Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  devlet memurları yiyecek yardımı yönetmeliği uygulama tebliği 2022

  1 ziyaretçi

  devlet memurları yiyecek yardımı yönetmeliği uygulama tebliği 2022 bilgi90'dan bulabilirsiniz

  12 Ocak 2022 �AR�AMBA

  Hazine ve Maliye Bakanl���ndan:

  DEVLET MEMURLARI Y�YECEK YARDIMI

  Y�NETMEL��� UYGULAMA TEBL���

  (SIRA NO: 2)

  Ama�

  MADDE 1 � (1) Bu Tebli�in amac�, 2022 y�l�nda ��le yeme�i servisinden faydalanacak olan memurlardan ve s�zle�meli personelden al�nacak asg�ri yemek bedellerine ili�kin esaslar� belirlemektir.

  Kapsam

  MADDE 2 � (1) Bu Tebli�, genel b�t�e kapsam�ndaki kamu idareleri, �zel b�t�eli idareler, kamu iktisadi te�ebb�sleri, d�ner sermayeli kurulu�lar ve di�er kamu idarelerindeki memurlar ile s�zle�meli personeli kapsar.

  Dayanak

  MADDE 3 � (1) Bu Tebli�, 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 say�l� Bakanlar Kurulu Karar� ile y�r�rl��e konulan Devlet Memurlar� Yiyecek Yard�m� Y�netmeli�inin 4 �nc� maddesine dayan�larak haz�rlanm��t�r.

  Al�nacak bedeller

  MADDE 4 � (1) Yiyecek yard�m�n�n gerektirdi�i giderler, yemek maliyetlerinin Ankara, �stanbul ve �zmir illeri i�in ��te ikisini, di�er iller i�in yar�s�n� a�mamak �zere kurum b�t�elerine konulan �deneklerle kar��lan�r. Yemek bedelinin b�t�eden kar��lanamayan k�sm� yemek yiyenlerden al�n�r.

  (2) 2022 y�l�nda ��le yeme�i servisinden faydalanacak olanlardan en az Ek-1�de belirlenen tutarlar �zerinden g�nl�k yemek bedeli al�n�r.

  (3) Kurulu�lar, personelin kadro veya pozisyon unvan�n�, hizmetlerinin �zelli�ini, yemek maliyetlerini ve yemek servisinin farkl� mahallerde daha iyi �artlarda sunulmas� gibi hususlar� dikkate alarak Ek-1�de belirtilen miktarlar�n �zerinde yemek bedeli tespit edebilir.

  Y�r�rl�kten kald�r�lan tebli�

  MADDE 5 � (1) 30/12/2020 tarihli ve 31350 say�l� Resm� Gazete�de yay�mlanan Devlet Memurlar� Yiyecek Yard�m� Y�netmeli�i Uygulama Tebli�i (S�ra No: 1) y�r�rl�kten kald�r�lm��t�r.

  Y�r�rl�k

  MADDE 6 � (1) Bu Tebli� 15/1/2022 tarihinde y�r�rl��e girer.

  Y�r�tme

  MADDE 7 � (1) Bu Tebli� h�k�mlerini Hazine ve Maliye Bakan� y�r�t�r.

  Ek-1

  Al�nacak Bedeller

  Yazı kaynağı : www.resmigazete.gov.tr

  Türkiye Belediyeler Birliği

  2022 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak olan memurlardan ve sözleşmeli personelden alınacak asgari yemek bedellerine ilişkin esasları belirlemek üzere hazırlanan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği (Sıra No:2) 12.01.2022 tarihli ve 31717 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

  Yazı kaynağı : www.tbb.gov.tr

  Memurlardan Al�nacak Asgari Yemek Paras� Tutarlar� Belli Oldu - Memurlar.Net

  Memurlardan Al�nacak Asgari Yemek Paras� Tutarlar� Belli Oldu - Memurlar.Net

  Devlet memurlar� ve s�zle�meli personellerin ��le yeme�i servisinden faydalanmalar� halinde al�nacak olan asgari yemek �cretleri belirlendi.

  Milyonlarca Memur ve s�zle�meli personeli ilgilendiren Yiyecek yard�m� y�netmeli�i yay�mland�. Buna g�re, memur ve s�zle�meli personeller ��le yeme�i servisinden faydalan�rsa g�nl�k asgari 2.07 lira, azami de 10.09 lira �cret �deyecek

  Resmi Gazete'de yer alan karara g�re, yiyecek yard�m�n�n gerektirdi�i giderler, Yemek maliyetlerinin Ankara, �stanbul ve �zmir illeri i�in ��te ikisini, di�er iller i�in yar�s�n� a�mamak �zere kurum b�t�elerine konulan �deneklerle kar��lanacak. Yemek bedelinin b�t�eden kar��lanamayan k�sm� yemek yiyenlerden al�nacak.

  Kurulu�lar, personelin kadro veya pozisyon unvan�n�, hizmetlerinin �zelli�ini, yemek maliyetlerini ve yemek servisinin farkl� mahallerde daha iyi �artlarda sunulmas� gibi hususlar� dikkate alarak a�a��daki tabloda belirtilen miktarlar�n �zerinde yemek bedeli tespit edebilecek.

  Uygulama 15 Ocak 2022 tarihinden itibaren ge�erli olacak.

  Resmi Gazete'de yay�mlanan d�zenleme:

  DEVLET MEMURLARI Y�YECEK YARDIMI

  Y�NETMEL��� UYGULAMA TEBL���

  (SIRA NO: 2)

  Ama�

  MADDE 1 - (1) Bu Tebli�in amac�, 2022 y�l�nda ��le yeme�i servisinden faydalanacak olan memurlardan ve s�zle�meli personelden al�nacak asgari yemek bedellerine ili�kin esaslar� belirlemektir.

  Kapsam

  MADDE 2 - (1) Bu Tebli�, genel b�t�e kapsam�ndaki kamu idareleri, �zel b�t�eli idareler, kamu iktisadi te�ebb�sleri, d�ner sermayeli kurulu�lar ve di�er kamu idarelerindeki memurlar ile s�zle�meli personeli kapsar.

  Dayanak

  MADDE 3 - (1) Bu Tebli�, 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 say�l� Bakanlar Kurulu Karar� ile y�r�rl��e konulan Devlet Memurlar� Yiyecek Yard�m� Y�netmeli�inin 4 �nc� maddesine dayan�larak haz�rlanm��t�r.

  Al�nacak bedeller

  MADDE 4 - (1) Yiyecek yard�m�n�n gerektirdi�i giderler, yemek maliyetlerinin Ankara, �stanbul ve �zmir illeri i�in ��te ikisini, di�er iller i�in yar�s�n� a�mamak �zere kurum b�t�elerine konulan �deneklerle kar��lan�r. Yemek bedelinin b�t�eden kar��lanamayan k�sm� yemek yiyenlerden al�n�r.

  (2) 2022 y�l�nda ��le yeme�i servisinden faydalanacak olanlardan en az Ek-1'de belirlenen tutarlar �zerinden g�nl�k yemek bedeli al�n�r.

  (3) Kurulu�lar, personelin kadro veya pozisyon unvan�n�, hizmetlerinin �zelli�ini, yemek maliyetlerini ve yemek servisinin farkl� mahallerde daha iyi �artlarda sunulmas� gibi hususlar� dikkate alarak Ek-1'de belirtilen miktarlar�n �zerinde yemek bedeli tespit edebilir.

  Y�r�rl�kten kald�r�lan tebli�

  MADDE 5 - (1) 30/12/2020 tarihli ve 31350 say�l� Resmi Gazete'de yay�mlanan Devlet Memurlar� Yiyecek Yard�m� Y�netmeli�i Uygulama Tebli�i (S�ra No: 1) y�r�rl�kten kald�r�lm��t�r.

  Y�r�rl�k

  MADDE 6 - (1) Bu Tebli� 15/1/2022 tarihinde y�r�rl��e girer.

  Y�r�tme

  MADDE 7 - (1) Bu Tebli� h�k�mlerini Hazine ve Maliye Bakan� y�r�t�r.

  Al�nacak Bedeller

  Ek-1

  Yazı kaynağı : www.memurlar.net

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap