Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  bursluluk parası nasıl alınır

  1 ziyaretçi

  bursluluk parası nasıl alınır bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Bursluluk s�nav�n� kazananlar paray� nas�l alacak? Bursluluk s�nav�n� kazanan ��renciler ne kadar para al�r 2022?

  Bursluluk s�nav�n� kazananlar paray� nas�l alacak? Bursluluk s�nav�n� kazanan ��renciler ne kadar para al�r 2022?

  Bursluluk s�nav sonu�lar�n�n a��klanmas�yla birlikte g�zler bursluluk �cretine �evrildi. Bursluluk s�nav�n� kazanan ��renciler "�OKBS Bursluluk paras� ne kadar 2022? Bursluluk s�nav�n� kazanan ��renciler ne kadar para al�r 2022?" gibi sorulara cevap aramaya ba�lad�. Bursluluk s�nav�n� kazanan ��renciler, �OKBS bursu kapsam�nda her ay 663.87 TL �cret al�r. Bursluluk s�nav�n� kazananlar paray� nas�l alacak?

  Bursluluk s�nav� (�OKBS 2022) sonu�lar� a��kland�. Milli E�itim Bakanl���'n�n uygulam�� oldu�u s�nav do�rultusunda bursluluk s�nav�n� kazananlar, ne kadar para alacaklar�n� merak ediyorlar. En y�ksek puan� alanlar yani s�navdan ba�ar�l� bir not elde eden ��renciler, her ay�n 15'i ile 25'i aras�nda paralar�n� alacaklar. ��te 2022 y�l� Bursluluk �creti ve burs paralar�n�n yat�r�ld��� tarihler

  BURSLULUK SINAVINI KAZANAN ��RENC�LER NE KADAR PARA ALIR 2022?

  En y�ksek puan� alanlar yani s�navdan ba�ar�l� bir not elde eden ��renciler �OKBS bursu kapsam�nda ayda 1 kez yat�r�lmak suretiyle her ay 663.87 TL �cret al�r.

  Bursluluk �cretleri her y�l memur maa�lar�na endeksli olarak art�� g�stermektedir. Enflasyon rakamlar�ndan sonra bu miktar�n de�i�mesi s�z konusudur.

  Enflasyon rakamlar�ndan sonra bu miktar�n de�i�mesi s�z konusudur. Y�lda iki kez �OKBS �cretinde iyile�tirme yap�l�r. Burslulu�a hak kazanan son s�n�f ��rencileri, bir sonraki d�nemde bursun devam etmesi i�in okul m�d�rl�klerine ba�vuru yapabilirler.

  BURSLULUK SINAVINI KAZANANLAR PARAYI NASIL ALACAK?

  Paras�z Yat�l� Bursunu almaya hak kazanan ��renciler okul m�d�rl�klerine ba�vurular�n� yapacaklar. MEB'in yay�nlad��� k�lavuza g�re, "Burslulu�u hakk�n� kazanan ��rencilerin bursluluk i�lemleri okul m�d�rl��� taraf�ndan ilgili burs d�neminde e-Burs Mod�l� �zerinden ger�ekle�tirilecektir."

  MEB; Vak�fbank kanal�yla bursunu alan ��renciler burslar�n� yine Vak�fbank'tan, bursunu PTT 'den alan ��renciler yine burslar�n� PTT'den almaya devam edeceklerini a��klad�. Milli E�itim Bakanl��� Orta��retim Genel M�d�rl��� 20.03.2020 tarih ve 5768258 say�l� yaz�lar�yla Burs �demeleri hakk�nda baz� a��klamalarda bulundu. Buna g�re;

  1-Vak�fbank kanal�yla bursunu alan ��renciler burslar�n� yine Vak�fbank'tan, bursunu PTT 'den alan ��renciler yine burslar�n� PTT'den almaya devam edeceklerdir.

  2-Burslar her ay�n 25 inde �n y�klemeli banka kartlar�na aktar�lacakt�r.

  3- Kartlar; �n y�klemeli ve pos ge�i� �zelli�ine sahip olacakt�r.

  4- Vak�fbank, s�zle�me s�resince ayl�k veya y�ll�k hesap i�letim �creti, kart aidat�, bakiye sorma, hesap hareketi d�k�m�, kart bas�m� ve benzeri bankac�l�k i�lemlerinden her ne ad alt�nda olursa olsun ��renciden ba�ka bir masraf ve/veya �cret talep etmeyecektir.

  5- PTT, s�zle�me s�recinde ayl�k veya y�ll�k hesap i�letim �creti, kart aidat�, bakiye sorma, Pttmatik'lerden son on i�lem i�in hesap hareketleri d�k�m�, ad� alt�nda ��renciden masraf veya �cret talep etmeyecektir. BDDK h�km� gere�ince, kay�p, �al�nt� ve benzeri nedenler dolay�s�yla y�lda iki adetten sonraki kart yenileme durumlar�nda kart �creti kart maliyeti �l��s�nde al�nabilecektir.

  6-�demeler sadece hak sahibine yap�lacak olup hak sahibini temsil eden veli, vasi, kayy�m ve vekillerine �deme yap�lmayacakt�r.

  7- �demeler, PTT i�yerlerinden hak sahiplerine imza kar��l��� ibraz etmi� oldu�u kimli�in fotokopisi al�narak; elden teslim edilecek olan �n y�klemeli Pttkartlar ile yap�lacakt�r.

  8-Kart de�i�imi ve kay�p/�al�nt� durum bildirimlerinin PTT i�yerlerine yap�lmas� halinde PTT taraf�ndan hak sahibine en k�sa s�rede PTT kart� temin edilecektir. PTT �a�r� Merkezi numaras� 444 1 788 olup, g�ncel cep numaras� olan ��renciler kart�n �ifresini unutmalar� halinde belirtilen numara �zerinden SMS yoluyla �ifre alabileceklerdir.

  9-PTT kart� olan ��renciler, PTT'nin t�m i�yerlerinden ve Pttmatik'lerinden; para �ekme, �ifre alma/de�i�tirme, Pttmatik'lerden son on i�lem i�in hesap hareketleri d�k�m�n� �cretsiz yapacaklard�r. Pttkartlar di�er Banka ATM'lerinde de kullan�labilmekte olup, di�er banka ATM'lerinden yap�lacak i�lemlerle ilgili banka ve Bankalar aras� Kart Merkezinin yans�taca�� hizmet �creti tarifesi ge�erli olacakt�r.

  10-Vak�fbank �n y�klemeli kart�n� kaybeden ��renciler, yeni �n y�klemeli kartlar�n� PTT i�yerlerinden kimlik fotokopisi ile �ahsen ba�vurarak temin edecektir.

  11-2020-2021 e�itim-��retim y�l�nda burslulu�a yeni hak kazanan ��renciler burslar�n� Ptt i�yerlerinden ald�klar� �n Y�klemeli kartlar ile alacaklard�r. �n Y�klemeli Pttkartlar il ve il�e Milli E�itim m�d�rl�klerine g�nderilmeyecek olup sadece PTT ��yerlerine ba�vuru yapan ��rencilere teslim edilecektir.

  12.Vak�fbank kart�n� her ne sebeple olursa olsun kaybeden ��rencilerin Vak�fbank kart� iptal olacak ve kullan�lamayacakt�r. ��renciler burslar�n� yeni alacaklar� Pttkartlardan alacakt�r.

  Devletin burs hakk� tan�d��� ��renciler, �ncelikle PTT kart�na sahip olmas� gerekir. Bursluluk s�nav�n� kazanlar, paray� alabilmek i�in PTT �ubesine giderek kart i�in ba�vuru yapmal�d�r. Bunun i�in kimlik kart� ve kimlik fotokopisi yeterli olacakt�r.

  BURS �CRETLER� NE ZAMAN YATIRILACAK?

  ��renci burslar�, Mill� E�itim Bakanl���na Ba�l� Resm� Okullarda Yat�l�l�k, Bursluluk, Sosyal Yard�mlar ve Okul Pansiyonlar� Y�netmeli�i h�k�mleri gere�i, bursluluk s�nav� kazan�larak okula kay�t yapt�r�lan tarihi izleyen Ekim ay� ba��ndan itibaren �denir.

  PYBS burslar� her ay�n 25 inde ayda 1(bir) defa olmak �zere yat�r�lacakt�r. �lk burs �demesi okul a��ld�ktan sonra yakla��k 2 hafta i�erisinde yat�r�lmaktad�r. Paras�z yat�l�l�k ve bursluluk �demeleri her ay �denir. Genelde �demeler yakla��k 10-15 g�n i�erisinde �denir.

  Yazı kaynağı : www.star.com.tr

  İOKBS bursluluk parası nereden alınır, PTT mi bankadan mı? 2022 İOKBS parası ne kadar oldu?

  Bursluluk parası ne kadar 2022? İOKBS bursluluk parası ne zaman yatacak 2022? Bursluluk parası kaç yıl alınıyor, kaç ayda bir verilir?

  Bursluluk parası ne kadar 2022? İOKBS bursluluk parası ne zaman yatacak 2022? Bursluluk parası kaç yıl alınıyor, kaç ayda bir verilir?

  Bursluluk ne kadar, İOKBS bursluluk parası ne zaman yatacak 2022? 4 Eylül'de, 770 yurt içi ve 1 yurt dışı sınav merkezinde 2 bin 926 okul ve 45 bin 479 salonda gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM), internet üzerinden sonuçları erişime açıldı. Peki, başvuru ücreti ne kadar 2022, bursluluk parası kaç yıl alınıyor, kaç ayda bir verilir?

  Bursluluk parası ne zaman yatacak?

  Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir. MEB kılavuzda yapılan açıklamada "Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir" bilgisi verildi.

  İllere göre farklılık gösteren ödemeler ay sonuna kadar tüm illerde tamamlanacaktır. Bu süreçte öğrencilerin sık sık hesaplarını kontrol etmesi önerilir.

  Bursluluk parası ne kadar 2022, kaç yıl alınıyor, kaç ayda bir verilir?

  İOKBS bursu kapsamında ayda 1 kez yatırılmak suretiyle her ay 663.87 TL ücret alır. Bursluluk ücretleri her yıl memur maaşlarına endeksli olarak artış göstermektedir.

  Yılda iki kez İOKBS ücretinde iyileştirme yapılır. Bursluluğa hak kazanan son sınıf öğrencileri, bir sonraki dönemde bursun devam etmesi için okul müdürlüklerine başvuru yapabilirler.

  Yıllara Göre Burs Ücretleri ise şu şekilde;

  2018 yılında aylık burs ücreti 234,70 TL

  2019 yılında aylık burs ücreti 260,40 TL

  2020 yılında aylık burs ücreti 290,66 TL

  2020 yılında aylık burs ücreti 310,00 TL

  2021 yılında (Ocak-Haziran arası) aylık burs ücreti 329,91 TL

  2021 yılında (Temmuz-Aralık) aylık burs ücreti 358,10 TL

  2022 yılında (Ocak-Haziran arası) aylık burs ücreti 468,54 TL

  2022 yılında (Temmuz-Aralık arası) aylık burs ücreti 663,87 TL

  Yazı kaynağı : www.gazetevatan.com

  PYBS Bursu Nasıl Alınır? Şartları Nelerdir? 2022-2023

  İOKBS BURSU NE KADAR 2022? İOKBS Bursluluk Ücreti, Bursluluk Sınavı Parası!

  Bursluluk Parası Ne Kadar, Nereden, Ne Zaman ve Nasıl Alınır?

  2020 İOKBS Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı. Sınavı kazanan 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri ne kadar burs parası alacaklar? Burs ücreti hangi bankadan çekilecek?Burs kaç ay/yıl verilecek merak konusu. İşte tüm detaylar:

  İOKBS Bursluluk Parası Ne Kadar (2020 Burs Ücreti)

  Burs ücreti, her yıl Millî Eğitim Bakanlığı ve Maliye Bakanlığınca müştereken belirlenen gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu tespit edilir. Buna göre İOKBS Bursluluk sınavını kazanan bir öğrenci 2020 yılında 310 TL burs ücreti alacak.

  Burs Ücreti Her Ay mı Verilecek yoksa 3 Ay da Bir mi?

  Eskiden 3 ayda bir verilen burs ücreti artık aylık verilmektedir.

  Yıllara Göre Burs Ücretleri

  2013 yılı 3 Aylık Burs ücreti: 398,72 TL

  2014 yılı 3 Aylık Burs ücreti: 438,89 TL

  2015 yılı 3 Aylık Burs ücreti: 473,47 TL

  2016 yılı 3 Aylık Burs ücreti: 530,24 TL

  2017 yılı 3 Aylık Burs ücreti: 613.15 TL

  2018 yılı 3 Aylık Burs ücreti: 648.04 TL

  2018 yılı 3 Aylık Burs ücreti: 704.28 TL

  2018 yılı Aylık Burs ücreti: 234,70 TL

  2019 yılı Aylık Burs ücreti: 260,40 TL

  2020 yılı Aylık Burs ücreti: 290,66 TL

  2020 yılı Aylık Burs ücreti: 310,00 TL

  Bursluluk Parası Ne Zaman Verilecek?

  Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 20.03.2020 tarih ve 5768258 sayılı yazısında 2. madde de Burs ödemeleriyle ilgili olarak “Burslar her ayın 25 inde ön yüklemeli banka kartlarına aktarılacaktır.

  Burs ücretinin ne zaman, hangi ay ödenmeye başlayacağıyla ilgili olarak ta İOKBS kılavuzunda “Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.

  ifadeleri yer almaktadır. Her ayın 25’i olarak tarih belirtilse de zaman zaman ödemelerde 10-15 gün sarkmalar olduğu geçmişte görülmüştür.

  Bursluluk Parası Nereden ve Nasıl Alınır?

  Diğer bir kafa karışıklığına neden olan konu ise bursluluk parasının nereden ve nasıl alıanacağıdır. Eskiden sadece Vakıfbank üzerinden yapılan bursluluk ödemeleri geçen yıl Vakıfbank ve PTT aracılığıyla ödenmişti. 2020-2021 eğitim öğretim yılından itibaren yapılacak bursluluk ödemeleriyle ilgili olarak MEB, burs ücreti halihazırda alan öğrencilerin paralarını aldıkları kurumlardan almaya devam edeceklerini açıkladı. Yazıda; “Vakıfbank kanalıyla bursunu alan öğrenciler burslarını yine Vakıfbank’tan, bursunu PTT ‘den alan öğrenciler yine burslarını PTT’den almaya devam edeceklerdir.” ifadesi yer aldı.

  2020-2021 eğitim öğretim yılında itibaren bursluluk parası almaya başlayacak olan, 2020 İOKBS‘yi kazanan öğrenciler ise ödemlerini PTT’den alacakları Ön Yüklemeli kartlar aracılığıyla çekebilecekler. Konuyla ilgili olarak MEB’in yaptığı açıklama:

  2020-2021 eğitim-öğretim yılında bursluluğa yeni hak kazanan öğrenciler burslarını PTT işyerlerinden aldıkları Ön Yüklemeli kartlar ile alacaklardır. Ön Yüklemeli Pttkartlar il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderilmeyecek olup sadece PTT İşyerlerine başvuru yapan öğrencilere teslim edilecektir.

  Bursluluk ödemeleri sadece hak sahibine yani öğrenci adına açılan hesaba yapılmaktadır. Hak sahibini temsil eden veli, vasi, kayyım ve vekillerine ödeme yapılmamaktadır.

  20.03.2020 tarih ve 5768258 sayılı BURS ÖDEMELERİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR konulu MEB yazını okumak için tıklayınız.

  Bursluluk Parası Kaç Ay / Yıl Verilir?

  Bursun devamı, kesilmesi ve itirazlara ilişkin iş ve işlemler 25/11/2016 tarihli ve 29899 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği”nin 18’inci maddesine göre yapılmaktadır. Buna göre;

  Bursun devamı, kesilmesi ve itirazlar

  MADDE 18- (1) Ortaokul, imam-hatip ortaokulu veya özel eğitim ortaokulunu tamamlayan burslu öğrencilerin resmi ve örgün ortaöğretim kurumlarında öğrenimlerine gündüzlü olarak devam etmeleri halinde burslulukları devam eder.

  Ortaöğretim kurumlarına parasız yatılı yerleştirilen öğrencilerin burslulukları okul müdürlüklerince e-Burs sistemi üzerinden iptal edilir.

  (2) Ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya son sınıfta beklemeli duruma düşen öğrencilerin bursları ders yılının sona erdiği tarihi takip eden aybaşında kesilir.

  (3) Ortaokul veya imam-hatip ortaokulunu burslu olarak tamamlayan öğrencilerden, resmi ve örgün ortaöğretim kurumlarına gündüzlü olarak devam edenlerin bursluluk durumları, ilgili okul müdürlüklerince e-Burs sistemi üzerinden güncellenir. Bu öğrencilerin bursları, ortaokul veya imam-hatip ortaokulunu tamamladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren kayıt yaptırdıkları ortaöğretim kurum müdürlüklerince ödenir.

  (4) Bakanlığa bağlı resmi ve örgün eğitim kurumlarından ayrılanlar ile parasız yatılılığa geçen öğrencilerin bursları, ayrıldıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren kesilir. Bursluluğu sona erenlerin durumları, ayrıldıkları okul müdürlüklerince öğrencinin ayrıldığı tarihi takip eden ayın ilk üç iş günü içerisinde e-Burs sistemi üzerinden iptal edilir.

  (5) Burs kayıt kabulleriyle ilgili itirazlar, kayıt süresi içerisinde ilgili okul müdürlüğüne yapılır. Yapılan itirazlar beş iş günü içerisinde değerlendirilir ve sonuçlandırılır.

  Diğer burslardan yararlanma

  MADDE 19- (1) Parasız yatılı veya burslu okuma imkânlarından faydalanan öğrenciler, başka resmi kurum ve kuruluşlarca verilen bursu seçtikleri takdirde bu Yönetmelikte öngörülen parasız yatılı veya burslu okuma haklarından faydalanamazlar. Resmi kurum ve kuruluşlarca verilen bursu tercih eden öğrencilerin parasız yatılılık veya burslulukları öğrenim gördükleri okul müdürlüklerince sona erdirilir.

  Bursu Kesilen Öğrenci Yeniden Burs Alabilir mi? Bursluluğa Yeniden Hak Kazanabilir mi?

  MADDE 20- (1) Parasız yatılı veya burslu okuma hakkını kaybeden öğrencilerden tekrar burslu okumak isteyenler, bu Yönetmelikte belirtilen parasız yatılılık veya bursluluk için başvuru ve yararlanma şartlarını taşımaları kaydıyla bursluluk sınavına katılabilirler ve sınavı kazanmaları halinde bursluluktan yararlandırılır. Tekrar parasız yatılı okumak isteyenler ise bu Yönetmelikte belirtilen parasız yatılılık veya bursluluk için başvuru ve yararlanma şartlarını taşımaları kaydıyla il, ilçe veya okul yatılılık ve bursluluk komisyonlarınca parasız yatılı olarak yerleştirilebilir.

  ÖN YÜKLEMELİ PTTKART NEREDEN ve NASIL ALINIR öğrenmek için tıklayınız…

  Yazı kaynağı : www.ucretliogretmenlik.net

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap