hayat�ndan d��lamak,

  Ak�l, Mant�k, Bilim, Demokratiklik, Laiklik, Sosyal Adalet ve Hukuk Sistemine ve �lkelerine kar��y�m demektir,

       Müslüman oldu�unu söyleyen ve kendincede �badetlerini yerine getirmeye çal��an O �nsan,

  Yapt��� �badetlerin �eklini ve Zaman�n� belirten Kanunun, Hangi Kanun oldu�unu zannediyor ?

  “ Ben Müslüman�m, Fakat �eriata kar��y�m “ ifadesinden, daha Ahmakca bir ifade bulabilirmisiniz ?

       Yukar�daki Ayet ve Hadisler, �slam Dinine, �man�n�z�n ve �badetlerinin Hükümlerini ve �ekillerini aç�klayan,

  �man�n�z�n ve �badetlerinizin nas�l olmas� gerekti�ini aç�k ve net bir �ekilde bildiren,

  �slam Dininin Temel �badetlerini ve Nas�l ve Ne zaman yap�laca��n� belirleyen,

  Gayet Aç�k ve net ve anla��l�r olarak, �eriat�n Maddi ve Manevi �badet Kanunlar�d�r, 

  Hesap Gününde, Mah�erde kar��la�aca��n�z, Sorulacak olan Hesap budur,

       �slam Dininde �man ve �badet, yap�l�p geçilen bir memuriyet de�ildir,

  �slam Dini : Herkesin kendi vicdan�na göre kendine uydurdu�u ve Vicdanlara hapsedilen bir Din de�ildir,

  �slam Dininin hiçbir hükmü, Acc�k ucundan tutulacak bir oyuncak de�ildir,

       �slam Dinine �man Etmek ve �slam Dininin �badetlerini yerine getirebilmek konusunda bu Kadar hassas,

  aç�k ve net, Ayet ve Hadislere ra�men, ba�kaca ifadelerle, Falanca söyledi, filanca yapt�, Ben yapt�m oldu,

  Mant���yla devam ederek, Müslüman oldu�unuzu, �badetlerinizin kabul edildi�ini,

  ba�kalar�na yada bana, ispat etmeye çal��arak kendinizi kand�rmay�n,

       Sizin Müslüman oldu�unuza dair, �man�n�z� kabul edecek olan, �badetlerinizi kabul edecek olan,

  ba�kas� yada ben de�ilim, Müslüman oldu�unuzu, yani �slam Dinine �man�n�z� ve �badetlerinizi,

  Cenab� Hak olan Allah Zül Celale ve Habibi ve Peygamberi Hz Muhammed Aleyhisselama

  kabul ettirmekle yükümlüsünüz.

  �ER�AT, SADECE D�N� �BADETLER ��N DE��L,

  �NSAN TOPLULUKLARI �Ç�N YÖNET�M, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET S�STEM�D�R,

  1983 �stanbul Eyüp �mam Hatip Lisesi Mezunu

  1987 Anadolu Üniversitesi ��letme Fakültesi Mezunu

  �slam Mektebi Ö�rencisi

  S.M.Mü�avir  a.aziz Kocao�lan

  Ele�tirinizi ve Müzakerenizi yaz�n, Mail: [email protected]

  GAZ�ANTEP  /  TURKEY

  Yazı kaynağı : www.ilmihalim.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap