Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  dünya üstten ve alttan basık neye benzer

  1 ziyaretçi

  dünya üstten ve alttan basık neye benzer bilgi90'dan bulabilirsiniz

  3. Sınıf Fen Bilimleri Dünya'nın Şekli (Dünya'nın Şekli Nasıldır?) konu anlatımı

  3. Sınıf Fen Bilimleri Dünya'nın Şekli (Dünya'nın Şekli Nasıldır?) konu anlatımı

  Günümüzde astronominin gelişmesi ile birlikte dünyanın geoit şeklinde olduğunu kanıtlayan birçok yeni kanıt elde edilmiştir. Güneş sistemi içerisinde yer alan gezegenimizin küre şeklinde olması, birçok doğa olayının gerçekleşmesine etki eder.

   Dünya'nın Şekli

   1- Dünya'nın Şekli Nasıldır?

   Dünya'nın şeklini tanımlamak için küre, yuvarlak, geoit, küresel gibi birçok kelime kullanılır. Bilim adamlarının birçoğu dünyanın biçimini tanımlarken ''geoit'' kelimesini kullanır. Dünya'nın alt ve üst kısımları hem merkezkaç kuvveti hem de kütle-çekiminin etkisiyle basıktır. Orta kısmı ise kutup bölgelerine göre daha şişkindir. Geometrik bir şekil olan Geoit'in bilimsel adı ''Jeoit'tir.''

   2- Dünya'nın Küre Biçiminde Olduğunu Gösteren Kanıtlar

   1.A. Fotoğraflar: Teknolojinin bilimsel araştırmalarda kullanılması ile birlikte dünyanın küre biçiminde olduğunu gösteren birçok yeni kanıt bulundu. En büyük görsel kanıtlardan biri uydu fotoğraflarıdır. Uzaya gönderilen hava araçlarının düzenli aralıklarla çektiği fotoğraflar, dünyada bulunan araştırma merkezlerine gönderilmektedir. 2015 yılından sonra elde edilen 3D görüntüler de internette paylaşılmaya başladı.

   1.B. Dünya'nın Gölgesi: Teknolojik gelişmeler sadece Dünya'nın değil Ay'ın da fotoğraflarının çekilmesini sağladı. Gezegenimizin Ay'ın üstüne vuran gölgesi de küre biçimindedir. Bu da Dünya'nın yuvarlak olduğunu kanıtlayan görsel kanıtlardan biridir.

   1.C. Takım Yıldızları: Takım yıldızlarının bazı belli başlı yerlerde görünüp bazı bölgelerde görünmemesi de dünyanın geoit biçiminde olduğunu kanıtlar. Eğer Dünya düz olsaydı takım yıldızlarının aynı anda ve her yerde görünmesi gerekirdi.

   1.D. Çubuk Deneyi: Milattan Önce Erastosthenes tarafından gerçekleştirilen çubuk deneyi, dünyanın biçiminin yuvarlak olduğunu kanıtlayan ilk deneylerden biridir. Coğrafya biliminin öncüleri arasında yer alan Erastosthenes farklı bölgelere çubuklar dikmiş ve gölge hareketlerini izlemiştir. Aynı zaman diliminde çubukların etrafındaki gölgelerin uzunluklarının farklı olduğunu tespit etmiştir. Günümüzde bu deney daha kapsamlı bir şekilde tekrar yapılmıştır.

   Ek olarak saman yolunda yer alan diğer gezegenlerin de fotoğrafları çekildi. Bu fotoğraflar sadece dünyanın değil diğer gezegenlerin de küre biçiminde olduğunu kanıtlamıştır.

   3- Dünya'nın Geoit Olmasının Nedenleri

   Farklı yoğunluklara sahip birçok gaz tabakası dünyanın oluşum sürecine doğrudan etki etmiştir. Hem gazların etkisi hem de dünyanın dönüşü kutup bölgelerinin orta kısımlara oranla çukurlaşmasına neden olmuştur. Dünyanın geoit biçiminde olmasının bir diğer nedeni ise yer çekimi kuvvetidir.

   4- Dünyanın Geoit Olmasının Sonuçları:

   Dünyanın geoit olması, yeryüzü şekillerinin oluşumuna ve gezegenimizde görülen iklim çeşitlerine doğrudan etki eder. Örneğin ekvatordan kutuplara gidildikçe sıcaklık kademeli olarak düşer. Sıcaklığın kutuplarda düşmesi, bu bölgelerde canlı çeşitliğinin az olmasına neden olmuştur. Bu zamana kadar kutuplarda ölçülen en soğuk derece -93.2'dir. Gece - gündüz oluşumu dünyanın geoit şeklinde olmasının bir diğer sonucudur. Kuzey Yarım Kürede gece iken Güney Yarım Kürede gündüz yaşanır. 23 Eylül ve 21 Mart'ta ise gece gündüz eşitliği yaşanır. Buna ''Sonbahar Ekinoksu'' ve ''İlkbahar Ekinoksu'' adı verilir.

   Dünyanın küre biçiminde olması, aynı zaman diliminde farklı bölgelerde farklı mevsimlerin yaşanmasına neden olur. Bir yarım kürede kış mevsimi, diğer yarım kürede yaz mevsimi yaşanır. Ekvatorun çevresi 40.076 kilometre iken, kutupların çevresi 40.009 kilometredir. Bununla birlikte ekvatorun yarıçapı 6378 km., kutupların yarı çapı 6357 km. olarak hesaplanmıştır. İki bölgenin yarı çaplarının ve çevresinin arasındaki fark, Dünya'nın geoit olmasının bir sonucudur.

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Dünyanın Şekli Nedir? Dünya Neye Benzer? Dünyanın Şekli Ve Hareketleri Konu Anlatımı

  Dünyanın Şekli Nedir? Dünya Neye Benzer? Dünyanın Şekli Ve Hareketleri Konu Anlatımı

  Güneş sistemi içerisinde yaşam olan tek gezegen olarak öne çıkan dünya, şekil bakımından her zaman tartışmalara konu olmuştur. Sadece dünya değil aynı zamanda güneş sistemi etrafındaki tüm gezegenler genel olarak benzer bir şekle sahiptir.

   Dünyanın Şekli Nedir?

   Her ne kadar günümüzde dünyanın düz olduğunu iddia eden kişiler hala olsa dahi, dünya bir küre şekline sahiptir. Ancak tam olarak ve kusursuz bir küre değildir. Kutuplardan basık ve ekvatordan şişkin şekilde bir küre görüntüsüne sahiptir. Günümüzde bu şeklin ismine ise geoit denmektedir. Bu şekilde aynı zamanda belli bir açı ile Güneşin etrafında dönen dünya, uzaktan çekilmiş olan fotoğraflar eşliğinde de küre görünümü açık şekilde anlaşılmaktadır.

   Dünya Neye Benzer?

   Genel olarak şekil bakımından ifade edildiği zaman dünya bir küreye benzer. Bu durum tam bir küre olmasa bile, detaylı bakılmadığı zaman küre görünümüne sahiptir.

   Dünyanın Şekli ve Hareketleri Konu Anlatımı

   Dünyanın şekli ve hareketleri birbiriyle örtüşen bir yapıya sahiptir. Bu doğrultuda güneş sistemindeki bütün gezegenler ile beraber güneşin de küreye benzediğini söylemek mümkün. Kutuplardan basık ekvatordan şişkin biçimde görünümü olan dünya, aynı zamanda belli bir eğik açı üzerinden Güneş'in etrafında döner. Bu dönüşünü toplamda 365 günde tamamlar. Aynı zamanda dünya küre görünümü üzerinden kendi etrafında döner. Bu dönüşünü ise toplamda 24 saatte tamamlar. Sadece dünya değil Güneş'in çevresindeki tüm gezegenler de yine, belli bir süre doğrultusunda küre şekilleri üzerinden kendi ekseni etrafında döner.

  Yazı kaynağı : www.milliyet.com.tr

  Dünyamızın Şekli Nasıldır Ve Neye Benzer? Dünyamızın Şekli İle İlgili Görüşler

  D�nya`n�n �ekli neye benzer?

  DÜNYA`NIN �EKL� NEYE BENZER?

  1)Dünya`n�n �ekli
    Dünya`m�z�n �ekline s�n�f�m�za getirdi�imiz küreden bakt���m�zda top gibi tam yuvarlak olmad���n� görürüz.Bu �ekle ve uzaydan çekilen foto�raflara bakt���m�zda Dünya`m�z alt ve üstten bas�k ortas� hafif �i�kin bir durumdad�r.Dünya`m�z�n bu biçimine Geoit denir.Dünya`m�z� portakala ve geceleri gördü�ümüz Ay`a benzetebiliriz.
    K�y�dan uzakla�an bir geminin önce gövdesi, sonra bacas� ve daha sonra duman� gözden kaybolur.Sürekli ayn� yöne ve ayn� yükseltiden uçan uçak, ilk kalkt��� yere tekrar gelir.
    Dünya`m�z kendi ekseni etraf�nda dönmesi bir gün sürer.(yani 24 saat) Bu dönü� hareketinden gece gündüz olu�ur.Güne� do�udan do�uyor bat�dan bat�yor gibi görünür.Bunun nedeni; kendi ekseni etraf�nda bat�dan do�uya do�ru dönmesidir.

  Bunlar� bilmekte fayda var

  • Güne� sistemimizde 9 gezegen bulunmaktad�r. Bunlar;Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün, Plüton`dur.
  • Dünya`m�z�n alttan ve üstten bas�k olams�n�n nedeni; Dünya gaz ve toz bulutu iken yani yeni olu�maya ba�larken kendi ekseni etraf�nda dönü�ü nedeniyle kutuplar çukurla�m��t�r. Kat�la�t���nda da bu durum de�i�memi�tir.


  2)Dünya`m�z�n �ekli �le �lgili Görü�ler
   Dünyan�n �eklini ve hareketlerini inceleyen bilin dal�na gökbilim (astronomi)denir.
   Eskiden teknoloji bu kadar geli�medi�i için insanlar Dünya`n�n yuvarlak oldu�unu bilmiyorlard�.�nsanlar Dünya`y� düz bir tepsi gibi ya da öküzün boynuzlar� üzerinde duran bir nesne olarak biliyorlard�.Baz� bilim adamlar� Dünya yuvarlak dese de insanlar, e�er yuvarlaksa a�a�� k�s�mda kalanlar neden dü�müyorlar gibi sözler söylüyorlard�.Ancak Bilim geli�tikçe Dünya`n�n yuvarlakl��� da daha güzel anla��l�r oldu.Bununla alakal� incelemeler yapan ki�iler a�a��da verilmi�tir.
  Gökbilimi ile ilgilenen bilim adamlar�ndan baz�lar� �unlard�r;

  • Pisagor,MÖ 590 l� y�llarda Dünyan�n güne� etraf�nda döndü�ünü ve Dünya`n�n yuvarlak oldu�unu ileri süren ilk ki�iydi.Ancak Pisagor`un bu dedi�ine bilimle u�ra�an ki�ilerin d���nda inanan olmam��t�.Pisagor`dan �ki Yüzy�l Sonra Aristo, gözlemleri sonunda Dünya`n�n yuvarlak oldu�unu kan�tlad�.
  • Biruni:972-1050 y�llar� aras�nda Dünyan�n küre �eklinde oldu�unu yer çekiminin varl���n� ortaya koydu.
  • Macellan:Dünyan�n çevresini dola�an ilk denizcidir.
  • Maceraperes bir denizci olan Kristof Kolomb Dünya`n�n yuvarlak oldu�unu kitaplardan okumu�tu.1492 y�l�nda 3 küçük gemi ile birlikte yola ç�kt�.Devaml� bat�ya do�ru gitti.Hindistan`a ula�t���n� zannetti ama gitti�i yer Amerika k�tas�yd�.E�er dünya yuvarlaksa yönünü de�i�tirmeden ba�lad��� yere tekrar gelece�ini biliyordu.Ama bunu ba�aramadan öldü.Ancak gemilerinde bir tanesi yola devam etti.Böylece Dünya`da tam tur at�lm�� oldu.

  Dünyam�z�n �eklinin Yuvarlak oldu�unu kan�tlayan olaylar:

  • Güne� do�arken yada batarken yava� yava� do�ar ve batar .E�er dünya düz olsayd�,birden bire do�ar ve batard�.
  • Yakla�an bir gemiyi izledi�imizde geminin önce bayra��n� yakla�t�kça dire�ini ve sonradan da teknesini görürüz.E�er dünya düz olsayd�.herYerden geminin tamam�n� görürdük.
  • Dünyan�n her hangi bir yerinden hareket eden uçak hep ayn� yöne giderse yine hareket etti�i noktaya gelir.Çünkü dünyan�n �ekli küreye benzer.
  • Uzaydan çekilmi� fotograflar incelendi�inde Dünyan�n asl�nda tam bir küre olmad��� alttan ve üstten hafif bas�k oldu�u görülmü�tür

  Neler Ö�rendik?

  1)Dünya`m�z�n �eklinin yuvarlak oldu�unu ö�rendik.
  2)Dünya`m�z�n �ekli ile ilgili ortaya at�lan görü�leri ö�rendik

  M.Alper DEM�R

  Yazı kaynağı : www.fenokulu.net

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap