Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  camiye ilk girildiğinde kılınan namaz

  1 ziyaretçi

  camiye ilk girildiğinde kılınan namaz bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Tahiyyetü'l Mescid Namazı Nedir Ve Nasıl Kılınır? Tahiyyetül Mescid Namazının Niyeti Nasıl Edilir

  Tahiyyetü'l Mescid Namazı Nedir Ve Nasıl Kılınır? Tahiyyetül Mescid Namazının Niyeti Nasıl Edilir

  Namazın çeşitleri bulunmaktadır. Namazın çeşitleri üç farklı kısımda incelenmektedir. Farz namazlar, vacip namazlar ve nafile namazlar olarak ifade edilebilir. Tahiyyetü'l mescid namazı da nafile namazlar içerisinde yer almakta olan bir namazdır. Tahiyye kelimesi selam anlamına gelmektedir. Tahiyyetü'l mescid namazı; kelime anlamı olarak mescidin selamlanması ve mescide saygı gösterilmesi gibi manalara gelmektedir. Mescide giren bir kişi herhangi bir farz namazına niyet ederse ayrıca tahiyyetü'l mescid namazı için niyet edilmesine gerek kalmaz.

  Tahiyyetü'l Mescid Namazı Nedir ve Nasıl Kılınır?

  Tahiyyetü'l mescid namazı kelime anlamı bakımından mescidi selamlamak ve mescide saygı göstermek gibi manalara gelse bile asıl anlamı farklılık göstermektedir. Tüm mal ve mülk yalnızca Allah'a aittir. Tahiyyetü'l mescid namazı ise mescidlerin sahibi olan Allah'a saygı göstermeyi ve Allah'ı yüceltmeyi ifade etmektedir. Bir Müslüman ister ibadet amacı ile ister ziyaret amacı ile isterse de başka bir amaçla mescide girerse iki rekat namaz kılması gerekmektedir.

  Aynı gün içerisinde aynı mescide bir kaç defa girmesi gereken kişinin ise sadece tek bir sefer tahiyyetü'l mescid namazı kılması yeterli olacaktır. Tahiyyetü'l mescid namazı, mescide girince oturmadan önce kılınması gereken bir namazdır. Kişi mescide ilk girdiğinde öncelikli olarak iki rekat namaz kılması müstehaptır. Mescide namaz kılmak maksadı ile giren bir kişinin farz namazını veya herhangi bir başka namazı kılmaları durumda da tahiyyetü'l mescid namazı kılmalarına gerek olmamaktadır. Kılınan namaz tahiyyetü'l mescid namazı yeriine geçmektedir. Tahiyyetü'l mescid namazı iki rekat olarak kılınmaktadır. Ancak dört rekat olarak kılınması da mümkündür.

  Tahiyyetül Mescid Namazının Niyeti Nasıl Edilir?

  Tahiyyetü'l mescid namazı, bir mescide veya camiye ilk girildiği zaman kılınması gerekli olan bir namaz olarak ifade edilebilir. Mescide ister ziyaret amacı ile ister de namaz kılmak amacı ile girilsin, kişinin tahiyyetü'l mescid namazı kılması gerekir. Namaza niyet ederken de kişinin tahiyyetü'l mescid namazı kılmaya niyet etmesi gerekmektedir. Ancak mescide giren kişi bir farz namazını kılmak için niyet ederse ayrıca tahiyyetü'l mescid namazı kılmak için niyet etmesine gerek kalmamaktadır.

  Tahiyyetü'l mescid namazı iki rekat sünnet olarak kılınmaktadır. Öncelikli olarak kişinin ''Niyet ettim Allah rızası için tahiyyetü'l mescid namazı kılmaya'' şeklinde niyet etmesi gerekmektedir. Sonrasında ise birinci rekat için tekbir getirilir. Hemen ardından sübhaneke okunur. Euzü besmele çekilir ve Fatiha suresi okunur. Ardından Kuran'ı Kerim de bulunan bir sure okunur. Allahu ekber denilerek rükuya gidilir. Rükuda üç defa 'sübhane rabbiyel azim' denildikten sonra 'semiallahü limen hamideh' diyerek kalkılır. Ayaktayken 'rabbena lekel hamd' denilir ve secdeye gidilir. Secde de üç defa ' sübhane rabbiyel ala' denilir. Allahü ekber denilerek oturulur ve Allahü ekber denildikten sonra tekrar secdeye gidilir. Secde de üç defa ' sübhane rabbiyel ala' denilir ve birinci rekat tamamlanır.

  İkinci rekat için ayağa kalkılır ve besmele çekildikten sonra Fatiha suresi okunur. Arkasından Kuran'ı kerimde bulunan bir sure okunur. Rüku ve secde yapıldıktan sonra ara oturuş yapılır. Ardından secdeye gidilir. Ettehiyyatü, salli ve barik, rabbena duaları okunduktan sonra selam verilir ve namaz tamamlanır.

  Kaynak: Diyanet

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  TAHİYYETÜ’l-MESCİD

  TAHİYYETÜ’l-MESCİD

  Şâfiî, el-Üm, I, 172.

  İbn Hazm, el-Muḥallâ, II, 7; VI, 266.

  Serahsî, el-Mebsûṭ, I, 151-153; II, 29-30.

  Kâsânî, Bedâʾiʿ, I, 190, 263-264, 295-296.

  Muvaffakuddin İbn Kudâme, el-Muġnî, [baskı yeri ve tarihi yok] (Dâru ihyâi’t-türâsi’l-Arabî), II, 83-84.

  Nevevî, Şerḥu Müslim, II, 172; III, 34,182, 256.

  İbn Receb, Fetḥu’l-bârî Şerḥu’ṣ-Ṣaḥîḥi’l-Buḫârî (nşr. Mahmûd b. Şa‘bân b. Abdülmaksûd v.dğr.), Kahire 1417/1996, III, 270-278.

  Bedreddin ez-Zerkeşî, el-Mens̱ûr fi’l-ḳavâʿid (nşr. Teysîr Fâik Ahmed Mahmûd), Küveyt 1402/1982, I, 246-247.

  İbnü’l-Murtazâ, el-Baḥrü’z-zeḫḫâr, San‘a 1366/1947, II, 40.

  İbn Hacer, Fetḥu’l-bârî (Sa‘d), III, 105.

  Mevvâk, et-Tâc ve’l-iklîl, Beyrut, ts. (Dârü’l-kütübi’l-ilmiyye), II, 374-375.

  Şemseddin er-Remlî, Nihâyetü’l-muḥtâc, Beyrut 1404/1984, II, 116-121.

  Buhûtî, Keşşâfü’l-ḳınâʿ, I, 426; II, 46-47.

  Muhammed b. Abdullah el-Haraşî, Şerḥu Muḫtaṣarı Ḫalîl, Beyrut, ts. (Dâru Sâdır), II, 5-6.

  Şevkânî, Neylü’l-evṭâr, III, 84-85.

  İbn Âbidîn, Reddü’l-muḥtâr, II, 18-19.

  Ettafeyyiş, Şerḥu Kitâbi’n-Nîl ve şifâʾi’l-ʿalîl, Beyrut 1392/1972, IV, 145, 417.

  “Taḥiyyetü’l-mescid”, Mv.F, X, 304-307.

  Beşir Gözübenli, “Nafile Namazlar”, İslâm’da İnanç, İbadet ve Günlük Yaşayış Ansiklopedisi (ed. İbrahim Kâfi Dönmez), İstanbul 2006, III, 1497-1498.

  Yazı kaynağı : islamansiklopedisi.org.tr

  Tahiyyetü'l mescid namazı nasıl kılınır? Kılınışı, kaç rekattır, nasıl niyet edilir?

  Tahiyyetü'l mescid namazı nasıl kılınır? Kılınışı, kaç rekattır, nasıl niyet edilir?

  Tahiyye; selam vermek demektir. Tahiyyetü'l-mescid, mescidin selâmlanması, saygı gösterilmesi demek ise de esasında mescidlerin sahibi olan Allah'a saygı ve tâzim anlamını içermektedir. Bu bakımdan Peygamberimiz "Biriniz mescide girdiğinde, oturmadan önce iki rek‘at namaz kılsın" buyurmuştur (Müslim, “Salâtü'l müsâfirîn”, 11).

  Kuranı kerimde mescitlere "Allah'ın Evleri" denilmiştir. Bir eve giren kimsenin, önce ev sahibini selamlaması kadar tabi bir şey olamaz. Bu halde Allah'ın Evine girenin de Onu selamlaması gerekir. Selamlamanın en mükemmel ve en güzel şekli namazla olur. Camiye giren kimsenin tahiyyetü'l mescid kılmak suretiyle Allah Teala'yı bir nevi selamlamış, ona bağlılığını saygısını ve kulluğunu sunmuş olur.

  Tahiyyetü'l mescid namazının kılınış tablosu

  Bir mescide sadece ziyaret için veya öğretmek veya öğrenmek gibi bir maksatla giren kimse orada nafile olarak iki rekat namaz kılar. Dileyen daha fazla kılabilir. Mescide günde birden fazla girilmesi halinde bir kere tahiyyetü'l-mescid kılmak yeterlidir. Mescide girildikten sonra tahiyyetü'l-mescid kılmadan oturulursa, Hanefî ve Mâlikîler'e göre bu namaz, yine de kılınabilir; ancak oturmadan önce kılmak daha faziletlidir. Şâfiîler'e göre ise eğer kişi kasten oturmuşsa bu namaz sâkıt olur.

  Tahiyyetü'l mescid namazı

  Tahiyyetü'l mescid namazı, mescide girildiğinde daha oturmadan kılınmalıdır. Faziletli olan da budur. Oturulduktan sonra da kılınır. Bazıları; oturmadan kılınırsa eda, oturduktan sonra kılınırsa kaza olur, demişlerdir.

  Şâfiî mezhebine göre mescide ne zaman girilirse girilsin bu namazın kılınması müstehaptır. Hanefîler'e ve Mâlikîler'e göre ise kerâhet vakitlerinde mescide giren kimsenin bu namazı kılması mekruhtur. Kişi bunun yerine tesbih ve tehlîlde bulunarak ve salavat getirerek mescidi selâmlamış olur. Normal vakitlerde mescide girdiği halde tahiyyetü'l-mescid kılamayan kimsenin, bunun yerine dört defa "Subhânellahi ve'l-hamdu lillâhi velâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber" demesi menduptur.

  Cuma vakti hatip hutbedeyken mescide giren kimse Hanefî ve Mâlikîler'e göre tahiyyetü'l-mescid kılamaz. Şâfiîler'e ve Hanbelîler’e göre ise uzatmamak ve iki rek‘atı geçmemek şartıyla bu durumda tahiyyetü'l-mescid kılınır.

  Bir mescide, herhangi bir namazı kılmak için veya farz kılmak ve imama uymak niyetiyle girmek ve oturmadan o namaza başlamak da tahiyyetü'l mescid yerine geçer.

  Tahiyyetü'l-mescid ile ilgili hadisler

  Tahiyyetü'l-mescid Namazının kılınışı

  Yazı kaynağı : www.namazzamani.net

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap