Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  dünyadaki ilk kalorifer tesisatının döşeneceği anadoluda bulunan tarihi yapının adı

  1 ziyaretçi

  dünyadaki ilk kalorifer tesisatının döşeneceği anadoluda bulunan tarihi yapının adıi bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Dünyanın İlk Kalorifer Tesisatı Döşenen Sarayı: İshak Paşa Sarayı

  Dünyanın İlk Kalorifer Tesisatı Döşenen Sarayı: İshak Paşa Sarayı

  İshak Paşa Sarayı, Ağrı Dağı’nın yakınında, Doğubeyazıt’ın 5 kilometre uzağında eski Doğubeyazıt yanında sarp kayalar üzerine kurulmuş, kartal yuvasını andıran 116 odalı bu saray aslında türbesi, camii, surları, iç ve dış avluları, divan ve harem salonları, koğuşları ile bir bey kalesidir.

  İshak Paşa Sarayı, Ağrı Dağı’nın yakınında, Doğubeyazıt’ın 5 kilometre uzağında eski Doğubeyazıt yanında sarp kayalar üzerine kurulmuştur. Kartal yuvasını andıran 116 odalı bu saray aslında türbesi, camii, surları, iç ve dış avluları, divan ve harem salonları, koğuşları ile bir bey kalesidir. Sarayın yapımını 1685’de Doğubeyazıt Sancak Beyi Çolak Abdi Paşa başlatmış, saray onun oğlu Çıldır Valisi İshak Paşa ve torunu Mehmet Paşa tarafından 1784’te bitirilmiştir. 7.600 metrekare bir sahada yapılan sarayın inşası 99 yıl sürmüştür. Türk mimarisinin en güzel örneklerinden olan İshakpaşa Sarayı; Türkistan, Selçuklu ve Osmanlı mimari özelliklerini birleştiren bir yapıdır. Camiinin kubbeleri Türkistan kubbeleri gibidir. Saray Topkapı Sarayı’nı andırır, kapıları ise Selçuklu stilindedir.

  50 x 115 metre alanı kapsayan sarayın Harem Dairesi iki katlı, diğer bölümleri tek katlı idi. Günümüzde ikinci kat tamamen yıkılmış durumdadır. Saraya ancak doğudaki tepeden açılan bir kapıdan girilir. Diğer tarafları 20-30 metre yükseklikte sağlam duvarlarla çevrilidir. Kapıdan, önce dış avluya girilir. Dış avlunun etrafında uşak ve seyis odaları ve tavlalar vardır. Dış avludan iç avluya kemerli tak şeklinde büyük bir kapıdan girilir. İç avluda çeşitli odalar ve koğuşlar vardır. Ortadaki harem dairesinin duvarlarında İshak Paşa’yı öven yazılar bulunmaktadır. Kapının iki yanında iki aslan heykeli vardır. Divan odası (toplantı salonu) ise 20 metre genişlik ve 30 metre uzunluktadır.

  LALE DEVRİNDEKİ SON BÜYÜK ANIT YAPI

  Eskiden sarayın olduğu yer, sarayın tam ortada bulunduğu bir yerleşim merkeziydi. Ova tarafında evler, diğer yanlarda camiler, mezarlık ve diğer yapılar vardı. Fakat bu yapıların hepsi yıkılmıştır. Saray son yıllarda yapılan tamirat ile tamamen yıkılmaktan kurtarılmıştır. İshak Paşa Sarayı, saraydan öte bir külliyedir. İstanbul Topkapı Sarayı’ndan sonra son devirde yapılmış sarayların en ünlüsüdür. Doğubeyazıt İlçesi’nin 5 km. doğusunda, bir dağın yamacındaki tepe üzerine kurulan Saray, Osmanlı İmparatorluğu’nun Lale Devrindeki son büyük anıt yapısıdır. 18. yy. Osmanlı mimarisinin en belirgin ve seçkin örneklerinden olduğu kadar, sanat tarihi yönünden de değeri büyüktür. Sarayın Harem Dairesi Takkapı kitabesine göre yapılış tarihi Hicri 1199, Miladî 1784’tür. Saray binasının bulunduğu zemin vadi yakası olduğundan, kayalık ve sert bir yerdir. Eski Beyazıt şehrinin merkezinde olmasına rağmen, bu yapının üç tarafı (kuzey, batı, güney) dik ve meyillidir. Sadece doğu tarafında müsait bir düzlük vardır. Sarayın giriş kapısı buradadır. Aynı zamanda en dar cephesidir. Saray, kalelerin özelliğini kaybettiği; ateşli silahların bulunduğu bir çağda yapıldığından, doğu yönündeki tepelere karşı müdafaası zayıftır. Cümle kapısı müdafaa bakımından en zayıf noktasıdır. Cümle kapısı bölümü, İstanbul ve Anadolu’da kurulan saraylarınkinden farksız olup, taş işçiliği ve oymacılığı yönünden muntazamdır. Türklere özgü tarihi saray örnekleri bugün ülkemizde pek az sayıda kalmıştır. Bunlardan biri de İshak Paşa Sarayı ve Külliyesi’dir.

  İSHAK PAŞA SARAYI ŞU MİMARİ BÖLÜMLERDEN MEYDANA GELMİŞTİR

  Dış cephe, Birinci ve ikinci avlu, Zindan, Selamlık dairesi, Cami binası, Aşevi (Darüzziyafe), Hamam, Harem dairesi odaları, Fırın, Merasim ve eğlence salonu, kalorifer sistemi, Takkapılar, Cephanelik ve erzak odaları, Türbe binası, İç mimariden bazı bölümler (kapılar, pencereler, dolaplar, şerbetlikler, şömineler vs.) Saray Osmanlı, Fars ve Selçuklu uygarlığının mimari üslubunu bünyesinde toplayan bir özellik taşır. Cildıroğullarından II. İshak Paşa ile Çolak Abdi Paşa’ca 1685’te yaptırılan saraya, 1784’te son şekil verilmiştir. Yapı yaklaşık olarak 115×50 m. ölçülerinde bir alana kurulmuştur. Kesme taştan yapılan sarayın doğu cephesindeki portali kabartma ve süslemeleriyle Selçuklu sanatının özelliklerini yansıtır. Saray iki avlu ve bu avluda bulunan yapılar topluluğundan meydana gelmiştir. Birinci avludaki yapıların bazıları yıkılmıştır. Dört tarafı yapılarla çevrili ikinci avlu dikdörtgen planlıdır. Girişe göre sağ tarafta selamlık ve onun arkasında haremlik vardır. Bunların sonunda cami ve türbe bulunmaktadır. Türbe Selçuklu kümbet mimarisi üslubunda inşa edilmiştir. Saray bölümü iki kattan oluşmaktadır. 366 oda da bu iki kat içinde yer almaktadır. Her odada taştan yapılmış ocaklar vardır. Taş duvarlardaki boşluklar bütün yapının merkezi bir ısıtma sistemine sahip bulunduğunu göstermektedir. Divan salonu 20×3 m. boyutlarındadır. Duvarları ve tabanı taştandır. Duvarları Türk hat sanatının örnekleriyle, sülüsle yazılmış ayet ve beyitlerle süslüdür. Burada yer alan “İshak meram üzere kerem kıldı cihanı-Bin yüz doksan dokuz buna oldu tarih” beytinden sarayın miladî 1784 yılında tamamlandığı anlaşılmaktadır. Sarayın ikinci avlusundaki türbe, kesme taştan yapılmıştır. Bu sekizgen türbe, Selçuklu türbe mimarisi geleneğinin tipik örneği olan kümbet şeklindedir ve iki katlıdır. Duvarları geometrik motiflerle süslüdür. Bu türbede Çolak Abdi Paşa, İshak Paşa ve yakınları yatmaktadır.

  Yazı kaynağı : www.nalburteknik.com

  Dünyanın ilk kaloriferli binası, Türkiye’nin ikinci büyük sarayı: İshak Paşa Sarayı

  Dünyadaki ilk kalorifer tesisatının Anadoluda bulunan tarihi yapının adı ne​

  Dünyadaki ilk kalorifer tesisatının Anadoluda bulunan tarihi yapının adı ne​

  Merhaba.

  ❄- Dünyadaki ilk kalorifer sisteminin kullanıldığı Anadoludaki yapı;

  ❄ Ağrı'da bulunan "İshak Paşa Sarayı"dır.

  İyi çalışmalar.

  Yazı kaynağı : eodev.com

  D�nyada ilk kalorifer sistemi nerede kullan�lm��t�r?

  D�nyada ilk kalorifer sistemi nerede kullan�lm��t�r?

  D�nyada ilk kalorifer sisteminin nerede kullan�ld���na dair bir�ok arama yap�l�yor.  Merak edilen bu yer hamam sisteminde esinlenerek kalorifer sistemi olu�turmas�na sebep olmu�tur. 

  D�NYADA �LK KALOR�FER S�STEM� NEREDE KULLANILMI�TIR?

  D�nyada ilk kalorifer sistemi �shak Pa�a Saray�'nda kullan�lm��t�r.

  Saray� sanat tarihi a��s�ndan de�erlendiren ilk ki�i, bir d�nem Robert Kolej’de sanat ve mimarl�k tarihi dersleri veren �ngiliz akademisyen Godfrey Goodwin Saray ile Divri�i Ulu Cami ve Dar���ifas� aras�ndaki benzerliklere dikkat �eken Goodwin, 1971’de yay�nlad��� A History of Ottoman Architecture adl� �al��mas�nda, �shak Pa�a’da hamam sisteminden esinlenmi� bir kalorifer sistemi oldu�unu da ilk kez bulgulayan ki�i olmu�tur.

  Yap�n�n saray b�l�m� iki kattan olu�uyor. 366 oda bu iki kat i�inde yer al�yor. Her odada ta�tan yap�lm�� ocaklar bulunuyor. Ta� duvarlardaki bo�luklar b�t�n yap�n�n merkezi bir �s�tma sistemine sahip bulundu�unu g�steriyor. �lgin�tir ki, bundan d�rt as�r �nce yap�m�na ba�lanan sarayda �s�tma sistemi merkezidir. Belirli bir yerde �s�t�lan suyun s�cakl���, kanallarla t�m odalara ula�t�r�lm�� ve saray�n �s�t�lmas� sa�lanm��t�r. Cami b�l�m�n�n �s�t�lmas� ise ayn� y�ntemle yerden �s�tma �eklindedir.

  S�cak hava, ikinci avlu alt�nda bulunan bir ocakta �retilerek, duvarlar i�ine yerle�tirilmi� pi�mi� toprak borularla saray�n belli baz� b�l�mlerine g�nderilmi� ve �zellikle haremi, Beyaz�t’�n karl� k�� gecelerinde �s�tm��. Bu kalorifer sistemi camide, medresede, t�ren salonunda ve haremde kullan�lm��. Zemine d��eli k�nk borularda dola�an buhar ya da s�cak havayla i�leyen sistem saray�n b�t�n odalar�na ula�mam��. Hizmetkar Odas� gibi yerlerde birer ocak var.

  Bug�n, saray� dola��rken kalorifer tesisat�n�n bir b�l�m�n� birinci avluda; toprak borular�n i�inde bulundu�u kanallar� Harem B�l�m�’nde g�rmek m�mk�n.

  �SHAK PA�A SARAI TAR�H�

  �shak Pa�a Saray�, d�nyan�n ilk kalorifer tesisat� d��enen saray�d�r… Saray�n ayr�ca su ve kanalizasyon sistemi de bulunuyor. 18. y�zy�l Osmanl� Mimarisi’nin en belirgin ve se�kin �rneklerinden oldu�u kadar, sanat tarihi y�n�nden de de�eri b�y�k. Birle�mi� Milletler’in d�nyada g�ne�in do�u�u ve bat���n�n en g�zel izlendi�i yerler listesinde de yer al�yor.

  Rivayete g�re, �shak Pa�a, A�r� Da��’n�n kudretinden ve b�y�kl���nden nefret edermi�. A�r�’da kendinden daha b�y�k bir �ey olmad���na inand��� i�in yapt�rd��� saray�n pencerelerini de A�r� Da��’na bakmayacak �ekilde tasarlatm��. A�r� Da��’n�n yak�n�nda, Do�ubeyaz�t’�n be� kilometre uza��nda, sarp kayalar �zerine kurulmu� olan �shak Pa�a Saray�; Fars, Sel�uklu ve Osmanl� Mimarisi’nin �zelliklerini birle�tiren bir yap�d�r. �stanbul Topkap� Saray�’ndan sonra son devirde yap�lm�� saraylar�n en �nl�s� ve Osmanl� �mparatorlu�u’nun Lale Devri’ndeki son b�y�k an�t yap�s�d�r.

  Yazı kaynağı : www.aksam.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Ali 10 Ay önce
  0

  bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yorum yap