Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  depremzede ogrencilere nakil hakki

  1 ziyaretçi

  depremzede ogrencilere nakil hakki bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Depremzede öğrencilere nakil hakkı: E-OKUL NAKİL işlemleri nasıl yapılır? İşte başvuru ekranı

  Depremzede öğrencilere nakil hakkı: E-OKUL NAKİL işlemleri nasıl yapılır? İşte başvuru ekranı

  Depremzede öğrencilere nakil hakkı verildiği duyuruldu. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada afet bölgesinde bulunan öğrenciler talep etmeleri halinde dönem beklemeksizin geçiş yapabilecekler. Deprem bölgesinden başka illere geçiş yapan öğrencilerin ve velilerin mağduriyeti bu şekilde giderilmeye çalışılacak. Peki, E-OKUL NAKİL işlemleri nasıl yapılır? Depremzede öğrencilere nakil hakkı nedir? İşte konu hakkında tüm ayrıntılar...

  DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERE NAKİL HAKKI NEDİR?

  Bakan Mahmut Özer deprem bölgesindeki öğrencilere nakil kolaylığı sağlanacağını açıkladı. MEB’den yapılan yazılı açıklamada da bölgede alınacak yeni tedbirler şöyle sıralandı:

  Afet bölgesindeki illerde okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerin nakilleri, istemeleri halinde yerleşim yeri adres bilgilerine bakılmaksızın Türkiye genelindeki okullara “Doğal Afet Nedeniyle Nakil” seçeneği kapsamında il/ilçe millî eğitim müdürlükleri koordinasyonuyla okul müdürlükleri tarafından e-Okul sistemi üzerinden yapılacak.

  Afet bölgesindeki illerde lise düzeyinde eğitim gören öğrencilerin Türkiye genelinde eğitime erişimlerinin üst seviyede sağlanabilmesi için Türkiye genelindeki okullara il, ilçe nakil komisyonlarınca herhangi bir mağduriyete sebebiyet vermeden yerleştirilmeleri sağlanacak.

  e okul 1

  E-OKUL NAKİL İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

  Türkiye genelindeki okullara 'Doğal Afet Nedeniyle Nakil' seçeneği kapsamında il/ilçe millî eğitim müdürlükleri koordinasyonuyla okul müdürlükleri tarafından e-Okul sistemi üzerinden yapılabilecek. E-Okul'dan yapılacak öğrenci nakil başvuruları https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden TC Kimlik Numarası, öğrenci okul numarası bilgileriyle gerçekleştirilebilecek.

  E-OKUL NAKİL BAŞVURUSU EKRANI

  e okul 2

  E OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

  E-Okul VBS'ye giriş yapmak için ilk önce "e-okul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız ve ardından karşınıza çıkan ekrana sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor. Bu bilgiler doğru girildiğinde sistem size ikinci bölümü açıyor. Bu bölümde ise öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenmektedir. Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi… Son olarak karşınıza çıkacak olan öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılmaktadır.

  Tüm bu adımları eksiksiz yaptığınız takdirde, sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz. Ayrıca sistemde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları ve daha birçok bilgiye ulaşmak mümkün.

  Yazı kaynağı : www.mynet.com

  Depremzede ��rencilere nakil hakk� tan�nd�

  Depremzede ��rencilere nakil hakk� tan�nd�

  �zer, sosyal medya hesab�ndan yapt��� payla��mda, ��renci, ��retmen ve velilerin bu zorlu s�re�te her zaman yanlar�nda olmay� s�rd�receklerini belirtti.

  Bakan �zer, bu kapsamda, depremden etkilenen 10 ildeki okullarda e�itim g�ren ��rencilerin, istedi�i illerdeki okullara nakillerini yapacaklar�n� vurgulad�.

  Bakanl�ktan, konuya ili�kin yap�lan a��klamada, Milli E�itim Bakanl���n�n, t�m resmi/�zel okullar ile yayg�n e�itim kurumlar�nda e�itim ve ��retime ara verilmesinin ard�ndan, afet b�lgelerindeki �al��malar�n daha etkin ve verimli bir �ekilde y�r�t�lmesi amac�yla yeni kararlar ald��� kaydedildi.

  Bu kapsamda, afet b�lgesindeki illerde, okul �ncesi e�itim ve ilk��retim kurumlar�nda kay�tl� ��rencilerin nakillerinin, istemeleri halinde yerle�im yeri adres bilgilerine bak�lmaks�z�n, T�rkiye genelindeki okullara "Do�al Afet Nedeniyle Nakil" se�ene�i kapsam�nda, il/il�e Milli E�itim M�d�rl�kleri koordinasyonuyla, okul m�d�rl�kleri taraf�ndan "e-Okul" sistemi �zerinden yap�laca�� aktar�lan a��klamada, �u ifadelere yer verildi:

  "Afet b�lgesindeki illerde orta��retim d�zeyinde e�itim g�ren ��rencilerin, T�rkiye genelinde e�itime eri�imlerinin �st seviyede sa�lanabilmesi ad�na, istemeleri halinde, 'Milli E�itim Bakanl��� Orta��retim Kurumlar� Y�netmeli�i' kapsam�nda, T�rkiye genelindeki okullara il/il�e nakil komisyonlar�nca herhangi bir ma�duriyete sebebiyet vermeden yerle�tirilecek. Afet b�lgesindeki illerde, ayn� y�netmelik do�rultusunda, ikinci d�nemin ilk iki haftas� i�erisinde yap�lmas� gereken sorumluluk s�navlar�, e�itim ve ��retim ba�lad�ktan sonra valiliklerce planlanarak yap�lacak. Al�nan kararlar �er�evesinde, s�z konusu illerde '5580 say�l� �zel ��retim Kurumlar� Kanunu' kapsam�nda faaliyet g�steren di�er �zel ��retim kurumlar�n�n s�navlar� 13 �ubat'a kadar ertelendi."

  - "KALFALIK VE USTALIK SINAVLARI �LER� B�R TAR�HTE YAPILACAK"

  A��klamada, 07-12 �ubat tarihlerinde yap�lacak Motorlu Ta��tlar S�r�c� Kursu (MTSK) e-S�nav oturumlar�n�n T�rkiye genelinde ileri bir tarihe ertelendi�i bildirildi.

  Bilim ve Sanat Merkezleri (BILSEM) s�navlar�n�n, T�rkiye genelinde 13 �ubat'a, afet b�lgesindeki illerde ise ileri bir tarihe ertelendi�i belirtilen a��klamada, mesleki ve teknik orta��retim kurumlar�nda yap�lan kalfal�k ve ustal�k s�navlar�n�n da ileri bir tarihte yap�lmas�n�n kararla�t�r�ld��� ifade edildi.

  Bu s�re�te, t�m illerdeki Rehberlik ve Ara�t�rma Merkezleri faaliyetleri ile depremden etkilenen ��renciler ve ailelerine y�nelik psikososyal destek �al��malar�na devam edilece�i kaydedilen a��klamada, T�rkiye genelindeki �rg�n ve yayg�n e�itim kurumlar�n�n, �zellikle deprem b�lgesinde yer alan ve valiliklerce kullan�lmas� uygun g�r�len okul ve eklentilerinin, vatanda�lar�n bar�nma ve yemek ihtiya�lar�n�n kar��lanmas� ad�na a��k tutulmas� y�n�nde gerekli �nlemlerin s�rd�r�lece�i aktar�ld�.

  Yazı kaynağı : www.star.com.tr

  Depremin vurduğu 10 ildeki öğrenciler için yeni açıklama

  Depremin vurduğu 10 ildeki öğrenciler için yeni açıklama

  Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı açıklamada, depremden etkilenen illerin dışındaki yerlerde, 465 bin depremzedeye konaklama imkanı sağladıklarını söyledi.

  Eğitim öğretime, 20 Şubat Pazartesi itibarıyla 71 ilde başlayacaklarını belirten Özer, 10 ille ilgili çalışmaları da tamamladıklarını, hangi ilde, ilçede eğitim öğretime başlanacağını salı günü itibarıyla açıklayacaklarını dile getirdi.

  Özer, deprem bölgesindeki illerde kayıtlı öğrencilerin istemeleri halinde "yerleşim yeri adresine bakılmaksızın" ve "hiçbir şart aranmadan" Türkiye'nin her yerinde eş değer okul türüne nakillerinin yapılmasıyla ilgili sürecin devam ettiğini belirterek, "Bu kapsamda şu ana kadar 35 bin 24 öğrencimiz, diğer illere nakillerini aldırdı" dedi.

  Bakan Özer, "Deprem bölgesinde öğrenim gören öğrencilerin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde devamsızlıkla ilgili hükümlerden muaf tutulacağını açıklamıştık. Deprem felaketi nedeniyle 10 ilden diğer illere nakil olan öğrencilerimizin de devamsızlık ile ilgili hükümlerden muaf tutulmasına karar verdik" diye konuştu.

  Anaokulu, ilk ve orta okullarda öğrencilerin okullara, lise kademesinde ise il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine nakil başvurusunda bulunduğunu aktaran Özer, kredi yurtlar kurumu yurtlarında kalan öğrencilerin nakillerinin ise Bakanlık personelince bu yurtlara gidilerek yapılacağını belirtti.

  Yazı kaynağı : www.dunya.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap