Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  devlet memurları yiyecek yardımı yönetmeliği uygulama tebliği 2021

  1 ziyaretçi

  devlet memurları yiyecek yardımı yönetmeliği uygulama tebliği 2021 bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Hazine ve Maliye Bakanl���ndan:

  DEVLET MEMURLARI Y�YECEK YARDIMI Y�NETMEL���

  UYGULAMA TEBL���

  (SIRA NO: 1)

  Ama�

  MADDE 1 � (1) Bu Tebli�in amac�, 2021 y�l�nda ��le yeme�i servisinden faydalanacak olan memurlardan ve s�zle�meli personelden al�nacak asg�ri yemek bedellerine ili�kin esaslar� belirlemektir.

  Kapsam

  MADDE 2 � (1) Bu Tebli�, genel b�t�e kapsam�ndaki kamu idareleri, �zel b�t�eli idareler, kamu iktisadi te�ebb�sleri, d�ner sermayeli kurulu�lar ve di�er kamu idarelerindeki memurlar ile s�zle�meli personeli kapsar.

  Dayanak

  MADDE 3 � (1) Bu Tebli�, 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 say�l� Bakanlar Kurulu Karar� ile y�r�rl��e konulan Devlet Memurlar� Yiyecek Yard�m� Y�netmeli�inin 4 �nc� maddesine dayan�larak haz�rlanm��t�r.

  Al�nacak bedeller

  MADDE 4 � (1) Yiyecek yard�m�n�n gerektirdi�i giderler, yemek maliyetlerinin Ankara, �stanbul ve �zmir illeri i�in ��te ikisini, di�er iller i�in yar�s�n� a�mamak �zere kurum b�t�elerine konulan �deneklerle kar��lan�r. Yemek bedelinin b�t�eden kar��lanamayan k�sm� yemek yiyenlerden al�n�r.

  (2) 2021 y�l�nda ��le yeme�i servisinden faydalanacak olanlardan en az Ek-1�de belirlenen tutarlar �zerinden g�nl�k yemek bedeli al�n�r.

  (3) Kurulu�lar, personelin kadro veya pozisyon unvan�n�, hizmetlerinin �zelli�ini, yemek maliyetlerini ve yemek servisinin farkl� mahallerde daha iyi �artlarda sunulmas� gibi hususlar� dikkate alarak Ek-1�de belirtilen miktarlar�n �zerinde yemek bedeli tespit edebilir.

  Y�r�rl�kten kald�r�lan tebli�

  MADDE 5 � (1) 15/1/2020 tarihli ve 31009 say�l� Resm� Gazete�de yay�mlanan Devlet Memurlar� Yiyecek Yard�m� Y�netmeli�i Uygulama Tebli�i (S�ra No: 1) y�r�rl�kten kald�r�lm��t�r.

  Y�r�rl�k

  MADDE 6 � (1) Bu Tebli� 15/1/2021 tarihinde y�r�rl��e girer.

  Y�r�tme

  MADDE 7 � (1) Bu Tebli� h�k�mlerini Hazine ve Maliye Bakan� y�r�t�r.

  Eki i�in t�klay�n�z.

  Yazı kaynağı : www.resmigazete.gov.tr

  Devlet memurlarının yemek bedelleri belirlendi

  Devlet memurlarının yemek bedelleri belirlendi

  Memurlardan 2021'de 1,59-6,42 lira, sözleşmeli personelden 1,93-7,69 lira öğle yemeği bedeli tahsil edilecek.

  Hazine ve Maliye Bakanlığının Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

  Tebliğle 2021 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak memurlardan ve sözleşmeli personelden alınacak asgari yemek bedellerine ilişkin esaslar belirlendi.

  Yiyecek yardımının gerektirdiği giderler, yemek maliyetlerinin Ankara, İstanbul ve İzmir için üçte ikisini, diğer iller için yarısını aşmamak üzere kurum bütçelerine konulan ödeneklerle karşılanacak. Yemek bedelinin bütçeden karşılanamayan kısmı personelden alınacak.

  Buna göre, 15 Ocak 2021'den 14 Ocak 2022'ye kadar öğle yemeği servisinden faydalanacak memurlardan günlük 1,59 lira ile 6,42 lira arasında bedel tahsil edilecek. Sözleşmeli personel de aldıkları ücrete göre günlük 1,93 lira ile 7,69 lira arasında öğle yemeği bedeli ödeyecek.

  Bu kapsamda ek göstergesiz görevlerde bulunan memurlardan alınacak öğle yemeği ücreti günlük 1,59 lira, bin 100'e kadar (bin 100 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 2,70 lira, 2 bin 200'e kadar (2 bin 200 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 3,34 lira, 3 bin 600'e kadar (3 bin 600 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 4,32 lira, 4 bin 800'e kadar (4 bin 800 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 5,74 lira, 4 bin 800'den daha yüksek ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 6,42 lira olarak tahsil edilecek.

  Sözleşmeli personelden aylık brüt sözleşme ücreti 4 bin 505 liraya kadar (4 bin 505 lira dahil) olanlardan günlük 1,93 lira, aylık brüt sözleşme ücretleri 7 bin 600 liraya kadar (7 bin 600 lira dahil) olanlardan günlük 3,34 lira, aylık brüt sözleşme ücretleri 10 bin 500 liraya kadar (10 bin 500 lira dahil) olanlardan günlük 6,05 lira, aylık brüt sözleşme ücretleri 10 bin 500 lira üzerinde olanlardan günlük 7,69 lira yemek bedeli alınacak.

  Kuruluşlar, personelin kadro veya pozisyon unvanını, hizmetlerinin özelliğini, yemek maliyetlerini ve yemek servisinin farklı mahallerde daha iyi şartlarda sunulması gibi hususları dikkate alarak belirtilen miktarların üzerinde yemek bedeli tespit edebilecek.

  Tebliğ, 15 Ocak 2021'de yürürlüğe girecek.  Yazı kaynağı : www.aa.com.tr

  Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği (Sıra No: 1)

  Adres : Reşatbey Mah.Cumhuriyet Caddesi Kadri Bey Apt.No:41 K:1 D:3 Seyhan/ADANA

  Telefon :
  +90 322 457 0157
  +90 322 457 0181
  +90 533 346 4878 (gsm)

  Faks :
  +90 322 457 0397

  E-mail :
  [email protected]

  Yazı kaynağı : www.cbb.gov.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap