Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  cranston a göre aynı unsurların benzerlerini kavrama

  1 ziyaretçi

  cranston a göre aynı unsurların benzerlerini kavrama bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Drama Vize 2020 Soruları – Auzef 2020 çıkmış sorular – vize soruları

  Çoklu Zeka Kuramı ve Zeka Türleri | MentalUP

  Çoklu Zeka Kuramı ve Zeka Türleri | MentalUP

  Mesela, “öğrenme” dediğimizde, zekânın öğrenme becerisiyle de ilgili olduğunu söylemiş oluyoruz. Öyleyse, müzik konusunda çok iyi bir kulağa sahip ve hızlı öğrenme becerisi olan birinin matematik işlemlerini öğrenmekte zorluk çekmesini nasıl ifade edebiliriz? Bu durumda, örneği verilen kişi için “zeki” veya “zeki değil” diyebilir miyiz? İşte tam bu noktada Howard Gardner’ın çoklu zekâ kuramını incelemekte fayda var.

  ÇOKLU ZEKÂ KURAMI NEDİR?

  Çoklu zekâ kuramı: Harvard üniversitesi’nde bilimsel çalışmalar yapan Amerikan psikolog Howard Gardner tarafından öne sürülen bir yaklaşımdır. Bu yaklaşıma göre insan zekâsı 8 alt kategoriye ayrılmış ve 9. alt kategori üzerine de araştırmalar başlamıştır. Mevcut 8 alt kategori, insanın sahip olduğu zekâsını hangi alanlarda daha etkin kullanabildiğini gösteren –veya sınıflandıran- zekâ türlerinden oluşmaktadır. Gardner çoklu zekâ kuramına göre her insanın özel yetenek alanları ve zekâsını kendine özgü kullanma biçimi vardır.

  Çoklu zekâ kuramı, zekânın tek olduğunu ama kendi içinde sınıflara ayrıldığını (zekâ çeşitleri olduğunu) ifade eder. Bununla birlikte her zekâ çeşidinin dinamik olup geliştirilebilir olduğunu belirtir. Örneğin, aşağıdaki bilimsel oyunlar, zekanın farklı alanlarına hitap etmekte ve geliştirmektedir. Hızlıca deneyebilirsiniz.

  İnsan zekâsını 8 farklı boyutta inceleyerek 8 farklı sınıfa ayıran Howard GARDNER, bu boyutları aşağıdaki şekilde sınıflandırmıştır.

  Çoklu Zekâ Türleri

  Çoklu zekâ kuramı tanımını ve çoklu zekâ türlerini açıkladık. Şimdi, genel bir tanım olan “zekâ”nın alt sınıflarını oluşturan “zekâ türleri”ni tek tek inceleyelim.

  1- Uzamsal Zekâ Nedir?

  Uzamsal zekâ, görsellikle ilgili olan ve aslında görsel-uzamsal olarak adlandırılan bir zekâ türüdür. Buradaki görsellik, hem görmeyle, hem de zihin gözü denilen zihinde canlandırmayla ilgilidir. Zihinsel anlamda ilk gelişim alanlarından biridir çünkü insan doğduğu andan itibaren görmektedir.

  Görülenleri hafızaya alma, anlatılanları ise zihinde canlandırma, boyutlandırma ve görsel tasarımlar kurgulama uzamsal-görsel zekâ becerileridir. Bazı insanlarda temel düzeyde olan görsel zekâ, sanatsal alanlarda kendini kanıtlamış kişilerde daha belirgin gözlemlenebilmektedir.

  Çocukların uzamsal-görsel zekâ gelişimini destekleyen ve yetişkinleri zinde tutan MentalUP Çoklu Zeka Egzersizleri’ni deneyin.

  2- Kinestetik Zekâ Nedir?

  Kinestetik zekâ, beyin-beden koordinasyonuyla ilgili ve aslında bedensel-kinestetik olarak adlandırılan bir zekâ türüdür.

  Kinestetik zekâsı gelişmiş olan kişiler jest ve mimiklerini adeta ustalıkla kullanırlar. Bu sayede, duygu ve düşüncelerini anlatma konusunda başarılıdırlar. Sadece günlük konuşma değil; sanatsal kompozisyonlar konusunda da iyidirler. Örnek: Kusursuz aktardığı koreografiyle mesaj veren bir dansçı.

  Kinestetik-bedensel zekâsı ön planda olan kişilerin zihinsel ve bedensel uyumu hemen fark edilir. Düşündüklerini, harekete dökme konusunda iyi oldukları için bedenlerini oldukça sanatsal kullanırlar. Başarılı sporcularda bu örneği görebilmekteyiz.

  3- Müziksel Zekâ Nedir?

  Müziksel zekâ, doğadaki seslere ve müziğe karşı duyarlılığın yüksek olmasıyla ilgili ve aslında müziksel-ritmik olarak adlandırılan bir zekâ türüdür.

  Müziksel zekâsı ön planda olan kişiler bazen hiç eğitim almadan bir enstrümanı çalabilir; notalarını bilmediği müzikleri sadece dinleme yoluyla öğrenip çalabilirler.

  Müziksel zekâ insanın, sesleri yorumlama, bir araya getirme ve işleme yeteneği ile ilgilidir. İşitsel zekanızı geliştirmek için aşağıdaki gibi sesli oyunlarla egzersiz yapabilirsiniz. (Çocuklar ve yetişkinler)

  4- Sözel Zekâ Nedir?

  Sözel zekâ, dil becerileriyle ilgili olan ve aslında sözel-dilsel olarak adlandırılan bir zekâ türüdür. İnsanın, zihnindeki düşünceleri sözcüklerle ifade edebilme; sözcüklerle anlatılanları da zihninde anlamlandırabilme becerileriyle ilgilidir.

  Sözel zekâsı iyi olan kişilerin olayları kompoze etme, hitap ve sözlü-yazılı sunum konusundaki yetenekleri belirgindir. Okullarda sözel zekâya hitap eden ve sözel zekâyı geliştirme etkisi olan derslere oldukça fazla odaklanılmıştır.

  Yazarlar, hatipler, şairler, siyasetçiler, dil bilimciler ve benzer mesleklerde başarılı olmuş kişilerin sözel zekâsı ön plandadır.

  Çocukların sözel-dilsel zekâ gelişimini destekleyen ve yetişkinleri zinde tutan MentalUP Çoklu Zeka Egzersizleri’ni deneyin.

  5- İçsel Zekâ Nedir?

  İçsel zekâ, kişinin kendini iyi tanıma ve bunu faydaya dönüştürme becerisiyle ilgilidir. Bu zekâ türünü önemli kılan, beceri-hedef uyumudur. Yani, içsel zekâsı gelişmiş kişiler, neler yapabilecekleri konusunda neredeyse kusursuz bir öngörüye sahiptirler. Dolayısıyla, başladıkları işte başarılı sonuçlar elde etme olasılıkları yüksektir.

  Kendi davranışlarını, sosyal etkileyiciler ile birleştirip yorumlama konusunda yetenekli kişiler içsel zekâsı gelişmiş kişilerdir.

  Görüldüğü üzere çoklu zeka kuramı, zihinsel becerileri göz önüne alarak insan zekasını çok iyi bir şekilde çeşitlendiriyor. Zekâ türlerine sosyal zeka ile devam edelim:

  6- Sosyal Zekâ Nedir?

  Sosyal zekâ, bireysel veya toplumsal davranışları iyi analiz etme, iyi iletişim kurma becerileriyle ilgilidir. Sosyal zekâsı gelişmiş olan kişiler, karşısındaki insanın duygularını anlama ve hatta yönetme konusunda başarılıdırlar.

  Topluluklara hitap eden siyasetçi, eğitmen ve benzeri meslek gruplarında başarılı olan kişiler sosyal zekâsıyla ön plana çıkmaktadır.

  Sosyal zekânın gelişmiş olması kişiye geniş bir çevre, sevilen kişi olma, kabul edilme gibi avantajlar sağlar.

  7- Matematiksel Zekâ Nedir?

  Matematiksel zekâ, sayı ve sembolleri etkin kullanma, soyut kavramlar türetme ve mantık yürütebilme becerileriyle ilgilidir. Mantıksal-Matematiksel zekâ olarak da adlandırılır.

  Matematiksel zekâsı ön planda olan kişiler analitik düşünebilme konusunda iyidirler. Parçaları bir araya getirip sonuç çıkarma, tümden gelim veya tüme varım konusunda başarılıdırlar.

  Muhakeme yeteneği, matematiksel zekânın bir parçasıdır. Matematiksel zekâ kişinin neden-sonuç ilişkisi kurabilmesini ve sağlam sorgularla, sağlıklı sonuçlar elde etmesini sağlar. Okullarda matematiksel zekâya hitap eden dersler, tıpkı sözel zekâ dersleri gibi ağırlıklıdır.

  Sayısal alanda, sayısal mesleklerde kendilerini kanıtlamış kişilerin matematiksel zekâsı ön plandadır.

  Çocukların mantıksal-matematiksel zekâ gelişimini destekleyen ve yetişkinleri zinde tutan MantalUP Çoklu Zekâ Egzersizleri’ni deneyin.

  8- Doğasal Zekâ Nedir?

  Doğasal zekâ, doğayı büsbütün yorumlama becerisiyle ilgilidir. Doğa zekâsı olarak da isimlendirilir.

  Doğasal zekâsı yüksek kişiler, doğayı ve doğadaki canlıları inceleyip çıkarımlar elde etme konusunda başarılıdırlar.

  Hayvan ve doğa belgesi izleme konusunda istekli kişilerin doğasal zekâsının diğer insanlardan daha belirgin olması tesadüf değildir. Arkeoloji, dağcılık, izcilik, belgesel çekimi, botanik, jeoloji alanlarında aktiftirler.

  Üzerinde çalışılan ve çoklu zekâ kuramına sonradan eklenen diğer zekâ türü; varoluşsal zekâ hakkında:

  9- Varoluşsal Zekâ Nedir?

  Varoluşsal zekâ, birçok kez mantık yürütmenin zor olduğu ve duyulup hissedilemeyen konularda etkin yorum yapabilme becerisiyle ilgilidir.

  Varoluşsal zekâsını iyi kullanan kişiler, inanması güç olup öte yandan ihtiyaç derecesinde olan kavramların anlamlandırılması ve insan zekâsına uygun bir şekilde sunulması konusunda yeteneklidirler.

  Din adamları, fizikçiler, kuantumcular, matematikçiler ve benzeri gibi en uç noktaları irdeleyen kişilerin varoluşsal zekâsı ön plandadır.

  SONUÇ OLARAK:

  Zekâ üzerinde yapılan araştırmaların daima ortak noktayı işaret etmesi tesadüf olamaz. İnsan beyni ve zekâ üzerine yapılan tüm bilimsel çalışmalar gösteriyor ki, zekâ geliştirilebilir bir potansiyeldir. Yine yapılan araştırmalar, zekâ gelişiminin büyük oranda çocuk yaşta gerçekleştiğini ifade ediyor.

  Gardner’ın zekâ türlerini kategorize etmesi, tüm dünya genelinde okulların müfredatına adeta ışık tutuyor. Eğitmenler, çocukları zihinsel becerilerine göre gruplandırıp onlar için en uygun yönlendirmeleri yapmaya ve onları, geleceğin meslekleri için hazırlamaya çalışıyorlar.

  Sözel zekâsını daha etkin kullanan öğrencilerin sözel bölüm-mesleklere yönlendirilmesi; matematiksel zekâsını etkin kullanan öğrencilerin sayısal bölüm-mesleklere yönlendirilmesi elbette önemlidir. Bununla birlikte, diğer zekâ çeşitlerini de değerlendirip eğitim alanlarının genişletilmesi önemli ve üzerinde çalışılan uygulamalar arasındadır.

  Gardner çoklu zekâ çeşitleri, insan zekâsını 8+1 farklı türde (aslında 9 farklı uzmanlıkta) sınıflandırıyor. Peki, bu zekâ çeşitleri arasında kendi zekânızı hangi başlık altında kategorize edebilirsiniz?

  "Gardner çoklu zekâ kuramı testini bir sonraki yazımızda paylaşacağız. Blog sayfamızı takip edin."

  Yazı kaynağı : www.mentalup.net

  Çoklu Zekâ Kuramı Nedir? | Tuğba Çanşalı

  Çoklu Zekâ Kuramı Nedir? | Tuğba Çanşalı

  “Yıllardır denizi tarif ediyoruz.

  Yüzmeyi bilen, gösteren yok.

  Acıktıkça balık veriyoruz.

  Tutmayı bilen, gösteren yok.”

  Eğitime yeni bir yaklaşım getiren çoklu zeka kuramı , Harward Üniversitesi öğretim üyelerinden Howard Gardner tarafından 1983 yılında geliştirilmiştir.

  Günümüzde eğitim ve psikoloji alanındaki gelişmelerle birlikte bireylerin neler yapabildiğinden çok, neler yapabileceği düşünülmelidir. Çoklu zeka kuramı da bu amaçla yeni pedagojik yöntemlerin düşünülmesi için ortaya atılmıştır. Gardner, zekayı “içinde yaşanılan toplumda faydalı bir şeyler yapabilme kapasitesi; her insanda kendine özgü bulunan yetenek ve beceriler bütünü” olarak tanımlamaktadır.

  Çoklu Zekâ Kuramı da insanların, kesinlikle bir zekâ bölümü ile etiketlenmemesi gerektiğinden yola çıkar.

  Kuramın geliştiricisi olan Harvard Üniversitesi Profesörü Nöro-Psikolog Howard Gardner, araştırmalarında IQ testlerinin yetersiz olduğunu söyleyerek zekâ kavramına farklı bir tanım getirmiştir.

  Zekânın birden çok alanda ölçülebileceğini, çok yönlü olduğunu, doğuştan kalıtımla getirildiğini ve geliştirilebilmekte olduğunu kanıtlayarak yaşam boyunca da geliştirilebilen bir öğrenmeyi içerdiğini söylemiştir. Ona göre her insanda 8 farklı zekâ bölümü bulunmaktadır.

  Bu zeka bölümleri:

  Kuramın en önemli ilkelerinden biri de zekâların çoklu olması ve sürekli bir gelişim göstermesidir.

  Kuram; her insana kolay öğrendiği bir öğrenme yolunun bulunduğunda öğrenmede zorlandığı pek çok şey öğretilebilinir olduğunu söyler. Eğitimde önemli olan noktanın her çocuğun öğreneceği stilli keşfetmek ve o sistemle öğretmektir.

  Tek bir zekâ alanı varlığı çok seyrek görülür. Çok yönlü zekâ hakkında bilgilerimiz arttıkça tüm zekâ listeleri değişmeye adaydır. ‘Çoklu Zekâ Kuram’ı eğitime uygulanırken dikkat edilmesi gereken prensipler:

  Eğitimde Çoklu Zeka Kullanımı

  “Her öğrenci zeka yapısı ve öğrenme yöntemi açısından diğerinden farklıdır. Kimi sadece dinlemekle; kimi öğrenme sürecinin içinde yer almakla; kimi de araştırıp, düşünüp çözümlemek gibi farklı yöntemlerle anlar”

  Öğretmen öğrenci iletişiminin sağlıklı olabilmesi için öğrencilerin zeka türlerinin belirlenmesidir. Bu belirlemenin amacı öğretmenin öğrenciye yaklaşımını, ders araç ve gereçlerinin seçimini ve derslerde kullanılan yöntemlerin saptanmasını sağlamaktır. İlgili dersin anlaşılmasını kolaylaştırıcı etkinlikler geliştirmek için ders öğretmeninin öğrencilerinin genel zeka türleri konusunda ön bilgiye sahip olması hem öğrenciler hem de öğretmen açısından önemlidir. Bazı uzmanlara göre Çoklu Zeka Kuramı’nın 7-11 yaş arasında daha rahat kullanılabileceği ve öğrenciler için de yararlı olabileceği düşüncesinden yola çıkarak bu kurama dayalı etkinliklere oldukça çok yer verilmelidir.

  Yıllardır süregelen tekdüze eğitimden kurtulup öğrenciyi araştırmaya, düşünmeye ve sorunları çözebilmeye sevk eden neden-sonuç ilişkisini kurabilen bir eğitimin daha verimli olacağı da unutulmamalıdır. Zaten tek tip bir yöntemle yapılan bir eğitimin uzun dönemli hafızada yer alamadığı bilinen bir gerçektir. Öğrencilerin neyi ne kadar akılda tutabildiklerini şöyle açıklamaktadır.

  “Öğrenciler okuduklarının % 10’unu, işittiklerinin % 20’sini, gördüklerinin %30’unu, görüp işittiklerinin % 50’sini, söylediklerinin % 70’ini, söyleyip yaptıklarının % 90’ını akıllarında tutabilmektedirler.”

  Görüldüğü gibi Dilsel Zeka veya Görsel Zeka tek başına öğrenmeyi kolaylaştırıcı bir özelliğe sahip değildir. İki ve üzeri zeka türlerinin birleşimiyle meydana gelecek bir öğrenme ortamı öğrenci için daha kalıcı olacaktır.

  Çoklu Zeka Kuramının 8 Bölümü:

  1. Sözel – Dil Zekası

  Bu türdeki zeka, bir insanın kendi dilini, gramer yapısına, sözcük dizimine, kavram telaffuzuna ve sözcüklerin anlamına uygun olarak büyük bir ustalık ve beceri ile kullanmayı gerektirir. Sözel-dil zekasına sahip insanlar, kendi anadilleri yanında başka bir dilde de kendi düşünce ve duygularını etkili bir şekilde ifade eme kabiliyetine sahiptirler. Bu zekası kuvvetli olan bir öğrenci;

  1- Diğer öğrencilerden daha iyi yazar.

  2- Uzun hikayeler ve fıkralar anlatır.

  3- İsimler, yerler ve tarihler ile ilgili iyi bir hafızaya sahiptir.

  4- Sözcükleri anlamlarına uygun bir biçimde kullanır.

  5- Yaşına göre iyi bir kelime haznesine sahiptir.

  6- Başkalarıyla yüksek düzeyde sözel iletişime girer.

  7- Tekerlemeleri, anlamsız ritimleri ve sözcük oyunlarını sever.

  8- Okumayı sever.

  9- Dinleme becerisi yüksektir; dinleyerek daha iyi öğrenir.

  10- İyi bir hafızası vardır.

  2. Mantıksal – Matematiksel Zeka

  Bu tür zekaya sahip olan insanlar, mantık kurallarına ve benzerliklerine, neden-sonuç ilişkilerine ve bunlara benzer soyut işlemlere karşı çok hassas ve duyarlıdırlar. Bu kişiler kategorilere veya sınıflara ayırarak, genelleme yaparak, hesaplayarak, mantık yürüterek ve soyut ilişkiler üzerinde çalışarak iyi şekilde öğrenirler. Mantıksal –matematiksel zekası kuvvetli bir öğrenci ;

  1- Olayların oluşumu ve işleyişi hakkında çok soru sorar.

  2- Soyut ve kavramsal düşünebilir.

  3- Bilgiler arasında bağlantılar kurar.

  4- Güçlü bir muhakemesi vardır.

  5- Satranç ve briç gibi oyunları oynamaktan zevk alır.

  6- Matematiksel problemleri kafasında kolayca ve çabucak çözer.

  7- Matematik dersini sever.

  8- Matematiksel hesaplama oyunlarını ilginç bulur.

  9- Mantıksal bulmacaları çözmeyi ve satranç veya dama gibi stratejikoyunları oynamayı sever.

  10-Olayları ve nesneleri kategorilere ayırmayı veya onları hiyerarşik olarak düzenlemeyi sever.

  11- Yüksek düzeyde bilişsel düşünme becerisi içeren deneylere katılmayı sever.

  12-Yaşıtlarına kıyasla soyut düşünebilme ve sebep-sonuç ilişkisi kurabilme kabiliyetleri çok iyi gelişmiştir.

  3. Görsel – Uzaysal Zeka

  Bu tür zeka alanı, bir bireyin objektif olarak gözlemleme veya görsel ve uzaysal fikirleri grafiksel olarak  sergileme kabiliyetlerini içerir. Bu zekaya sahip olan insanlar, renge, çizgiye, şekle, biçime, uzaya ve bu olgular arasındaki ilişkilere karşı aşırı duyarlıdırlar. Bu kişiler varlıkları veya olguları görselleştirerek veya renklerle ve  resimlerle çalışarak en iyi şekilde öğrenirler. Bu zekası kuvvetli olan bir öğrenci;

  1- Haritaları, çizelgeleri ve diyagramları yazılı materyallerden daha kolay okur.

  2- Sanat içerikli etkinlikleri sever.

  3- Arkadaşlarına oranla daha çok hayal kurar.

  4- Yaşına göre yüksek düzeyde beceri gerektiren figürleri ve resimler çizer.

  5- Filmleri, slaytları ve diğer görsel sunuları izlemeyi tercih eder.

  6- Bulmaca çözmekten hoşlanır.

  7- Renklere karşı çok duyarlıdır.

  8- Resimli yayınlardan daha çok hoşlanır.

  9- Elinde bulunan materyallere bir şeyler çizer.

  10- Daha önce gittiği yerleri kolay hatırlar.

  11- Yaşına göre ilginç üç boyutlu yapılar veya modeller oluşturur.

  12-Okurken kelimelere oranla resimlerden daha çok öğrenir.

  13-Varlıkların görsel imgelerini çok iyi çizer.

  4- Müziksel – Ritmik Zeka

  Bu zeka türü ile bir kişinin bir müzik parçasındaki ritme, akustik düzene, melodiye, müzikteki iniş ve çıkışlara, müzik aletlerine ve çevreden gelen seslere olan duyarlılığı kastedilir. Bu zeka türündeki bireyler en iyi ritim, melodi  ve müzikle öğrenirler. Bu zekası kuvvetli olan bir öğrenci ;

  1- Şarkıların melodilerini çok iyi hatırlar.

  2- Güzel şarkı söyleyebilme sesine ve yeteneğine sahiptir.

  3- Bir şarkının makamını, notalarını, eslerini ayırdedebilir.

  4- Öğrendiği şarkıları paylaşmak ister.

  5- Herhangi bir müzik aletini çok iyi çalar ya da bunun eğitimini almak ister.

  6- Konuşurken veya hareket ederken elleri ve ayakları ile ritim tutar.

  7- Farkına varmadan kendi kendine mırıldanır.

  8- Ders çalışırken farkında olmadan masaya vurarak ritim tutar.

  9- Çevresindeki seslere duyarlıdır.

  10-Bir şarkı duyduğunda farkında olmadan ona eşlik eder.

  11- Müzik çalan bir ortamda daha verimli çalışır.

  5. Bedensel – Kinestetik Zeka

  Bu tür zeka alanı, koordinasyon, denge, güç, esneklik ve hız gibi bazı fiziksel özelliklerin yanısıra, dokunsak nitelikteki bazı becerileri de içermektedir. Bu zeka türüne sahip bireyler, yaparak-yaşayarak, dokunarak ve hareket ederek en iyi şekilde öğrenirler. Bedensel – kinestetik zekası kuvvetli olan bir öğrenci ;

  1- Duygularını belirgin olarak vücut diliyle ifade eder.

  2- El becerileri iyidir.

  3- İnsanlara, canlı ve cansız varlıklara dokunmaktan hoşlanır.

  4- Bir veya birden fazla sportif faaliyetlerde başarılıdır.

  5- Bir yerde uzun süre kaldığında hareket etmeye, kımıldamaya ihtiyaç duyar.

  6- Sosyal Zeka

  Bu zeka türü ile bir insanın diğer insanlardaki yüz ifadelerine , seslere ve mimiklere olan duyarlılığı ve diğer insanlardaki farklı özelliklerin farkına vararak onları en iyi şekilde analiz etme , yorumlama ve değerlendirme kabiliyeti kastedilir. Sosyal zekası güçlü olan bir öğrencinin bazı özellikleri şunlardır.

  1. Arkadaşlarıyla ya da akranlarıyla sosyalleşmeyi çok sever.

  2. Grup içerisinde doğal bir lider görünümündedir.

  3. Problemi olan arkadaşlarına her zaman yardım eder.

  4. Dışarıda iken kendi başının çaresine bakabilir.

  5. Başkaları ile birlikte ders çalışmayı veya oyun oynamayı çok sever.

  6. En az iki veya üç yakın arkadaşı vardır ve onları sık sık arar.

  7. Başkaları daima onunla birlikte olmak ister.

  8. Başkalarına selam verir, onların hatırlarını sorar ve onları önemser.

  9. Empati yeteneği çok iyi gelişmiştir.

  10. Bir şeyi başkalarıyla işbirliği yaparak, onlarla paylaşarak ve öğreterek öğrenmeyi sever.

  7- İçsel Zeka

  Bu zeka alanı kişinin kendini tanıması, kendisi hakkındaki düşünce, bilgi ve becerileri ile çevresine uyum gösterme yeteneğidir. Bu zeka türü gelişmiş olan kişilerden; kendini objektif olarak değerlendirmesi, güçlü ve zayıf yönlerinin farkında olması, olaylara mantıklı yaklaşması, amaçlarıyla düşüncelerinin tutarlı olması beklenir. İçsel zekaya sahip öğrencilerin bazı özellikleri şunlardır;

  1. Bağımsızlık duygusu gelişmiştir.

  2. Güçlü ve zayıf yönlerinin farkındadır.

  3. Bireysel çalışırken daha başarılıdır.

  4. Amaç ve hedeflerine ilişkin iyi bir anlayışa sahiptir.

  5. Düşünce ve davranışları arasında tutarlılık vardır.

  6. Kendisine her zaman güvenir.

  7. Yaşadıklarında her zaman ders alır.

  8- Doğa Zekası

  Bu zeka alanı, doğayı ve doğada bulunan bitki, hayvan ve diğer varlıkları inceleme, gözlemleme ve bunlara ilgi duyma becerisidir. Bu zeka alanına sahip olan kişiler; çevreye karşı çok duyarlı, çevresindeki hayvan ve bitkilere çok meraklıdır. Doğacı zekaya sahip öğrencilerin bazı özellikleri şunlardır;

  1. Doğa olaylarına çok meraklıdır.

  2. Bitki yetiştirmeyi çok sever. Sınıftaki çiçeklerin bakımını üstlenir.

  3. Doğa ve hayvanlarla ilgili konuları iliyle takip eder.

  4. Mevsimleri ve iklim olaylarını yakından takip eder.

  5. Doğa ve hayvanlar ilgili belgeselleri izler.

  6. Çevreye karşı duyarlıdır.

  7. Toprakla oynamayı sever.

  Etkinlikler

  Bedensel – Kinestetik Zeka Etkinlikleri

  1-Kavramlar, hareketlerle veya oluşumlarla betimlenir.

  2-Konuşmaksızın bir görev yapılır.

  3-İşaret dili öğrenilir.

  4-Sessiz sinema oyunu oynanır.

  5-Duygular hareketlerle anlatılır.

  6-Bir rol canlandırılır.

  7-Sırada otururken egzersiz yapılır.

  8-Davullar / ıslıklarla halk oyunları oynanır.

  9-Bir kelime kavram canlandırılır.

  10-Pandomin sergilenir.

  Doğa Zekası Etkinlikleri

  1-Küçük bir doğa gezisi yapılır.

  2-Bir nehir, ırmak,göl,doğal park ziyareti yapılır.

  3-Bir doğa olayındaki değişimler kaydedilir.

  4-Sınıflandırma sistemi oluşturulur.

  5-Doğadan fotoğraflar çekilir.

  6-Bir bahçe düzenlenir.

  7-Bir hayvan – bitki hakkında rapor yazılır.

  8-Yaprak koleksiyonu yapılır.

  9-Meteorolojik aletler gösterilir.

  10-Meyve-sebze çekirdekleri incelenir.

  11-Doğa gözlemleri yapılır.

  12-Doğa ve canlılarla ilgili belgeseller izlenir.

  Görsel – Uzamsal Zeka Etkinlikleri

  1-Bir broşür, logo tasarlanır.

  2-Elbise tasarımı yapılır.

  3-Bir hikaye, matematik problemi resimlendirilir.

  4-Hareketli bir nesne yapılır.

  5-Bir poster yapılır.

  6-Bir çizgi film/karikatür yapılır.

  7-Bir duvar resmi yapılır.

  8-Bir resim çizilir – boyanır.

  9-Bir harita yapılır veya okunur.

  10-Mesafe tahmininde bulunulur.

  11- Pandomin yapılır.

  İçsel Zeka Etkinlikleri

  1-Yapılacaklar listesi tutulur.

  2-Yapılacak işler öncelik sırasına konulur.

  3-Hedefler belirlenir ve onlara ulaşmaya çalışılır.

  4-Sessiz ders çalışma yapılır.

  5-Kişisel şiirler yazılır.

  6-Bir otobiyografi yazılır.

  7-Sınıf kütüphaneleri düzenlenir.

  8-Bir durum savunulur.

  9-Konu kişisel yaşamlarla ilişkilendirilir.

  Kişilerarası – Sosyal Zeka Etkinlikleri

  1-Eşli tartışma yapılır.

  2-Bir takım sunuşu yapılır.

  3-Etkin dinleme uygulamaları yapılır.

  4-Bir olay planlanır.

  5-Bir sosyal sorun gösterilir ve çözülür.

  6-Orijinal grup hikayeleri oluşturulur.

  7-Birlikte bir yemek hazırlanır.

  8-Bu alanda ünlü biri hakkında rapor hazırlanır.

  9-Bir oyun gösterisi hazırlanır.

  Mantıksal – Matematiksel Zeka Etkinlikleri

  1-Beyin fırtınası yapılır.

  2-Benzerlikler ve farklılıklar bulunur.

  3-Şifre çözülür.

  4-Olaylar sıraya konulur.

  5-Mantık problemleri çözülür.

  6-Tümdengelim / Tümevarım düşünce teknikleri kullanılır.

  7-Grafikler yorumlanır.

  8-Sayı oyunları oynanır.

  9-Verilerden grafik oluşturulur.

  10-Gelecekle ilgili tahminler yapılır.

  11-Matematik bulmacaları yapılır.

  12-Makale analizi yapılır.

  13-Bir zaman çizelgesi oluşturulur.

  Müziksel – Ritmik Zeka Etkinlikleri

  1-Sınıfça müzik aleti çalınır.

  2-Bir şarkı yazılır.

  3-Sese, ritmik kalıplara duyarlılık geliştirilir.

  4-Farklı kültürlerin müziği dinlenir.

  5-Duygular müzikle anlatılır.

  6-Fon müziği kullanılır.

  7-Sesler Keşfedilir.

  8-Matematikle ilgili şarkılar söylenir.

  9-Ritim tutma öğretilir.

  10-Müzikle farklı kültürler tanıtılır.

  11-Çalışırken müzik dinlenir.

  Sözel – Dilsel Zeka Etkinlikleri

  1-Bir şiir deneme okunur.

  2-Kısa bir hikaye,oyun okunur.

  3-Bir konuşma, doğaçlama yapılır.

  4-Konuyla ilgili bir fıkra anlatılır.

  5-Sözcük oyunu oynanır.

  6-Çapraz bulmaca yapılır.

  7-Yaratıcı yazma çalışması yapılır.

  8-Öykü yazma çalışması yapılır.

  9-Konuşma metni yazılır.

  10-Hikaye tamamlama çalışması yapılır.

  11-Ezberden şiir okunur.

  12-Bu zeka alnında ünlü birisi araştırılıp rapor hazırlanır.

  13-Kukla tiyatrosu yapılır.

  14-Bir slogan/reklam kampanyası yazılır.

  15-Dergile magazinler sınıfta incelenip tartışılır.

  16-Komik yazılar yazılır.

  Yazı kaynağı : www.tugbacansali.com

  ÇOKLU ZEKA kuramına göre YARATICI DRAMA

  YARATICI DRAMA NEDİR ?

  İnci San'ın tanımıyla Yaratıcı Drama; bir sözcüğü, bir kavramı, bir tümceyi, bir fikri, bir yaşantıyı veya olayı; doğaçlama, rol oynama gibi tiyatro ya da drama tekniklerinden yararlanarak, bir grup çalışması içinde oyun veya oyunlar geliştirerek, eski bilişsel örüntülerin yardımıyla yeniden yapılandırmaya yönelik etkinlikler sürecidir.

  YARATICI DRAMANIN AMAÇLARI NELERDİR?

  Yaratıcılığı geliştirme, estetik gelişimi sağlama, eleştirel düşünme yeteneği kazandırma, birlikte çalışma alışkanlığı kazandırma, sosyal gelişimi sağlama, kendine güven duyma ve karar verme becerilerini geliştirme , dil ve iletişim becerilerini kazandırma, soyut kavramları ya da yaşantıları somutlaştırma, imgelem gücünü, duygularını ve düşüncelerini geliştirme.

  YARATICI DRAMANIN İÇERİĞİ

  Yaratıcı drama çalışmaları, sanat eğitimi alanı başta olmak üzere eğitim bilimlerinin tüm ana bilim dallarından yararlanır. Fotograftan müziğe, heykelden şiire, öyküye, kitle iletişim araçlarının eğitim açısından etkilerinden resme, eğitimin psikolojik temellerinden sosyolojiye olduğu gibi pek çok alandan kendine içerik oluşturabilir.

  -YARATICI DRAMA OYUN OYNAMA DEĞİLDİR,

  -YARATICI DRAMA TİYATRO DEĞİLDİR,

  -YARATICI DRAMA DRAMATİZASYON DEĞİLDİR.

  ÇOKLU ZEKA KURAMINA GÖRE YARATICI DRAMA;

  * Tartışmalar, öykü tamamlamalar, sözcük oyunları, mektup yazma, okuma yapma, gazete baş sayfaları oluşturma çalışmaları ile SÖZEL - DİLSEL ZEKA gelişimini sağlar.

  * Tartışmalara katılma, diyalog oluşturma ve doğaçlamalarda iletişime girme çalışmaları ile KİŞİLERARASI - SOSYAL ZEKA gelişimini sağlar.

  * Neden- Sonuç ilişkileri kurma, tartışmalar yapma, benzerlik-farklılıklara yönelik etkinlikler yapma çalışmaları ile MATEMATİKSEL- MANTIKSAL ZEKA gelişimini sağlar.

  * Konuyla ilgili efektler, şarkılar oluşturma, ritim aletlerini kullanma, dans ve ritim çalışmaları yapma etkinlikleri ile MÜZİKSEL- RİTMİK ZEKAgelişimini sağlar.

  * Rahatlama çalışmalarında hayal kurma, konuyla ilgili duygu düşüncelerini belirtme, doğaçlama oluşturma aşamasında deneyimlerini paylaşma etkinlikleriyle İÇSEL ZEKA gelişimini sağlar.

  *Sahne hazırlama, müze gibi alan gezileri yapıp tarih konularıyla ilgili çalışmalar yapma ile DOĞA ZEKASInın gelişimi sağlanır.

  * Beden diliyle (sessiz sinema) konu anlatma, heykel çalışmaları yapma ile BEDENSEL - KİNESTETİK ZEKA gelişimi sağlanır.

  * Doğaçlamaları resmetme, resim-fotograf yorumlama, resimlerden doğaçlamalar oluşturma, heykel- maske çalışmaları yapma, kostüm hazırlama etkinlikleri ile GÖRSEL - UZAMSAL ZEKA gelişimini sağlar.

  Yazı kaynağı : www.repliksanat.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap