Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  bu sene cumhuriyetin kaçıncı yılını kutlayacağız

  1 ziyaretçi

  bu sene cumhuriyetin kaçıncı yılını kutlayacağız bilgi90'dan bulabilirsiniz

  29 Ekim Cumhuriyet Bayram�'n�n ka��nc� y�l� kutlanacak? Cumhuriyet'in ka��nc� y�l�?

  Bu sene Cumhuriyet kaç yaşında? 29 Ekim tarihinde Cumhuriyet’in kaçıncı yılı kutlanıyor?

  Bu sene Cumhuriyet kaç yaşında? 29 Ekim tarihinde Cumhuriyet’in kaçıncı yılı kutlanıyor?

  Cumhuriyet Bayramı için iki günden az bir süre kaldı. Cumhuriyet Bayramı ile ilgili sözler ve mesajların yanı sıra, bu yıl Cumhuriyet'in ilanının kaçıncı yıl dönümü olduğu da araştırılıyor. Peki, Perşembe günü, Cumhuriyet kaç yaşında olacak ve bu sene Türkiye Cumhuriyeti'nin kaçıncı yılı kutlanıyor? Bu başlık altında, 2020 yılı itibariyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Cumhuriyetin kaçıncı yılı kutlanacak ve kaç yılın doldurmuş olacak sorularının yanıtı yer almaktadır.

  Cumhuriyet'in ilanının yıl dönümü olan 29 Ekim Cumhuriyet bayramı bu perşembe tüm yurtta coşku ile kutlanacak. Önemli ölçüde koronavirüs gölgesinde geçecek olan kutlamalarda, salgın kurallarına dikkat edilmesi oldukça önem arz ediyor. Bayram gününün yaklaşmasıyla birlikte bu yıl Cumhuriyet'in kaçıncı yılı sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Peki, iki günden az bir süre kalan Cumhuriyetin ilanının bu yıl kaçıncı yıl dönümü? İşte, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hakkında bilgiler ve Cumhuriyet kaç yaşında sorusunun yanıtı...

  CUMHURİYETİN İLANI: CUMHURİYET KAÇ YAŞINDA?

  2020 yılı Cumhuriyetin İlanının 97. yılıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesinden bu yana tam 97 yıl geçti. Vatandaşlar Cumhuriyetin 97. yılını büyük bir coşku ile kutluyor.

  Yazı kaynağı : www.sabah.com.tr

  Cumhuriyetin ilan�n�n ka��nc� y�l�? 2020'de Cumhuriyetin ka��nc� y�l�n� kutluyoruz?

  Cumhuriyetin ilan�n�n ka��nc� y�l�? 2020'de Cumhuriyetin ka��nc� y�l�n� kutluyoruz?

  Cumhuriyet Bayram� i�in geri say�m sona erdi. T�rkiye B�y�k Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet y�netimi ilan etmesi an�s�na kutlananan Cumhuriyet Bayram� ile ilgili aramalar h�z kazand�. T�rkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atat�rk, cumhuriyetin onuncu y�l� kutlamalar�n�n yap�ld��� 29 Ekim 1933 tarihinde verdi�i 10. Y�l Nutku'nda, bu g�n� en b�y�k bayram olarak nitelendirmi�tir...

  CUMHUR�YET�N �LANININ KA�INCI YILI?

  2020 y�l� Cumhuriyetin �lan�n�n 97. y�l�d�r. T�rkiye B�y�k Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet y�netimi ilan etmesinden bu yana tam 97 y�l ge�ti. Vatanda�lar Cumhuriyetin 97. y�l�n� b�y�k bir co�ku ile kutluyor.

  CUMHUR�YET NE ZAMAN �LAN ED�LD�?

  Mustafa Kemal Pa�a 19 May�s 1919'da Osmanl� h�k�meti taraf�ndan, b�lgede d�zeni sa�lamas� i�in devletinin bir gemisi ile Samsun'a g�nderilmi�tir. �lkenin �o�u ilinde kongreler d�zenlemi� ve "Tek bir egemenlik var, o da milli egemenliktir. Milletin egemenli�ini, yine milletin azim ve karar� kurtaracakt�r." ilkesiyle, yurdun her taraf�ndan gelen ulus temsilcilerini 23 Nisan 1920 g�n� Ankara'da B�y�k Millet Meclisi'nde toplam��t�r. Meclis Mustafa Kemal Pa�a'y� 'Meclis Ba�kan�' se�mi�tir. Mustafa Kemal Pa�a'n�n �nderli�inde B�y�k Millet Meclisi, T�rk Kurtulu� Sava��'n� ba�latm��t�r. Halk ve d�zenli ordular d��man kuvvetlerine kar�� sava� vermi�, omuz omuza m�cadele etmi�tir. Kurtulu� Sava��'n�n zaferle sonu�lanmas�n�n ard�ndan TBMM 1 Kas�m 1922'de saltanat� kald�rm��t�r. Padi�ah Vahdettin, 'vatan haini' ilan edilmi� ve yurdu terk etmi�tir.

  24 Temmuz 1923 g�n� �svi�re’nin Lozan �ehrindeki Lozan �niversitesi'nde, T�rkiye B�y�k Millet Meclisi temsilcileri ile �ngiltere, Fransa, �talya, Japonya, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Portekiz, Bel�ika, SSCB ve Yugoslavya temsilcileri Lozan Bar�� Antla�mas�'n� imzalam��t�r. Bu antla�ma ile yeni bir devletin temelleri at�lm�� fakat devletin y�netim bi�imi hen�z belirlenmemi�tir.

  �kinci d�nem B�y�k Millet Meclisi, 11 A�ustos'ta ilk toplant�s�n� yapm��t�r ve 13 Ekim'de Ankara, ba�kent ilan edilmi�tir. Bu d�nemde Atat�rk, egemenli�in ulusa dayand��� bir sistem olan cumhuriyet y�netiminin ilan� i�in haz�rl�klar yapmaya ba�lam��t�. Atat�rk 28 Ekim ak�am� yak�n arkada�lar�n� �ankaya'da yeme�e �a��rm�� ve "Yar�n cumhuriyeti ilan edece�iz," demi�tir.

  29 Ekim g�n� Atat�rk, milletvekilleri ile g�r��t�kten sonra tasla�� haz�rlanan "Cumhuriyet" �nergesini T�rkiye B�y�k Millet Meclisi'ne vermi�tir. Meclis �nergeyi kabul etmi�tir ve b�ylece T�rkiye Devleti'nin yeni y�netimi bi�imi Cumhuriyet, yeni ismi "T�rkiye Cumhuriyeti Devleti" olarak belirlenmi�tir. Atat�rk, kurulan T�rkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurba�kan� olmu�tur. Halk da cumhuriyetin ilan�n� sevin� ve co�ku ile kar��lam��t�r.

  Cumhuriyette, Atat�rk'�n de s�yledi�i gibi, egemenlik kay�ts�z �arts�z ulusundur. Ulus, kendini y�netme yetkisini, kendilerine temsil eden milletvekilleri arac�l��� ile kullan�r. Cumhuriyet y�netiminde, yurtta��n se�me ve se�ilme hakk� vard�r. Se�ilen temsilciler, yasalar� tasarlar ve y�neticileri ulus ad�na denetler. Ulus, se�imle y�neticileri se�ebilir.

  BAYRAM KABUL ED�LMES�

  29 Ekim 1923'te TBMM, Te�kil�t-� Esasiye Kanunu (1921 Anayasas�)’nda yapt��� de�i�iklikle, devletin y�netim bi�imini cumhuriyet olarak ilan etmi�tir. Ayn� gece bu ilan, at�lan 101 pare top ile kutlanm��t�r. 1924 y�l�nda ise cumhuriyetin ilan� �enliklerle kutlanm��t�r.

  2 �ubat 1925'te, Hariciye Vekaleti'nce (D��i�leri Bakanl���) d�zenlenen bir kanun teklifinde 29 Ekim'in bayram olmas� �nerildi. Bu teklif Meclis Anayasa Komisyonu taraf�ndan incelenmi� ve 18 Nisan'da karara ba�lanm��t�r. 19 Nisan'da ise teklif TBMM taraf�ndan kabul edildi. 628 say�l� bu kanun ile 29 Ekim, 1925'ten itibaren �lke i�inde ve d�� temsilciliklerde bayram olarak kutlanmaya ba�lad�.

  KUTLAMALAR

  Cumhuriyet'in ilk y�llar�nda, Cumhuriyet Bayram� kutlamalar�nda y�k�lan bir devletin enkaz�ndan gen� T�rkiye Cumhuriyeti'nin do�du�u vurgusu yap�lm��t�r. Bu ilk zamanlarda kutlamalar, g�n�birlik yap�lan t�renler �eklindeydi. Ayn� g�n i�inde t�renler, sabah resmikabul ile ba�lar daha sonra devlet erkan� �n�nde resm� ge�it d�zenlenir ve ak�amda fener alay� ger�ekle�tirilerek program �� k�s�mda tamamlanm�� olurdu. Ayr�ca bayram ak�amlar� �ehrin idarecileri ve ileri gelenlerinin kat�ld��� "Cumhuriyet Balolar�" d�zenlendi. T�renlerin bu yap�s� 1933 y�l�na kadar devam etti.

  Cumhuriyet bayram� kutlamalar�nda 1933 y�l�nda ger�ekle�en onuncu y�l kutlamalar�n�n ayr� bir yeri ve �nemi vard�r. 1923'te kurulan Cumhuriyet'in on y�l gibi k�sa bir s�re i�inde ger�ekle�tirdi�i reformlar�n ve ekonomik kalk�nman�n halka ve t�m d�� d�nyaya g�sterilmek istenmesi Cumhuriyet Bayram� kutlamalar�na farkl� bir anlam y�klenmesine sebep oldu. Onuncu y�lda kutlamalar daha �nce yap�lan bayram kutlamalar�ndan �ok daha geni� bir �ekilde organize edildi. Haz�rl�klar i�in 11 Haziran 1933 tarihinde TBMM'de g�r���len ve 12 maddeden olu�an 2305 say�l� "Cumhuriyet’in ilan�n�n onuncu Y�l D�n�m� Kutlama Kanunu" kabul edildi. Kanunla 10. y�l kutlamalar�n�n �� g�n s�rmesi ve bu g�nlerin resmi tatil olmas� kararla�t�r�ld�.

  T�m yurtta, 10. y�l bayram kutlama t�renlerinin yap�ld��� yerlere "Cumhuriyet Meydan�" ad� verildi ve isim koyma t�renleri yap�ld�. �sim konma t�renleri s�ras�nda hat�ra olarak "Cumhuriyet An�t�" veya "Cumhuriyet Ta��" denilen m�tevaz� an�tlar yap�ld�. Kutlamalar, �ok renkli ge�ti. Mustafa Kemal, Ankara Cumhuriyet Meydan�'nda Onuncu Y�l Nutku'nu okudu. Onuncu Y�l Mar�� bestelendi ve mar� her yerde okunur oldu. 1934 y�l�ndan 1945 y�l�na kadar yap�lan Cumhuriyet Bayram� kutlamalar� baz� de�i�iklikler d���nda 1933 y�l�nda yap�lan Cumhuriyet Bayram� kutlamalar� �rnek al�narak d�zenlendi.

  Yazı kaynağı : www.aksam.com.tr

  Bugün Cumhuriyet'in kaçıncı yılı 2020 29 Ekim kaç yaşında?

  Bugün Cumhuriyet'in kaçıncı yılı 2020 29 Ekim kaç yaşında?

  Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çoşkuyla yurt genelinde kutlanacak. Birçok vatandaş ise Cumhuriyet ne zaman kuruldu, 2020 Cumhuriyet'in kaçıncı yılı araştırması yapıyor. Cumhuriyet 29 Ekim 1923'te kuruldu. 2020 bugün, Cumhuriyet'in kuruluşunun 97. yılını kutluyoruz.

  29 Ekim Cumhuriyet 2020 bu sene kaç yaşında araştırması başladı. Bugün Cumhuriyet'in 97. yılını kutlayacağız. Resmi tatil olan 29 Ekim tatili 28 Ekim Çarşamba günü öğleden sonra başlayacak. Yani 29 Ekim tatili 1.5 gün olacak. Peki 29 Ekim tatili 4 gün tatil olur mu? 30 Ekim cuma günü de tatil sayılır mı? Bu konuda henüz resmi bir açıklama gelmedi. İlerleyen günlerde gelen son bilgileri sizlerle paylaşacağız.

  Cumhuriyet kaç yaşında: 2020 yılı Cumhuriyetin İlanının 97. yılıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesinden bu yana tam 97 yıl geçti. Vatandaşlar Cumhuriyetin 97. yılını büyük bir coşku ile kutluyor.

  29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanun'un 1. maddesinde "1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder." denilmektedir

  CUMHURİYET

  Kan akıttık, can verdik;öyle kavuştuk sana,
  Adın bile mutluluk veriyor insana.
  Seviyoruz seni biz canımızdan ileri,
  Atamıza söz verdik, dönmeyeceğiz geri!

  Eğer birgün uğruna gerekirse canımız,
  Damarımızda saklı senin için kanımız.
  Yaşamak için ölmek davasıdır hürriyet,
  Yüzbinlerce şehidin adıdır Cumhuriyet!

  CUMHURİYET BAYRAMI VAR!

  Albayrağın gölgesinde,
  Şen Türküler gür sesinde.
  Kahramanlar ülkesinde,
  Cumhuriyet bayramı var!

  Bak sevinçten coşanlara,
  Akın akın koşanlara.
  Sen de katıl, koş onlara,
  Cumhuriyet bayramı var!

  Yüreğine şunu kazdır:
  29 Ekim yazdır.
  Ne yapılsa gene azdır,
  Cumhuriyet bayramı var!

  CUMHURİYET

  Gönül verdik,
  Sana erdik,
  Ey hürriyet,
  Cumhuriyet.

  Herkes sever,
  Seni över.
  Ey hürriyet,
  Cumhuriyet.

  Canımızsın,
  Şanımızsın,
  Ey hürriyet,
  Cumhuriyet. 

  CUMHURİYET’E

  Bağımsızlık, hürriyet,
  Sendedir Cumhuriyet.
  Kutluyoruz tüm millet,
  Varol sen Cumhuriyet.

  Seninle mutlu vatan
  Uğrunda dökeriz kan,
  Armağansın Ata’dan,
  Varol sen Cumhuriyet.

  Ulusumu yücelttin,
  Uygarlığa yönelttin,
  Yurdumu cennet ettin,
  Varol sen Cumhuriyet.

  Albayrağıma sarıl,
  Aydınlat ışıl ışıl,
  Kutlasın binlerce yıl,
  Varol sen Cumhuriyet.

  Yazı kaynağı : www.internethaber.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap