Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  bursa uludağ üniversitesi yabancı diller yüksekokulu

  1 ziyaretçi

  bursa uludağ üniversitesi yabancı diller yüksekokulu bilgi90'dan bulabilirsiniz

  JavaScript is not available.

  We’ve detected that JavaScript is disabled in this browser. Please enable JavaScript or switch to a supported browser to continue using twitter.com. You can see a list of supported browsers in our Help Center.

  Help Center

  Terms of Service Privacy Policy Cookie Policy Imprint Ads info © 2021 Twitter, Inc.

  Yazı kaynağı : twitter.com

  Bursa Uluda� �niversitesinden:

  BURSA ULUDA� �N�VERS�TES� YABANCI D�LLER Y�KSEKOKULU

  YABANCI D�L E��T�M-��RET�M VE SINAV Y�NETMEL���

  B�R�NC� B�L�M

  Ama�, Kapsam, Dayanak ve Tan�mlar

  Ama�

  MADDE 1 � (1) Bu Y�netmeli�in amac�; Bursa Uluda� �niversitesi zorunlu ve iste�e ba�l� yabanc� dil haz�rl�k s�n�flar�nda e�itim-��retim programlar�n�n uygulanmas� ve s�navlar�n�, ortak zorunlu yabanc� dil derslerinin ger�ekle�tirilmesi ve s�navlar�n�, Yabanc� Diller Y�ksekokulu taraf�ndan d�zenlenen ulusal ve uluslararas� s�navlar ile sertifika programlar�n�, yabanc� dil kurslar� ve s�navlar�na ili�kin esaslar� d�zenlemektir.

  Kapsam

  MADDE 2 � (1) Bu Y�netmelik, Bursa Uluda� �niversitesi Yabanc� Diller Y�ksekokulu taraf�ndan �nlisans, lisans ve lisans�st� ��rencileri ile s�nav ve kurslara kat�lan bireylere y�nelik y�r�t�len e�itim-��retim ve s�navlarda uygulanacak esaslara ili�kin h�k�mleri kapsar.

  Dayanak

  MADDE 3 � (1) Bu Y�netmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 say�l� Y�ksek��retim Kanununun 5 inci maddesinin (�) bendi, 44 �nc� ve 49 uncu maddeleri, 14/10/1983 tarihli ve 2923 say�l� Yabanc� Dil E�itimi ve ��retimi ile T�rk Vatanda�lar�n�n Farkl� Dil ve Leh�elerinin ��renilmesi Hakk�nda Kanunun 3 �nc� maddesi ile 23/3/2016 tarihli ve 29662 say�l� Resm� Gazete�de yay�mlanan Y�ksek��retim Kurumlar�nda Yabanc� Dil ��retimi ve Yabanc� Dille ��retim Yap�lmas�nda Uyulacak Esaslara �li�kin Y�netmeli�e dayan�larak haz�rlanm��t�r.

  Tan�mlar

  MADDE 4 � (1) Bu Y�netmelikte ge�en;

  a) BU�DS: Bursa Uluda� �niversitesi Merkezi Yabanc� Dil Yeterlik s�nav�n�,

  b) CAE: Cambridge Advanced English s�nav�n�,

  c) DALF: Dipl�me Approfondi de Langue Fran�aise s�nav�n�,

  �) D�zey: Avrupa Ortak Dil �er�eve Belgesine g�re ��rencinin ba�ar�s�yla ilgili durumunu,

  d) IELTS: International English Language Testing System s�nav�n�,

  e) �ste�e ba�l� haz�rl�k s�n�f�: ��rencilerin kay�tl� oldu�u, ��retim dili tamamen T�rk�e olan program�n ilk yar�y�l�ndan �nce talepleri halinde alaca�� yabanc� dil e�itimini,

  f) Goethe Zertifikat: Goethe Enstit�s� sertifika s�nav�n�,

  g) K�smen yabanc� dil e�itimi: Programda verilen derslerin toplam kredisinin en az % 30�unun yabanc� dilde verildi�i e�itimi,

  �) Muafiyet/seviye tespit s�nav�: ��rencinin haz�rl�k s�n�f� e�itiminden muaf olup olmad���n� ve haz�rl�k e�itimine hangi d�zeyden devam edece�ini belirleyen s�nav�n�,

  h) M�d�r: Yabanc� Diller Y�ksekokulu M�d�r�n�,

  �) �SD: �sterreichisches Sprachdiplom Deutsch s�nav�n�,

  i) PTE Academic: Pearson Test of English s�nav�n�,

  j) Rekt�r: Bursa Uluda� �niversitesi Rekt�r�n�,

  k) Senato: Bursa Uluda� �niversitesi Senatosunu,

  l) TELC: The European Langauge Certificates s�nav�n�,

  m) TestDaF: Test Deutsch als Fremdsprache s�nav�n�,

  n) TOEFL: Test of English as Foreign Language s�nav�n�,

  o) TOEIC: Test of English for International Communication s�nav�n�,

  �) T�rkiye Y�ksek��retim Yeterlilikler �er�evesi: Avrupa ve T�rkiye Yeterlilikler �er�eveleri ile uyumlu olacak �ekilde tasarlanan ve y�ksek��retim d�zeylerine y�nelik e�itim ve ��retim programlar�n� i�eren yeterlilikler �er�evesini,

  p) �niversite: Bursa Uluda� �niversitesini,

  r) Yabanc� dilde e�itim: Program�n ��retim m�fredat�n�n tamam�n�n yabanc� dilde verildi�i e�itimi,

  s) YDS: Yabanc� Dil Bilgisi Seviye Tespit s�nav�n�,

  �) Yeterlilik s�nav�: ��rencinin program i�in istenen yabanc� dil d�zeyi ile yeterlili�ine sahip olup olmad���n� veya yabanc� dil yeterlili�ini kazan�p kazanmad���n� �l�en s�navlar�,

  t) Y�KD�L: Y�ksek��retim Kurumlar� Yabanc� Dil s�nav�n�,

  u) Y�ksekokul: Bursa Uluda� �niversitesi Yabanc� Diller Y�ksekokulunu,

  �) Y�ksekokul Muafiyet ve S�nav �tiraz Komisyonu: ��rencilerin yabanc� dil dersleri ile ilgili muafiyetleri, intibaklar� ve s�nav itirazlar� ile ilgili karar veren kurulu,

  v) Y�ksekokul Kurulu: Yabanc� Diller Y�ksekokulu Y�ksekokul Kurulunu,

  y) Y�netim Kurulu: Yabanc� Diller Y�ksekokulu Y�netim Kurulunu,

  z) Zorunlu haz�rl�k s�n�f�: ��retim dili tamamen veya k�smen yabanc� dil olan programlarda ��rencinin devam etmek zorunda oldu�u yabanc� dil e�itimini,

  ifade eder.

  �K�NC� B�L�M

  Haz�rl�k S�n�f� E�itim-��retimi ve S�navlara �li�kin Esaslar

  Haz�rl�k s�n�f� e�itim ve ��retiminin amac�

  MADDE 5 � (1) Haz�rl�k s�n�f� e�itim-��retiminin amac�; Avrupa Ortak Dil �er�eve Kriterlerinde �ng�r�len, yabanc� dilin temel kurallar� ile s�zl� ve yaz�l� anlama-anlatma y�ntemlerini ��retmek, �e�itli alanlardaki yay�nlar� izleyebilme becerisi edindirmek, sosyal ve akademik ya�am i�in gereken dil ileti�imini sa�lama yeterli�ini kazand�rmakt�r.

  Haz�rl�k s�n�f�nda e�itim ve ��retimin kapsam�

  MADDE 6 � (1) Haz�rl�k s�n�f�nda e�itim-��retim, zorunlu ve iste�e ba�l� olarak bu Y�netmelikteki esaslar �er�evesinde Y�ksekokul taraf�ndan y�r�t�l�r. Y�netim Kurulu her akademik y�l �ncesinde bu Y�netmelik h�k�mleri do�rultusunda haz�rl�k e�itimi ile ilgili t�m usul ve esaslar� belirler ve duyurur.

  (2) Y�netim Kurulu haz�rl�k e�itimini koordine etmek �zere ilgili yabanc� dillerde koordinat�rler g�revlendirebilir. Arap�a haz�rl�k s�n�flar�n�n koordinasyonunu y�r�tmek �zere �lahiyat Fak�ltesi ��retim elemanlar�ndan birisi koordinat�r olarak g�revlendirilebilir.

  Yabanc� dil muafiyet/seviye tespit s�nav�

  MADDE 7 � (1) Yabanc� dil muafiyet/seviye tespit s�nav�; e�itim-��retim y�l� ba�lang�c�nda �niversiteye ilk defa kay�t yapt�ran ve zorunlu ya da iste�e ba�l� haz�rl�k s�n�f�na devam edecek ��rencilerin yabanc� dildeki bilgi ve beceri d�zeylerini tespit etmek amac�yla, yaz�l� ve/veya s�zl� olarak tek veya �ok a�amal� yap�l�r. Bu s�nav�n usul ve esaslar� Y�ksekokul Kurulu taraf�ndan her akademik y�l �ncesinde belirlenir ve duyurulur. Haz�rl�k s�n�f�ndan muafiyet i�in ��rencilerin s�nav b�l�mlerinin her birisinden en az %60 oran�nda ba�ar� sa�lamas� gerekir.

  (2) Muafiyet/seviye tespit s�nav�ndan al�nan puana g�re ��rencinin;

  a) Zorunlu haz�rl�k s�n�f�ndan muaf olup olmad���,

  b) Haz�rl�k s�n�f�nda ��renim g�recek ��rencilerin hangi seviyede ��renim g�rece�i,

  c) 2547 say�l� Y�ksek��retim Kanununun 5 inci maddesinin birinci f�kras�n�n (�) bendi uyar�nca okutulan zorunlu yabanc� dil derslerinden muaf olup olmad��� belirlenir.

  (3) A�a��daki ��renciler yabanc� dil muafiyet/seviye tespit s�nav�ndan muaft�r:

  a) En az son �� y�l�nda ��retim dili olarak belirlenen yabanc� dilin anadili olarak konu�uldu�u bir �lkede o �lke vatanda�lar�n�n devam etti�i orta��retim kurumlar�nda e�itim g�r�p, orta��renimini bu kurumlarda tamamlayanlar.

  b) Senato taraf�ndan e�de�erli�i kabul edilen ulusal ve uluslararas� standart s�navlar�n birinden, s�nav� yapan ilgili kurumlar ya da Y�ksek��retim Kurulunca belirlenen s�nav ge�erlilik s�resi dikkate al�narak, a�a��daki tablolarda belirtilen asgari puan� ya da e�de�erini alanlar.

  (5) Haz�rl�k e�itimini ba�ka bir y�ksek��retim kurumunda ba�ar� ile tamamlayan ve/veya ilgili kurumun haz�rl�k muafiyet s�nav�nda ba�ar�l� olan ��rencilerin, ilk kay�t yapt�rd�klar� tarihi izleyen 10 (on) i� g�n� i�inde Y�ksekokula muafiyet i�in dilek�e ile ba�vurmalar� gerekir. �lgili ��rencilerin muafiyetlerine Y�ksekokul Muafiyet ve S�nav �tiraz Komisyonunun �nerisi do�rultusunda Y�netim Kurulu taraf�ndan karar verilir.

  Haz�rl�k s�n�f�na kay�t

  MADDE 8 � (1) Yabanc� dil haz�rl�k s�n�f�na devam edecek ��renciler, �niversitenin d�zenleyece�i usul ve esaslar ile ilan edilen takvime g�re kay�t olmak veya kay�t yenilemek zorundad�rlar.

  (2) Yabanc� dille yap�lan �nlisans, lisans veya lisans�st� ��retim program�na yatay veya dikey ge�i�le kay�t yapt�ran ��renciler i�in de bu Y�netmelik �artlar� aran�r.

  (3) �ift anadal veya yandal program�na ba�vuran ��renciler, Y�ksekokul taraf�ndan yap�lan muafiyet/seviye tespit s�nav�nda ba�ar�l� olmak veya e�de�erli�i kabul edilen ulusal veya uluslararas� yabanc� dil s�navlar�nda Senato taraf�ndan belirlenen d�zeyde puana sahip oldu�unu belgelemek zorundad�rlar. Bu ��rencilerin hangi yabanc� dil s�navlar�na kat�labilecekleri akademik takvimde belirtilir.

  (4) Ba�ka bir y�ksek��retim kurumunda haz�rl�k e�itimine devam ederken �niversitenin zorunlu haz�rl�k s�n�f� olan bir programa ge�i� yapan ��rencilerin haz�rl�k e�itimlerinin tan�nmas�na ve intibak�na Y�ksekokul Muafiyet ve S�nav �tiraz Komisyonu taraf�ndan karar verilir. Muafiyet ve S�nav �tiraz Komisyonunun karar� do�rultusunda bu ��rencilere bir seviye tespit s�nav� uygulanabilir ve bu s�nav sonucuna g�re uygun seviyeye yerle�tirilirler. Uygun seviye bulunmamas� durumunda ilgili ��renciler ancak bir sonraki g�z yar�y�l� itibar�yla haz�rl�k e�itimine ba�layabilirler.

  (4) Yabanc� dil seviye tespit/muafiyet s�nav�, a�a��daki tabloda yer alan say�sal notlar kullan�larak de�erlendirilir ve harf notlar� belirlenir:

  (5) Ba�ka bir y�ksek��retim kurumunda haz�rl�k e�itimi almadan �niversitenin zorunlu haz�rl�k s�n�f� olan bir programa akademik y�l devam ederken ge�i� yapan ��renciler, yap�lacak seviye tespit s�nav sonucuna g�re uygun seviyeye yerle�tirilirler. Uygun seviye bulunmamas� durumunda bu ��renciler ancak bir sonraki g�z yar�y�l� itibar�yla haz�rl�k e�itimine ba�layabilirler.

  Akademik takvim

  MADDE 9 � (1) Yabanc� dil haz�rl�k s�n�f� akademik takvimi, Y�netim Kurulunun �nerisi �zerine Senato taraf�ndan belirlenir ve il�n edilir. Y�netim Kurulu farkl� yabanc� diller i�in farkl� akademik takvimler �nerebilir.

  Yabanc� dil ile ��retim ve zorunlu yabanc� dil haz�rl�k s�n�f� a��lmas�

  MADDE 10 � (1) �niversitede �nlisans, lisans veya lisans�st� programlarda Senato karar� �zerine Y�ksek��retim Kurulunun onay� al�narak k�smen veya tamamen yabanc� dilde e�itim verilebilir. Bu programlarda zorunlu haz�rl�k s�n�f� a��l�r.

  (2) ��retim dili tamamen T�rk�e olan programlarda, meslek� yabanc� dil dersleri verilebilir. Bu programlarda zorunlu yabanc� dil haz�rl�k s�n�f� a��lamaz ancak Senato iste�e ba�l� yabanc� dil haz�rl�k s�n�f� a��lmas�na karar verebilir.

  (3) Bir programda yabanc� dille e�itim verilebilmesi veya haz�rl�k s�n�f� a��labilmesi i�in;

  a) En fazla otuz ��rencinin ��renim g�rebilece�i yabanc� dil haz�rl�k s�n�f� dersliklerinin yeterli d�zeyde i�itsel ve g�rsel ara� ve gere�lerle donat�lm�� olmas�,

  b) Yabanc� dil ��retimi i�in gerekli olan ders ara�lar�n�n yeterli miktarda mevcut olmas�,

  c) Zorunlu ve iste�e ba�l� haz�rl�k s�n�f� a��labilmesi i�in her 30 ��renci i�in ilgili dilde en az bir yabanc� dil ��retim eleman�n�n 2547 say�l� Y�ksek��retim Kanunu ve ilgili mevzuat h�k�mlerine g�re atamas�n�n yap�lm�� olmas�,

  gerekir.

  (4) Yabanc� dil haz�rl�k s�n�f� e�itimine dair e�itim-��retim planlar� her yabanc� dil i�in ayr� ayr� olmak �zere akademik y�l �ncesinde Y�ksekokul Kurulu teklifi �zerine Senato taraf�ndan kararla�t�r�l�r.

  Haz�rl�k s�n�f� ��retimi s�resi

  MADDE 11 � (1) Haz�rl�k s�n�f� ��retimi s�resi en �ok d�rt yar�y�ld�r. ��renciler, d�zeylerine g�re haftada en az 20, en fazla 30 saat yabanc� dil dersi al�rlar.

  (2) Yabanc� dil muafiyet/seviye tespit s�nav�ndan ba�ar�l� olanlar, bu s�navdan muaf olanlar ile haz�rl�k s�n�f�na devam edip Y�ksekokul Kurulu taraf�ndan akademik y�l �ncesinde belirlenip ilan edilen seviyeyi ba�ar� ile tamamlayanlar veya y�lsonunda yap�lan yeterlik s�nav�nda ba�ar�l� olan ��renciler �nlisans, lisans veya lisans�st� ��retim program�na devam etmeye hak kazan�rlar.

  Zorunlu ve iste�e ba�l� haz�rl�k s�n�f� ��retimi

  MADDE 12 � (1) K�smen veya tamamen yabanc� dilde e�itim veren programlarda haz�rl�k s�n�f� uygulanmas� zorunludur. Haz�rl�k s�n�f�ndan muaf olanlar haricindeki �nlisans, lisans veya lisans�st� programlara kay�t yapt�rm�� olan ��renciler haz�rl�k s�n�f�na devam etmekle y�k�ml�d�rler. Ancak kendi imk�nlar� ile yabanc� dil ��renmek isteyen ��rencilerden, Senatonun belirledi�i s�navlardan ba�ar�l� olmak �art�yla Y�netim Kurulunun karar� ile devam mecburiyeti aranmaz.

  (2) Haz�rl�k s�n�f�nda ba�ar�l� olamayan ��renciler, ilave bir veya iki yar�y�l daha haz�rl�k s�n�f�na devam ederek ya da yabanc� dil bilgisini kendi imk�nlar�yla geli�tirerek Y�ksekokulun tekrar ��rencileri i�in yapt��� yabanc� dil s�nav�ndan ba�ar�l� oldu�unu veya Senato taraf�ndan kabul edilen merkezi yabanc� dil s�navlar� ile e�de�erli�i kabul edilen uluslararas� yabanc� dil s�navlar�nda belirlenen d�zeyde puana sahip oldu�unu belgeledi�i takdirde, yabanc� dille verilen �nlisans, lisans veya lisans�st� ��retim program�na devam edebilir.

  (3) K�smen yabanc� dilde e�itim veya yabanc� dilde e�itim veren �nlisans, lisans ve lisans�st� program�na kay�t yapt�ran ve yabanc� dil haz�rl�k s�n�f�na devam etmesine ra�men haz�rl�k s�n�f�n� iki y�l i�inde ba�ar� ile tamamlayamayan ��rencilerin programdan ili�i�i kesilir. Haz�rl�k s�n�f�nda ba�ar�s�z olarak programdan ili�i�i kesilen �nlisans ve lisans ��rencileri �niversitede ��retim dili T�rk�e olan e�de�er bir programa kay�t yapt�rabilirler. Ancak bu ��renciler talep etmeleri durumunda bir defaya mahsus olmak �zere kay�t yapt�rd��� y�l itibar�yla, ��rencinin �niversiteye giri� puan�n�n, yerle�tirilece�i programa kay�t yapt�rmak i�in aranan taban puan�ndan d���k olmamas� �art�yla ��retim dili T�rk�e olan programlardan birine �l�me, Se�me ve Yerle�tirme Merkezi Ba�kanl��� taraf�ndan merkez� olarak yerle�tirilebilirler.

  (4) ��retim dili T�rk�e olmakla birlikte, program�nda meslek� yabanc� dil derslerine yer verilenler de d�hil olmak �zere �nlisans, lisans veya lisans�st� programlarda Senato karar� ile iste�e ba�l� yabanc� dil haz�rl�k s�n�f� a��labilir. �ste�e ba�l� yabanc� dil haz�rl�k s�n�f� kontenjanlar� her akademik y�lba��nda Y�ksekokulun imk�nlar� do�rultusunda Y�netim Kurulu taraf�ndan belirlenir. Yabanc� dil haz�rl�k s�n�f�na iste�e ba�l� devam etmek i�in ba�vuruda bulunan ��rencilerin say�s� o y�l i�in, Y�netim Kurulunca belirlenen kontenjanlar�n �st�nde oldu�u takdirde s�z konusu b�l�mdeki yabanc� dil haz�rl�k s�n�f�na al�nacak ��renciler, o seneki Y�ksek��retime Ge�i� S�nav� puanlar� en y�ksekten d����e do�ru s�ralanarak belirlenir. �ste�e ba�l� haz�rl�k s�n�f�na devam eden ��renciler, yabanc� dil haz�rl�k s�n�f�nda ba�ar�l� olamasalar dahi, �nlisans, lisans veya lisans�st� programlara devam edebilirler. Ancak bu ��renciler 2547 say�l� Y�ksek��retim Kanununun 5 inci maddesinin birinci f�kras�n�n (�) bendi gere�ince verilmesi zorunlu olan yabanc� dil derslerine devam ederler. ��retim dili T�rk�e olan programlarda meslek� yabanc� dil dersleri �nlisans, lisans ve lisans�st� e�itimleri s�ras�nda ��rencilerin yabanc� dil d�zeyi dikkate al�narak verilir.

  (5) Haz�rl�k s�n�f� ��retiminde baz� dersler Y�ksekokul Kurulunca belirlenen usul ve esaslara g�re k�smen veya tamamen bilgisayar destekli ve/veya uzaktan ��retim �eklinde y�r�t�lebilir.

  Haz�rl�k s�n�f� seviye gruplar�

  MADDE 13 � (1) Haz�rl�k s�n�f� ��rencilerinin yabanc� dil ��renimine hangi seviyeden ba�layacaklar�, muafiyet/seviye tespit s�nav� sonu�lar�na g�re Y�netim Kurulu taraf�ndan belirlenir.

  (2) Muafiyet/seviye tespit s�nav� sonu�lar�na g�re, Avrupa Ortak Dil �er�eve Belgesi temel al�narak a��lmas� muhtemel seviye gruplar� a�a��daki gibidir:

  a) Ba�lang��-temel d�zey.

  b) Orta-alt� d�zey.�����

  c) Orta d�zey.

  �) Orta-�st� d�zey.

  d) �leri d�zey.

  (3) Bir ��rencinin intibak�, Y�netim Kurulunun karar�yla e�itim-��retim ba�lad�ktan sonra ilk iki hafta i�indeki ba�ar� durumuna g�re bir alt veya bir �st seviye grubuna yap�labilir.

  (4) Haz�rl�k s�n�f�nda ��renciler kay�tl� olduklar� programlar�n veya ��renim g�rd�kleri yabanc� dilin gereklilikleri do�rultusunda grupland�r�labilir. Bu gruplara, Y�ksekokul Kurulu karar�yla farkl� e�itim-��retim programlar� uygulanabilir.

  (5) Y�ksekokul Kurulunun teklifi ve Senatonun onay�yla yaz ��retimi a��labilir. Yaz ��retimine sadece Y�ksekokul Kurulunun belirledi�i d�zeyde olan ve devam ko�ulunu sa�layan ��renciler kat�labilirler. Yaz ��retiminde uygulanacak usul ve esaslar her akademik y�l �ncesinde Y�ksekokul Kurulu taraf�ndan belirlenir ve ilan edilir.

  Devam zorunlulu�u

  MADDE 14 � (1) Haz�rl�k s�n�f�na kat�lan ��renciler uygulanan ��retim plan�na g�re almalar� gereken derslerin %80�ine devam etmek zorundad�rlar. Haz�rl�k e�itiminin mod�llere b�l�nd��� durumlarda, her mod�l i�in %80�lik devam mecburiyeti aran�r. Sa�l�k nedeniyle al�nan raporlar veya �ng�r�lmeyen mazeretler devams�zl�ktan d���lmez.

  (2) Zorunlu yabanc� dil haz�rl�k s�n�f�na devam ko�ulunu sa�layamayan ��renciler, kendi b�l�mlerinde/programlar�nda e�itime ba�layamazlar, haz�rl�k s�n�f�n� tekrar ederler. �lk y�l�n sonunda devam ko�ulunu sa�layan ancak ba�ar�s�z olan tekrar ��rencilerinde devam ko�ulu aranmaz.

  (3) �ste�e ba�l� yabanc� dil haz�rl�k s�n�f�na bir y�l devam edip ba�ar�l� ya da ba�ar�s�z olan veya devam zorunlulu�unu yerine getirmeyen ��renciler, kazand�klar� b�l�me/programa devam ederler. �ste�e ba�l� yabanc� dil haz�rl�k s�n�f�na devam ko�ulunu yerine getirmeyen ��renciler, yeterlik s�navlar�na al�nmaz ve haz�rl�k e�itiminden vazge�mi� say�l�rlar.

  �zinler

  MADDE 15 � (1) Haz�rl�k s�n�f�nda okuyan ��rencilerin izinli ayr�lma durumlar�, 24/8/2014 tarihli ve 29098 say�l� Resm� Gazete�de yay�mlanan Uluda� �niversitesi �nlisans ve Lisans ��retim Y�netmeli�i h�k�mlerine g�re de�erlendirilir.

  Haz�rl�k s�n�f� s�navlar� ve de�erlendirme

  MADDE 16 � (1) Haz�rl�k s�n�f� s�resince yap�lacak s�nav, �dev ve ders d��� ilave �al��ma t�rleri, tarihleri, i�erikleri, a��rl�k y�zdeleri ve say�lar� akademik y�l ba�lamadan Y�ksekokul Kurulu taraf�ndan belirlenir ve ilan edilir.

  (2) Haz�rl�k e�itiminin mod�llere b�l�nd��� durumlarda, devam ettikleri mod�lde %60 oran�nda ba�ar� sa�layanlar bir �st mod�le devam ederler. Ba�ar�s�z olan ��renciler ilgili mod�l� tekrar ederler.

  (3) A�a��daki �artlardan birini yerine getiren ��renciler yabanc� dil haz�rl�k s�n�f� e�itiminden ba�ar�l� say�l�rlar:

  a) Y�ksekokul Kurulunun akademik y�l �ncesinde ilgili yabanc� dilin gereksinimleri do�rultusunda belirleyip duyuraca�� ba�ar� d�zeyini sa�layan ��renciler.

  b) Y�ksekokul taraf�ndan yap�lan yeterlik s�nav�na girmeye hak kazanarak yap�lan s�navda ba�ar�l� olan ��renciler.

  c) Y�ksekokul taraf�ndan yap�lan muafiyet/seviye tespit s�nav�ndan veya bu Y�netmelikte belirtilen e� de�erli�i kabul edilen ulusal veya uluslararas� bir s�navdan gerekli asgari puan� alan ��renciler.��

  D�zey sonu veya ara s�navlar

  MADDE 17 � (1) D�zey sonu veya ara s�navlar; ��rencilerin s�n�f i�i �al��malarla edindikleri bilgi ve becerileri �l�meye y�nelik olarak �ok oturumlu, yaz�l� ve s�zl� olarak uygulan�r.

  K�sa s�reli s�nav

  MADDE 18 � (1) K�sa s�reli s�navlar; s�n�f i�i �al��malar� g�n� g�n�ne takip etmeyi te�vik edici nitelikte ve izlemeye y�nelik olarak yap�l�r.

  �dev ve ders d��� ilave �al��malar

  MADDE 19 � (1) �dev ve ders d��� ilave �al��malar; ��rencilerin s�n�f ortam�nda edindikleri bilgi ve becerilerini, sosyal ve akademik ortamlarda kullanabilme ve geli�tirebilmelerini te�vik edici nitelikteki �al��malar�ndan olu�ur. �dev ve ders d��� ilave �al��malar Y�ksekokul Kurulunca belirlenen usul ve esaslara g�re k�smen veya tamamen bilgisayar destekli ve/veya uzaktan ��retim ile yap�labilir.

  Yeterlilik s�nav�

  MADDE 20 � (1) Haz�rl�k s�n�f� okuyan ��rencilerden iki yar�y�l�n genel ba�ar� notu ortalamas� 60 ve �zerinde olanlar, devam ko�ulunu da sa�lamak �art�yla ikinci yar�y�l�n sonunda yap�lan yeterlik s�nav�na girmeye hak kazan�rlar. ��rencilerin y�lsonu ba�ar� notu, iki yar�y�l�n ba�ar� not ortalamas�n�n % 50�siyle yeterlik s�nav�ndan ald��� notun % 50�sinin toplam�ndan olu�ur. ��rencinin haz�rl�k s�n�f�n� ba�ar�yla tamamlam�� say�labilmesi i�in genel not ortalamas�n�n 100 �zerinden 60 ve �zeri olmas� gerekir.

  (2) Haz�rl�k e�itiminin mod�llere b�l�nd��� durumlarda ��rencilerin y�lsonu ba�ar� notu, Y�ksekokul Kurulu taraf�ndan akademik y�l ba�lang�c�nda belirlenip ilan edilen mod�l�n not ortalamas�n�n % 50�siyle yeterlik s�nav�ndan ald��� notun % 50�sinin toplam�ndan olu�ur. ��rencinin haz�rl�k s�n�f�n� ba�ar�yla tamamlam�� say�labilmesi i�in genel not ortalamas�n�n 100 �zerinden 60 ve �zeri olmas� gerekir.

  (3) Yeterlik s�nav�; haz�rl�k s�n�f�na devam eden ve Y�ksekokul Kurulu taraf�ndan ilgili yabanc� dillere g�re belirlenen ba�ar� ko�ulunu sa�layan ��renciler i�in bahar yar�y�l� ve yaz ��retimi sonunda yap�l�r. Yeterlik s�nav� tek bir s�nav veya ayr� ayr� s�navlar halinde yaz�l� ve/veya s�zl� olarak uygulanabilir.

  (4) Bahar yar�y�l� sonunda yap�lan yeterlik s�nav�ndan ba�ar�l� olamayan ��rencilere b�t�nleme s�nav hakk� tan�n�r.

  (5) Haz�rl�k s�n�f�n� tekrar eden ��renciler i�in ise g�z yar�y�l� sonunda yap�lan yeterlik s�nav�nda ��rencilerin ba�ar�l� say�labilmesi i�in not ortalamas� dikkate al�nmadan % 60 ba�ar� ko�ulu aran�r.

  Mazeret s�nav�

  MADDE 21 � (1) Y�netim Kurulu taraf�ndan kabul edilen hakl� ve ge�erli nedenlerden dolay� s�navlara giremeyen ��renciler i�in her yar�y�l�n sonunda mazeret ara s�navlar� yap�l�r. Mazeret s�nav tarihleri Y�netim Kurulu taraf�ndan belirlenir. K�sa s�reli s�navlara, muafiyet/seviye tespit s�nav�na, yeterlik ve b�t�nleme s�navlar�na kat�lmayan ��rencilere mazeret s�nav� hakk� verilmez.

  S�nav sonu�lar�na itiraz

  MADDE 22 � (1) S�navlarda maddi hata oldu�unu d���nen ��renciler, s�nav sonu�lar�n�n ilan�n� takip eden �� i� g�n� i�inde bir dilek�eyle ba�vururlar. Muafiyet ve S�nav �tiraz Komisyonu taraf�ndan incelenen dilek�eler Y�netim Kurulu taraf�ndan karara ba�lan�r.

  ���NC� B�L�M

  Ortak Zorunlu Yabanc� Dil Dersleri ve Mesleki Yabanc� Dil Dersleri

  Ortak zorunlu yabanc� dil dersleri

  MADDE 23 � (1) Ortak zorunlu yabanc� dil dersleri; �niversiteye kay�t yapt�ran ��renciler 2547 say�l� Kanunun 5 inci maddesinin birinci f�kras�n�n (�) bendi gere�ince Yabanc� Dil I ve II derslerini almak zorundad�rlar. ��renciye T�rkiye�de orta ��retimde ald��� yabanc� dilin haricindeki bir yabanc� dil e�itimi ancak ��rencinin kendi iste�ine ba�l� olarak verilebilir.

  Ortak zorunlu yabanc� dil dersinden muafiyet

  MADDE 24 � (1) Her y�l g�z yar�y�l� ba��nda, akademik takvimde belirlenen tarihte Y�ksekokul taraf�ndan ortak zorunlu yabanc� dil muafiyet s�nav� yap�l�r. Bu s�navdan 60 ve �zerinde not alan ��renciler, ortak zorunlu Yabanc� Dil I ve II derslerinden muaf olurlar.

  (2) Ortak zorunlu yabanc� dil muafiyet s�nav�ndan 60 ve �zerinde not alan ��rencilerin notu; Uluda� �niversitesi �nlisans ve Lisans ��retim Y�netmeli�i h�k�mlerine g�re harf notuna �evrilir ve bu not, her iki ders i�in ayn� harf notu olarak ��renci k�t���ne i�lenir.

  (3) Daha �nce bir ba�ka y�ksek��retim kurumunda bu dersleri alm�� ve ba�ar�l� olmu� ��rencilerin muafiyetine, Y�ksekokul Muafiyet ve S�nav �tiraz Komisyonu taraf�ndan karar verilir.

  (4) Zorunlu veya iste�e ba�l� haz�rl�k e�itimini ba�ar� ile tamamlayan ��renciler bu derslerden muaf olurlar.

  Ortak zorunlu yabanc� dil derslerinin verilmesi

  MADDE 25 � (1) Ortak zorunlu yabanc� dil derslerini verecek ��retim elemanlar� Y�netim Kurulunun teklifi ile Rekt�rl�k taraf�ndan g�revlendirilir.

  (2) Derslerin y�r�t�lmesinden dersin verildi�i ilgili birim y�netimi sorumludur.

  (3) Ortak zorunlu yabanc� dil dersleri Y�ksekokul Kurulunca belirlenen usul ve esaslara g�re k�smen veya tamamen bilgisayar destekli ve/veya uzaktan ��retim y�ntemi ile verilebilir.

  Ortak zorunlu yabanc� dil derslerinin m�fredat�

  MADDE 26 � (1) Ortak zorunlu yabanc� dil I ve II derslerinin m�fredat�, Y�netim Kurulu taraf�ndan belirlenir ve g�revlendirilen ��retim elemanlar�na bildirilir.

  Ortak zorunlu yabanc� dil derslerinin s�navlar�

  MADDE 27 � (1) S�navlar, Y�netim Kurulu taraf�ndan belirlenen kriterler do�rultusunda akademik takvimde �ng�r�len tarihlerde g�revlendirilen ��retim eleman� taraf�ndan y�r�t�l�r.

  Mesleki yabanc� dil dersleri

  MADDE 28 � (1) Fak�lte, y�ksekokul ve meslek y�ksekokullar�nda okutulan zorunlu ve se�meli mesleki yabanc� dil dersleri ilgili birimin talebi �zerine Y�ksekokul Kurulu taraf�ndan belirlenen m�fredat do�rultusunda ilgili birime g�revlendirilen ��retim eleman� taraf�ndan y�r�t�l�r. Bu derslerin y�r�t�lmesinde ortak zorunlu yabanc� dil dersleri h�k�mleri ge�erlidir.

  Uluslararas� ortak �nlisans/lisans haz�rl�k programlar�

  MADDE 29 � (1) Uluslararas� ortak �nlisans/lisans program�na kabul edilen ��rencilerin haz�rl�k e�itimi, ��renci Se�me ve Yerle�tirme Merkezi k�lavuzunda belirtilen ko�ullar �er�evesinde Y�ksekokul taraf�ndan y�r�t�l�r.

  D�RD�NC� B�L�M

  Yabanc� Diller Y�ksekokulu Taraf�ndan Yap�lan Merkezi S�navlar

  Merkezi yabanc� dil yeterlik s�nav�

  MADDE 30 � (1) BU�DS, her e�itim-��retim y�l�nda, ba�vuranlar�n yabanc� dil seviyelerini belirlemek amac� ile Almanca, Arap�a, Frans�zca ve �ngilizce dillerinde y�lda en �ok d�rt kez yap�l�r. S�nav tarihleri Y�netim Kurulu taraf�ndan belirlenir.

  (2) BU�DS s�nav �creti, Y�netim Kurulunun teklifi �zerine �niversite D�ner Sermaye ��letmesi Y�r�tme Kurulu taraf�ndan belirlenir.

  Uluslararas� de�i�im programlar� yabanc� dil seviye tespit s�nav�

  MADDE 31 � (1) Uluslararas� de�i�im programlar� yabanc� dil seviye tespit s�nav�, Erasmus, Mevlana, Secondos ve benzeri de�i�im programlar� kapsam�nda yurt d���nda e�itim g�recek ��rencilere y�nelik olarak, her e�itim-��retim y�l�nda Almanca, Arap�a, Frans�zca ve �ngilizce dillerinde y�lda iki kez yap�l�r. S�nav tarihleri Y�netim Kurulu taraf�ndan belirlenir.

  (2) Uluslararas� de�i�im programlar� yabanc� dil seviye tespit s�nav sonu�lar� ile yabanc� dil kurs s�nav sonu�lar� e�de�erlili�i Y�netim Kurulu taraf�ndan teklif edilir ve Senato taraf�ndan belirlenir.

  (3) De�i�im programlar�n�n s�nav �creti, Y�ksekokulun teklifi �zerine �niversite Y�netim Kurulu taraf�ndan belirlenir. Belirlenen s�nav �creti, ilgili birim taraf�ndan Yabanc� Diller Y�ksekokulunun D�ner Sermaye hesab�na yat�r�l�r.

  (4) Uluslararas� de�i�im programlar� yabanc� dil seviye tespit s�nav� Y�ksekokul Kurulunca belirlenen usul ve esaslara g�re k�smen veya tamamen bilgisayar destekli yap�labilir.

  BE��NC� B�L�M

  Yabanc� Diller Y�ksekokulunda Uluslararas� S�nav Merkezleriyle Ortakla�a

  Y�r�t�len S�navlar ve Sertifika Programlar�

  Uluslararas� s�navlar ve sertifika programlar�

  MADDE 32 � (1) Ulusal ve uluslararas� ge�erlili�i olan yabanc� dil s�navlar� her e�itim-��retim y�l�nda Y�netim Kurulu taraf�ndan uygun g�r�len yabanc� dil s�nav merkezleriyle yap�lan anla�malar �er�evesinde y�r�t�l�r.

  (2) S�nav tarihleri Y�ksekokul ve ilgili s�nav merkezi taraf�ndan ortakla�a belirlenir.

  (3) Uluslararas� ge�erlili�i olan yabanc� dil ��retimi sertifika programlar�, ilgili merkezler ile yap�lan anla�malar �er�evesinde Y�ksekokul taraf�ndan y�r�t�l�r.

  ALTINCI B�L�M

  Yabanc� Diller Y�ksekokulunda Y�r�t�len Dil Kurslar�

  Yabanc� dil kurslar�

  MADDE 33 � (1) Yabanc� dil kurslar�; Y�netim Kurulu taraf�ndan belirlenen tarihlerde d�zenlenir.

  (2) �niversite ve di�er ulusal veya uluslararas� �niversitelerde okuyan �n lisans, lisans ve lisans�st� ��rencilere y�nelik dil seviyelerini ilerletebilecekleri genel yabanc� dil kurslar�, alana �zg� yabanc� dil kurslar� ile ulusal ve uluslararas� dil s�navlar�na haz�rl�k dil kurslar� d�zenlenir.

  (3) Alanla ilgili kamu kurumlar� ve �zel kurumlarla i� birli�i yaparak talepler do�rultusunda halka a��k �e�itli yabanc� dil kurslar� d�zenlenir.

  (4) Yabanc� dil kurslar� Avrupa Dil Kriterleri �er�evesinde d�zenlenir ve kurslar� ba�ar� ile bitirenlere ilgili mevzuat h�k�mleri �er�evesinde seviyelerine uygun sertifika verilir.

  (5) Yabanc� dil kurs s�nav sonu�lar� ile ulusal ve uluslararas� ge�erlili�i olan yabanc� dil s�navlar�n�n e�de�erlili�i Y�netim Kurulu teklifi �zerine Senato taraf�ndan belirlenir.

  (6) Yabanc� dil kurs �cretleri, Y�netim Kurulu �nerisi �zerine �niversite D�ner Sermaye ��letmesi Y�r�tme Kurulu taraf�ndan belirlenir.

  YED�NC� B�L�M

  �e�itli ve Son H�k�mler

  Y�netmelikte h�k�m bulunmayan haller

  MADDE 34 � (1) Bu Y�netmelikte h�k�m bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat h�k�mleri, Y�ksek��retim Kurulu ve �niversiteleraras� Kurul kararlar� uygulan�r.

  Y�r�rl�kten kald�r�lan y�netmelik

  MADDE 35 � (1) 15/10/2016 tarihli ve 29858 say�l� Resm� Gazete�de yay�mlanan Uluda� �niversitesi Yabanc� Diller Y�ksekokulu Yabanc� Dil E�itim-��retim ve S�nav Y�netmeli�i y�r�rl�kten kald�r�lm��t�r.

  Y�r�rl�k

  MADDE 36 � (1) Bu Y�netmelik yay�m� tarihinde y�r�rl��e girer.

  Y�r�tme

  MADDE 37 � (1) Bu Y�netmelik h�k�mlerini Bursa Uluda� �niversitesi Rekt�r� y�r�t�r.

  Yazı kaynağı : www.resmigazete.gov.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap