Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  dışişleri bakanlığı sekreter alımı

  1 ziyaretçi

  dışişleri bakanlığı sekreter alımı bilgi90'dan bulabilirsiniz

  D��i�leri Bakanl��� S�zle�meli 2 Sekreter Alacak - Memurlar.Net

  D��i�leri Bakanl��� S�zle�meli 2 Sekreter Alacak - Memurlar.Net

  T.C.

  LAHEY B�Y�KEL��L���

  T�rk Uyruklu S�zle�meli Sekreter S�nav Duyurusu

  T.C. Lahey B�y�kel�ili�i'nde m�nhal bulunan 2 adet S�zle�meli Sekreter pozisyonuna s�navla personel al�nacakt�r.

  I) ADAYLARDA ARANAN N�TEL�KLER:

  1. T�rkiye Cumhuriyeti vatanda�� olmak,

  2. S�nav tarihi itibariyle 46 ya��ndan g�n almam�� olmak,

  3. En az lise veya dengi okullar� ile bu okullarla e�de�er oldu�u Milli E�itim Bakanl���nca onaylanm�� yabanc� okullardan mezun olmak,

  4. Kamu haklar�ndan yoksun bulunmamak,

  5. A��r hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa u�ram�� olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikap, r��vet, h�rs�zl�k, doland�r�c�l�k, sahtecilik, inanc� k�t�ye kullanmak, dola nl� iflas gibi y�z k�zart�c� bir fiilden dolay� hapis cezas�ndan h�k�ml� bulunmamak,

  6. Erkekler i�in askerli�ini yapm�� olmak veya yapm�� say�lmak,

  7. Her t�rl� iklim ko�ullar�nda g�rev yapmaya engel durumu bulunmad���n� sa�l�k kurulu raporu ile belgelemek (Sa�l�k Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir),

  8. �ok iyi derecede Hollandaca ve T�rk�e bilmek (�ngilizce de bilmek tercih sebebidir.),

  9. Bilgisayar ve daktilo kullanabilmek.

  II) BA�VURU ���N ADAYLARDAN �STENEN BELGELER:

  1. S�nava kat�lma iste�ini belirten ba�vuru dilek�esi (dilek�ede, adres, telefon numaras�, e-mail adresi gibi temas bilgilerine de yer verilmelidir)

  2. �zge�mi� (CV),

  3. T�rk pasaportunun asl� veya onayl� sureti ile i�lem g�rm�� sayfalar�n fotokopileri,

  4. N�fus c�zdan�n�n asl� veya onayl� sureti,

  5. Son mezun olunan okuldan al�nan diploman�n asl� veya onayl� sureti

  6. Erkekler i�in askerlik kesin terhis belgesi veya askerlikle ili�i�i olmad���na dair belge

  7. Son 6 ay i�inde �ekilmi� 2 adet renkli vesikal�k foto�raf,

  Postayla ba�vurularda, as�llar� yaz�l� s�nav �ncesinde ibraz edilmek kayd�yla, 3, 4, 5 ve 6. s�radaki belgelerin fotokopileri g�nderilebilir.

  III) SINAV:

  S�nava girerken pasaport veya n�fus c�zdan�n�n asl�n�n ibraz edilmesi gerekmektedir.

  a) Yaz�l� Yeterlilik S�nav�:

  Yaz�l� eleme s�nav� 2 Kas�m 2020, Pazartesi g�n� saat 10:00'da T.C. Lahey

  B�y�kel�ili�i'nde yap�lacakt�r.

  S�nav konular�:

  T�rk�e'den Hollandaca'ya �eviri (1 saat)

  Hollandaca'dan T�rk�e'ye �eviri (1 saat)

  T�rk�e Kompozisyon (1 saat)

  Matematik ( 1 Saat)

  b) S�zl� ve Uygulamal� Yar��ma S�nav�:

  Yaz�l� yeterlilik s�nav�nda ba�ar�l� olan adaylar 9 Kas�m 2020, Pazartesi g�n� saat 10:00'da B�y�kel�ili�imizde yap�lacak s�zl� ve uygulamal� yar��ma s�nav�na davet edileceklerdir. S�zl� S�nav Konular� : Genel K�lt�r, T�rkiye ve D�nya Co�rafyas�, Osmanl� Tarihi, T�rk �nk�lap Tarihi. (2. dil olarak beyan eden adaylar i�in �ngilizce dilinde de m�lakat yap�lacakt�r.)

  Uygulamal� S�nav Konular�: Bilgisayarda Daktilo s�nav�

  IV) BA�VURU TAR�H�:

  Ba�vurular enge� 19 Ekim 2020, Pazartesi g�n� mesai bitimine kadar (18:00) B�y�kel�ili�imiz Jan Evertstraat 15, 2514 BS, Den Haag adresine ula�acak �ekilde veya mesai saatleri i�inde (hafta i�i her g�n 09:00-18:00 saatleri aras�nda) �ahsen yap�labilir. Postayla yap�lan ba�vurularda meydana gelebilecek gecikme ve kay�plardan B�y�kel�ili�imiz sorumlu de�ildir.

  V) SINAV YER�:

  Yaz�l� S�nav: T.C. Lahey B�y�kel�ili�i, Jan Evertstraat 15, 2514 BS, Den Haag

  S�zl� ve Uygulamal� S�nav: T.C. Lahey B�y�kel�ili�i, Jan Evertstraat 15, 2514 BS, Den Haag

  Tel: 070 302 3101

  E-mail: [email protected]

  Yazı kaynağı : ilan.memurlar.net

  Dışişleri Bakanlığı

  Dışişleri Bakanlığı 11 Bin TL Maaşla Sekreter Alımı Yapacak

  Dışişleri Bakanlığı 11 Bin TL Maaşla Sekreter Alımı Yapacak

  Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan iş ilanlarında belirtilenlere göre ortalama 11 Bin TL maaş ile kamu personeli alımı yapılacağı ve çalışmaya hak kazananların başkonsolosluklarda çalışacakları belirtilmiştir.

  Paris Başkonsolosluk Personel Alım Şartları

  Sınav tarihi de dahil olmak üzere 41 yaşına girmemiş veya gün almamış olmak.
  En az lise veya aynı düzeyde okul olumuş olmak veya MEB tarafından onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak.

  Kamu haklarına sahip olmak(yoksun olmamak).

  Adli sicil kaydı temiz olmak.

  Erkekler için askerliğini tamamlamış olmak veya yapmış sayılmak(Askerliğini ertelemiş adayların başvuruları kabul edilmeyecektir).

  Tüm hava şartlarında çalışabileceğine dair rapor bulundurmak.

  Üst düzey Fransızca ve Türkçe konuşabilmek.

  Bilgisayar kullana bilme.

  Başvuru kılavuzu.

  Cidde Başkonsolosluğunun Adaylarda Aradığı Nitelikler

  Sınav tarihi de dahil olmak üzere 46 yaşına girmemiş veya gün almamış olmak.

  Tüm hava şartlarında çalışabileceğine dair rapor bulundurmak.

  Üst düzey Arapça ve Türkçe konuşabilmek.

  Bilgisayar kullanabilmek.

  Başvuru kılavuzu.

  Memur Alımı Başvuruları Nasıl Yapılır

  Başvuruda bulunmak isteyen adaylar için başvurular başvuru kılavuzunda yer alan adreslere başvuruda gerekli belgeler ile birlikte şahsen veya posta yolu ile başvuru tarihleri içerisinde müracaatlarını sağlaya bileceklerdir.

  Yazı kaynağı : kamupersonelialim.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap