Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  depremzede öğretmenler tayin hakkı

  1 ziyaretçi

  depremzede öğretmenler tayin hakkı bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Deprem bölgesindeki öğretmenlere tayin hakkı verilecek mi?

  Deprem bölgesindeki öğretmenlere tayin hakkı verilecek mi?

  Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden 11 il fiziksel olarak etkilendi. Bunun ardından 11 ilde OHAL ilan edildi.

  Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise okulları 71 ilde 20 Şubat tarihine kadar, deprem bölgelerinde ise Mart ayına kadar erteledi.

  Mahmut Özer bu süreçte diğer illerdeki öğretmenlerin deprem bölgesine geçici görevlendirmeleri yapılacağı bunun yanı sıra deprem bölgesindeki öğretmenlerin de diğer illere tayin ya da görevlendirmelerinin yapılacağını belirtmişti.

  İlk gerçekleşti. Başvurular mebbis üzerinden alınıyor. Peki ya deprem bölgesindeki öğretmenlerin diğer illere tayin ya da görevlendirmeleri gerçekleşecek mi? Detaylar ogretmenelericin.com / ÖZEL haberimizde..

  Yeni yapılacak öğretmen atamalarının deprem bölgesi ve İstanbul ağırlıklı olması konuşulanlar arasında. Buna istinaden deprem bölgesindeki öğretmenlere bir tayin hakkı verilebilir mi?

  Geçmişte deprem bölgelerinde bu uygulama görevlendirme şeklinde yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığının tespiti yapılmış bazı ilçe ve okullarda Valiliklerin kararına bağlı olarak görevlendirme verebilir, verecektir de. Yakınını kaybeden, okul veya evi yıkılmış ya da hasar almış öğretmenlerimize görevlendirme verilebilir. Yeni atamaların o bölgeye yapılmasının düşünülmesi de bu savı güçlendiriyor. Burada var olan soru işareti deprem bölgesindeki 10 ilin de görevlendirmeye tabi mi tutulacağı yoksa belirlenmiş, hasar almış yerler ya da okulların mı olacağı. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama yok. Milli Eğitim Bakanlığı kendi aralarında yapılacak istişareler sonucunda son süreci kamuoyuyla paylaşacak.

  Yazı kaynağı : www.ogretmenlericin.com

  Deprem Bölgesinde Görev Yapan Öğretmenlere Süre Şartı Aranmaksızın Yer Değişikliği Hakkı Verilmesini Meb'den Talep Ettik - Duyurular

  Deprem B�lgesinde ��retmenlerin Tayin Talepleri Hakk�nda A��klama - Memurlar.Net

  Deprem B�lgesinde ��retmenlerin Tayin Talepleri Hakk�nda A��klama - Memurlar.Net

  Milli E�itim Bakan� Mahmut �zer, deprem b�lgesinden gelen depremzede ��retmenlerin nakil ve g�revlendirmeleriyle ilgili t�m s�re�leri nihayetlendirdiklerini ve hafta sonu a��klayacaklar�n� bildirdi.

  �zer, Kahramanmara� merkezli depremlerin ard�ndan Ba�kent ��retmenevi'ne yerle�en depremzedeleri ziyaret etti.

  ��retmenevi'nde 60'� �ocuk 270 depremzedeyle bir araya gelen Bakan �zer, ge�mi� olsun dile�inde bulundu�u vatanda�lar�n taleplerini dinledi.

  Depremin ard�ndan en b�y�k s�k�nt�n�n Hatay, Ad�yaman ve Kahramanmara�'ta oldu�unu belirten �zer, "Di�er taraflar� normalle�tirece�iz. Hatay'da da tamamen kapatmadan ziyade, sa�lam olan yerlerde e�itim ��retime ba�lamaya y�nelik �al��aca��z." dedi.

  �zer, afetzedelerin ��retmenevinde misafirleri oldu�unu ve istedikleri kadar kalabileceklerini aktard�.

  - "�nceli�imiz, 10 ilde yaralar� sar�p e�itim ��retimi ba�latmak"

  Hatay'�n Antakya il�esindeki Odaba�� �lkokulu'nda s�n�f ��retmeni oldu�unu ifade eden bir vatanda��n 2 �ocu�unun e�itimiyle ilgili endi�elerini dile getirmesi �zerine �zer, �unlar� s�yledi:

  "Hangi il ve il�elerde okullar� e�itim ��retime ba�latabiliriz diye �al��ma yap�yoruz. E�er e�itim ��retimi normalle�tiremezsek T�rkiye'yi normalle�tiremeyiz. Onun i�in �nceli�imiz, bu 10 ildeki yaralar� h�zl� bir �ekilde sar�p e�itim ��retimi bir �ekilde ba�latmak. Yekpare bir karar vermeyece�iz. Mesela, sa�lam olan il�e var, o il�ede e�itim ��retimi ba�lataca��z. Yani her ilde art�k normalle�menin e�itimle ba�lad���n� g�sterece�iz."

  �evre, �ehircilik ve �klim De�i�ikli�i Bakan� Murat Kurum ile s�rekli irtibat halinde olduklar�n� dile getiren �zer, hasar tespit �al��malar�nda �nceli�in 10 ildeki okullara verildi�ini bildirdi.

  �zer, 20 bin 868 okul binas� bulundu�una i�aret ederek "Hasar tespitleri bug�n itibar�yla bitecek. Hafta sonu t�m ekibimizle ildeki m�d�rlerimiz, valilerimiz, koordinasyon merkezleriyle kapsaml� bir de�erlendirme yapaca��z. Nerelerde ba�layaca��m�z�n karar�n� �n�m�zdeki hafta i�inde a��klayaca��z." dedi.

  - "��retmenlerimizin g�revlendirilmesiyle ilgili s�reci hafta sonu ba�lataca��z"

  Bir depremzede ��retmenin "Biz ge�ici olarak bu d�nem bulundu�umuz illerde g�revlendirilemez miyiz, bir de tayin hakk� tan�n�rsa, �ok b�y�k travma ya�ad�k." s�zleri �zerine �zer, "Onlarla ilgili �al��malar bitti, yava� yava� a��klayaca��z. �ncelikli olarak 10 ildeki ��retmenlerimiz, idari personelimizin di�er illere nakilleriyle g�revlendirmeleriyle ilgili. Di�er 71 ilden bu 10 ile g�n�ll� olarak �al��maya gitmek isteyen ��retmenlerimizin g�revlendirilmesiyle ilgili s�reci in�allah bu hafta sonu itibar�yla ba�lataca��z." bilgisini aktard�.

  Ankara'ya gelen depremzede ��rencilerin nerede kald�klar�n�n listesini ��kard�klar�n� belirten �zer, bu ��rencileri ta��mal� e�itim kapsam�na alacaklar�n� s�yledi.

  - Etlik �ehir Hastanesi'nde tedavi g�ren depremzede ��retmenlere ziyaret

  Bakan �zer, daha sonra Etlik �ehir Hastanesi'nde tedavi g�ren depremzede ��retmenleri de ziyaret etti.

  ��retmenlerle sohbet eden ve sa�l�k durumlar�n� ve ihtiya�lar� olup olmad���n� soran �zer, bir an �nce iyile�ip, okullar�na d�nmeleri temennisini iletti.

  Bakan �zer, ziyaretin ard�ndan gazetecilere yapt��� a��klamada, Milli E�itim Bakanl���n�n 465 bin depremzedeye ev sahipli�i yapt���n� belirterek "Bunlar�n 440 bini 10 ilimizde geriye kalan 25 bini de 71 ilimizde bar�nd�r�l�yor. Onlar�n her t�rl� ihtiya�lar�n� biz Bakanl�k olarak gideriyoruz. �n�allah onlar�n ge�i�lerini sa�layacak �ekilde t�m kararlar�n� alana kadar okullar�m�zda, ��retmenevlerimizde, yurtlar�m�zda, Y�BO'lar�m�zda misafir olarak kalmaya devam edecekler. Biz de Bakanl�k olarak, her t�rl� deste�i vermeye devam edece�iz." diye konu�tu.

  Etlik �ehir Hastanesi'nde tedavi g�ren depremzede ��retmenlerin sa�l�k durumlar�na ili�kin doktorlardan bilgi ald�klar�n� aktaran �zer, "Onlar�n sa�l�kl� bir �ekilde tedavi s�re�lerinin devam etti�ini g�rmekten b�y�k mutluluk duyduk. Sa�l�k Bakanl���m�z, her t�rl� imkan�yla sadece ��retmenlerimizi de�il, t�m vatanda�lar�m�z�n tedavisiyle ilgili ger�ekten �ok b�y�k fedakarl�k g�steriyorlar." ifadelerini kulland�.

  Ankara �l Sa�l�k M�d�r� Ali Niyazi Kurtcebe ve Etlik �ehir Hastanesi ba�hekimlerine ve y�netimine te�ekk�r eden �zer, �unlar� s�yledi:

  "�n�allah b�lgeden gelen depremzede ��retmenlerimizin de nakilleriyle g�revlendirmeleriyle ilgili t�m s�re�leri nihayetlendirdik, in�allah hafta sonu a��klayaca��z. Dolay�s�yla depremzede ��retmenlerimizin di�er illere g�revlendirmesiyle ilgili beklenen s�reci de b�ylece ba�latm�� olaca��z. Ama en �nemlisi ister depremzede olsun ister di�er b�lgede olsun. T�m ��retmenlerimizle birlikte in�allah e�itim ��retimi, bir an evvel, h�zl� bir �ekilde ama g�venli, sa�l�kl� bir �ekilde ba�latmak i�in de �aba sarf ediyoruz."

  �zer, pazartesi itibar�yla 71 ilde e�itim ��retimin okul �ncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde ba�layaca��n� dile getirerek �unlar� kaydetti:

  "Bug�n itibar�yla �evre, �ehircilik ve �klim De�i�ikli�i Bakanl���m�z, b�lgedeki okullar�m�z�n hasar tespitini tamamlayacak. �n�allah hafta sonu da �al��malar�m�za devam edece�iz ve 1 Mart'tan sonra 10 ilde, hangi illerde, hangi il�elerde e�itim, ��retime ba�layaca��m�z� da t�m kamuoyuyla payla�aca��z. �ste�imiz �zellikle deprem b�lgesinde e�itim ve ��retimi bir an evvel normalle�tirmek, b�ylece o s�re�leri de �ok ba�ar�l� bir �ekilde suhuletli bir �ekilde y�netebilmek. Ben bu s�re�te b�y�k fedakarl�kla �al��an t�m ��retmenlerimize, Milli E�itim Bakanl���n�n t�m idari personeline en i�ten ��kranlar�m� sunuyorum."

  Yazı kaynağı : www.memurlar.net

  Deprem bölgesindeki öğretmenlerin tayin hakkı var mı? MEB görevlileri yer değişikliği başvurusu nasıl yapabilir?

  Deprem bölgesindeki öğretmenlerin tayin hakkı var mı? MEB görevlileri yer değişikliği başvurusu nasıl yapabilir?

  Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve OHAL ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'yı kapsayan bölgede görev yapan öğretmen ve MEB çalışanının ilgili yasal hükümler kapsamında yer değişikliği yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.

  DEPREM BÖLGESİNDEKİ ÖĞRETMENLERİN TAYİN HAKKI VAR MI?

  Bakanlıkça yılda iki kez yapılan mazeret tayini hakkı, bu yıl deprem nedeniyle 3'e çıkarıldı.

  Açıklamaya göre, mazeret tayini hakkı olağanüstü hal ilan edilen bölgede yer alan illerde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı görev yapan sözleşmeli/kadrolu öğretmen ve diğer personeli kapsayacak.

  OHAL ilan edilen illerdeki personelden eşini veya çocuğunu deprem nedeniyle kaybedenlerle kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin (eş, çocuk, anne, baba) bulunduğu ilde tedavisinin mümkün olmadığını belgelendirenler, yer değiştirme başvurusu yapabilecek.

  Başvuruları onaylanan personelin atanmak istedikleri ildeki norm kadro ve pozisyon durumuna bakılmaksızın atamaları gerçekleştirilecek.

  Yer değişikliğine ilişkin ayrıntılar, yayımlanacak kılavuzda yer alacak.


  Yazı kaynağı : www.cumhuriyet.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap