Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  cezaevi tipleri ve özellikleri

  1 ziyaretçi

  cezaevi tipleri ve özellikleri bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Cezaevi Tipleri ve Özellikleri

  Cezaevi Tipleri ve Özellikleri

  Mektup Yaz

  Blog

  Yorumlar

  Gizlilik Politikası

  Mesafeli Satış Sözleşmesi

  Sıkça Sorulan Sorular

  Yazı kaynağı : www.mextup.com

  Cezaevi (Ceza İnfaz Kurumu) Tipleri Çeşitleri Hakkında Genel Bilgiler

  Cezaevi (Ceza İnfaz Kurumu) Tipleri Çeşitleri Hakkında Genel Bilgiler

  Cezaevi (ceza infaz kurumu) tipleri çeşitleri nelerdir?

  Bu yazı içeriğinde cezaevi (ceza infaz kurumu) tipleri çeşitleri ve bu kurumların genel özelliklerine yer verilecektir. Bilindiği üzere ceza infaz hukukunda mahkumiyet hükümleri kesinleşmedikçe infaz olunamaz. Ayrıca kesinleşen ve yerine getirilmesi onaylanan cezaya ilişkin hüküm, mahkeme tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir. Bunu takiben verilen hükme göre cezanın infazı ise Cumhuriyet savcısı tarafından izlenir ve denetlenir.

  Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazında erişilmek istenen temel amaç;

  Bu genel bilgilerden sonra hükümlülerin cezasının hangi kurumlarda infaz edileceği ve bunlara ilişkin açıklamalar aşağıda sunulmaktadır.

  Kapalı cezaevi (ceza infaz kurumu) nedir?

  Kapalı ceza infaz kurumlarının genel nitelikleri 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun sekizinci maddesinde açıklanmıştır. Buna göre; kapalı ceza infaz kurumları,

  tesislerdir.

  Açık cezaevi (ceza infaz kurumu) nedir?

  Açık cezaevi, hükümlülerin iyileştirilmesi kapsamında çalıştırılması ve meslek edindirilmesine öncelik verilen, firara karşı engelleri ve dış güvenlik görevlisi bulunmayan, güvenlik bakımından kurum görevlilerinin gözetim ve denetimindeki erkek, kadın ve genç hükümlülere yönelik ceza infaz kurumlarını temsil eder. Açık ceza infaz kurumları ihtiyaca göre kadın açık ceza infaz kurumları, gençlik açık ceza infaz kurumları şeklinde kurulabilir.

  Açık cezaevi (ceza infaz kurumu) şartları nelerdir?

  15.04.2020 tarihinde yapılan değişikliklerle güncellenen şartlara göre aşağıdaki durumlarda hükümlüler hakkında verilen cezalar doğrudan açık ceza infaz kurumlarında yerine getirilir;

  a) Terör suçları, örgüt kurma, yönetme veya örgüte üye olma suçları ile örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar ve cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan mahkum olanlarla ikinci kez mükerrir olanlar ve koşullu salıverme kararının geri alınması sebebiyle cezası aynen infaz edilenler hariç olmak üzere, kasıtlı suçlardan toplam üç yıl veya daha az hapis cezasına mahkum olanlar,

  b) Taksirli suçlar nedeniyle toplam beş yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkum olanlar,

  c) Adli para cezası, infaz sürecinde hapis cezasına çevrilenler,

  d) 09/06/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu gereğince tazyik hapsine tabi tutulanlar.

  Hükümlülerin kapalı ceza infaz kurumundan açık ceza infaz kurumuna ayrılmasına Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında yasanın seksen dokuzuncu maddesi uyarınca yapılan değerlendirme neticesinde karar verilir.

  Toplam on yıl ve daha fazla hapis cezasına mahkum olanlarla terör suçları, örgüt kurma, yönetme veya örgüte üye olma suçları, örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar, kasten öldürme, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar ve uyuşturucu ya da uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından mahkum olanların kapalı ceza infaz kurumundan açık ceza infaz kurumuna ayrılmalarına ilişkin idare ve gözlem kurulu kararları, infaz hakiminin onayından sonra uygulanır.

  Kimler açık cezaevinden kapalı cezaevine gönderilir, kapalıdan açığa iade şartları nelerdir?

  Doğrudan açık ceza infaz kurumuna alınanlar dahil olmak üzere bu kurumlarda bulunan hükümlülerden;

  a) Firar edenler ya da başka bir fiilden dolayı haklarında tutuklama kararı verilenler idare ve gözlem kurulu kararı ile,

  b) Kınamadan başka bir disiplin cezası alıp, bu cezası kesinleşmiş olanlar veya asayiş ve düzenin sağlanması amacı ile disiplin cezası kesinleşmemiş olsa dahi eylemi kurum düzeni ya da kişi güvenliği bakımından tehlike oluşturanlar idare ve gözlem kurulu kararı ile,

  c) Açık ceza infaz kurumu şartlarına veya çalışma koşullarına uyum sağlayamayacakları tespit edilenler idare ve gözlem kurulunun kararı ve infaz hakiminin onayı ile,

  kapalı ceza infaz kurumlarına gönderilirler.

  Hükümlülerin, suç ve ceza türlerine göre;

  ve diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar yönetmelikte gösterilir.

  Kapalı cezaevinden açık cezaevine geçiş (kapalıdan açığa geçiş) şartları nelerdir?

  Kapalı ceza infaz kurumundan açık ceza infaz kurumuna geçiş şartları, Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği altıncı maddesinde açıklanmıştır. Buna göre hükümlülerden,

  a) Toplam cezası on yıldan az olanlar bir ayını, on yıl ve yukarı olanlar ise cezasının onda birini kurumlarda infaz edip, iyi halli olan ve koşullu salıverilme tarihine yedi yıl veya daha az süre kalan kişiler,

  b) Müebbet hapis cezasına mahkum olup da, koşullu salıverilme tarihine beş yıl veya daha az süre kalan kişiler,

  c) Cezaları yüksek güvenlikli kapalı kurumlar ya da diğer kapalı kurumların yüksek güvenlikli bölümlerinde infaz edilenlerden toplam cezasının üçte birini bu kurumlarda iyi halli olarak geçiren ve koşullu salıverilme tarihine üç yıl veya daha az süre kalan kişiler,

  açık kurumlara ayrılabilir.

  a) 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 142, 148, 149, 188. ve 190. maddeleri ile 01/03/1926 tarihli ve mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 403, 404, 491/3-4, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498 ve 499. maddelerinden mahkum olanların koşullu salıverilme tarihine beş yıldan az süre kalması,

  b) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 102 ve 103. maddeleri ile eşe karşı işlenen 82/1-d, 86/3-a ve 96/2-b maddeleri ve 01/03/1926 tarihli ve mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 414, 416/1, 418/1 maddeleri ile eşe karşı işlenen 449/1, 456 ve 457/1 maddelerinden mahkumolanların koşullu salıverilme tarihine üç yıldan az süre kalması,

  c) 29/07/2003 tarihli ve 4959 sayılı Topluma Kazandırma Kanunu, 30/07/1999 tarihli ve mülga 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleri ile Mücadele Kanununun 14. maddesi ve 5237 sayılı TCK’nın 221. maddesinden yararlananların koşullu salıverilme tarihine iki yıldan az süre kalması,

  ç) Terör ve örgütlü suçlardan hükümlü olup, mensup oldukları örgütten ayrıldıkları idare ve gözlem kurulu kararıyla tespit edilenlerin koşullu salıverilme tarihine bir yıldan az süre kalması,

  şartı aranır.

  Birden fazla cezanın toplanarak infazı durumunda, açık kuruma ayrılmada esas alınacak suç, koşullu salıverilme tarihine en az sürenin arandığı suçtur. Açık kuruma ayrılma süresini dolduranlar hakkında altı aylık deneme süresinin tamamlanması beklenmeksizin açık kuruma ayrılma kararı alınabilir.

  Kimler açık cezaevine (açık ceza infaz kurumuna) geçiş yapamaz?

  Kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerden hangilerinin açık ceza infaz kurumlarına geçiş yapamayacağı Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği sekizinci maddesinde açıklanmıştır. Buna göre;

  a) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olanlar,

  b) Haklarında ikinci kez tekerrür hükümleri uygulananlar,

  c) Haklarında iyi hal kararı verilse dahi, 5275 sayılı Kanunun 44. maddesinde açıklanan eylemler nedeni ile toplam beş veya daha fazla hücreye koyma cezası alıp, son hücreye koyma cezasının kaldırılmasının üzerinden bir yıl geçmemiş olanlar,

  ç) Terör ve örgütlü suçlardan hükümlü olup, Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği 6. maddesinin ikinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri dışında kalanlar,

  açık kurumlara ayrılamaz.

  Bununla birlikte;

  a) Koşullu salıverilme kararı geri alınan kişilerin, geri alınan cezalarının tamamı,

  b) Denetimli serbestlik tedbirinin ihlali neticesinde, koşullu salıverilme tarihine kadar olan sürenin tamamı,

  c) Çocuk eğitim evleri hariç olmak üzere, kapalı kurumlardan firar edenlerle açık kurumlardan ikinci kez firar etmiş olanların, firar tarihinden önce kesinleşmiş olan cezaları ve koşullu salıverilme tarihine kadar kesinleşerek infazına başlanacak olan cezalarının tamamı,

  ç) 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu gereğince verilen hapsen tazyik veya tazyik hapisleri hariç olmak üzere, diğer kanunlarda düzenlenen tazyik, disiplin veya zorlama hapislerinin tamamı,

  kapalı ceza infaz kurumlarında infaz edilir. Diğer cezalar, Yönetmelikte aranan koşulların bulunması halinde açık kurumlarda infaz edilebilir.

  Kapalı kurumda hükümlü olup;

  a) İşlediği iddia olunan başka bir suçtan dolayı haklarında 04/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 100. maddesine göre tutuklama kararı verilenler,

  b) Yaş, sağlık durumu, bedensel veya zihinsel yetenekleri açısından çalışma koşullarına uyum sağlayamayacağı idare ve gözlem kurulu kararı ile tespit edilenler,

  bu durumları devam ettiği sürece açık kurumlara ayrılamaz.

  Yüksek güvenlikli kapalı cezaevi (ceza infaz kurumu) nedir?

  Yazı kaynağı : www.emreheper.av.tr

  Cezaevi Tür ve Tipleri ve Özellikleri

  Cezaevi Tür ve Tipleri ve Özellikleri

  Cezaevi Tür ve Tipleri ve Özellikleri

  Türkiye’de de tıpkı diğer ülkelerde olduğu gibi iki çeşit cezaevi bulunmaktadır: Tutuklu ve Hükümlü cezaevi. Ancak birçok cezaevinde tutuklu ve hükümlüler bir arada barındırılmaktadır. Günümüzde yarı açık cezaevi uygulamasına son verilmiştir. ​ Ceza evleri Açık, Yarı-açık ve kapalı olarak üç kategoride sınıflandırılır.

  Açık Cezaevi

  Dıştan koruma ile görevli personeli bulunmayan ve firar karşı herhangi bir koruma tedbiri alınmamış olan cezaevleridir. İyi halli, çalışma gücüne sahip ve firar etmeyeceklerine kanaat getirilen hükümlüler bu cezaevlerine gönderilir. İnfaz memuru nezaretinde dışarı çıkmak, ziyaretçilerle serbestçe görüşmek mümkündür. Açık cezaevinde ki hükümlülerin bir işte çalışmaları zorunludur. Emekleri karşılığı olarak gündelik ve prim alırlar. İaşe bedelleri kendilerinin kazançlarından tahsil olunduktan sonra geriye kalan tasarrufları tahliyelerinde kendilerine, vefatlarında mirasçılarına ödenir.

  Yarı Açık Cezaevi

  Dıştan koruma ile görevli personeli bulunmayan, ancak firara karşı engelleri olan cezaevleridir. Bu cezaevinde hükümlülerin açık cezaevinde olduğu gibi serbestçe dışarı çıkabilmeleri mümkün değildir. Hükümlüler bir iş veya sanat kolunda çalışmak zorundadırlar.

  Kapalı Cezaevi

  İçten ve dıştan koruma ile görevli personeli bulunan ve dışarıya temasa imkan vermeyen cezaevleridir. Türkiye’de müstakil tutukevi bulunmadığından kapalı cezaevleri aynı zamanda tutukevi olarak da kullanılmaktadır. Ancak, tutukluların hükümlülerden ayrı mekanlarda barındırılmaları gerekmektedir. Kadın tutuklu ve hükümlülerin de ayrı bölümlerde tutulmaları gerekir. Aynı şekilde, çocuk cezaevi ıslahevi bulunmayan yerlerde çocuk tutuklular ayrı kesimlerde tutulurlar.

  Kapalı cezaevleri, kapasitelerine, tesislerine ve mimari yapılarına göre A tipi, B tipi, C tipi ve E tipi olarak sınıflandırılmaktadır. Türkiye Ceza ve Tevkif evlerinin Türleri ve Özellikleri

  Kapalı Cezaevi:

  Kendi içinde de değişik tipleri olan bu tür cezaevlerinden 24 tane var. “İl Cezaevi” olarak tasarlanan bu cezaevlerinde genelde bulunduğu il ve çevresindeki illerde suç işleyenler kalıyor.

  Çocuk Eğitimevi:

  12 ile 18 yaş arasındaki çocuk suçluların kaldığı yer. 100-250 arasında değişen kapasiteleri var. Dışardaki okullarına devam edebilen çocuklar cezaevinde mesleki eğitim de alabiliyor. Çocuk ve Gençlik Cezaevi: 15 ile 18 yaş arasındaki tutuklu ve hükümlü çocuklar kalıyor. Terapi salonları ve kütüphaneler var. Açık Cezaevleri: Tip proje üzerine inşa edilmiş bulunan açık ceza infaz kurumlarının kapasitesi 35 ile 485 kişi arasında değişmekte iş esası üzerine kurulmuş bulunan açık ceza infaz kurumlarında amaç üretime yöneliktir.

  Bu nedenle de bu kurumlarda iş atölyeleri bulunmakta ve hükümlüler bu atölyelerde çalıştırılmaktadır. Böylece de atıl durumdaki hükümlü iş gücü üretime kanalize edilmekte ve ayrıca tahliye sonrası bu hükümlülerin bir meslek ve sanat öğrenmeleri amaçlanmaktadır.

  Açık ceza infaz kurumlarındaki bu faaliyetler kurumda kadrolu olarak görev yapan atölye şefleri tarafından yönlendirilmekte; ayrıca bu kurumlarda gerek görüldüğü takdirde serbest işçi statüsünde de eleman istihdam edilmekte, bu personel aynı zamanda hükümlülerin bir meslek ve sanat öğrenmesini de sağlamaktadır. Revir, sinema ve konferans salonu, yatakhane ve yemekhanesi ile tam teşekküllü mutfak, bulaşıkhane, soğuk hava deposu, çamaşırhane, berber, özel ziyaretçi yeri, hamam ve mescidi de bulunan açık ceza infaz kurumları kaloriferli binalardır. Toplam 70 tanedir.

  Kadın Açık Cezaevleri:

  İş esası üzerine kurulmuş bulunan açık ceza infaz kurumlarında amaç üretime yöneliktir. Bu nedenle de bu kurumlarda iş atölyeleri bulunmakta ve hükümlüler bu atölyelerde çalıştırılmaktadır. Böylece de atıl durumdaki hükümlü iş gücü üretime kanalize edilmekte ve ayrıca tahliye sonrası bu hükümlülerin bir meslek ve sanat öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Açık ceza infaz kurumlarındaki bu faaliyetler kurumda kadrolu olarak görev yapan atölye şefleri tarafından yönlendirilmekte, ayrıca bu kurumlarda gerek görüldüğü takdirde serbest işçi statüsünde de eleman istihdam edilmekte, bu personel aynı zamanda hükümlülerin bir meslek ve sanat öğrenmesini de sağlamaktadır. Toplam 5 tanedir.

  Kadın Kapalı Cezaevleri:

  Kadın tutuklu ve hükümlüler için tasarlanan bu cezaevlerinde 1, 3 ve 12 kişilik oda ve koğuşlar var. İş atölyeleri, dershaneler ve diğer eğitim imkanlarının bulunduğu 8 adet cezaevi vardır. Belirli Bir Tipi Olmayan Kapalı Ceza İnfaz Kurumları: Değişik tipleri mevcut olan bu tür ceza infaz kurumlarının kapasiteleri de farklıdır.

  Kapasitelerine göre revir, müstakil mutfak, bulaşık ve çamaşırhane, soğuk hava deposu, mescit, berber, özel ziyaretçi mahalli, hamam ve iş atölyeleri bulunmaktadır. Bugün için faal olan ve kullanılan herhangi bir tip proje üzerine inşa edilmeyen il ceza infaz kurumu binaları kaloriferli olup kadın ve çocuk hükümlüler ile jandarmanın da kurumda ayrı bir bölümü mevcuttur.

  A Tipi: 1950 ve 1970’li yıllarda inşa edilmiş ilçe tipi cezaevleridir. 4 adet koğuşu, banyosu, mutfağı ve kütüphanesi ile konferans salonu da mevcuttur. Kadın ve çocuk hükümlü ve tutuklular için ayrı bölümleri bulunan bu cezaevleri 24 kişi kapasitelidir; ancak gerektiğinde 30 kişiyi de barındırabilir. Toplam 4 tanedir.

  A1 Tipi: Bu cezaevleri de yapım olarak 1950 ve 1970’li yıllarda yapılmış bulunan ilçe tipi cezaevleridir.

  4 adet koğuşu, 2 adet hücresi ve her koğuşunun yanında gerektiğinde mutfak olarak kullanılabilecek mahalleri vardır. Yine A tipinde olduğu gibi bu tiplerde de kütüphane ve konferans salonu ile kadın ve çocuklar için ayrı bölümler bulunmaktadır. A1 tipi cezaevleri normalde 24 kişilik olup, gerektiğinde ise 40 kişiyi barındırabilir.

  Hınıs A1 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Bodrum A1 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu A2 Tipi: Bu tip cezaevleri de ilçe tipi olup ve 1950 ile 1960’lı yıllarda inşa edilmişlerdir. 5 koğuş ve 2 disiplin hücresi bulunan A2 tipi cezaevlerinde kadın ve çocuklar için ayrı bölümler, konferans salonu ve kütüphaneler mevcuttur. Kapasiteleri 40 kişiliktir. Toplam 9 tanedir. A3 Tipi: Yine ilçe tipi olarak 1950 ve 1960’lı yıllarda inşa edilmiş bu tip cezaevlerinde de diğer A tipi cezaevlerinden farklı olarak 6 koğuş bulunmaktadır. Bu modellerde de kadın ve çocuklar için özel bölüm ile konferans salonu ve kütüphane mevcuttur. Kapasitesi 60 kişiliktir. Toplam 17 tanedir.

  B Tipi: 7 koğuş ve 2 disiplin hücresi bulunan bu tip cezaevlerinde de A tiplerinde olduğu gibi kadın ve çocuk hükümlüler için ayrı bölümler mevcuttur.  Banyo ve her koğuşun yanında gerektiğinde mutfak olarak kullanılabilecek alan ve her koğuşun müstakil havalandırması mevcuttur. Toplam 8 tanedir.

  C Tipi: 8 koğuş ve 4 disiplin hücresi bulunan bu tip cezaevlerinde de çocuk ve kadınlar için ayrı bölümler, kütüphane ve konferans salonu mevcuttur. Banyo ve her koğuşun yanında mutfak olarak kullanılabilecek bir alan vardır. C tipi cezaevleri projesine göre 164 kişi kapasiteli olmasına karşın gerektiğinde 300 kişiyi barındırabilecek kapasitededir. Bolvadin

  C Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Osmaniye C Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu D Tipi: Biri idare bloğu olmak üzere 11 blok, 230 odadan oluşmaktadır. E blokta 1 adet çamaşırhane, 1 adet kütüphane, 1 adet dershane ve 16 adet çok amaçlı hobi salonu vardır. H ve L blok alt katları disiplin hücresidir. G blok zemin katta 10 ve 1 inci katta 10 olmak üzere 20 oda müşahede odası vardır. G blok idare katında 26 idari büro, konferans salonu, 2 adet her biri 10 yataklı revir, kamera sistem odası bulunmakta, zemin katında santral; berberhane, terzi, teknisyen odası, ses yayın odası, mutfak, yemekhane mevcuttur. Bloklar birbirine fiziksel olarak bağlantı hâlindedir. Tek ve üç kişilik oda esasına göre inşa edilmiştir. Denizli D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Diyarbakır D Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  E Tipi:

  İki katlı olarak koğuş sistemine göre inşa edilmiş olan bu cezaevleri oda sistemine dönüştürüldükten sonra 2, 4, 6, 8 ve 10 kişilik odalar elde edilmiş olup; her odanın müstakil bir havalandırması mevcuttur. İlk kısmının üst katı idareye ait olup, alt katlar yemekhane, üst katlar ise yatakhane olarak kullanılmaktadır. 80 kişilik müşahade bölümü; tam teşkilatlı mutfak, soğuk hava deposu, çamaşır ve çamaşırhane, berber, hamam, özel ziyaret yerleri, mescit, konferans salonu ve iş atölyeleri bulunmaktadır. Son yıllarda müşahede kısımlarında tadilat yapılarak yeni küçük oda tipi koğuşlar da elde edilmiştir.

  E Tipi Cezaevlerinin normal kapasitesi 600 kişi olup lüzumu durumlarında ilave ranzalarla kapasitesi 1000’e kadar ulaşabilmektedir. E Tipi cezaevlerinde çocuk ve kadınlar için de ayrı bölmeler, jandarma için de müstakil yer mevcuttur. Kurum kaloriferli olup, ana bina içerisinde üç adet lojmanı vardır. Bazıları; Adana E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Bitlis E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Çanakkale E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Ümraniye E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Nazilli E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  F Tipi: Yüksek güvenlikli F tipi kapalı cezaevleri, tüm tretman programlarının uygulanabilmesi için uygun mekanlara sahip; mevzuatı gereğince sadece tehlikeli hükümlü ve tutuklu statüsündeki kişilerin barındırılabileceği, fizikî yapısı, elektrik ve elektronik güvenlik sistemleri ile yönetim plânı bakımından güvenliği tehdit eden unsurları en aza indirilmiş içten ve dıştan koruma görevlileri ile firara karşı engelleri bulunan ve oda sistemine göre inşa edilmiş ceza infaz kurumlarıdır.

  Sirkülasyonu 3 ana koridordan sağlanan ve 5 bloktan oluşan, 57 adet 1 ve 2, 103 adet 3 kişilik odaları bulunan cezaevi toplam 368 kişi kapasitelidir. Bu ceza infaz kurumlarında açık ve kapalı spor sahaları, ön görüşme odası, iş atölyeleri; kreş, kantin, anons ve müdahale ekip odası, merkez kontrol odası; kütüphane, yönetim ve hizmet servis büroları ile revir, gözetim odaları, kabul, sevk ve tahliye hizmet büroları, nöbetçi müdür ve baş memur odaları ile idare çay ocağı; personel yemekhanesi, mutfak, soğuk hava depoları, jeneratör, çamaşırhane ve sığınak bulunmaktadır.

  Toplam 14 tanedir. Adana F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Sincan 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu Sincan 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu İzmir 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu İzmir 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu Kırıkkale F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  Kocaeli 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu Kocaeli 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Kurum özelliği ve güvenliği nedeniyle; proje aşamasında 24 saat kesintisiz ısınma, aydınlanma ve su verebilecek kapasitede kalorifer (fuel-oil); elektrik, jeneratör ve asıl su tesisatı ile donatılmıştır.

  Zemin tünel kazma girişimini engelleyici, yeterli miktarda hasır demirli betonla sağlamlaştırılmıştır. kanalizasyon boruları firarı engelleyecek ebatlarda döşenmiş, logarlar ile kontrol imkanı sağlanmış; çevreyi koruma amacı güdülerek arıtma tesisleri kurulmuştur.

  H Tipi: Oda sistemine göre inşa edilmiş bulunan kurum iki katlı olup iki bloktan meydana gelmektedir. 200 adet tek kişilik ve 100 adet üç kişilik bölmesi bulunmakta olup, müstakil yemekhane yerleri ile tam teşkilatlı mutfağı, soğuk hava deposu, berber, bulaşık ve çamaşırhanesi, özel ziyaretçi yerleri mescit ve konferans salonu ve hamamı bulunmaktadır.

  H tipi cezaevleri 500 kişi kapasiteli olup kalorifer ile ısıtılmaktadır. Toplam 5 tanedir. Bursa H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Erzurum H Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Gaziantep H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Kartal H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu K1 Tipi: İlçe tipi cezaevi olup, 4 koğuş ve 2 disiplin hücresi bulunmaktadır. Kadın ve çocuk hükümlüler için ayrı bölmeleri, kütüphane ve konferans salonu da mevcuttur. Projesi 42 kişilik olan kurumda, 60 kişi barındırılabilir. Her koğuşun bir havalandırma bahçesi bulunmakta olup, ayrıca banyo ve mutfağı da mevcuttur.

  Bazıları; ALTINÖZÜ K1 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ARTVİN K1 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu FELAHİYE K1 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu GEDİZ K1 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu HENDEK K1 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  K2 Tipi:

  Yine ilçe tipi olan bu cezaevinde kapasite 60 kişilik olup ilave ranzalarla bu sayı 150 kişiye çıkarılabilmektedir. 6 koğuş ve 2 disiplin hücresi bulunan kurumda her koğuş için bir teneffüs mahalli ayrılmış olup, çocuk ve kadın hükümlüler ile jandarma için ayrı birer bölüm ve her koğuşun yanında banyo ve mutfak mevcuttur.

  Ayrıca kurumda konferans salonu ile kütüphane de bulunmaktadır. Toplam 17 tanedir. Bazıları; Kırkağaç K2 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu İvrindi K2 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Çivril K2 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurum uArguvan K2 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Kula K2 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  L Tipi: Bu ceza infaz kurumları; büyük kentlerdeki eski ceza infaz kurumlarının yerlerine ya da kapasite yetersizliğine çözüm amacıyla inşa edilen uluslararası standartlara uygun, kapalı ceza infaz kurumlarıdır. Tutuklu ve hükümlülerin; barınma, sağlık, eğitim ve her türlü iyileştirme taleplerine cevap verecek yeterli fizikî alanlar bulunmaktadır.

  Bu faaliyetlere ilave olarak, sportif ve kültürel hizmetlerin sunulacağı mekânlar da mevcuttur. L tipi ceza infaz kurumlarında, bireysel odalar 12.45 m², açık avlular 65.19 m², ortak yaşam ünitesi 56.59 m² olup 7 kişinin bir arada bulunduğu bir ünite toplam 208,93 m² dir. Hükümlü ve tutuklu odalarında 100 x 125 cm boyutlarında ışık alan çift ve saydam camlı pencereler bulunmaktadır.

  L tipi ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutuklular, ünitelerde bulunan bireysel odalarında kalmaktadır. Bu odaların kapıları gece belirli bir saatten sonra kapatılmakta gündüzleri ise açık tutulmaktadır. Hükümlü ve tutuklular gündüzleri 7 kişilik ortak yaşam alanında ve avluda bir araya gelebilmektedir. 7 kişilik 61 ünite; 3 kişilik 4 oda, 40 adet tek kişilik oda sistemine uygun olarak projelendirilen L tipi kapalı ceza infaz kurumları, koğuş sisteminden kaynaklanan güvenlik zafiyetlerini büyük ölçüde azaltmaktadır.

  Ceza infaz kurumunda, günlük hizmetlerin; (sayım, hastane, ziyaret, duruşma, tahliye, görüş vb.) kayıt altına alındığı, personelin idari blok ile hükümlü ve tutuklu bloklarına geçişlerinin kontrol altında tutulduğu ve tüm sirkülasyonun organize edildiği bir ana kontrol merkezi ile altı lokal kontrol merkezi bulunmaktadır.

  Kurumda, giriş-çıkışların kontrolü ve izinsiz girişleri engellemek üzere göz biyometrisi ile binaya tüm giriş-çıkışlarda elektronik arama amaçlı olarak kullanılan duyarlı kapı ve X-Ray cihazı bulunmaktadır. X-Ray cihazı ceza infaz kurumuna giren her türlü eşya ve erzakın X ışınları ile detayını almak üzere kurulmuş bir sistemdir.

  Sistem iki ayrı monitöre bağlı olarak çalışmakta, monitörler eşyanın detay ve içeriğini gösterme amaçlı kullanılmakta; şüphe duyulan nesneler üzerinde yakın gösterim (zoom) yapılabilmektedir. Aramalarda ayrıca el detektörü de kullanılmaktadır. Bu ceza infaz kurumlarında; kurum müdürü, ikinci müdürler, idare memuru, sayman ile yeterli sayıda doktor, diş hekimi, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, öğretmen, kâtip, sağlık memuru,infaz ve koruma başmemuru, teknisyen, infaz ve koruma memuru, hasta bakıcı, odacı, çamaşırcı, kaloriferci ve hizmetli görev yapmaktadır.

  Her bölümün ortak yaşam alanında bir adet tv anten girişi, bir adet çok kanallı merkezî radyo, küçük bir mutfak; (çay pişirme ve pişirilmeden yenebilen sebze meyveler ile bulaşıkların yıkanması için) elektrikli ısıtıcı için bir adet priz, acil durumlarda personelin çağrılması için 1 adet ışıklı çağırma butonu bulunmaktadır. Toplam 22 tanedir.

  M tipi: İki katlı olarak koğuş sistemine göre inşa edilmiş olan bina oda sistemine dönüştürülmüş 4, 6, 8, 10 kişilik odalar elde edilmiştir. Her odanın havalandırması bulunmaktadır. Bu tiplerde alt katlar yemekhane, üst kısımlar yatakhane olarak kullanılmaktadır. Kadınlar ve çocuklar için müstakil bölümler mevcuttur. Kurumda tam teşkilatlı mutfak, soğuk hava deposu özel ziyaretçi yeri, mescit, konferans salonu, hamamı, berber, bulaşık ve çamaşırhanesi ile iş atölyeleri mevcut olup ayrıca 6 disiplin hücresi bulunmakta ve bina kalorifer ile ısıtılmaktadır. Toplam 23 tanedir. R Tipi: Rehabilitasyon Merkezi. Toplam 3 tanedir.

  T tipi: Bu ceza infaz kurumları; büyük kentlerdeki eski ceza infaz kurumlarının yerlerine ya da kapasite yetersizliğine çözüm amacıyla inşa edilen veya edilecek olan uluslar arası standartlara uygun, kapalı ceza infaz kurumlarıdır. Tutuklu ve hükümlülerin barınma, sağlık, eğitim ve her türlü iyileştirme taleplerine cevap verecek yeterli fizikî alanlar bulunmaktadır. Bu faaliyetlere ilave olarak, sportif ve kültürel hizmetlerin sunulacağı mekânlar da mevcuttur. 8 kişilik 72 oda, 3 kişilik 8 oda, 1 kişilik 16 odadan olmak üzere toplam 616 kişi kapasiteli olarak planlanmış olup, 3 ve 8 kişilik odalar dubleks olarak yapılmıştır. Tek kişilik odalar 12 m2 olarak projelendirilmiştir. 3 kişilik odaların alt ve üst kat ortak yaşam ve yatak bölümleri 27’şer m2’dir. 8 kişilik odaların üst kat yatak bölümleri net 28 m2, alt kat ortak yaşam bölümleri 32.5 m2’dir. 8 kişilik ünitelerde 35 m2, 3 kişilik ünitelerde 30 m2 havalandırma bahçeleri yer almıştır.

  Ceza infaz kurumunda günlük hizmetlerin (sayım, hastane, ziyaret, duruşma, tahliye, görüş vb.) kayıt altına alınması ve personelin idari blok ile hükümlü ve tutuklu bloklarına geçişlerin kontrol edilebilmesi amacıyla planlanan ve tüm sirkülasyonun organize edildiği bir kontrol merkezi bulunmaktadır.

  Kurumda, giriş-çıkışların kontrolü ve izinsiz girişleri engellemek üzere, göz biyometrisi ile binaya tüm giriş-çıkışlarda elektronik arama amaçlı olarak kullanılan duyarlı kapı ve X-Ray cihazı bulunmaktadır. X-Ray cihazı ceza infaz kurumuna giren her türlü eşya ve erzakın X ışınları ile detayını almak üzere kurulmuş bir sistemdir. Sistem iki ayrı monitöre bağlı olarak; çalışmakta, monitörler eşyanın detay ve içeriğini gösterme amaçlı kullanılmakta, şüphe duyulan nesneler üzerinde yakın gösterim (zoom) yapılabilmektedir. Ceza infaz kurumunun dış güvenliği jandarma tarafından sağlanacaktır. Bu nedenle ceza infaz kurumunun ihata duvarı üzerinde jandarma nöbetçi kuleleri bulunmaktadır.

  Ceza infaz kurumu dış güvenliğinin sağlıklı yürütülmesi için çevre ışıklandırması yapılmıştır. Aramalarda ayrıca el detektörü de kullanılmaktadır. T tipi kapalı ceza infaz kurumlarında görev yapacak yönetici ve hizmet personeli standartları önceden belirlenmiştir. Bu ceza infaz kurumlarında;

  kurum müdürü, ikinci müdür, idare memuru, sayman ile yeterli sayıda doktor, diş hekimi, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, öğretmen, kâtip, sağlık memuru,infaz ve koruma başmemuru, teknisyen, infaz ve koruma memuru, hasta bakıcı, odacı, çamaşırcı, kaloriferci ve hizmetli görev yapmaktadır.

  Her bölümün ortak yaşam alanında bir adet tv anten girişi, bir adet çok kanallı merkezî radyo, küçük bir mutfak (çay pişirme ve pişirilmeden yenebilen sebze meyveler ile bulaşıkların yıkanması için) elektrikli ısıtıcı için bir adet priz, acil durumlarda personelin çağrılması için 1 adet ışıklı çağırma butonu bulunmaktadır.

  Toplam 54 tanedir. Türkiye Ceza ve Tevkifevleri İstatistikleri Türkiye’de en çok T tipi (54 tane) cezaevi var. Bu cezaevlerinin toplam kapasitesi 33 bin 264’tür.En fazla tutuklu ve hükümlü

  E tipi cezaevlerinde var. 44 adet E tipi cezaevinin kapasitesi 26 bin 400 ile 44 bin arasındadır.5’i açık olmak üzere toplam 13 kadın cezaevi ve 6 adet Çocuk ve Gençlik Cezaevi var.En küçük cezaevleri 24 kişilik A1 tipi cezaevleridir.14 F tipi cezaevinin toplam kapasitesi 5 bin 152 kişi.

  Yazı kaynağı : degisikbilgi.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap