Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  buruc suresi kaçıncı sayfada

  1 ziyaretçi

  buruc suresi kaçıncı sayfada bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Bürûc suresi kaçıncı cüz, kaçıncı sayfada, Burûc suresinin faziletleri nedir, Burûc suresi fazileti ile ilgili hadisler

  Buruc suresi kaçıncı cüz kaçıncı sayfada

  Buruc Suresi Okunuşu ve Anlamı: Buruc Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Tefsiri ve Diyanet Meali

  Buruc Suresi Okunuşu ve Anlamı: Buruc Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Tefsiri ve Diyanet Meali

  Buruc suresi başlıca burçlara yönelik olmaktadır. Uhdud ashabına da sure de yer verilmiştir. Peygamberlere iman etmektedirler fakat inanmayanlar tarafından eziyet görmüşlerdir. Firavun’un ve Semud kavminin başına gelenler, helak olma nedenleri anlatılmıştır. Buruc suresi ayetlerinde Allah’ın esirgeyen ve bağışlayan olmasına yeniden dikkat çekilmiştir. Ahiret zamanında müminlerin mutlu sonlarına, inkarcıların ise kötü durumlarına değinilmiştir. Allah’ın sıfatları hakkında açıklamalar da Buruc suresinde yer almaktadır. Buruc suresini okuyanlara manevi armağanlar verileceği müjdelenmiştir. Surenin okunması Allah’ın himayesine girmek anlamındadır.

  Öneri:
  Ayetel Kürsi

  Buruc Suresi Türkçe Okunuşu

  1.Vessemai zatilbüruci.
  2.Velyevmilmev'udi.
  3.Ve şahidin ve meşhudin.
  4.Kutile ashabül'uhdudi.
  5.En nari zatelvekudi.
  6.İz hüm 'aleyha ku'udün.
  7.Ve hüm 'ala ma yef'alune bilmü'miniyne şühudün.
  8.Ve ma nekamu minhüm illa en yü'minu billahil'aziyzilhamiydi.
  9.Elleziy lehu mülküssemavati vel'ardı vallahü 'ala külli şey'in şehiydün.
  10.İnnelleziyne fetenülmü'miniyne velmü'minati sümme lem yetubu felehüm 'azabü cehenneme ve lehüm 'azabülhariykı.
  11.İnnelleziyne amenu ve 'amilussalihati lehüm cennatün tecriy min tahtihel'enharü zalikelfevzülkebiyrü.
  12.İnne batşe rabbike leşediydün.
  13.İnnehu hüve yübdiü ve yü'ıydü.
  14.Ve hüvelğafurülvedudü.
  15.Zül'arşilmeciydü.
  16.Fa''alün lima yüriydü.
  17.Hel etake hadiysülcünudi.
  18.Fir'avne ve semude.
  19.Belilleziyne keferu fiy tekziybin.
  20.Vallahü min veraihim muhıytun.
  21.Bel hüve kur'anün meciydün.
  22.Fiy levhın mahfuzın.

  Buruc Suresi Türkçe Anlamı

  1.Burçlarla dolu göğe andolsun,
  2.Va'dedilmiş güne (kıyamete) andolsun,
  3, 4, 5.Şâhitlik edene ve şahitlik edilene andolsun ki, (mü'minleri yakmak için) hendek kazıp (içinde) alevli ateş yakanlar lanetlenmiştir.
  6, 7.O vakit, ateşin etrafında oturmuş, mü'minlere yaptıklarını seyrediyorlardı.
  8, 9.Onlar mü'minlere ancak; göklerin ve yerin hükümranlığı kendisine ait olan mutlak güç sahibi ve övülmeye layık Allah'a iman ettikleri için kızıyorlardı. Allah her şeye şahittir.
  10.Şüphesiz mü'min erkeklerle mü'min kadınlara işkence edip, sonra da tövbe etmeyenlere; cehennem azabı ve yangın azabı vardır.
  11.İman edip salih ameller işleyenlere gelince; onlara içinden ırmaklar akan, cennetler vardır. İşte bu büyük başarıdır.
  12.Şüphesiz, Rabbinin yakalaması çok çetindir.
  13.Şüphesiz O, başlangıçta yaratmayı yapar, sonra onu tekrarlar.
  14.O, çok bağışlayandır, çok sevendir.
  15.Arş'ın sahibidir, şanı yüce olandır.
  16.Dilediğini mutlaka yapandır.
  17, 18.Orduların, Firavun ve Semûd'un haberi sana geldi mi?
  19.Hayır, inkar edenler, hâlâ yalanlamaktadırlar.
  20.Oysa Allah, onları arkalarından kuşatmıştır.
  21.Hayır o (yalanlamakta oldukları kitap) şanı yüce bir Kur'an'dır.
  22.O korunmuş bir levhada (Levh-i Mahfuz'da)dır.

  Buruc Suresi Arapça Yazılışı

  Buruc Suresi Tefsiri

  Bir önceki sûrede olduğu gibi burada da yeminle söze başlanarak müminleri inançlarından dolayı ateş dolu çukurlara atıp yanmalarını seyreden zalimler kınanmakta ve âhirette hak ettikleri cezaya çarptırılacakları haber verilmektedir.

  Burûc kelimesi “açığa çıkmak, görünmek, saray ve köşk” anlamlarına gelen burcun çoğuludur. Astronomi terimi olarak burç, güneşin bir yılda takip ettiği düşünülen yörüngenin içlerinden geçtiği, belli sembollerle gösterilen on iki takım yıldızından her birini ifade eder. Modern astronomide “yıldız kümeleri” veya “galaksiler” olarak anlamak mümkündür (ayrıca bk. Hicr 15/16; Furkan 25/61). 2. âyetteki “vaad edilen gün”den maksat, kıyamet günüdür (Taberî, XXX, 82; Kurtubî, XIX, 283).

   “Tanıklık eden ve edilen” diye çevirdiğimiz 3. âyetteki şâhid ve meşhûd kelimelerini müfessirler farklı anlamlarda yorumlamışlardır. Bunları kısaca şöyle sıralamak mümkündür: a) Şahit Allah, meşhûd yaratıklardır; b) Şahit Hz. Muhammed, meşhûd onun ümmetidir; c) Şahit Hz. Muhammed’in ümmeti, meşhûd diğer ümmetlerdir; d) Şahit peygamberler, meşhûd ümmetleridir; e) Şahit koruyucu melekler, meşhûd insanlardır; f) Şahit bütün insanlar, meşhûd kıyamet günüdür; g) Şahit Allah ve melekler, meşhûd da Allah’ın birliği ilkesidir. Bunlardan başka yıldızların, Hacerülesved’in, arefe, cuma ve pazartesi günlerinin şahit ve meşhûd olduğu yolunda görüş ileri sürenler de vardır (bk. Kurtubî, XIX, 283-285; Ateş, X, 392-394). Bir önceki âyette kıyamet gününün geçtiği dikkate alındığında “şahit” ile insanların amellerini görüp bilen ve sonunda karşılığını verecek olan Allah Teâlâ’nın, meşhûd ile Allah’ın durumlarını görüp bildiği ve buna bağlı olarak âhirette sorgu ve yargıdan geçireceği insanlar ve onların işlerinin kastedildiği düşünülebilir. 

  Sûrede sözü edilen “ashâbü’l-uhdûd”, İslâmiyet’ten önceki bir devirde müminleri dinlerinden döndürmek için ateş dolu hendeklere atarak işkence eden kimseleri ifade eder. Âyetlerde semaya, kıyamet gününe, tanıklık edene ve edilene yeminle ashâbü’l-uhdûdün lânetlendiği bildirilmektedir. Uhdûd “uzun ve derin hendek” demektir. Kendilerinden ashâbü’l-uhdûd diye söz edilen kimselerle onların işkence ettiği müminler ve bu olayın geçtiği zaman ve bölge hakkında Kur’ân-ı Kerîm bilgi vermemiştir. Tefsirlerde bunların kimlikleri hakkında çok değişik ve birbiriyle çelişen açıklamalar bulunmaktadır. Bu açıklamalar arasında Necran hıristiyanlarının Yemen Kralı Zûnüvâs tarafından idam edilmeleri yahut bir Zerdüşt kralının, erkek kardeş ile kız kardeşin evlenmelerine Allah’ın müsaade ettiği şeklindeki hükmünü kabul etmeyen tebaasını ateşe atarak cezalandırması gibi güvenilir olmayan menkıbeler de vardır (bk. Taberî, XXX, 85-87; Kurtubî, XIX, 287-294). Bu ifadeyi belli bir olaya bağlamak yerine, tarihte çokça kullanılan ateşle işkence yöntemine atıf yapılarak genel mânada işkenceciler ve işkencenin yorumunu yapanlar da olmuştur (Esed, III, 1253). 10. âyet de bu anlamı desteklemektedir. Geçmiş dönemlerde olduğu gibi Burûc sûresinin indiği dönemde de Mekkeli müşrikler müminlere, özellikle fakirlere ve kimsesizlere acımasızca işkence ediyorlardı. Nitekim “...işkence edip de sonra tövbe etmeyenler var ya, işte onları cehennem azabı, yakıcı azap beklemektedir” meâlindeki 10. âyette Mekke müşriklerinin yaptıkları bu zulümlere işaret edilmiştir (bk. Muhammed Eroğlu, “Ashâbü’l-uhdûd”, DİA, III, 471).

  Buruc Suresi Konusu

  Sûrenin ana konusu kendilerine “ashâbü’l-uhdûd” (hendek ehli) denilen inkârcıların, müminlere verdikleri sıkıntılar ve müminlerin inançları uğrunda bunlara karşı gösterdikleri sabır ve dirençtir. Ayrıca inkârcıların âhiretteki kötü âkıbetleri ve müminlerin mutlu sonları, Allah’ın bazı sıfatları hakkında kısa açıklamalar yer almaktadır.

  Buruc Suresi Fazileti

  Sûrenin faziletiyle ilgili olarak Sa‘lebî ve Vâhidî gibi bazı müfessirlerce Ubey b. Kâ‘b’dan rivayet edilen ve bazı tefsirlerde (meselâ bk. Zemahşerî, IV, 733) yer alan, “Kim Burûc sûresini okursa Allah ona dünya hayatındaki cuma ve arefe günleri sayısının on katı ecir verir” meâlindeki hadisin mevzû olduğu kabul edilmiştir (Zerkeşî, I, 432).

  Yazı kaynağı : www.milliyet.com.tr

  Büruc Suresi

  Büruc Suresi

  1: Burçlarla dolu göğe andolsun,

  2: Vadedilmiş güne (kıyamet) andolsun,

  3: Tanıklık edene ve edilene andolsun ki,

  4-5: O çukurları, alev alev yanan ateş çukurlarını hazırlayanlar mahvolmuşlardır!

  6-7: Hani o sırada ateşin başında oturmuşlar, inananlara yaptıklarını seyrediyorlardı.

  8-9: Aziz, övgüye lâyık, göklerin ve yerin mâliki olan Allah'a inandıkları için, sırf bu sebeple onlara ağır işkence uyguladılar. Ama Allah her şeye şahittir.

  10: Mümin erkeklere ve mümin kadınlara işkence edip de sonra tövbe etmeyenler var ya, işte onları cehennem azabı, yakıcı azap beklemektedir.

  11: İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, onlar için altından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük kurtuluş budur.

  12: Şüphesiz Rabbinin yakalaması pek müthiştir.

  13: Kuşku yok ki, başta yaratan da, sonra tekrar yaratacak olan da O'dur

  14-16: Çok bağışlayan, sevgisi geniş, arşın sahibi, şanı yüce ve dilediğini yapan yalnız O'dur.

  17-18: Orduların, Firavun ve Semûd'un haberi sana ulaştı mı?

  19: Doğrusu inkârcılar bir yalanlama içindedirler.

  20: Oysa Allah onları arkalarından kuşatmıştır.

  21: Şüphesiz o (asılsız saydıkları kitap), şanı yüce bir Kur'an’dır;

  22: O, Levh-i mahfûzdadır.[5]

  Yazı kaynağı : tr.wikipedia.org

  ​ 30. cüzde hangi sureler var? Son cüz kaçıncı sayfada, 30. cüz kaç sayfa, kaç sure var? - Yeni Şafak

  ​ 30. cüzde hangi sureler var? Son cüz kaçıncı sayfada, 30. cüz kaç sayfa, kaç sure var? - Yeni Şafak

  Kur'an'da 30. cüz var. Peki 30. cüzde hangi sureler var, Amme cüzü kaçıncı sayfadan başlıyor. Son cüz hangi sayfadan başlıyor ve hangi sayfada sona eriyor. 30 cüzdeki sureler ve anlamları haberimizde.

  30. cüzde kaç sure ve hangi sureler var?

  30. cüzde 37 adet sure vardır. 581. sayfadan başlıyor 604. sayfaya kadar devam ediyor.

  1. Nebe Suresi

  Nebe Suresi (Amme), Mekke döneminde inmiştir ve 40 ayettir. Sûre, adını ikinci ayette geçen “enNebe’”kelimesinden almıştır. Nebe’, haber demektir. Sûrede, ölüm ötesi hayatınvarlığını ispat çerçevesinde, kıyamet, öldükten sonra dirilme ve hesap için toplanma konularına yer verilmektedir.

  2. Naziat Suresi


  Naziat Suresi, Mekke döneminde inmiştir ve 46 ayettir. Sure, adını birinci ayetteki “en-Nâzi’ât” kelimesinden almıştır. Nâzi’ât burada, “ruhları çekip alan melekler” demektir. Surede başlıca, tevhit, peygamberlik, öldükten sonra dirilme ve hesap konu edilmektedir.

  3. Abese Suresi

  Abese Suresi, Mekke döneminde inmiştir. 42 ayettir. Sure, adını birinci ayetteki “abese” fiilinden almıştır. “Abese”, “yüzünü ekşitti” demektir. Surede başlıca, itikat, peygamberlik, Allah’ın kudreti ve kıyamet hâlleri konu edilmektedir.

  4. Tekvir Suresi

  Tekvir Suresi, Mekke döneminde inmiştir ve 29 ayettir. Sure, adını birinci ayette geçen “küvviret” fiilinin mastarından almıştır. Tekvîr, dürmek demektir. Sûrede başlıca, kıyamet, vahiy ve peygamberlik konuları ele alınmaktadır.

  5. İnfitar Suresi


  İnfitar Suresi, Mekke döneminde inmiştir ve 19 ayettir. Sure, adını birinci ayetteki “infetarat” fiilinin mastarından almıştır. İnfitâr, yarılmak demektir.

  6. Mutaffifin Suresi

  Mutaffifin Suresi, Mekke döneminde inmiştir ve 36 ayettir. Sure, adını ilk ayette geçen “elMutaffifîn” kelimesinden almıştır. Mutaffifîn, ölçüde ve tartıda hile yapanlar demektir.

  7. İnşikak Suresi


  İnşikak Suresi, Mekke döneminde inmiştir ve 25 ayettir. Sure, adını birinci ayette geçen “inşakka” fiilinin mastarı olan “İnşikâk” kelimesinden almıştır. İnşikâk, yarılmak demektir.

  8. Buruc Suresi

  Buruc Suresi, Mekke döneminde inmiştir. 22 ayettir. Sure, adını birinci ayetteki “el-Bürûc” kelimesinden almıştır. Bürûc, burçlar demektir.

  9. Tarık Suresi

  Mekke döneminde inmiştir. 17 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “et-Târık”kelimesinden almıştır. Târık, şiddetle çarpan, vuran, gece gelen şey demektir.

  10. A'la Suresi


  Mekke döneminde inmiştir. 19 âyettir. Sûre, adını birinci âyette yer alan ve AllahTeâlâ’yı niteleyen “el-A’lâ” kelimesinden almıştır. A’lâ, en yüce demektir.

  11. Ğaşiye Suresi

  Mekke döneminde inmiştir. 19 âyettir. Sûre, adını birinci âyette yer alan ve AllahTeâlâ’yı niteleyen “el-A’lâ” kelimesinden almıştır. A’lâ, en yüce demektir.

  12. Fecr Suresi

  Fecr Suresi, Mekke döneminde inmiştir. 30 ayettir. Sure, adını birinci ayetteki “el-Fecr” kelimesinden almıştır. Fecr, tan yerinin ağarması vakti demektir.

  13. Beled Suresi

  Mekke döneminde inmiştir. 20 âyettir. Sûre, adını ilk ayetteki “el-Beled” kelimesindenalmıştır. Beled, şehir, belde demektir.

  14. Şems Suresi

  Şems Suresi, Mekke döneminde inmiştir. 15 ayettir. Sure, adını birinci ayetteki “eş-Şems” kelimesinden almıştır. Şems, güneş demektir.

  15. Leyl Suresi

  Mekke döneminde inmiştir. 21 âyettir. Leyl, gece demektir.

  16. Duha Suresi

  Duha Suresi, Mekke döneminde inmiştir ve 11 ayettir. Duha, kuşluk vakti demektir.

  17. İnşirah Suresi

  Mekke döneminde inmiştir. 8 âyettir. İnşirah, açılmak, genişlemek demektir.


  18. Tin Suresi

  Tin Suresi, Mekke döneminde inmiştir. 8 âyettir. Tîn, incir demektir.

  19. Alak Suresi

  Alak Suresi, Mekke döneminde inmiştir. 19 ayettir. Sure, adını ikinci ayette geçen “alak” kelimesinden almıştır.


  20. Kadir Suresi

  Kadir Suresi, Mekke döneminde inmiştir ve 5 ayettir. Sure, Kadir gecesini anlattığı için bu adı almıştır. Kadr, azamet ve şeref demektir.

  21. Beyyine Suresi

  Medine döneminde inmiştir. 8 âyettir. Beyyine, apaçık delil demektir.

  22. Zilzal Suresi

  Zilzal Suresi, Medine döneminde inmiştir ve 8 ayettir. Zilzal, sarsıntı, deprem demektir.

  23. Adiyat Suresi

  Mekke döneminde inmiştir. 11 âyettir. Âdiyât, hızlı koşan atlar demektir.

  24. Karia Suresi

  Mekke döneminde inmiştir. 11 âyettir. “Kâri’a”, vuran, çarpan, kapıyı çalan,yürekleri hoplatan şey demektir. Burada, kıyamet gününü ifade etmektedir.

  25. Tekasür Suresi

  Mekke döneminde inmiştir. 8 ayettir. Tekâsür, mal, mülk ve çoluk çocuğun çokluğuyla övünmek demektir.


  26. Asr Suresi

  Asr Suresi, Mekke döneminde inmiştir. 3 ayettir. Asr, çağ, ikindi vakti, uzun zaman demektir.

  27. Hümeze Suresi

  Hümeze Suresi, Mekke döneminde inmiştir ve 9 ayettir. Hümeze, insanları arkadan çekiştiren, ayıplayan kimse demektir.

  28. Fil Suresi

  Fil Suresi, Mekke döneminde inmiştir. 5 ayettir. Sure, fillerle donanmış ordusuyla Kabe’yi yıkmaya gelen Ebrehe’nin helak edilişinden bahsettiği için bu adı almıştır.

  29. Kureyş Suresi

  Mekke döneminde inmiştir. 4 ayettir. Kureyş, Hz. Peygamberin mensup olduğu kabilenin adıdır.


  30. Maun Suresi

  Maûn Suresi, Mekke döneminde inmiştir. 7 ayettir. Mâ’ûn, yardım ve zekat demektir.


  31. Kevser Suresi

  Kevser Suresi, Mekke döneminde inmiştir. Medine döneminde indiği de rivayet edilmiştir ve 3 ayettir.


  32. Kafirun Suresi

  Kafirun Suresi, Mekke döneminde inmiştir ve 6 ayettir. “Kâfirûn”, inkârcılar demektir.


  33. Nasr Suresi

  Nasr Suresi, Medine döneminde inmiştir. 3 ayettir. Nasr, yardım demektir.


  34. Tebbet Suresi

  Tebbet Suresi, Mekke döneminde inmiştir ve 5 ayettir. “Tebbet”, kurusun, kahrolsun demektir.


  35. İhlas Suresi

  İhlas Suresi, Mekke döneminde inmiştir. 4 ayettir. Hz. Peygamber İhlas Suresinin önemi ve fazileti hakkında, 'Varlığım elinde olan Allah’a yemin ederim ki bu sûre Kur’an’ın üçte birine denktir' buyurmuştur. Yine Hz. Peygamber, sevdiği için bu sûreyi her namazda okuyan bir sahabiye, 'Onu sevmen seni cennete götürür' müjdesini vermiştir.

  İhlas, samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak demektir. Allah’a bu surede anlatıldığı şekilde inanan, tevhit inancını tam anlamıyla benimsemiş ihlaslı bir mü'min olacağı için sure bu adla anılmaktadır.


  36. Felak Suresi

  Felak Suresi Medine döneminde inmiştir. 5 ayettir. Felak, sabah aydınlığı demektir. Resûlullah, Felak ve Nas surelerinin en güzel sığınma duaları olduğunu açıklamış ve çok okunmasını tavsiye etmiştir.


  37. Nas Suresi

  Nas Suresi, Medine döneminde inmiştir, 6 ayettir. Nas, insanlar demektir. Resûlullah, Felak ve Nâs sûrelerinin en güzel sığınma duaları olduğunu açıklamış ve çok okunmasını tavsiye etmiştir.


  Yazı kaynağı : www.yenisafak.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap