Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  branş bazında sıralamaya nerden bakılır

  1 ziyaretçi

  branş bazında sıralamaya nerden bakılır bilgi90'dan bulabilirsiniz

  KPSS bran� s�ralamas�na nereden bak�l�r? �SYM KPSS Lisans bran� s�ralamas�

  KPSS bran� s�ralamas�na nereden bak�l�r? �SYM KPSS Lisans bran� s�ralamas�

  KPSS Lisans baz�nda bran� s�ralamalar� belli oldu. KPSS bran� s�ralamas�, s�nava giren adaylar�n alanlar�ndaki di�er adaylar�n s�ralamalar�n� g�steren bir sistemdir. Peki KPSS bran� s�ralamas�na nereden bak�l�r? ��te KPSS bran� s�ralama sonu�lar� 2021

  KPSS BRAN� SIRALAMASINA NASIL BAKILIR?

  2021Kamu Personel Se�me S�nav�na (2021 PSS Lisans) kat�lan adaylar�n s�nav sonu�lar�na g�re bran� baz�nda s�ralamalar� �SYM Aday ��lemleri Sistemine yans�t�lm��t�r.

  Adaylar, �SYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaralar� ve �ifreleri ile bran� baz�nda s�ralamalar�n� ��renebileceklerdir.

  KPSS BRAN� SIRALAMASI NASIL ��REN�L�R?

  Aday i�lemleri sisteminden BA�VURULARIM/TERC�HLER�M k�sm�na t�klay�n�z.

  KPSS Bran� s�ralamas�na bakarken Puan t�r�n�z� se�meyi unutmay�n. KPSS Bran� s�ralamas�n�n nas�l ��renilece�ine dair ayr�nt�l� tabloya haberimizin devam�ndan ula�abilirsiniz.

  KPSS L�SANS BRAN� SIRALAMASI 2021 ���N TIKLAYINIZ

  KPSS BRAN� SIRALAMASI NED�R?

  Bran� baz�nda s�ralama i�lemlerinin yerle�tirme i�lemlerine hi�bir etkisi bulunmamaktad�r. Bran� baz�nda s�ralamalar, adaylar� bilgilendirme amac�yla olu�turulmu�; kendileri ile ayn� alanda s�nava giren di�er adaylar aras�nda kendi ba�ar� durumlar�n� de�erlendirmelerine imk�n veren bir hizmet olup bunun d���nda herhangi bir ama�la kullan�lmamal�d�r. Adaylar�n, g�ncellenen bran� baz�nda s�ralamalar� bu hususlar �er�evesinde incelemeleri gerekmektedir.

  �SYM, KPSS lisans baz�nda bran s�ralamar� ile ilgili �u a��klamay� yapt�:

  "2021 Kamu Personel Se�me S�nav�na (2021-KPSS Lisans) kat�lan adaylar�n s�nav sonu�lar�na g�re bran� baz�nda s�ralamalar� �SYM Aday ��lemleri Sistemine yans�t�lm��t�r. Adaylar, �SYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaralar� ve �ifreleri ile bran� baz�nda s�ralamalar�n� ��renebileceklerdir.Bran� baz�nda s�ralamalar, adaylar� bilgilendirme amac�yla olu�turulmu�; kendileri ile ayn� alanda s�nava giren di�er adaylar aras�nda kendi ba�ar� durumlar�n� de�erlendirmelerine imk�n veren bir hizmettir.

  G�r�nt�lenen sayfa belge niteli�i ta��maz. Her t�rl� de�erlendirmede �SYM sisteminde kay�tl� bilgiler esas al�n�r. Bran� baz�nda s�ralama i�lemleri adaylar�n (Y�KS�S sistemi �zerinden �ekilmi� olan) �SYM sistemi �zerinde ilgili i�lemlerin yap�ld��� tarih itibariyle aktif olarak bulunan e�itim bilgileri ve bu tarih itibari ile sistemde aktif e�itimi g�z�kmeyen adaylar�n ise, ba�vuru da belirttikleri e�itim bilgileri baz al�narak haz�rlanm��t�r.MEB taraf�ndan ger�ekle�tirilen ��retmen al�mlar�nda KPSS P10, P120 ve P121 puan t�rleri kullan�lmaktad�r.

  Milli E�itim Bakanl���nca ��retmenli�e atanacaklar�n s�ralamalar�; alanlara g�re mezun olduklar� y�ksek��retim programlar�, mezun olduklar� y�llar ve �ncelikleri, TTK kararlar�na g�re kontrol edilerek, adaylar�n alan baz�ndaki ba�vurular� esas al�narak belirlenmektedir. Bu nedenle ��retmen adaylar�n�n bran� baz�nda s�ralama bilgilerini kontrol ederken bu durumu g�z �n�nde bulundurmalar� gerekmektedir.Adaylar�n bran� baz�nda s�ralamalar� incelerken g�z �n�nde bulundurmas� gerekenleri i�eren teknik a��klama metnine a�a��daki ba�lant�dan eri�ilebilir.Adaylara sayg�yla duyurulur."

  Yazı kaynağı : www.star.com.tr

  KPSS branş sıralaması nasıl öğrenilir? Branş bazında sıralama neden önemli, ne işe yarar?

  KPSS branş sıralaması nasıl öğrenilir? Branş bazında sıralama neden önemli, ne işe yarar?

  KPSS BRANŞ SIRALAMASI NASIL ÖĞRENİLİR?

  Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile branş bazında sıralamalarını öğrenebilecek.

  2022 KPSS BRANŞ SIRALAMASI: Ön lisans branş sıralaması açıklandı! İşte ÖSYM sorgulama ekranı

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  KPSS branş bazında sıralama sorgulama ekranı için tıkla | 2022 KPSS ortaöğretim branş sıralaması açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

  KPSS branş bazında sıralama sorgulama ekranı için tıkla | 2022 KPSS ortaöğretim branş sıralaması açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

  2022 KPSS ORTAÖĞRETİM BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR AÇIKLANDI

  2022 KPSS ortaöğretim branş sıralaması açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan açılamada şu ifadelere yer verildi:

  2022 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2022-KPSS Ortaöğretim) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtılmıştır. Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile branş bazında sıralamalarını öğrenebileceklerdir.

  Yazı kaynağı : www.sabah.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap