Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  bursluluk sınavına itiraz nasıl yapılır

  1 ziyaretçi

  bursluluk sınavına itiraz nasıl yapılır bilgi90'dan bulabilirsiniz

  MEB Bursluluk Sınavına Nasıl İtiraz Edilir ?

  3 Haziran 10:00’da yapılacak olan 5-6-7-8-9-10-11 ve Hazırlık sınıfı öğrencilerinin girebileceği MEB Bursluluk Sınavında başarılı olacak adaylara burs verilecek. 

  ç. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sonuçlara yapılacak itirazlar, sonuçların http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.

  Yazı kaynağı : www.unikampus.net

  2019 MEB İOKBS Bursluluk Sınavı Sonuçlarına Nasıl İtiraz Edilir ?

  İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuruları başladı. Başvurular 22 Mart’a kadar devam edecek.

  5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11 inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 02 Haziran 2019 tarihinde Türkiye saatiyle saat 10.00’da, ÖDSGM tarafından yapılacaktır.

  Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar; soruların, cevap anahtarlarının Bakanlıkça yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) takvim günü içerisinde ÖDSGM resmî internet sayfasında yayımlanan sınav itiraz bölümünden elektronik olarak veya yazılı olarak ÖDSGM’ye yapılabilecektir.

  Elektronik ortamda veya yazılı olarak yapılan itirazların incelenebilmesi için T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığıyla 20 TL (KDV dâhil) yatırılması gerekmektedir. Yazılı yapılan itirazlarda, ücret yatırıp itiraz başvurusu ile birlikte banka dekontu/ATM işlem fişi göndermeyen adayların başvuruları dikkate alınmayacak ve cevaplanmayacaktır.

  6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sorulara ve cevap anahtarına yapılacak itirazlar, soruların ve cevap anahtarlarının http://www.meb.gov.trinternet adresinden yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.

  2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sonuçlara yapılacak itirazlar, sonuçların http://www.meb.gov.trinternet adresinden yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.

  Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu/ATM işlem fişi eklenmemiş, imza ve adresleri olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır

  Yazı kaynağı : www.unikampus.net

  PYBS s�nav sonu�lar�na nas�l itiraz edilir?

  PYBS s�nav sonu�lar�na nas�l itiraz edilir?

  a. S�nav sorular�na, cevap anahtar�na, s�nav sonuçlar� ile yerle�tirme sonuçlar�na yap�lacak olan itirazlar sorular�n ve sonuçlar�n http://www.meb.gov.tr adresinden yay�mlanmas�ndan itibaren en geç 10 (on) gün içinde dilekçeyle E�itim Teknolojileri Genel Müdürlü�üne yap�labilecektir.
  b. Faksla yap�lan itirazlar dikkate al�nmayacakt�r.
  c. �tirazlar�n incelenmesi için ö�renci velisi taraf�ndan T.C. Ziraat Bankas� Be�evler/Ankara �ubesindeki E�itim Teknolojileri Genel Müdürlü�ü Döner Sermaye ��letmesinin TR190001000799054952215001 numaral� hesab�na 10 (on) TL yat�r�lmas� gerekmektedir.
  d. �tirazlar�n cevaplanmas�ndaki süre için E�itim Teknolojileri Genel Müdürlü�ü gelen evrak kay�t tarihi dikkate al�nacakt�r.
  e. Burs kazanan ö�rencilerin kay�t i�lemleri ile ilgili itirazlar�n kay�t süresi içinde yap�lmas� �artt�r. Yap�lan itirazlar s�ras�yla okul, ilçe/il milli e�itim müdürlükleri veya Bakanl���n ilgili birimlerince süresi içinde de�erlendirilir ve sonuçland�r�l�r.
  f. Süresi geçtikten sonra yap�lan itirazlar ile ö�rencinin T.C. kimlik numaras� belirtilmeyen, banka dekontu eklenmemi�, imza ve adresleri olmayan dilekçeler dikkate al�nmayacakt�r.
  * S�nav merkezinde bulunan her türlü s�nav evrak�n�n asl� veya fotokopisi yarg� organlar� d���nda, Bilgi Edindirme Kanununun 7nci maddesine göre ö�renci dâhil hiçbir ki�iye ya da kuruma verilemez ve gösterilemez.

  2011 PYBS PUANINIZI ONL�NE HESAPLAYIN.

  Yazı kaynağı : www.sorubak.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap