Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  burslulukta diğer kontenjan ne demek

  1 ziyaretçi

  burslulukta diğer kontenjan ne demek bilgi90'dan bulabilirsiniz

  2021 İOKBS Bursluluk Sınavı Kaç Puanla Kazanılır ?

  Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Bursluluk Sınavı ve Kontenjan Şikayetleri - Şikayetvar

  Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Bursluluk ve Kontenjan Şikayetleri - Şikayetvar

  PYBS s�nav� ve Kontejan T�rleri

  PYBS s�nav� ve Kontejan T�rleri

  2016 PYBS s�nav� ile ilgili daha önce Sorubak Blog a PYBS ile ilgili bilgiler yazm��t�m.

  PYBS s�nav�na ba�vuru yapan 5-6-7-9-10-11.s�n�f ö�rencileri a�a��da belirtit�im konteNjan türlerine uygun olarak PYBS s�nav�na ba�vuru yaparlar. Her kontenjan�n taban ve tavan puanlar� farkl�d�r.

  Örne�in 2012 PYBS s�nav�na giren 5.s�n�f bir ö�rencinin s�nav� kazanmas� için ö�retmen çocu�u kontejan�nda 311 , korunmaya muhtaç çocuk kontenjan�nda 143 , okul yok kontenjan�nda ise 439, di�er çocuk kontenjan�nda ise 450 puan almas� gerekir.

  Daha fazla bilgi için 2016 PYBS kazanmak için kaç puan almak gerekir? haberimizi okuyabilirsiniz.

  Sorubak sitemizde sizler için haz�rlad���m�z 2016 PYBS Puan Hesaplama Motoruna netlerinizi girerek kendinizi de�erlendirebilirsiniz.

  �imdi kontejanlar� aç�klayay�m.

  Ö�retmen Çocu�u, Okul Yok ve Korunmaya Muhtaç Çocuk Kontenjan�ndan faydalanmak için;
  1. Ö�retmen Çocu�u Kontenjan�
  Anne veya babas� Millî E�itim Bakanl���na ba�l� resmî okullarda (657 Say�l� kanuna tabi sözle�meli ö�retmenler dâhil) ö�retmen olarak görev yapt���na, görevde iken öldü�üne veya emekli oldu�una dair belge istenir. Durumu uygun olmayanlar için bu bölüm e-Okul sisteminde kapal� olarak gelecektir.
  Anne veya babas� ö�retmen olup bo�anan ö�retmen çocuklar� da ö�retmen çocu�u kontenjan�ndan ba�vurabileceklerdir. Maddî durum tespitinde (EK–1) beyannamesi çocu�un velayetinin oldu�u ebeveyn taraf�ndan doldurulacakt�r.

  2. Okul Yok Kontenjan�
  Ailenin oturdu�u yerle�im biriminde ilkö�retim okulu (ta��mal� e�itim kapsam�nda olanlar dâhil) bulunmayanlardan durumlar�n� gösterir il/ilçe millî e�itim müdürlüklerinden alacaklar� belge istenir.

  3. Korunmaya Muhtaç Çocuk Kontenjan�
  2828 say�l� Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile 5395 say�l� Çocuk Koruma Kanunu kapsam�na giren ve yeti�tirme yurtlar�ndan gelen veya ayn� kanunlar gere�ince haklar�nda tedbir karar� verilmi� olan ö�rencilerden durumlar�n� gösterir belge istenir.

  S�nava müracaat edecek bütün ö�rencilerden (2828 ve 5395 say�l� kanun kapsam�nda yer alanlar hariç) (EK–1) Ö�renci Ailesinin Maddî Durumunu Gösterir Beyanname istenecektir.

  Bu beyanlar ve belgeler okul müdürünün, ilgili müdür yard�mc�s�n�n veya görevlendirilen bir müdür yard�mc�s�n�n ba�kanl���nda en az 2 (iki) ö�retmenden olu�an komisyonca, maddî durumlar� 2012 Malî Y�l� için tespit edilen miktar� geçmeyen ve kontenjanla ilgili durumunu belgelendiremeyen ö�rencilerin ba�vurular�n�n incelenip gerekli düzeltmelerin yap�lmas�ndan sonra di�er çocuk kontenjan�ndan müracaatlar� sa�lanacakt�r

  Burhan DEM�R

  E�itim Yöneticisi

  Yazı kaynağı : www.sorubak.com

  Sıkça Sorulan Sorular

  Sıkça Sorulan Sorular

  -Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin yetersizlik durumlarına uygun sınav tedbir hizmeti alabilmeleri ve bu öğrencilerin bilgilerinin sisteme işlenmesi amacıyla; kayıtlı olduğu okulun bulunduğu bölgede hizmet veren Rehberlik ve Araştırma Merkezine (RAM) müracaat etmesi zorunludur.

  -RAM adreslerine ilişkin bilgilere http://orgm.meb.gov.tr/alt_sayfalar/kurum.asp internet adresinden ulaşılabilir.

  -Okul müdürlüğü, velinin görüşünü de alarak öğrencilerin sınav tedbir hizmetiyle ilgili olarak RAM’a yönlendirilmesinden ve takibinden birinci derecede sorumludur.

  -RAM’da yapılacak işlemlerde özel eğitim ihtiyacı olan öğrencinin (evde veya hastanede eğitim hizmeti alanlar hariç) kendisinin de bulunması gerekmektedir.

  -Sınav tedbir hizmetinin alınabilmesi için öğrenci velisi tarafından “Engelli Sağlık Kurulu Raporu ya da Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER), Engelli Kimlik Kartı veya Engelli Bilgisinin İşlendiği T.C. Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı veya hâlen devam eden İl/İlçe Özel Eğitim Hizmetleri Kurulunca alınmış yerleştirme (resmî tedbir) kararı” belgelerinden birinin örneğiyle RAM’a başvuru yapılması gerekmektedir.

  -Belirtilen belgelerin aslı, noter tasdikli örneği veya belgeyi düzenleyen ilgili makamca “Aslı gibidir” onayı olanların dışında herhangi bir rapor veya belge kabul edilmeyecektir. Ancak özel eğitim ortaokulları ile özel eğitim meslek liseleri müdürlüklerince resmî yazıyla yetersizlik durumunu bildiren sağlık kurulu raporunun örneğinin RAM’a gönderilmesi hâlinde, raporun aslı istenmeyecektir. Üzerinde tahribat, silinti ve kazıntı olan raporlar geçersiz sayılacaktır.

  -Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere RAM tarafından, MEBBİS-RAM modülüne işlenen bilgiler doğrultusunda sınav tedbir hizmeti verilecektir.

  -Başvuru yapıldıktan sonra başvurunun sisteme işlendiğine dair belge, öğrenci velisi tarafından RAM görevlisinden alınacaktır. Sistemde bilgileri yer almayan öğrencilere sınav tedbir hizmeti verilmeyecektir.

  -Öğrencilerin yetersizlik durumlarını beyan ettiği belgelerin bir örneği RAM tarafından saklanacak, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilmeyecektir.

  -Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin velileri, çocuklarının bu durumlarıyla ilgili işlemlerini en geç 20 Mayıs 2022 tarihine kadar RAM’a yaptırmaları gerekmektedir.

  MEBBİS-RAM modülünde özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere sınav tedbir hizmeti sunulması amacıyla belirlenen süre tamamlandıktan sonra herhangi bir işlem yapılmayacağından velilerin bu konuda dikkatli olmaları gerekmektedir.

  Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler, sürekli kullandıkları araç–gereç ve cihazları kendilerinin getirmesi kaydıyla sınavda kullanabileceklerdir.

  Yazı kaynağı : odsgm.meb.gov.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap