Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  dicle üniversitesi personel alımı başvurusu

  1 ziyaretçi

  dicle üniversitesi personel alımı başvurusu bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Dicle Üniversitesi mülakatsız 244 personel alımı yapacak: İşte başvuru 2023

  Dicle �niversitesi 244 S�zle�meli Personel Alacak - Memurlar.Net

  Dicle �niversitesi 244 S�zle�meli Personel Alacak - Memurlar.Net

  Dicle �niversitesi Rekt�rl���nden:

  S�ZLE�MEL� PERSONEL ALIM �LANI

  �niversitemizde istihdam edilmek ve giderleri �zel B�t�eden kar��lanmak suretiyle, 657 say�l� Devlet Memurlar� Kanununun 4. maddesinin (B) maddesine g�re tam zamanl� olarak �al��t�r�lmak �zere, 28.06.2007 tarihli ve 26566 say�l� Resmi Gazete'de yay�mlanan S�zle�meli Personel �al��t�r�lmas�na �li�kin Esaslarda De�i�iklik Yap�lmas�na Dair Esaslarda yer alan Ek 2. maddesinin (b) f�kras�na g�re KPSS (B) grubu puan s�ras� esas al�nmak suretiyle, a�a��da belirtilen unvan ve nitelikle s�zle�meli personel ahm� yap�lacakt�r.

  �lanlardan an�nda haberdar olabilmek i�in Android ve IOS uygulamalar�m�z� indirip bildirimleri a�abilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulamas� i�in t�klay�n�z.

  *Eczac�; lisans mezuniyet notu derecesine g�re belirlenecektir. Notlar�n e�itli�i halinde adaylar aras�ndan diploma tarihi itibariyle �nce mezun olana, bunun da e�it olmas� halinde ya�� b�y�k olana �ncelik verilecektir.

  I - GENEL VE �ZEL �ARTLAR

  1-657 Say�l� Devlet Memurlar� Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen �artlan ta��mak.

  2-Turk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen s�reler ge�mi� olsa bile kasten i�lenen bir su�tan dolay� I (bir) y�l veya daha fazla s�re ile hapis cezas�na ya da affa u�ram�� olsa bile Devletin g�venli�ine kar�� su�lar Anayasal d�zene ve bu d�zenin i�leyi�ine kar�� su�lar, Milli Savunmaya kar�� su�lar, Devlet s�rlar�na kar�� su�lar ve casusluk, zimmet, irtikap, r��vet, h�rs�zl�k, doland�r�c�l�k, sahtecilik, g�veni k�t�ye kullanma, hile iflas, ihaleye fesat kar��t�rma, edimin ifas�na fesat kan�t�rma. su�tan kaynaklanan mal varl��� de�erlerini aklama veya ka�ak��l�k su�lanndan mahk�m olmamak,

  3-Lisans mezunlan i�in 2022 KPSS (P3), �n lisans mezunlar� i�in 2022 KPSS (P93) ve lise mezunlar� i�in 2022 KPSS (P94) s�nav�na girmi� olmak.

  4-Herhangi bir Sosyal G�venlik Kuruntundan emeklilik veya ya�l�l�k ayl��� alm�yor olmak.

  5 - Adaylar�n; 657 say�l� Devlet Memurlan Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu �ekilde istihdam edilenler, hizmet s�zle�mesi esaslar�na ayk�r� hareket etmesi nedeniyle kuramlar�nca s�zle�melerinin feshedilmesi ve s�zle�me d�nemi i�erisinde Bakanlar Kurulu Karan He belirlenen istisnalar hari� s�zle�meyi tek tarafl� feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir y�l ge�medik�e kun�mlar�n s�zle�meli personel pozisyonlar�nda istihdam edilemezler" h�km�ne uygun olmas�.

  6-Erkek adaylar i�in askerlik hizmetini yapm��, muaf veya tecilli olmak,

  7-Adaylarla yap�lacak hizmet s�zle�mesinde belirtilen �artlan yerine getirmeyenlerin s�zle�meleri feshedilecektir. 8-Kanun H�km�nde Kararname kapsam�nda kuramlar�yla ili�i�i kesilenler veya s�zle�mesi tek tarafl� fesih edilenler ba�vuruda bulunamazlar.

  9-N�bet, vardiya usul� �al��maya engel bir durumunun bulunmamas�.

  IO-�c�itli KHK ile kamu g�revinden ��kanlanlar ba�vuruda bulunamazlar.

  11-G�revini devaml� yapmas�na engel te�kil edecek sa�l�k problemi bulunmad���n� tam te�ekk�ll� bir sa�l�k kurulu�undan ald��� sa�l�k rapora ile belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma dummunda istenecektir.) 12-Staj s�releri mesleki deneyim olarak kabul edilmeyecektir.

  I3-Atanmaya hak kazanan adaylar ar�iv ara�t�rmas� olumlu gelenlerin atamalar� yap�lacakt�r.

  II - ONL�NE BA�VURUDA S�STEME EKLENMES� GEREKEN BELGELER

  1-Ba�vuru formu (sistemden online olarak doldurulacakt�r.)

  2-N�fus c�zdan� fotokopisi.

  3-istenilen Alanda Diploma veya ge�ici mezuniyet belgesi (barkodu e-devlet ��kt�s� kabul edilecektir.)

  5-Lisans program�ndan mezuniyet derece belgesi-transkript 100'l�k sistem (eczac� i�in)

  6- Belirtilen pozisyonlarda isteniliyor ise deneyim belgesi, belirtilen pozisyonlarda isteniliyor ise e-devletten alacaklar� barkotlu SGK hizmet d�k�m�n� (meslek kodunu g�sterir) ve kurumundan alaca�� �al��ma s�resini ve unvan�n� a��k�a belirtilmi� ONAYLI �al��ma belgesini y�klemeleri gerekmektedir. 7-Ba�vuralan unvanda nitelikler b�l�m�nde isteniliyorsa Sertifikalar�n eklenmesi.

  8-Korama ve G�venlik G�revlisi i�in �zel G�venlik G�revlisi Kimlik Kart� ve Sa�l�k Kurulu�undan al�nm�� boy ve kilo �l��m� belgesi.

  Dicle �niversitesinin http://pbs.diclc.edu.tr/ web adresindeki online ba�vuru sistemine bilgiler eksiksiz ve do�ra bir �ekilde doldurularak, istenilen belgelerin de eklenmesiyle birlikte elektronik ortamda ba�vuru yap�lacakt�r.

  Ba�vurular, ilan�n Resmi Gazete'de yay�mland��� tarihten itibaren 10 (on) g�n i�inde �niversitemizin http://pbs.dicle.edu.tr/ adresinden online olarak yap�lacakt�r. (Son ba�vuru g�n� saat 23.59'a kadard�r.)

  Adaylar�n �ahsen veya posta yolu ile yapacaklar� ba�vurular kabul edilmeyecektir.

  Ba�vuru s�resince adaylar mevcut ba�vurular�nda g�ncelleme yap�labilecek olup t�m sorumluluk ki�iye aittir, (yanl��/eksik belge y�kleme, farkl� mezuniyetle ba�vurma vb.)

  III - BA�VURULARIN DE�ERLEND�R�LMES� VE SONU�LARININ DUYURULMASI

  c�eKirvniK ona�nua yap�lan oa�vuru�ar �nce�enuiKien sonra, yaz�n ve soz�u s�nav yap��maKs�zm lisans mezonlar� i�in 2022 KPSS (P3), �nlisans mezunlan i�in 2022 KPSS (P93) ve lise i�in 2022 KPSS (P94) puan s�ralamas� esas al�narak atanmaya hak kazanan ilan edilen pozisyon say�s� kadar as�l ve 2(iki) kat� kadar yedek aday belirlenecektir.

  Adaylar�n puanlan�l�n e�it olmas� halinde mezuniyet tarihi �nce olan, bunun da e�it olmas� halinde do�um tarihi b�y�k olan adaya �ncelik tan�nacakt�r.

  Yerle�tirme sonu�lan 15 (onbe�) i� g�n� i�erisinde �niversitemiz http://www.dicle.edu.tr/ web adresi duyurular b�l�m�nde ilan edilecektir. As�l adaylar atanmak �zere ba�vuru yapmad��� takdirde, yedek kazananlar s�ras� ile �a�nlacakt�r. As�l kazananlardan s�resi i�erisinde ba�vuran olmad��� takdirde veya aranan �artlan ta��mad��� tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan s�ras�yla yerle�tirme yap�lacakt�r. Bu ilan tebli� mahiyetinde olaca��ndan ayr�ca tebligat yap�lmayacakt�r. Atanmaya hak kazanan adaylar sonu�lar�n www.dicle.edu.tr adresinde yay�mland��� tanhten itibaren 7 (yedi) i� g�n� i�erisinde i�e ba�lamalar� i�in gerekli evraklar� tamamlayarak �ahsen Personel Daire Ba�kanl���na teslim etmeleri gerekmektedir.

  G�reve ba�layanlardan, aranan �artlan ta��mad��� sonradan tespit edilenlerin s�zle�meleri feshedilecektir. �daremiz taraf�ndan kendilerine bir bedel �denmi� ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. �landa bulunmayan h�k�mler i�in genel mevzuat h�k�mleri uygulan�r. Ba�vuru yapan adaylara evrak iadesi yap�lmayacakt�r. De�erlendirme sonras�nda as�l ve yedek olarak belirlenenler web sayfam�zda yay�mlanacakt�r. Bu ilan atanmaya hak kazananlara tebli� mahiyetinde olaca��ndan, ilgililere ayr�ca tebligat yap�lmayacakt�r.

  ADRES:

  Dicle �niversitesi Personel Daire Ba�kanl���

  �niversite Kamp�sfl/D�YARBAKIR

  �rtibat Tel: 0 412 241 10 15 / Destek Tel: 2320- 5182-5136

  �lk ba�vuru Tarihi: 16.03.2023

  Son Ba�vuru Tarihi: 26.03.2023 (saat 23:59'kadar )

  2894/1-1

  Yazı kaynağı : ilan.memurlar.net

  Dicle Üniversitesi 244 Sözleşmeli Personel Alımı - Lise, Ön Lisans ve Lisans

  Dicle Üniversitesi 244 Sözleşmeli Personel Alımı - Lise, Ön Lisans ve Lisans

  Dicle Üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapacak. 16 Mart 2023 tarihi ile resmi gazetede yayımlanmış olan personel alımı ilanına göre Dicle Üniversitesi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere farklı mesleklerde 244 personel alımı yapacak. Söz konusu ilan ile 657 sayılı devlet memurları kanunun 4/B fıkrasına göre personel alımları tam zamanlı sözleşmeli olarak gerçekleştirilecektir.

  244 Sözleşmeli Personel Alımı Kontenjan Dağılımı Nedir?

  Üniversite bünyesine Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu sözleşmeli personel alımı yapılacağını açıkladı. Bu kapsamda alımlar 31 farklı kontenjanda gerçekleştirilecek. Kontenjan dağılımı ise;

  Başvuru Şartları Ne Olacak?

  Adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet memuları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacak. Özel olarak ise, KPSS eğitim ve mesleki şartlar aranacaktır.

  Ayrıca Adayların herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmaları gereklidir. Öte yandan Nöbet usulu çalışmasına engel hiç bir durumu olmamak şartı aranacaktır.

  KPSS Taban Puan Şartı Nedir?

  Başvurular KPSS Puanına göre yapılacak. Kontenjanına göre adaylardan 2022 yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından Lise için P94, Ön Lisans için P93 ve Lisans için P3 puan türünden en az 50 veya 60 puan almış olmak şartı aranacaktır.

  Mülakatsız Personel Alımı Yapılacak!

  Sözleşmeli personel alımlarında adaylardan herhangi bir Mülakat şartı aranmayacak. Adayların KPSS Puanına göre yapılacak değerlendirmeye katılacak olup en yüksek puandan en düşük puana kadar yapılacak sıralama ile belirlenecektir.

  Eğitim Şartı Ne Olacak?

  Başvurular Başladı!

  Üniversiteye personel alımı başvurusu az önce başladı. İlanın resmi gazetede yayımlandıktan sonra başvurusu başlamış olup en geç 15 gün içerisinde başvuruların yapılmış olması gerekmektedir. Adaylar başvurularını sadece elektronik ortada gerçekleştirecekler.

  Başvuru Tarihleri: 16- 30 Mart 2023

  Başvuru Adresi: Dicle Üniversitesinin //pbs.dicle.edu.tr/ web adresindeki online başvuru sistemine bilgiler eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak, istenilen belgelerin de eklenmesiyle birlikte elektronik ortamda başvuru yapılacaktır.

  Başvuru Belgeleri: 

  İLANIN TAM METNİ

  Yazı kaynağı : www.isinolsa.com

  Dicle Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak! İşte başvuru detayları - Son Dakika Haberi

  Dicle Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak! İşte başvuru detayları - Son Dakika Haberi

  İlan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, DicleÜniversitesi şu açıklamayı yaptı:

  "Üniversitemizde istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) maddesine göre tam zamanlı olarak çalıştırılmak üzere, 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen unvan ve nitelikle sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. "

   Başvuru şartları ise ilan detaylarında verildi.

  İlan sayfası için tıklayın.

  Yazı kaynağı : www.posta.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap