Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  devamsızlıktan kalınca büte girilir mi

  1 ziyaretçi

  devamsızlıktan kalınca büte girilir mi bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

  ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

  2018-2019 GÜZ DÖNEMİ

  SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

  BÜTÜNLEME SINAVLARIYLA İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

  Final sınavlarından yaklaşık 1 hafta sonra yapılan ve final sınavı yerine geçen sınavlardır. Bu sınava girmek zorunlu değildir. Öğrenci harf notu ne olursa olsun (FF, FD, DD, DC, CC, CB, BB, BA, AA) bütünleme sınavına girmek zorunda değildir. Öğrenci kaldığı veya sorumlu kaldığı dersin bütünlemesine girmeme hakkına sahiptir. Bütünleme sınavına girmeyen öğrenciler için mazeret sınavı hakkı verilmez. Bu durumda, öğrenci kalmış olduğu dersi daha sonraki dönemlerde yeniden alarak geçmek zorundadır.

  Bütünleme sınavına;

  Öğrencilerimiz girebilir. Devamsızlıktan kalan öğrenciler (DZ) bütünleme sınavına giremez.

  bütünleme sınavına girmek zorunlu değildir. Ancak, özellikle FF, FD harf notuyla kalan veya DD, DC notlarıyla sorumlu kalan öğrencilerimizin bütünlemeye girip girmeme konusunda danışmanlarıyla ve ilgili dersin öğretim elemanıyla görüşerek karar vermeleri yararlı olabilir.

  Öğrenciler Öğrenci Bilgi Sisteminden kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yapar. Ardından sırasıyla:

  Seçilebilecek Dersler ekranında yalnızca sınavları sonuçlandırılmış dersler görünmektedir. Bütünleme sınavına katılmak istediğiniz ders henüz sonuçlandırılmamış ise bu ekranda (final notu açıklanıp, harf notlarının görüntülenmesi gerekir) bütünleme sınavı listelenmez. Bunun için bir süre bekleyerek, sınav sonuçlandırıldıktan sonra aynı işlemleri tekrarlayarak bütünleme için dersinizi seçebilirsiniz. ÖĞRENCİ BÜTÜNLEME SINAV KAYDI SONRASI SEÇTİĞİ DERSLERİ ÇIKARTAMAZ.

  Bütünleme sınavına girmek istiyorsanız kayıt işlemi yapınız. Bütünleme Sınav Kaydı yapıp sınava girmezseniz bütünleme not girişi GR(Girmedi) olarak işaretlenir. Bu durumda final notunuz geçerli olur.

  İlgili dersin sınavından 2 gün öncesine kadar kayıt yapılabilir

  Derslere ait başarı notlarının hesaplanmasında her durumda öğrencinin final notu yerine bütünleme sınavından almış olduğu not kullanılacaktır. Yani, bütünlemeye giren öğrencinin bütünleme sınav sonucu esastır. Bütünleme sınavına giren öğrencinin bütünlemede aldığı not final notundan yüksek de olsa düşük de olsa, bütünleme notu geçerli olur. Bütünleme sınavına girmiş bir öğrencinin hiçbir koşulda bütünleme sınav notu iptal edilemez.

  Yazı kaynağı : aybu.edu.tr

  devamsızlıktan kalan büte girebilir mi

  sınavdan 90 alıp devamsızlıktan kalmak

  B�t�nleme s�nav�na nas�l kal�n�r? B�t�nleme S�nav� s�nav� (B�T) nedir?

  B�t�nleme s�nav�na nas�l kal�n�r? B�t�nleme S�nav� s�nav� (B�T) nedir?

  B�t�nleme s�nav� �niversite ��rencilerinin y�l i�i s�nav� ve final s�navlar�ndan ald�klar� puanlar ile derslerinden ba�ar�s�z olan ��rencilere ya da mazeretleri sebebi ile final s�nav�na giremeyen, mazeretini belgeleyemeyen ��rencilere dersten ge�mek i�in bir s�nav hakk� daha veren s�nav ad�d�r. B�t�nleme s�nav� �ok ��renci taraf�ndan da �B�t� olarak tabir edilmektedir.

  B�t�nleme S�nav�na Girmenin �artlar� Nelerdir?

  ? Her ��rencinin b�t�nleme s�nav�na girme hakk� bulunmamaktad�r. B�t�nleme s�nav�na girebilmek i�in derse devaml�l�k g�stermeniz yani devams�zl�ktan kalmam�� olman�z gerekmektedir. Derste devams�zl�k sebebi ile kalan ��renciler b�t�nleme s�nav�na girmeleri m�mk�n olmad��� gibi girseler dahi bir etkisi olmayacakt�r.

  ? Dersten ge�er not alan ve ba�ar�l� say�lan ��renciler b�t�nleme s�nav�na kat�lamazlar.

  ? Baz� okullarda dersten ba�ar�s�z olsan�z dahi b�t�nlemeye girme ihtimaliniz bulunmaktad�r
  ancak ��rencilere tan�nan bu ayr�cal�k bir tak�m riskleri de bar�nd�rmaktad�r. Dersi ge�ti�i
  halde daha y�ksek bir not ile ge�mek isteyen ��renciler b�t�nleme s�nav�na girebilirler ancak
  finalden ald�klar� not ne olursa olsun b�t�nleme s�nav�na girdikleri takdirde b�t�nleme
  s�nav�ndan ald�klar� not ge�erli olacakt�r. Not y�kseltmek amac�yla s�nava girip daha d���k bir
  not alarak derecenizi d���rme ihtimaliniz ya da ge�ti�iniz bir dersten kalma ihtimaliniz de
  bulunmaktad�r.

  ? D�nem i�erisinde almad���n�z yani daha �nceki d�nemlerde ald���n�z bir dersten
  b�t�nlemeye giremezsiniz.

  ? �niversite de�i�tirmi� iseniz eski okulunuzda kalm�� oldu�unuz dersten yeni okulunuzda dersi
  almad���n�z s�rece b�t�nleme s�nav�na giremezsiniz.

  ? Baz� �niversitelerde dersten ge�er not alman�z halinde de not y�kseltmek amac�yla
  b�t�nleme s�nav�na girmenize izin verilmez. Bu durumu bulundu�unuz �niversitenin ��renci
  i�lerinden ya da �niversitenizin �nternet sitesinden ��renebilirsiniz.

  ? B�t�nleme s�navlar� final s�navlar�n�n ard�ndan �niversitenizin belirledi�i tarihte yap�l�r ve
  b�t�nleme s�navlar�n�n mazereti bulunmamaktad�r.

  ? B�t�nleme s�navlar�na girmek i�in herhangi bir dilek�e ya da har� paras� yat�rman�z
  gerekmez.

  ? B�t�nleme s�nav�na girmeye hak kazand���n�n dersin b�t�nleme s�nav� yap�laca�� saatte ve
  yap�laca�� yerde bulunarak s�nava girmeniz yeterlidir.

  B�t�nleme s�navlar�n�n normal bir vize ya da finalden fark� yoktur sadece dersi ge�meniz i�in size tan�nan bir �anst�r. B�t�nleme kurallar� her okulda farkl�l�k g�sterebilece�i i�in en do�ru bilgiyi ��renci i�lerinden ya da okulunuzun sitesinden ��renmeniz m�mk�nd�r. Ald���n�z bilgiler sizi tatmin etmediyse dan��man ��retmeniniz ile g�r��erek durumun sizin ad�n�za netlik kazanmas�n� sa�layabilirsiniz.

  B�t�nleme s�nav� olan bir okulda yaz okulunun a��lmamas� gibi bir durum s�z konusu de�ildir.
  B�t�nleme ve yaz okulu hem birbirinden ba��ms�zd�r hem de her okulun kendi inisiyatifinde
  ger�ekle�tirdi�i uygulamalard�r. Baz� okullar her d�nem b�t�nleme s�nav� ve yaz okulu ard�ndan bir
  kere daha b�t�nleme s�nav� yapabiliyorken, baz� okullarda ise sadece yaz okulu ya da b�t�nleme
  s�nav� uygulamas� bulunmaktad�r. Her okulun kendine g�re bir sistemi oldu�u i�in bu durum her sene
  de�i�kenlik g�sterebilir. Bir sene yaz okulu a��l�p bir sene b�t�nleme s�nav� uygulamas� yap�labilir.
  B�t�nleme s�nav� hakk�nda s�k sorulan sorular ve yan�tlar� a�a��da yer almaktad�r.

  B�t�nleme s�nav�ndan ka� al�rsam ge�erim, ka� almal�y�m?

  B�t�nleme s�nav� final notunuzun yerine ge�mektedir. Bu y�zden b�t�nleme s�nav�ndan alacak
  oldu�unuz puan ve vizeden alm�� oldu�unuz puan ortalamalar� hesaplanmal�d�r. �ayet iki s�nav�n
  ortalamas� ders i�in ge�me notuna yetiyorsa dersi ge�mi� say�l�rs�n�z.

  B�t�nleme s�navlar� ne zaman olur, ne zaman yap�l�r?

  Her �niversite b�t�nleme s�navlar� i�in belirli tarihler belirlemekte ve bunu �niversitenin resmi
  adresinde yay�nlamaktad�r. Ancak b�t�nleme s�navlar� finallerin bitmesinin ve notlar�n�n
  a��klanmas�n�n akabinde yap�l�r.

  B�t�nleme s�nav�na ba�ka �niversitede girilebilir mi?

  Ba�ka �niversitelerde e�itim almakta olan ��renciler, di�er ba�ka bir �niversitenin b�t�nleme
  s�navlar�na kat�lamazlar.

  B�t�nleme s�nav�na en fazla ka� dersten girilir, en fazla ka� ders al�n�r?

  B�t�nleme i�in ders s�n�rlamas� yoktur. 1 dersten de kalsan�z 7 dersten de kalsan�z, kald���n�z t�m
  derslerden b�t�nleme s�nav�na girebilirsiniz.

  Yazı kaynağı : www.aksam.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap