Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  borsa devre kesici ne kadar sürer

  1 ziyaretçi

  borsa devre kesici ne kadar sürer bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Borsa İstanbul A.Ş.

  EMİR TİPLERİ

  Limit Fiyatlı Emirler (LFE)

  Fiyatın ve miktarın belirtildiği emirlerdir. Emrin gerçekleşmeyen bölümü işlem görmedikçe Sistemde pasif olarak geçerlilik süresi sonuna kadar (KİE olarak girilmediği sürece) bekletilir.

  Piyasa Emirleri (Market Order)

  Fiyat olmaksızın sadece miktar belirtilerek girilen emirlerdir. Emir miktarı karşılanana kadar karşı taraftaki en iyi fiyatlı emirlerle eşleşerek işleme dönüşürler. Bu emir tipi, sadece KİE olarak girilebildiğinden karşı tarafta eşleşecek emir kalmadığında emrin kalan  kısmı otomatik olarak iptal edilir, pasife yazılmaz. Açılış, kapanış bölümleri ve tek fiyat yönteminde emir toplama aşamasında girilen piyasa emirleri, eşleştirme başlayana kadar emir defterinde bekletilir, eşleştirme başladığında ise işleme dönüşür. İşleme dönüşmeyen piyasa emirleri seansın sürekli işlem veya takip eden tek fiyat bölümüne aktarılmaz, iptal edilir. Pay bazında maksimum emir hacmi sınırına tabidir. Bu tutar en son işlem fiyatı üzerinden hesaplanır. Son işlem fiyatı yoksa bir önceki kapanış fiyatına bakılır. Her ikisinin de olmadığı durumda manuel olarak Borsa tarafından girilen bir fiyat varsa ona bakılır yoksa işlem olana kadar sistem tarafından piyasa emri girilmesine izin verilmez.

  Piyasadan Limite Emirler (Market To Limit Order)

  Piyasa emirleri gibi fiyatsız olarak girilen emirlerdir. Karşı taraftaki sadece en iyi fiyat kademesinde bekleyen emirlerle eşleşerek işleme dönüşürler. Ancak işleme dönüşmeyen kısım, gerçekleştiği son işlem fiyatını alarak limit fiyatlı emre dönüşür ve emir defterinde pasif olarak yazılır (ancak KİE olarak girilirse pasife yazılmaz). Pay bazında maksimum emir hacmi sınırına tabidir. Bu tutar piyasa emirlerinde olduğu gibi belirlenir.

  Açılış, kapanış bölümleri ve tek fiyat yönteminde emir toplama aşamasında girilen piyasadan limite emirleri, eşleştirme başlayana kadar emir defterinde bekletilir, eşleştirme başladığında ise işleme dönüşür. İşleme dönüşmeyen piyasadan limite emirleri sürekli işlem aşamasına geçerken gerçekleştiği son işlem fiyatını alarak limit fiyatlı emre dönüşür ve emir defterinde pasif olarak yazılır (ancak KİE olarak girilirse pasife yazılmaz). İlgili açılış, kapanış ve tek fiyat bölümünde fiyat oluşmaması hâlinde veya seansın sürekli işlem bölümünde girildikleri anda hiç işleme dönüşmemiş olmaları hâlinde piyasadan limite emir iptal edilir.

  Dengeleyici Emirler (Imbalance Orders)

  Açılış ve kapanış seansları da dâhil olmak üzere tek fiyat yöntemi uygulanan tüm seans bölümlerinde, fiyat belirleme sürecinde hesaba katılmayan ancak belirlenen eşleşme fiyatı seviyesinde karşılanmadan kalan emirler ile işlem yapmak üzere girilen emirlerdir. Bu tip emirler, eşleşme fiyatından kalan emirler bittiğinde veya eşleşme fiyatından kalan emir yoksa birbirleri ile de eşleşme fiyatından işleme dönüşebilirler. Eşleşmeden kalan dengeleyici emirler iptal edilirler.

  Kısmi Görünme Koşullu Emirler

  Limit fiyatlı emirler, kısmi görünme koşulu ile girilebilir. Kısmen görünen emirlerde, emir defterinde görülmesi istenen kısmın tamamı işlem gördüğünde gizli bölümden belirlenen miktar kadar kısım açığa çıkar. Açığa çıkan bu kısım, açığa çıktığı anda girilmiş yeni bir emir gibi fiyat ve zaman önceliğine göre emir defterinde yerini alır. Bu süreç emrin tamamı karşılanıp bitinceye, geçerlilik süresi sona erinceye veya emir iptal edilinceye kadar devam eder. Emrin görünen miktarı ile toplam miktarı arasındaki oran asgari % 20 olabilir. Bu oran, kısmi görünme koşullu emrin girişi ya da değiştirilmesi sırasında emrin görünen miktarının emrin toplam miktarına oranının asgari seviyesidir.

  Kotasyon Emirleri

  Limit fiyatlı alış ve satış emrinden oluşan ve sadece piyasa yapıcı/likidite sağlayıcı üyeler tarafından girilebilen bir emir tipidir. Kotasyonu oluşturan alış ve satış emrine kotasyon emri denir. Kotasyon emri bir bütün olarak iptal edilebileceği gibi sadece alış veya satış tarafı da iptal edilebilir.

  Orta Nokta (Mid-Point) Emirleri

  Orta Nokta (Mid-Point) emri, normal emir defterine kıyasla daha büyük miktarlı emirlerin kendi aralarında eşleşmesine imkân sağlayan ve piyasa katılımcılarına daha düşük işlem maliyeti sunan bir emir türüdür. Bu emirlerin girişi ve miktarlarının değiştirilmesi sırasında minimum ve maksimum tutar kontrolü yapılır. Orta Nokta emirlerinin değeri, asgari 100.000 TL, azami 30 milyon TL olabilir. Ancak kısmi işlem görme durumunda, kalan kısım asgari sınırın altına düşse bile emrin kalan miktarında değişiklik yapılmadığı sürece bu kısıt aranmaz.

  Emirler sürekli olarak otomatik eşleşmeye tabidir ve normal emir defterinde bekleyen en iyi alış ve en iyi satış emirlerinin fiyatlarının aritmetik ortalaması ile fiyatlanır, ayrı ve kapalı bir emir defterinde işlem görür.

  İşlem gerçekleşmesinin ardından miktar bilgisi piyasaya gönderilir, işlemin miktarı ve hacmi ilgili sıranın miktar ve hacmine dâhil edilir. BISTECH Sistemine geçişte devreye alınmamış, daha sonra 27/06/2016 tarihinde uygulanmaya başlanmıştır.

  Orta Nokta (Mid-Point) emirler yalnızca BIST 30 kapsamındaki paylarda kullanılır.

  Ağırlıklı Ortalama Fiyat (AOF) Emirleri

  Gün sonunda ilgili sırada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı referans alarak işlem gerçekleştirilmesine imkân veren yeni bir emir/işlem türüdür. Bu tür emir ve işlemler AOF’den emirler / işlemler olarak adlandırılmaktadır. Bir payın sırasında gün sonunda oluşacak AOF baz alınarak, ya bu fiyat üzerinden ya da bu fiyata belirli bir sayıda fiyat adımı uzaklıkta fiyatlar ile gün içerisinde işlem yapılır. Bu yolla:

  * Gün sonu oluşacak AOF’den işlemlerin gerçekleşmesine imkân tanımanın yanı sıra,

  * İşlem günü sonunda pay sırasında oluşacak “AOF ± Borsa tarafından belirlenecek sayıda fiyat adımı” seviyesinden gün içinde işlem yapma imkânı sağlanır.

  * Merkezi emir defterinden ayrı bir sırada işlem görürler (Örneğin  ABCDE.AOF sırasında).

  * İşlem gerçekleşmesinin ardından piyasaya bilgi verilmez ancak işlem bilgileri Günlük Bültende yer alır.

  Bu emirlerin girişi ve miktarlarının değiştirilmesi sırasında minimum ve maksimum miktar kontrolü yapılır. AOF (Trade at Reference  - TAR) emirlerin içereceği miktarın yapılan düzenleme uyarınca minimum 100.000 lot maksimum 10 milyon lot olması gerekir.

  Bu emir türü 30/09/2016 tarihinden itibaren devreye alınmıştır.

  AOF’den (TAR) emirler yalnızca BIST 30 kapsamındaki paylarda kullanılır.

  Açığa Satış Emirleri

  Açığa satış emri, sahip olunmayan sermaye piyasası araçlarının satışına ilişkin verilen emir tipidir. Açığa satış emirleri, SPK ve Borsa düzenlemeleri uyarınca yapılan açığa satış işlemlerine ilişkin emirlerdir. Bu emirlerde SPK ve Borsa düzenlemeleri ile belirlenen fiyat sınırlamalarına uyulur.

  ÖZEL İŞLEM BİLDİRİMİ (TRADE REPORT)

  Borsa üyeleri, Pay Piyasasında işlem gören ve Borsa tarafından belirlenen sermaye piyasası araçlarında, belirlenen fiyat ve tutar (miktar da tanımlanabilir) sınırları dâhilinde, aynı veya farklı müşterilerinden miktar ve fiyatı uyuşan karşılıklı alım ve satım emirleri aldığında, bu emirleri emir defterine iletmeden işleme dönüştürmek amacıyla Borsaya bildirebileceklerdir. Borsa Sisteminde gerekli kontrollerden geçerek işleme dönüştürülen bu bildirimler özel işlem bildirimi olarak ayrıca duyurulur. Ancak Borsanın belirleyeceği limitler dâhilinde özel işlem bildirimi yapılabilecektir.

  Özel işlem bildirimi fiyat limitleri 2 kademeli olarak belirlenmiştir.

  a) İlk Kademe: Özel işlem bildirimi için aranan minimum tutar 3 milyon TL, maksimum tutar ise 30 milyon TL’dir. Bu tutar aralığında özel işlem bildirimi, ilgili sermaye piyasası aracının son işlem fiyatı üzerinden ±%6 fiyat limitleri dâhilinde gerçekleştirilebilir.

  b) İkinci Kademe: Özel işlem bildirimi için aranan minimum tutar 30.000.001 TL, maksimum tutar ise 150 milyon TL’dir. Bu tutar aralığında özel işlem bildirimi, ilgili sermaye piyasası aracının son işlem fiyatı üzerinden ±%10 fiyat limitleri dâhilinde gerçekleştirilebilir.

  Yeni yapı iki tür özel işlem bildirimi yöntemini desteklemektedir:

  - Tek taraflı özel işlem bildirimi: İşlemin taraflarının farklı üyeler olması durumunda kullanılır. Üyelerden biri sadece kendi tarafına (alış veya satış) ait miktar, fiyat, müşteri bilgilerini ve karşı üyenin kim olduğunu sisteme iletmektedir. Karşı üye ise kendisine gelen özel işlem bildirimini kendine ait müşteri bilgilerini girerek eşlemektedir.

  - Çift taraflı özel işlem bildirimi: Aynı üyenin hem alıcı hem de satıcı olduğu durumlarda işlemin alış ve satış tarafına ait miktar, fiyat, müşteri bilgilerinin girilerek bildirilmesidir.

  EMİRLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ

  Sisteme iletilen emirler, dört farklı geçerlilik süresine sahip olabilir.

  1. Günlük

  Pay Piyasasındaki bütün pazarlarda aksi belirtilmedikçe girilen her emir, girildiği gün boyunca geçerlidir ve işlem görmezlerse gün sonunda iptal edilirler.

  2. Kalanı İptal Et (KİE)

  Fiyat ve miktar belirtilerek girilen ve emrin girildiği anda karşılanmayan bölümünün otomatik olarak iptal edildiği emir türüdür.

  3. İptale Kadar Geçerli (İKG)

  Borsa Birincil Piyasada Değişken ve Sabit Fiyatla Talep Toplama yöntemlerinde halka arz süresinin sonuna kadar geçerli emir girişi mümkündür. Bu geçerlilik türü, talep toplama yöntemiyle halka arzların gerçekleştirildiği birincil piyasada (.HE sıralarında) kullanılacaktır.

  4. Tarihli

  Fiyat adımı ve fiyat değişme sınırları çerçevesinde geçerli olacakları son tarih belirtilerek Sisteme girilen, işlem görene veya iptal edilene kadar Sistemde geçerliliğini koruyan emirlerdir. Tarihli girilen emirlerin geçerli olabileceği azami süre Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Pay Piyasasında mevcut durumda tarihli emir kullanılmamaktadır.

  Yazı kaynağı : www.borsaistanbul.com

  Borsada devre kesici nedir? Ne zaman devreye girer ve ne kadar sürer?

  Borsada devre kesici nedir? Ne zaman devreye girer ve ne kadar sürer?

  Yatırımcıysanız fiyatlardaki büyük dalgalanmalar sizin için korkutucu olabilir çünkü yatırım araçlarının değerlerinin ciddi şekilde hareket ettiği durumlar büyük bir belirsizlik yaratabilir. Neyse ki borsa bunun için etkili bir güvenlik önlemi kullanıyor: devre kesici. Peki, devre kesici nedir? Borsada devre kesici kaç dakika sürüyor?

  Devre Kesici Nedir?

  Devre kesici uygulaması, borsada kullanılan bir acil durum önlemi. Devre kesici uygulamasının bir diğer ismi de otomatik seans durdurma sistemi. Otomatik seans durdurma sistemi, kendi kendine işleyen bir uygulama olduğu için bu isimle de anılıyor. Peki, otomatik seans durdurma sistemi ya da borsada devre kesici uygulaması ne anlama gelir?

  Borsa genelinde ya da hisse özelinde gerçekleştirilebilen devre kesici uygulaması, piyasada belirli bir süre için işlem olanağını durdurur. Borsada ciddi düşüşler yaşandığında alım satım işlemlerini otomatik olarak durduran devre kesici uygulamasını bu yüzden elektrik sigortasına benzetebiliriz.

  Borsa Genelinde Devre Kesici Uygulaması Ne Demek?

  Devre kesici uygulaması borsa genelinde veya hisseler özelinde kullanılabilir. Borsa endekslerinde devre kesici uygulaması için birden fazla düşüş eşiği yer alır. Örneğin BIST100 iki eşiğe sahiptir. BIST100 endeksinde %5 ve daha fazla oranda düşüş yaşandığında devre kesici uygulanır. Sistem işlemeye başladıktan sonra bu düşüş %7'ye ulaşırsa uygulama ikinci kez gerçekleştirilir.

  İkiden fazla devre kesicinin uygulandığı borsalar da mevcut. Örneğin ABD borsalarında üç aşamalı devre kesici uygulaması vardır. %7 ve %13'lük düşüşlerde işlemler 15 dakikalığına durdurulurken bu düşüş %20'ye ulaştığında borsa işleme gün boyu kapatılır.

  Hisse Özelinde Borsada Devre Kesici Uygulaması Ne Demek?

  Borsada devre kesici uygulaması; sadece borsa genelinde değil, pazarlarda da yaşanabilir. BIST'te Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar olmak üzere üç ana pazar bulunur ve bu pazarlar büyüklüklerine göre farklı devre kesici uygulamalarına tabi tutulur. Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar'da yer alan şirket hisselerinde yaşanan devre kesici uygulamalarına hisse özelinde devre kesici denir.

  Borsada Devre Kesici Nasıl Çalışır?

  Borsada devre kesici uygulaması başladığında öncelikle alım ve satım işlemleri durur. Devre kesiciye neden olan, fiyat eşiklerinin üstündeki ve altındaki emirler iptal edilir. Hisse veya borsa için yeni bir fiyat belirlenmesi amacıyla tek fiyat yöntemiyle değerlendirme yapılır.

  Tek fiyat belirleme yöntemi; bir hissenin tek bir fiyata sabitlenmesi ve işleme kapatılması, ardından hisse için talep edilen işlemlerin değerlendirilerek en uygun koşullara göre fiyatın belirlenmesidir. Bu fiyata, devre kesici referans fiyatı adı verilir. Tek fiyat yöntemi likiditeyi sağlamak amacıyla yapılır.

  Borsada devre kesici uygulaması sonrasında işlemlere sürekli işlem yoluyla devam edilir. Sürekli işlem; alım ve satım taleplerinin önce fiyat, sonra zaman sıralamasına göre sürekli eşleştirilmesine verilen isimdir. Fiyat önceliği, yatırım aracının güncel karşılığı olan değere en yakın teklif; zaman önceliği de bu teklifi kimin daha önce verdiğidir.

  Borsada Devre Kesici Neden Uygulanır?

  Borsada devre kesici uygulaması, yatırımcıyı ve piyasayı korumak amacıyla gerçekleştirilir. Borsada fiyatlar çeşitli etkenler nedeniyle öngörülemeyen şekilde artıp azalabilir. Borsada yaşanan bu dalgalanmalar kimi zaman spekülatif ataklar sebebiyle yaşanabilir. Yatırımcılar, büyük dalgalanmalar karşısında hatalı işlemler yaparak zarara uğrayabilir veya borsaya olan güvenini kaybedebilir. Devre kesici uygulaması devreye girdiğinde yatırımcının hatalı işlem yapması önlenir ve yatırımcının piyasada ne olduğunu anlaması için ona zaman tanınır. Ayrıca devre kesici, değerlerin dalgalanmasını destekleyen işlemleri de belirleyerek onları iptal eder. Böylece piyasa düzenini sağlayan bir otorite oluşturur.

  Borsada Devre Kesici Nasıl Anlaşılır?

  Borsada devre kesici uygulaması belirli aralıklarla yapılmaz. Daha önce de belirttiğimiz koşullar sağlandığında otomatik şekilde aktif olur. Ekonomiyi önemli ölçüde etkileyecek gelişmeler yaşandığında, piyasada spekülatif bir haber çıktığında ya da borsada manipülatif fiyat değişimleri gerçekleştiğinde devre kesicinin yaşanma olasılığı artar. Yatırımcı; gündemi, borsayı ve hisse değerlerini takip ederek devre kesici uygulanacağını tahmin edebilir. Ayrıca 10-30 dakika boyunca borsada işlem yapamadığında devre kesicinin uygulandığını anlayabilir.

  Borsada Devre Kesici Ne Zaman Devreye Girer?

  Borsada devre kesici, borsa işlemlerinin gerçekleştirilebildiği zaman diliminde yaşanır. Bunun nedeni, işlem olasılığı devam ederken yatırımcının spekülatif ataklara göre işlem yapmasını önlemektir. Kapanış seansından sonra ise borsada devre kesici uygulanmaz ve kapanış seansına yakın yaşanan devre kesici kapanışla birlikte sona erer.

  Borsada devre kesiciyi aktive eden bazı koşullar vardır. Bu koşullar, borsa genelinde veya hisse özelinde değişiklik gösterir. Borsa genelinde daha önce de belirttiğimiz gibi %5 ve %7 düşüş baz alınır. Hisse özelindeki pazarlar için belirlenen eşiklere göre devre kesicinin devreye girmesi için:

  - Yıldız Pazarda %10,

  - Ana Pazarda %7,

  - Alt Pazarda %5 oranında fiyat değişiklikleri gerekir.

  Hisse senedi değerindeki böylesi büyük oynaklıklar devre kesici uygulanmasına neden olur.

  Borsada Devre Kesici Ne Kadar Sürer?

  Borsada devre kesici uygulaması farklı aşamaların gerçekleştirilmesi ile çalışan bir sistemdir. Borsada devre kesicinin ne kadar süre uygulanacağı bu aşamalarda geçen sürenin değişkenliğinden dolayı farklılaşır. Ancak borsada dakikalar boyunca işlem yapamayan yatırımcı, bu nedenle: "Borsada devre kesici ne zaman kalkar?" diye merak edebilir.

  Borsada devre kesici, hangi borsada yaşandığına bağlı olarak farklı sürelerde uygulanır. Ancak borsa genelinde ve hisse özelinde yaşanan devre kesiciler için ortalama zaman dilimleri belirlenmiştir. Bu işlem genel olarak 10-30 dakika arasında uygulanır. Devre kesicinin tüm aşamaları bittiğinde ve eşleştirmeler yapıldığında ise devre kesici otomatik olarak kalkar.

  Borsa Genelinde Devre Kesici Uygulaması Ne Kadar Sürer?

  Borsa genelinde yaşanan devre kesici uygulamalarında öncelikle borsa 20 dakika kadar işlemlere kapatılır. Ardından 5 dakikalık emir toplama süresi işler ve talep edilen fiyatlar değerlendirilir. Fiyat belirlendikten sonra 5 dakika içerisinde eşleştirmeler yapılır ve borsa işleme açılır.

  Hisse Özelinde Devre Kesici Uygulaması Ne Kadar Sürer?

  Hisse özelinde yaşanan devre kesici uygulama süresi pazardan pazara farklılık gösterir. Ana pazarlardaki devre kesicilerde:

  - Yıldız Pazar'da 5 dakika emir toplama süresi ve 2 dakika eşleştirme süresi,

  - Ana Pazar'da 15 dakika emir toplama süresi ve 2 dakika eşleştirme süresi,

  - Alt Pazar'da 15 dakika emir toplama süresi ve 2 dakika eşleştirme süresi vardır.

  Borsada devre kesici süresi bazı koşullarda değişebilir. Örneğin Yıldız Pazar'da kapanış saatine 10 dakika kala devre kesici uygulanırsa emir toplama süresi 10 dakikaya çıkar. 17.50-18.00 arasında uygulanan bu devre kesici ile kapanış seansına kadar emir toplama devam eder ve kapanış seansından sonra emir toplama işlemleri de sona erdiğinde eşleştirmeler yapılır.

  Devre kesicilerin ne kadar süreceği ve ne zaman tetikleneceği parametreleri zamanla değişebilir. Örneğin, 2020 yılında alınan bir kararla hisse özelindeki devre kesicilerde emir toplama süresi 15 dakikaya indirildi. Bu karardan önce borsa genelindeki devre kesici gibi hisse özelindeki devre kesiciler de 30 dakikaydı.

  Yazı kaynağı : www.dunya.com

  Devre Kesici Uygulaması

  Borsada devre kesici nedir?  - Midas

  Borsada devre kesici nedir?  - Midas

  🚨 Devre kesici terimi, borsada alım-satımı geçici olarak durduran bir acil durum önlemini ifade eder.

  1. Borsa İstanbul Genelinde Devre Kesici

  Borsa İstanbul’daki en büyük 100 şirketin yer aldığı BIST100 endeksinin ilk eşik olarak belirlenen 5% ve daha fazla düşmesi halinde devre kesici uygulanır. İkinci eşikte ise 7% veya daha fazla düşmesi halinde uygulanır.

  Devre kesici de emirlerim gerçekleşir mi?

  Kısa cevap: Hayır, hemen gerçekleşmez! 

  Devre kesici uygulandıktan sonraki ilk 20 dakikada hiçbir alım-satım işlemi gerçekleşmez.

  Ardından gelen 5 dakikalık süreç içerisinde, hisse senedinin devre kesici uygulandığı andaki sabit fiyatı üzerinden “tek fiyat yöntemi” ile emirler toplanır. 

  Bundan sonra gelen 5 dakikalık süre içerisinde bu emirler eşlenerek, aralarından en çok sayıda emrin gerçekleşmesini sağlayacak “tek bir fiyat seviyesinden” gelen bütün emirler gerçekleştirilir.

  20+5+5 olmak üzere toplamda 30 dakikanın ardından devre kesicinin kalkmasıyla da “sürekli fiyat yöntemi” ile BIST’te işlemler kaldığı yerden devam eder.

  2. Hisse Özelinde Devre Kesiciler (BIST Pazarlarına Göre)

  Borsa İstanbul’da bulunan hisse senetleri büyüklüklerine göre 3 farklı pazar içerisinde bulunur. Devre kesici eşiği ve süresi bu pazarlara göre değişkenlik gösterir.

  Yıldız Pazar’da Bulunan Hisseler

  Ana Pazar’da Bulunan Hisseler

  Alt Pazar’da Bulunan Hisseler

  Bu pazarlarda bulunan hisse senetlerinin detaylı listesi için burayı ziyaret edebilirsiniz.

  Borsa İstanbul’un resmi web sitesinde ise devre kesici şöyle açıklanıyor 👉 

  “BIST 100 endeksinin gün içerisinde, önceki günün kapanışına göre ilk eşik olarak %5 veya daha fazla ve ikinci eşik olarak 7% veya daha fazla oranda düşmesi halinde Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi devreye girecek ve Hisse (Pay) Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki (VİOP) paya ve pay endekslerine dayalı sözleşmeler ile Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı'nda işlemler geçici olarak durdurulacaktır.

  EBDKS uygulaması kapsamında referans olarak alınacak endeks, değişim yönü ve oranları gelişen şartlara göre önceden duyurulmak suretiyle Borsa tarafından değiştirilebilecektir.

  Uygulamanın devreye girmesi ile birlikte Pay Piyasasında;

  “.E”, “.F1”, “F2”, “.G” sıralarındaki işlemler (paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları, gayrimenkul sertifikaları) 20 dakika boyunca geçici olarak durdurulacaktır. EBDKS’nin devreye girme anında tek fiyat işlem yöntemi kapsamında eşleştirme seansında olan sıralarda, emirlerin eşleştirilip işlemlerin gerçekleşmesinin ardından durdurma olacaktır. Bu aşamada emir iptali veya değişikliği yapılamayacaktır.

  20 dakikalık durdurmanın ardından;

  3. ABD Borsalarında Devre Kesici

  ABD düzenlemelerinde, S&P 500 endeksi 7%, 13% ve 20% düştüğünde ticareti durduracak şekilde ayarlanmış üç devre kesici seviyesi vardır. İlk iki seviyede borsa işlemleri 15 dakika durdurulurken, düşüşün üçüncü seviyeye ulaşmasıyla borsa işlemleri o işlem günü boyunca durdurulur.

  Hisse senedi, borsada yatırım fonları veya borç senetleri gibi finansal varlıklar özelinde uygulanan devre kesici işlemleri ise hem fiyat artışında hem de düşüşünde tetiklenebilir. Devre kesicinin çalışacağı yükseliş veya düşüş yüzdeleri, ilgili finansal varlığın fiyatına veya işlem gördüğü borsaya göre değişir.

  Aşağıdaki tablodan ABD borsalarında devre kesicinin detaylarına ulaşabilirsin;

  Yazı kaynağı : www.getmidas.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap