Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  devletin egemenlik alametlerini aşağılama

  1 ziyaretçi

  devletin egemenlik alametlerini aşağılama bilgi90'dan bulabilirsiniz

  TCK Madde 300 Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama Suçu

  TCK Madde 300 Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama Suçu

  Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama Suçu

  TCK Madde 300

  (1) Türk Bayrağını yırtarak, yakarak veya sair surette ve alenen aşağılayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu hüküm, Anayasada belirlenen beyaz ay yıldızlı al bayrak özelliklerini taşıyan ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin egemenlik alameti olarak kullanılan her türlü işaret hakkında uygulanır.

  (2) İstiklal Marşını alenen aşağılayan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

  (3) Bu maddede tanımlanan suçların yabancı bir ülkede bir Türk vatandaşı tarafından işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte bir oranında artırılır.

  TCK Madde 300 Gerekçesi

  Madde metninde, Türk Bayrağını alenen tahkir fiili cezalandırılmaktadır.

  Suçun konusu Türk Bayrağıdır. Türk Bayrağından maksat, Anayasanın 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtildiği üzere “şekli kanununda belirtilen beyaz ay yıldızlı al bayraktır”. Ancak, Türk Bayrağının yanı sıra, Anayasa’da belirlenen beyaz ay yıldızlı al bayrak özelliklerini taşıyan ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin egemenlik alameti olarak kullanılan her türlü işaretin de bu suçun konusunu oluşturacağı kabul edilmiştir.

  Suçun maddî unsuru, bayrağın aşağılanmasıdır. Bu aşağılama çeşitli suretlerde gerçekleştirilebilir. Madde metninde yer verilen “yırtarak”, “yakarak” kelimeleri, tahkirin gerçekleştiriliş suretleri ile ilgili örnekleri oluşturmaktadır.

  Maddenin ikinci fıkrasında, millî hâkimiyet alameti olan İstiklal Marşının alenen aşağılanması, ayrı bir suç olarak tanımlanmıştır.

  Maddenin üçüncü fıkrasında, bu suçların Türk vatandaşı tarafından yabancı bir ülkede işlenmesi ağırlaştırıcı neden olarak kabul edilmiştir.

  TCK 300 (Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama Suçu) Emsal Yargıtay Kararları

  YARGITAY 9. CEZA DAİRESİ Esas: 2008/12940 Karar: 2010/2487 Tarih: 01.03.2010

  Babası ile aralarında sorun olan ve bu durumu mahkemelere yansıyan sanığın, olay gecesi cezaevine girmek amacıyla lisesinin bahçesindeki bayrak direğinde asılı bulunan bayrağın iplerini kopararak bayrağı gönderden indirmesi, daha sonra bayrağı binanın arkasında bulunan çamların arasına götürmesi ve üzerinde taşıdığı çakmakla tutuşturması, yoldan geçen bir vatandaşın müdahalesi üzerine ayakları ile basarak söndürmesi şeklinde gelişen olayda sanığın Türk Bayrağını alenen aşağılama kastıyla hareket ettiği gözetilmeden mahkumiyeti yerine yazılı gerekçeyle beraatine karar verilmesi,

  Sonuç: Kanuna aykırı, Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, 01.03.2010 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

  YARGITAY 17. CEZA DAİRESİ Esas : 2016/10357 Karar : 2018/1508 Tarih : 12.02.2018

  Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

  1-Hırsızlık suçu hakkında kurulan hükmün temyiz incelemesinde; sanığın aşamalarda yaptığı savunmalarında suçlamayı kabul etmediği, savunmalarının aksine sanığın yüklenen suçu işlediğine ilişkin, mahkumiyetine yeterli, kesin, inandırıcı ve hukuka uygun kanıt bulunmadığı gözetilmeden beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi,

  2-Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret ve Devletin egemenlik alametlerini aşağılama suçları hakkında kurulan hükümlerin temyiz incelemesinde; 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanun’un 1. maddesinde; Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret eden veya söven kimsenin cezalandırılacağının hükme bağlandığı gibi, 5237 sayılı TCK’nın 300/1. maddesi ile Türk Bayrağını yırtarak, yakarak veya sair surette ve alenen aşağılayan kişinin cezalandırılacağına ilişkin düzenleme getirilmiş olup, her iki suç bakımından aleniyet suçun kurucu unsuru olarak öngörülmüştür. Somut olayda; aleniyet unsurunun ne şekilde gerçekleştiği açıklanmadan yetersiz gerekçe ile yazılı şekilde mahkumiyet kararı verilmesi,

  3-Kabul ve uygulamaya göre de;

  a-Sanık …‘nın Atatürk’ün manevi şahsına ve Türk Bayrağına hakaret içeren sözlerini değişik yer ve zamanlarda birden fazla kez söylediğine ilişkin olarak dava dosyasına yansıyan herhangi bir delil bulunmaması nedeniyle teselsül hükümlerinin uygulanmasına yasal açıdan olanak bulunmadığı ve bunun gerekçelerinin kararda açıkça gösterilmediği halde, sanığın üzerine atılı bu suçları teselsül halinde işlediğinin kabul edilmek suretiyle tatbik edilen yasa maddeleri yanında TCK’nın 43. maddesinin de uygulanmak suretiyle sanık hakkında fazla ceza tayin edilmesi,

  b-Tekerrüre esas alınan ilamın hüküm yerine gerekçede gösterilmiş olması ve esas alınan ilamda yer alan hapis cezası yerine adli para cezasının tekerrüre esas alınması,

  c-T.C. Anayasa Mahkemesi’nin, TCK’nın 53. maddesine ilişkin olan, 2014/140 Esas ve 2015/85 Karar sayılı iptal kararının, 24.11.2015 gün ve 29542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olması nedeniyle iptal kararı doğrultusunda TCK’nın 53. maddesindeki hak yoksunluklarının yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,

  Bozmayı gerektirmiş, üst Cumhuriyet Savcısının temyiz nedenleri bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükümlerin açıklanan nedenlerle tebliğnameye uygun olarak BOZULMASINA, 5320 sayılı Yasa’nın 8/1. maddesi yollamasıyla 1412 sayılı CMUK’nun 326/son maddesi uyarınca ceza süresi ve tekerrür bakımından sanığın kazanılmış hakkının gözetilmesine, 12.02.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

  Yazı kaynağı : barandogan.av.tr

  Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama Suçu

  Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama Suçu

  Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama Suçu Nedir? (TCK 300)

  Devletin egemenlik alametlerini aşağılama suçu, 5237 sayılı TCK’nın 300. maddesinde “Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar” bölümünde şu şekilde düzenlenmiştir:

  Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama Suçunun Unsurları

  Madde gerekçesine göre; madde metninde, Türk Bayrağını alenen tahkir fiili cezalandırılmaktadır.

  Suçun konusu Türk Bayrağıdır. Türk Bayrağından maksat, Anayasanın 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtildiği üzere “şekli kanununda belirtilen beyaz ay yıldızlı al bayraktır”. Ancak, Türk Bayrağının yanı sıra, Anayasa’da belirlenen beyaz ay yıldızlı al bayrak özelliklerini taşıyan ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin egemenlik alameti olarak kullanılan her türlü işaretin de bu suçun konusunu oluşturacağı kabul edilmiştir.

  Suçun maddî unsuru, bayrağın aşağılanmasıdır. Bu aşağılama çeşitli suretlerde gerçekleştirilebilir. Madde metninde yer verilen “yırtarak”, “yakarak” kelimeleri, tahkirin gerçekleştiriliş suretleri ile ilgili örnekleri oluşturmaktadır.

  Maddenin ikinci fıkrasında, millî hâkimiyet alameti olan İstiklal Marşının alenen aşağılanması, ayrı bir suç olarak tanımlanmıştır.

  Maddenin üçüncü fıkrasında, bu suçların Türk vatandaşı tarafından yabancı bir ülkede işlenmesi ağırlaştırıcı neden olarak kabul edilmiştir.

  Adli Para Cezası, Erteleme ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

  Adli para cezası, işlenen bir suça karşılık hapis cezasıyla birlikte veya tek başına uygulanabilen bir yaptırım türüdür. Devletin egemenlik alametlerini aşağılama suçu nedeniyle hükmedilen hapis cezası 1 yıl veya altında olduğunda adli para cezasına çevrilebilecektir.

  Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması, sanık hakkında hükmolunan cezanın belli bir denetim süresi içerisinde sonuç doğurmaması, denetim süresi içerisinde belli koşullar yerine getirildiğinde ceza kararının hiçbir sonuç doğurmayacak şekilde ortadan kaldırılması davanın düşmesine neden olan bir ceza muhakemesi kurumudur. Devletin egemenlik alametlerini aşağılama suçu nedeniyle hükmedilen hapis cezası hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması (hagb) kararı verilmesi mümkündür.

  Erteleme, mahkeme tarafından belirlenen hapis cezasının cezaevinde infaz edilmesinden şartlı olarak vazgeçilmesidir. Devletin egemenlik alametlerini aşağılama suçu nedeniyle hükmedilen hapis cezası hakkında cezanın ertelenmesi kararı verilmesi mümkündür.

  Suçun Şikayet Süresi ve Zamanaşımı

  Devletin egemenlik alametlerini aşağılama suçu, şikayete tabi suçlar arasında yer almadığından savcılık tarafından resen soruşturulur, bu suçlara dair herhangi bir şikayet süresi yoktur. Şikayetten vazgeçme ceza davasının düşmesi sonucunu doğurmaz. Suç, dava zamanaşımı süresine riayet edilmek kaydıyla her zaman soruşturulabilir.

  Dava zamanaşımı, suçun işlendiği tarihten itibaren belli bir süre geçtiği halde dava açılmamış veya dava açılmasına rağmen kanuni süre içinde sonuçlandırılmamış ise ceza davasının düşmesi sonucunu doğuran bir ceza hukuku kurumudur. Devletin egemenlik alametlerini aşağılama suçu için yapılan yargılamalarda olağan dava zamanaşımı süresi 8 yıldır. Suç, bu zamanaşımı süresi içerisinde her zaman soruşturulabilir, bu zamanaşımı süresi geçtikten sonra soruşturma yapılamaz.

  Uzlaşma

  Uzlaşma, suç isnadı altındaki şahıs ile suçun mağduru olan şahsın bir uzlaştırmacı aracılığıyla iletişim kurarak anlaşmasıdır. Devletin egemenlik alametlerini aşağılama suçu, uzlaşma kapsamında olan suçlardan değildir.

  Soruşturma, Kovuşturma ve Görevli Mahkeme

  Devletin egemenlik alametlerini aşağılama suçu nedeniyle yapılan yargılamalar asliye ceza mahkemesi tarafından yerine getirilir.

  Soruşturma aşamasında kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilmesi mümkündür.

  TCK m.300/2’de yer alan suç hakkında kovuşturma aşamasında basit yargılama usulü uygulanarak yargılama yapılabilir.

  Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama Suçu Yargıtay Kararları

  Türkiye Cumhuriyeti Bayrağını Yakma Suçu

  Babası ile aralarında sorun olan ve bu durumu mahkemelere yansıyan sanığın, olay gecesi cezaevine girmek amacıyla lisesinin bahçesindeki bayrak direğinde asılı bulunan bayrağın iplerini kopararak bayrağı gönderden indirmesi, daha sonra bayrağı binanın arkasında bulunan çamların arasına götürmesi ve üzerinde taşıdığı çakmakla tutuşturması, yoldan geçen bir vatandaşın müdahalesi üzerine ayakları ile basarak söndürmesi şeklinde gelişen olayda sanığın Türk Bayrağını alenen aşağılama kastıyla hareket ettiği gözetilmeden mahkumiyeti yerine yazılı gerekçeyle beraatine karar verilmesi, bozma nedenidir (Yargıtay 9. Ceza Dairesi- Karar: 2010/2487

  Bayrak Yakma Suçunda Aleniyet

  Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret ve Devletin egemenlik alametlerini aşağılama suçları hakkında kurulan hükümlerin temyiz incelemesinde; 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanun’un 1. maddesinde; Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret eden veya söven kimsenin cezalandırılacağının hükme bağlandığı gibi, 5237 sayılı TCK’nın 300/1. maddesi ile Türk Bayrağını yırtarak, yakarak veya sair surette ve alenen aşağılayan kişinin cezalandırılacağına ilişkin düzenleme getirilmiş olup, her iki suç bakımından aleniyet suçun kurucu unsuru olarak öngörülmüştür. Somut olayda; aleniyet unsurunun ne şekilde gerçekleştiği açıklanmadan yetersiz gerekçe ile yazılı şekilde mahkumiyet kararı verilmesi, bozma nedenidir (Yargıtay 17. Ceza Dairesi - Karar : 2018/1508).

  Bayrak Yakma ve Mala Zarar Verme

  Suça sürüklenen çocukların göndere çekili Türk bayrağını indirerek yakmaları şeklinde gerçekleşen olayda, eylemlerinin bir bütün olarak TCK.nun 300/1 kapsamındaki devletin egemenlik alametlerini aşağılama suçunu oluşturması karşısında ayrıca TCK.nun 152/1-a suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilerek, bu suçtan hüküm kurulmasına yer olmadığı kararı verilmesi gerekirken, “bayrağın ekonomik değeri bulunmadığı” gerekçesiyle sanık hakkında CMK.nun 223/2-e hükmü uyarınca beraat kararı verilmesi, bozma nedenidir (Yargıtay 8. Ceza Dairesi -Karar: 2017/13353).

  Bayrağa Sövme Suçunda Aleniyet

  Sanık … hakkında Devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama suçundan kurulan hükme yönelik temyiz taleplerinin incelenmesinde;

  Sanığın, mağdur …‘ün evinde 24.01.2008 tarihinde yemek yediği ve alkol aldığı esnada Türk bayrağına sinkaflı şekilde hakaret etmesi eyleminde aleniyet unsurunun gerçekleşmediği gözetilmeden unsurları itibariyle oluşmayan müsnet suçtan beraati yerine yasal olmayan gerekçe ile yazılı şekilde hüküm tesisi, bozma nedenidir (Yargıtay 16. Ceza Dairesi - Karar: 2017/1151).

  İstanbul Avukat Baran Doğan Hukuk Bürosu

  Yazı kaynağı : barandogan.av.tr

  Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama Suçu Hakkında Genel Bilgiler

  Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama Suçu Hakkında Genel Bilgiler

  Devletin egemenlik alametlerini aşağılama suçu nedir, suçun cezası nedir?

  Devletin egemenlik alametlerini aşağılama suçu, TCK 300. maddesinde, Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar başlığı altında açıklanmıştır.

  Buna göre; Türk Bayrağını yırtarak, yakarak veya sair surette ve alenen aşağılayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu hüküm, Anayasada belirlenen beyaz ay yıldızlı al bayrak özelliklerini taşıyan ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin egemenlik alameti olarak kullanılan her türlü işaret hakkında uygulanır.

  İstiklal Marşını alenen aşağılayan kişi ise, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

  TCK 300. maddesinde açıklanan suçların yabancı bir ülkede bir Türk vatandaşınca işlenmesi durumunda, kişiye verilecek ceza üçte bir oranında artırılır.

  Suçun konusu

  Suçun konusu Türk Bayrağıdır. Türk bayrağı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası üçüncü maddesinin ikinci fıkrasında “şekli kanunda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır” şeklinde tarif edilmiştir.

  Türk Bayrağının yanı sıra, Anayasa’da belirlenen beyaz ay yıldızlı al bayrak özelliklerini taşıyan ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin egemenlik alameti olarak kullanılan her türlü işaretin de bu suçun konusunu oluşturacağı kabul edilmiştir.

  Yasa gerekçesinde suçun maddi unsurunun bayrağın aşağılanması olduğu, bu aşağılamanın da çeşitli suretlerde gerçekleştirilebileceği ifade edilmiştir. Madde metninde yer verilen “yırtarak”, “yakarak” kelimeleri, tahkirin gerçekleştiriliş suretleri ile ilgili örnekleri oluşturmaktadır.

  Devletin egemenlik alametlerini aşağılama suçu zamanaşımı

  Bu suç için dava zamanaşımı süresi sekiz yıldır.

  Görevli mahkeme

  Bu suç için yargılama yapmaya görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemesi’dir.

  Devletin egemenlik alametlerini aşağılama suçu Yargıtay kararları

  T.C.

  YARGITAY

  2. Ceza Dairesi

  2016/5693 Esas 2019/121 Karar

  Karar Tarihi: 07.01.2019

  HIRSIZLIK SUÇU – DEVLETİN EGEMENLİK ALAMETLERİNİ AŞAĞILAMAK SUÇUNU OLUŞTURDUĞU GÖZETİLMEDEN SANIK HAKKINDA YASAL VE YETERLİ OLMAYAN GEREKÇE HÜKÜM KURULMASI – HÜKMÜN BOZULMASI

  ÖZET: Sanıklar ve haklarında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilen suça sürüklenen çocukların beyanları ve tüm dosya kapsamına göre suç tarihinde birlikte hareket eden sanıkların baştan itibaren kasıtlarının hırsızlık değil müştekinin ikametinin giriş kapısında asılı olan Türk Bayrağı’nı alarak yakma eylemine yönelik olduğu ve sanığın eyleminin TCK’nın 300/1. maddesinde düzenlenen Devletin egemenlik alametlerini aşağılamak suçunu oluşturduğu gözetilmeden sanık hakkında yasal ve yeterli olmayan gerekçe ile yazılı şekilde hüküm kurulması, Bozmayı gerektirmiştir. (5237 S. K. m. 53, 300) (7201 S. K. m. 21)

  Dava: Dosya incelenerek gereği düşünüldü;

  1-Sanık … hakkında kurulan mahkumiyet hükmüne yönelik temyiz isteminin incelemesinde;

  5237 sayılı TCK’nın 53. maddesinin bazı bölümlerinin iptaline ilişkin Anayasa Mahkemesi’nin 24/11/2015 tarihinde yürürlüğe giren 08/10/2015 gün ve 2014/140 esas, 2015/85 sayılı kararı da nazara alınarak bu maddede öngörülen hak yoksunluklarının uygulanmasının infaz aşamasında gözetilmesi mümkün görülmüştür. Yapılan duruşmaya, toplanan delillere, gerekçeye, hakimin kanaat ve takdirine göre temyiz itirazları yerinde olmadığından reddiyle hükmün istem gibi ONANMASINA,

  2-Sanık … hakkında kurulan mahkumiyet hükmüne yönelik temyiz isteminin incelemesinde;

  Yokluğunda verilen 22/05/2014 tarihli mahkumiyet hükmünün, sanık …’ın duruşmada bildirdiği bilinen son adresine tebliğe çıkartıldığı ancak taşınmış olduğu gerekçesiyle iade edildiği, daha sonra MERNİS adresine 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 21/2 . maddesine göre muhtara 22.07.2014 tarihinde tebligat yapılmış ise de; Turgutlu Aile Mahkemesi’nin 05.05.2014 tarihli, 2014/132 değ. iş sayılı kararı ile sanık … hakkında 4 ay süre ile evden uzaklaştırma kararı verildiğinin anlaşılması karşısında;

  sanık …’nin 12.11.2014 tarihli eski hale getirme ve temyiz isteminin süresinde olduğu belirlenerek yapılan incelemede; 5237 sayılı TCK’nın 53. maddesinin bazı bölümlerinin iptaline ilişkin Anayasa Mahkemesi’nin 24/11/2015 tarihinde yürürlüğe giren 08/10/2015 gün ve 2014/140 esas, 2015/85 sayılı kararı da nazara alınarak bu maddede öngörülen hak yoksunluklarının uygulanmasının infaz aşamasında gözetilmesi mümkün görülmüş; dosya içeriğine göre diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

  Ancak; Sanıklar ve haklarında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilen suça sürüklenen çocukların beyanları ve tüm dosya kapsamına göre suç tarihinde birlikte hareket eden sanıkların baştan itibaren kasıtlarının hırsızlık değil müştekinin ikametinin giriş kapısında asılı olan Türk Bayrağı’nı alarak yakma eylemine yönelik olduğu ve sanığın eyleminin TCK’nın 300/1. maddesinde düzenlenen Devletin egemenlik alametlerini aşağılamak suçunu oluşturduğu gözetilmeden sanık hakkında yasal ve yeterli olmayan gerekçe ile yazılı şekilde hüküm kurulması, Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, bozma sonrası kurulacak hükümde 1412 sayılı CMUK’nın 326/son maddesinin gözetilmesine, 07/01/2019 gününde oybirliği ile karar verildi.

  Devletin egemenlik alametlerini aşağılama suçu avukat istanbul

  Tüm hukuki danışmanlık ve talepleriniz için Heper Hukuk Ofisi’ne ait 08504201155 numaralı hattımızdan iletişime geçebilirsiniz.

  Yazı kaynağı : www.emreheper.av.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap