Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  bursa coşkunöz eğitim vakfi burs

  1 ziyaretçi

  bursa coşkunöz eğitim vakfi burs bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Bursa Coşkunöz Eğitim Vakfı

  Bursa Coşkunöz Eğitim Vakfı

  Coşkunöz Eğitim Vakfı Burs Başvurusu

  Coşkunöz Eğitim Vakfı Burs Başvurusu

  İlahiyat Yıldızları Ödülleri Yarışması

  Süreyya Ağaoğlu Derneği Burs Başvurusu 2022-2023

  Necat Nasıroğlu Eğitim Ve Kültür Vakfı Burs Başvurusu

  WISTA Türkiye Derneği Burs Başvurusu 2022-2023

  Aktaş Eğitim Vakfı Burs Başvurusu Başladı

  Renkler Makina Burs Başvurusu

  YKKED Derneği Burs Başvuruları 2022-2023

  Aydın Vakfı Burs Başvuruları 2022-2023

  Yaşar Eğitim Vakfı Burs Başvurusu

  İyilik Sağlık Vakfı Bursu

  Yazı kaynağı : www.guncel-egitim.org

  CH

  AMAÇ VE KAPSAM
  Bursa Co�kunöz E�itim Vakf�, Atatürk ilke ve ink�laplar�na ba�l�, akademik olarak ba�ar�l� ve yetenekli, ayn� zamanda maddi imkan� yetersiz olan meslek yüksekokulu ve üniversite ö�rencilerine kar��l�ks�z nakit burs ve Bursa’da ö�renim görecek üniversite ö�rencilerine Ça�da� E�itim Kooperatifi’nde konaklama bursu vermektedir.

  GENEL KO�ULLAR

  Burslardan faydalanmak için a�a��daki �artlar�n sa�lanmas� gerekmektedir.


  BA�VURU VE DE�ERLEND�RME SÜREC�

  Burs ba�vurular� her y�l Eylül ay�nda Bursa Co�kunöz E�itim Vakf�’n�n internet sitesinden burs ba�vuru formu doldurularak yap�l�r.
  Ba�vuru yapan ö�renciler, akademik ba�ar�, maddi durumlar�, demografik bilgileri gibi kriterler  dikkate al�narak ba��ms�z bir sistematik taraf�ndan öncelik s�ras�na dizilir. Öncelik s�ras�na göre adaylar kontenjan do�rultusunda Burs Komitesi taraf�ndan de�erlendirilir ve burs verilecek ö�renciler belirlenerek karara ba�lan�r.
  �lgili burs kontenjan�na al�nan bursiyer adaylar�na bilgilendirme elektronik posta yoluyla yap�l�r ve bursiyer adaylar� bu elektronik posta ile süreç hakk�nda bilgilendirilerek kendilerinden a�a��da s�ralanan belgeler talep edilir:

  Bursiyer adaylar� istenilen belgelerin tamam�n� bir seferde, belirlenmi� olan tarihe kadar Bursa Co�kunöz E�itim Vakf�’na posta ile göndermek ile yükümlüdür. Belgeleri eksik gelen ba�vurular i�leme al�nmaz ve öngörülen sürede belgelerin tamam� Bursa Co�kunöz E�itim Vakf�’na ula�mad��� takdirde bursiyer adayl���ndan ç�kar�l�r.
  Bursiyer adaylar�n�n belgeleri ba�vurular�ndaki beyanlar� ile kar��la�t�r�l�r. De�erlendirmeye esas olu�turan beyana ayk�r� bilgiler var ise incelenir ve gerekli görülen durumlarda aday süreç d���na ç�kart�l�r ve burs verilmez.
  Burs ba�vurusunda bulunan adaylar sonuçlar� Co�kunöz E�itim Vakf� internet sitesinden TC Kimlik numaralar� ve �ifrelerini girerek ö�renebilirler.

  BURS M�KTARI VE ÖDEMES�

  BURS SÜRES� 
  Burs almaya hak kazanan ö�renciler için, a�a��da de�inilen “burs kesilme nedenleri”ne ili�kin bir tespitte bulunulmad��� sürece ve e�itim hayat� ile s�n�rl� olarak burs ödenir. Her y�l tekrar bir de�erlendirme yap�lmaz. Ancak bursiyerlerin her ba�vuru döneminde internet üzerinden ba�vurular�n� yenilemeleri istenir, her dönem sonunda Bursa Co�kunöz E�itim Vakf� taraf�ndan ö�rencilerin döneme ili�kin transkriptleri al�n�r ve bursun devam� için gereken ba�ar� kriterlerini sürdürüp sürdürmedikleri incelenir.
  Bursun devam edilebilmesi için, bursiyerin tüm derslerinden ba�ar�l� olmas� ve a�a��da de�inilen burs kesme gerekçelerinden herhangi birinin gerçekle�memi� olmas� yeterlidir.

  BURSUN FES�H �ARTLARI

  A�a��daki durumlarda burs komisyonunun verece�i karar ile burs kesilir.

  Burs kesilme ko�ullar�n�n gerçekle�mesi halinde  bursun kesilmesi için e�itim y�l�n�n sonu beklenmez.

  BURS�YER�N YÜKÜMLÜLÜKLER� 

  Yazı kaynağı : phpapp.coskunoz.com.tr

  Bursa Çoşkunöz Eğitim Vakfı Burs Başvurusu

  Bursa Çoşkunöz Eğitim Vakfı Burs Başvurusu

  Bursa Coşkunöz Eğitim Vakfı, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, akademik olarak başarılı ve yetenekli, aynı zamanda maddi imkanı yetersiz olan meslek yüksekokulu ve üniversite öğrencilerine karşılıksız nakit burs ve Bursa’da öğrenim görecek üniversite öğrencilerine Çağdaş Eğitim Kooperatifi’nde konaklama bursu vermektedir.

  Burs başvuruları her yıl Eylül ayında Bursa Coşkunöz Eğitim Vakfı’nın internet sitesinden burs başvuru formu doldurularak yapılır.

  Başvuru yapan öğrenciler, akademik başarı, maddi durumları, demografik bilgileri gibi kriterler  dikkate alınarak bağımsız bir sistematik tarafından öncelik sırasına dizilir. Öncelik sırasına göre adaylar kontenjan doğrultusunda Burs Komitesi tarafından değerlendirilir ve burs verilecek öğrenciler belirlenerek karara bağlanır.
  İlgili burs kontenjanına alınan bursiyer adaylarına bilgilendirme elektronik posta yoluyla yapılır ve bursiyer adayları bu elektronik posta ile süreç hakkında bilgilendirilerek kendilerinden aşağıda sıralanan belgeler talep edilir:

  Bursiyer adayları istenilen belgelerin tamamını bir seferde, belirlenmiş olan tarihe kadar Bursa Coşkunöz Eğitim Vakfı’na posta ile göndermek ile yükümlüdür. Belgeleri eksik gelen başvurular işleme alınmaz ve öngörülen sürede belgelerin tamamı Bursa Coşkunöz Eğitim Vakfı’na ulaşmadığı takdirde bursiyer adaylığından çıkarılır.
  Bursiyer adaylarının belgeleri başvurularındaki beyanları ile karşılaştırılır. Değerlendirmeye esas oluşturan beyana aykırı bilgiler var ise incelenir ve gerekli görülen durumlarda aday süreç dışına çıkartılır ve burs verilmez.
  Burs başvurusunda bulunan adaylar sonuçları Coşkunöz Eğitim Vakfı internet sitesinden TC Kimlik numaraları ve şifrelerini girerek öğrenebilirler.

  BURS SÜRESİ 
  Burs almaya hak kazanan öğrenciler için, aşağıda değinilen “burs kesilme nedenleri”ne ilişkin bir tespitte bulunulmadığı sürece ve eğitim hayatı ile sınırlı olarak burs ödenir. Her yıl tekrar bir değerlendirme yapılmaz. Ancak bursiyerlerin her başvuru döneminde internet üzerinden başvurularını yenilemeleri istenir, her dönem sonunda Bursa Coşkunöz Eğitim Vakfı tarafından öğrencilerin döneme ilişkin transkriptleri alınır ve bursun devamı için gereken başarı kriterlerini sürdürüp sürdürmedikleri incelenir.
  Bursun devam edilebilmesi için, bursiyerin tüm derslerinden başarılı olması ve aşağıda değinilen burs kesme gerekçelerinden herhangi birinin gerçekleşmemiş olması yeterlidir.

  BURSUN FESİH ŞARTLARI

  Aşağıdaki durumlarda burs komisyonunun vereceği karar ile burs kesilir.

  Burs kesilme koşullarının gerçekleşmesi halinde  bursun kesilmesi için eğitim yılının sonu beklenmez.

  Son Başvuru Tarihi : 21 Ağustos 2022

  Detaylı bilgi için vakıf web sitesini ziyaret edebilirsiniz.
  Başvuru formu için tıklayınız.

  Güncel tüm vakıf burslarına ulaşmak için tıklayınız.

  Yazı kaynağı : www.bursnerede.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap